Навчально-методичний посібник для студентів філософського факультету Львів 2009 Рекомендовано до друку кафедрою Теорії та історії політичної науки icon

Навчально-методичний посібник для студентів філософського факультету Львів 2009 Рекомендовано до друку кафедрою Теорії та історії політичної науки
НазваНавчально-методичний посібник для студентів філософського факультету Львів 2009 Рекомендовано до друку кафедрою Теорії та історії політичної науки
Сторінка1/4
Дата17.03.2013
Розмір0.54 Mb.
ТипНавчально-методичний посібник
  1   2   3   4


Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет імені Івана Франка


Філософський факультет

кафедра теорії та історії політичної науки


О.М. Сорба


Плюралізм політичних концепцій ХІХ століття


Навчально-методичний посібник

для студентів філософського факультету


Львів – 2009


Рекомендовано до друку


кафедрою Теорії та історії політичної науки

філософського факультету

Львівського національного університету

імені Івана Франка


Протокол № ___ від ___ ___________ 2009 р.


Вченою радою філософського факультету

Львівського національного університету

імені Івана Франка


Протокол № ___ від ___ ___________ 2009 р.­­


Курс читає:

к.політ.н., асистент кафедри

теорії та історії політичної науки О.М. Сорба


Рецензенти:


Денисенко В.М. доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри теорії та історії політичної науки

Угрин Л.Я. кандидат політичних наук, доцент кафедри теорії та історії політичної науки


Програма з курсу «Плюралізм політичних концепцій ХІХ століття» / Укл. О.Сорба. – Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2009, – 48 с.


© О.М. Сорба, укладання

© Львівський національний університет імені Івана Франка

© Філософський факультет

© Кафедра теорії та історії політичної науки

Зміст:


Передмова................................................................................................................4

Тематичний план дисципліни «Плюралізм політичних концепцій ХІХ століття» ..................................................................................................................5

Тематична структура лекційного курсу ...............................................................6

Плани лекцій............................................................................................................6

Тематична структура програми семінарських занять ...………………………15

Плани семінарів …………....................................................................................15

Система оцінювання успішності студентів .......................................................35

Критерії оцінювання знань і вмінь студентів ....................................................35

Шкала якості підсумкової оцінки .......................................................................38

Питання для модуля …………………………………………………………….38

Завдання для підсумкового контролю знань студентів (питання для контрольної роботи) ……………………………………………………………39

Список рекомендованої літератури ……………………………………………41

Передмова

В межах даного курсу ми ставимо перед собою мету сформувати розуміння плюралізму політичних концепцій, що побачили світ у ХІХ столітті. Заданий хронологічними рамками період становлення предмету політичної думки, зародження і розвитку політичної науки представлений текстами чистого пізнання, не захаращеного статистикою буденності, де краса і складність людського переживання світу втілились в авторських концептах мислителів ХІХ століття, концептах, підпорядкованих таланту й інтуїції дослідника, а не замкненій на собі цілераціональності. Спираючись на методологічний інструментарій філософії політики ми визначимо закони та принципи логічної неперервності перманентного становлення «політичної матерії», мірою його відображення в політичних концепціях мислителів країн Західної Європи та Сполучених штатів Америки у ХІХ столітті.


Об’єктом дослідження є соціально-політичний контекст утворення авторських концептів, оригінальні тексти та тексти інтерпретаційні.


Предмет – закони та принципи процесу формування предмету політичної науки її розвитку (в рамках зазначеного періоду) в соціально-історичному та формально-логічному аспектах.


Приступаючи до роботи, озброїмось переконанням в тому, що нам не дано пізнати й пережити нічого крім тотальної актуальності вічного.


Навчальна програма з курсу

Плюралізм політичних концепцій ХІХ століття”


^ 1. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН КУРСУ ПЛЮРАЛІЗМ ПОЛІТИЧНИХ КОНЦЕПЦІЙ ХІХ СТОЛІТТЯ^ Розділи і теми курсу

Кількість годин

Р

А

З

О

М


Л

Е

К

Ц

І

Й


СЕМІ

НАР

І

В

Тема 1. Північноамериканська політична думка просвітницької доби


4

2

2

Тема 2. Політико-просвітницька думка Англії


4

2

2

Тема 3. Політичні вчення доби Великої французької революції


4

2

2

Тема 4. Німецька класична політична філософія


4

2

2

Тема 5. Соціально-політичні утопії ХІХ ст.


4

2

2

Тема 6. Класичний (ортодоксальний) марксизм.


4

2

2

Тема 7. Критичний соціал-демократичний марксизм


4

2

2

Тема 8. Політична концепція анархізму


4

2

2

Тема 9. Особливості соціально-політичної думки Західної Європи кінця ХІХ ст.


4

2

2

УСЬОГО:

36

18

18^ 2. ПЛАНИ ЛЕКЦІЙ ТА СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ


2.1. ТЕМАТИЧНА СТРУКТУРА ПРОГРАМИ ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬТеми лекційних занять

Кількість годин

Тема 1. Північноамериканська політична думка просвітницької доби


2

Тема 2. Політико-просвітницька думка Англії


2

Тема 3. Політичні вчення доби Великої французької революції


2

Тема 4. Німецька класична політична філософія


2

Тема 5. Соціально-політичні утопії ХІХ ст.


2

Тема 6. Класичний (ортодоксальний) марксизм.


2

Тема 7. Критичний соціал-демократичний марксизм


2

Тема 8. Політична концепція анархізму


2

Тема 9. Особливості соціально-політичної думки Західної Європи кінця ХІХ ст.


2

УСЬОГО:


18


^ ПЛАНИ ЛЕКЦІЙ


Тема 1. Північноамериканська політична думка просвітницької доби


План заняття:

1. Демократичний радикалізм Т. Пейна

2. Ліберальний демократизм Т. Джефферсона

3. Теорія федералізму А. Гамільтона


Першоджерела


1. Американские просветители. Избранные произведения: В 2-х т. — М., 1969.

2. Джефферсон Т. Общий обзор прав Британской Америки // Американские просветители. — М., 1991.

3. Джефферсон Т. Тексты // Американские просветители. Избранные произведения. — Т.2. — М., 1969. Соч. — 2-е изд.

4. Пейн Т. Избранные сочинения. — М., 1959.

5. Пейн Т. Избранные сочинения. — М., 1969.

6. Федералист: Политические эссе А. Гамильтона, Дж. Мэдисона и Дж. Джея / Под общ. ред. Н_____. Яковлева. — М., 1993.


Рекомендована література


1. Гольдберг Н. М. Томас Пейн. — М., 1969.

2. Каленский В. Г. Мэдисон. — М., 1981.

3. Печатнов В. О. Гамильтон и Джефферсон. — М., 1984.

4. Реев Н. Н. Политические взгляды американских федералистов // История политических учений. — М., 1976.

5. Севастьянов Г. Н., Уткин А. И. Томас Джефферсон. — М., 1976.

6. Согрин В. В. Основатели США: исторические портреты. — М., 1983.

7. Хто є хто в європейській та американській політичній науці. — Львів, 1997.

8. Хрестоматия по новой истории, 1640—1870 / Под ред. В. Г. Сироткина. — М., 1990.


Тема 2. Політико-просвітницька думка Англії


План заняття:

1. Економічні засади політичної філософії Адама Сміта.

2. Вікторіанський лібералізм Джона Стюарта Мілля.


Першоджерела


1. Лібералізм. Антологія / Упоряд. О. Проценко, В. Ліосвий. — К.: Смолоскип, 2002.

2. Милль Джон-Стюарт. Представительное правление. — СПб, 1897.

3. Милль Джон-Стюарт. Автобиография. — М., 1896.

4. Милль Джон-Стюарт. — Утилитаризм. О свободе. — СПб, 1882.

5. Милль Джон-Стюарт. Рассуждения и исследования. В 3-х ч. — СПб, 1882.


Рекомендована література


1. Капустин Б. Г. Три рассуждения о либерализме и либерализмах // Полис. — 1994. — № 3.

2. Кирилюк Ф. М. Політологія Нової доби. — К.: Видавничий центр «Академія», 2003.

3. О свободе. Антология западноевропейской классической либеральной

мысли. — М., 1995.

4. Шапиро И. Введение в типологию либерализма // Полис. — 1994. — № 3.

5. Енциклопедія політичної думки / За ред. Д. Міллера, Д. Коулмена, В. Конналі, А. Райана. — К., 2002.


Тема 3. Політичні вчення доби Великої французької революції


План заняття:

1. Ліберально-демократичні ідеї Жана-Антуана де Кондорсе.

2. Теорія консерватизму Едмунда Берка.


Першоджерела


1. Берк Э. Размышления о революции во Франции. — М., 1993.

2. Местр Жозеф де. Рассуждения о Франции. — М., 1997.

3. Кондорсе Жан А. Эскиз исторической картины прогресс человеческого разума. — М., 1995.


Рекомендована література


1. Галкин А. А, Рахмшир П. Ю. Консерватизм в прошлом и настоящем: О социальных корнях консервативной волны. — М., 1987.

2. Гарбузов В. Н. консерватизм: понятие и типология (историографический образ) // Полис. — 1995. — № 4.

3. Голубуцький О., Кулик В. Консерватизм — ідеологія порядку, стабільності і добробуту. — К. 1995.

4. Кирилюк Ф. М. Політологія Нової доби. — К., 2003.

5. Консерватизм как течение общественной мысли и фактор общественного развития (материалы «круглого стола») // Полис. — 1995. — № 7.

6. Хрестоматия по новой истории, 1640—1870 / Под. ред. Сиротикна В. Г. — М., 1990.


Тема 4. Німецька класична політична філософія


План заняття:

1. Іммануїл Кант: мораль, право, політика.

2. Політична філософія Георга-Вільгельма-Фрідріха Гегеля.


Першоджерела


1. Гегель Г... Философия права. — М., 1990.

2. Гегель Георг-Вильгельм-Фридрих. Политические произведения. — М., 1978.

3. Кант И. Идея всеобщей истории во всемирно-гражданском плане // Кант И. Сочинения в 6-ти т. — Т. 6. — М., 1965.

4. Кант И. К вечному миру // Кант И. Сочинения в 6-ти т. — Т.6. — М., 1965.

5. Кант И. Метафизические начала учения о праве // Кант И. Сочинения в 6-ти т. — Т. 4. — Ч. 2. — М., 1965.


Рекомендована література


1. Гулыга А. В. Кант сегодня // Кант И. Трактаты и письма. — М., 1980.

2. Гулыга А. В. Кант. — М., 1994.

3. Гулыга А. В. Учение Канта о вечном мире // Философия Канта и современность. — М., 1974.

4. Гулыга А. В. Гегель. — М., 1970.

5. Дробницкий О. Г. Теоретические основы этики Канта // Философия Канта и современность. — М., 1974.

6. Історія філософії / За ред. В. І. Ярошовця. — К.: Видавець Парапан, 2002.

7. Кирилюк Ф. М. Політологія Нової доби. — К.: Видавничий центр «Академія», 2003.

8. Нерсесянц В. С. Гегелевская философия права: история и современность. — М., 1974.

9. Нерсесянц В. С. Гегель. — М., 1979.

10. Пионтковский А. А. Теория права и государства Канта // Философия Канта и современность. — М., — 1974.

11. Семенов В. Г., Шульженко Ф. П. Формування ідеї громадянського суспільства та правової держави в західноєвропейській філософії ХVІІ — ХVІІІ століть. — К., 1995.

12. Соловьев Э. Ю. Теория «общественного договора» и кантовское моральное обоснование права // Философия Канта и современность. — М., — 1974.

13. Философия права Гегеля и современность. — М., 1977.

14. Хейде Л. осуществление свободы: Введение в гегелевскую философию права. — М., 1995.

15. Хрестоматия по новой истории, 1640—1870 / Под ред. Сироткина В. Г. — М., — 1990.


Тема 5. Соціально-політичні утопії ХІХ ст.


План заняття:

1. Політичний технократизм і сцієнтизм Клода Анрі де Рувруа Сен-Сімона.

2. Соціально-психологічний і політичний прагматизм Франсуа Марі Шарля Фур’є.

3. Комуно-реформізм Роберта Оуена.

4. Революційно-комуністичні утопії 30—50-х років ХІХ ст.

4.1. Романтичний комунізм Етьєна Кабе.

4.2. Соціальна утопія Теодора Дезамі.

4.3. Революційна утопія Луї-Огюста Бланкі.

4.4. Робітничий комунізм Вільгельма Вейтлінга.


Першоджерела


1. Бланки О. Избранные произведения. — М., 1952.

2. Дезами Т. Кодекс общности. — М., 1956.

3. Кабе Е. Путешествие в Икарию. — М., 1958.

4. Оуэн Р. Избранные сочинения. — Т. 1—2. — М. — Л., 1950 — Т. 2.

5. Сен-Симон. Избранные произведения. — Т. 1—2. — М. — Л.,

1948. — Т. 2.

6. Фурье Ш. Избранные сочинения. В 4-х т. — Т. 3.


Рекомендована література


1. Волгин В. П. Очерки истории социалистических идей первой половины ХІХ в. — М., 1976.

2. Застенкер Н. Е. Роберт Оуэн как мыслитель // Очерки истории социалистической мысли. — М., 1985.

3. Зильберфарб И. И. Социальная философия Ш. Фурье. — М., 1964.

4. Изложение учения Сен-Симона. — М., 1947. Лекции 1—8.

5. Кирилюк Ф. М., Ковш А. Г. Западно-европейские социально-политические учения ХІХ в. — К., 1991.

6. Кирилюк Ф. М. Політологія Нової доби. — К.: Видавничий центр «Академія», 2003.

7. Кучеренко Г. С. Сенсимонизм в общественной мысли ХІХ в. — М., 1975.

8. Плеханов Г. В. Утопический социализм ХІХ в. Избр. филос. произв.: В 5-и т. — М., 1957. — Т. 3.


Тема 6. Класичний (ортодоксальний) марксизм


План заняття:


1. Основні теоретико-методологічні засади марксизму.

2. Революційно-комуністична теорія марксизму.


Першоджерела


1. Енгельс Ф. Походження сім’ї, приватної власності і держави // Маркс., Енгельс Ф. — Твори. — Т. 20.

2. Маркс К. Гражданская война во Франции // Сочинения. — 2-е изд. — Т. 17.

3. Маркс К. Классовая борьба во Франции // Сочинения. — 2-е изд. — Т. 7.

4. Маркс К. Конспект книги Бакуніна «Державність і анархія» // Маркс К., Енгельс Ф. — Твори. — Т. 18.

5. Маркс К. Критика Готской программы // Сочинения. — 2-е изд. — Т. 19.

6. Маркс К. Экономическо-философские рукописи 1844 г. // Сочинения. — Т. 42.

7. Маркс К., Энгельс Ф. Манифест Коммунистической партии // Сочинения. — Т. 4.

8. Маркс К., Энгельс Ф. Немецкая идеология // Сочинения. — Т. 3.

9. Маркс К., Энгельс Ф. Нищета философии // Сочинения. — Т. 4.

10. Маркс К., Энгельс Ф. Святое семейство // Сочинения. — Т. 2.


Тема 7. Критичний соціал-демократичний марксизм


План заняття:


1. Критичний марксизм Карла Каутського.

2. «Антимарксизм» Едуарда Бернштейна.


Першоджерела


1. Бернштейн Э. Возможен ли научный социализм // Политические исследования. — 1991. — № 2.

2. Бернштейн Э. Насколько научен «научный социализм?» // Новое время. — 1991. — № 3.

3. Бернштейн Э. Маркс под седлом // Новое время. — 1991. — № 29.

4. Бернштейн Э. Предпосылки социализма и задачи демократии // Политическая мысль Европы конца ХІХ — начала ХХ в. — Екатеринбург, 1991.

5. Каутский К. Социализм без диктатуры // Новое время. — 1990 — № 28.

6. Каутский К. К критике теории и практики маржизма (Анти-Берштейнизм). — М., 1993 (1923).

7. Каутский К. Предшественники новейшего социализма. — М., 1919.

8. Каутский К. Терроризм и коммунизм. — Берлин, 1919.

9. Каутский К. Происхождение христианства — М., 1990.


Рекомендована література


1. Агав С. Движение и цель. (О формуле Бернштейна и не только о ней) // Политические исследования. — 1991. — № 2.

2. Петренко Е. Социалистическая доктрина Э. Бернштейна. — М., 1990.

3. Политические партии. Справочник. — М., 1991.

4. Профсоюзы мира. Справочник. — М., 1991.

5. Майер Т. Демократический социализм — социальная демократия. Введение. — К.: Основні цінності, 2002.

6. Європейська соціал-демократія: Трансформація у прогресі. — К., 2001.

7. Основи демократії. Посібник / За заг. ред. А. Колодій. — К.: 2002.


Тема 8. Політична концепція анархізму


План заняття:


1. Походження анархізму та його базові принципи.

2. Основні напрями анархізму:

2.1. Анархо-індивідуалізм (егоїзм Макса Штірнера, американська традиція)

2.2. Мутуалізм

2.3. Соціальний анархізм (колективістський анархізм, анархо-комунізм, анархосиндикалізм)

2.4. Посткласичний анархізм (анархо-капіталізм, анархо-фемінізм, «зелений» анархізм)


Рекомендована література


1. Актуальные проблемы современной зарубежной политической науки. М., 2000. 

2. Алексеев С.С. Перед выбором. Социалистическая идея: настоящее и будущее. М., 2000 

3. Блауберг И.И. Анархизм: что мы о нем знаем? //Вопросы философии. 1990, 3. С. 167. 

4. Исаев А.К. Оценка М А Бакуниным теории и программы "Государственного социализма". В сб.: Памяти М.А. Бакунина. АИ СССР. Институт экономики. М., 2000. 

5. Исаев И. А., Золотухина Н. М. История политических и правовых учений России XI - XX вв. М., 2005. 

6. Канев С. Н. "Революция и анархизм". М., 2002 г. 

7. Карелин A.A. Жизнь и деятельность Михаила Александровича Бакунина. М., 2001. 

8. Киртовский И.Х., Павук О.А Анархизм и современность. В сб.: Памяти МА Бакунина... С. 112. 

9. Левин Ш.М. Общественное движение в России в 60-70 19 годы века. - М., 2001 

10. Мадушевский А. Н. Демократия и Авторитаризм: Российский конституционализм в сравнительной перспективе. - М., 2000 

11. Пирумова Н.M. Социальная доктрина М.А. Бакунина. М., 2000.

12. Пустарнаков В.Ф. М.А. Бакунин. В кн.: Бакунин М.А. Философия. Социология. Политика. М., 2002 

13. Радугин А. А. Философия: Курс лекций. - М.: Владос, 2003. 

14. Русская политическая мысль второй половины XIX в.: Сб. обзор. М., 2002. 

15. Столяров Н.С. Современные проблемы социального управления в свете идей М А Бакунина. В сб.: Памяти МА Бакунина... С. 33-34. 

16. Ударцев С.Ф. М.А. Бакунин и М.А Кропоткин: две судьбы, две системы идей (краткий сравнительный очерк). В сб.: Памяти МА Бакунина... С 18-19. 


  1   2   3   4

Схожі:

Навчально-методичний посібник для студентів філософського факультету Львів 2009 Рекомендовано до друку кафедрою Теорії та історії політичної науки iconНавчально-методичний посібник для студентів філософського факультету Львів 2009 Рекомендовано до друку кафедрою Теорії та історії політичної науки
Денисенко В. М. доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри теорії та історії політичної науки
Навчально-методичний посібник для студентів філософського факультету Львів 2009 Рекомендовано до друку кафедрою Теорії та історії політичної науки iconНавчально-методичний посібник для студентів філософського факультету Львів 2009 Рекомендовано до друку кафедрою Теорії та історії політичної науки
Денисенко В. М. доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри теорії та історії політичної науки
Навчально-методичний посібник для студентів філософського факультету Львів 2009 Рекомендовано до друку кафедрою Теорії та історії політичної науки iconНавчально-методичний посібник для студентів філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка Львів 2009
Денисенко В. М. доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри теорії та історії політичної науки
Навчально-методичний посібник для студентів філософського факультету Львів 2009 Рекомендовано до друку кафедрою Теорії та історії політичної науки iconНавчально-методичний посібник для студентів філософського факультету та факультету культури і мистецтва
Денисенко В. М. доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри теорії та історії політичної науки
Навчально-методичний посібник для студентів філософського факультету Львів 2009 Рекомендовано до друку кафедрою Теорії та історії політичної науки iconНавчально-методичний посібник для студентів юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка Львів 2009
Денисенко В. М. доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри теорії та історії політичної науки
Навчально-методичний посібник для студентів філософського факультету Львів 2009 Рекомендовано до друку кафедрою Теорії та історії політичної науки iconНавчально-методичний посібник для студентів філософського факультету. Львів. 2008. 48с
Рекомендовано до дурку Вченою радою філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка
Навчально-методичний посібник для студентів філософського факультету Львів 2009 Рекомендовано до друку кафедрою Теорії та історії політичної науки iconНавчально-методичний посібник для студентів-культурологів факультету культури і мистецтва Львівського національного університету імені Івана Франка
Денисенко В. М. доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри теорії та історії політичної науки
Навчально-методичний посібник для студентів філософського факультету Львів 2009 Рекомендовано до друку кафедрою Теорії та історії політичної науки iconЮ. шведа “теорія політичної системи” Навчально-методичний посібник львів – 2009
Курс “Теорія політичної системи” є обов’язковим навчальним курсом, який вивчається студентами ІІІ курсу Філософського факультету...
Навчально-методичний посібник для студентів філософського факультету Львів 2009 Рекомендовано до друку кафедрою Теорії та історії політичної науки iconМіністерство освіти і науки України Львівський національний університет імені Івана Франка Філософський факультет кафедра теорії та історії політичної науки
Рекомендовано до друку Вченою радою філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка
Навчально-методичний посібник для студентів філософського факультету Львів 2009 Рекомендовано до друку кафедрою Теорії та історії політичної науки iconНавчально-методичний посібник для студентів юридичного факультету Львів 2005
Практикум з цивільного права (частина 2). Навчально-методичний посібник для студентів юридичного факультету – Львів: Юридичний факультет...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи