Навчальні дисципліни напряму «Психологія» що можуть бути запропоновані для вільного вибору студентів icon

Навчальні дисципліни напряму «Психологія» що можуть бути запропоновані для вільного вибору студентів
Скачати 152.69 Kb.
НазваНавчальні дисципліни напряму «Психологія» що можуть бути запропоновані для вільного вибору студентів
Дата17.03.2013
Розмір152.69 Kb.
ТипДокументиНавчальні дисципліни напряму «Психологія» що можуть бути запропоновані для вільного вибору студентів

п/п

Дисципліна

Прізвище, ім’я та по батькові викладача

К-сть годин

К-сть кредитів

АнотаціяПсихологія

доц. Грабовська С.Л., доц. Партико Т.Б., доц. Баклицький І.О., доц. Католик Г.В.,

доц. Штепа О.С., ст. викл. Михальчишин Г.Є., доц. Островська К.О.,

доц. Вовк А.О., доц. Волошок О.В., доц. Карковська Р.І., доц. Кліманська М.Б., доц. Крупська О.І., доц. Пилат Н.І, асист. Чолій С.М., асист. Єсип М.З., асист Сімків М.В., асист. Шнайдер О.В.

Загальна кількість годин 72, 18 год. лекц.

18 год. практ., 36 год самост. робота студ.

2

^ Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета - ознайомити студентів з основами психології як галузі наукового знання.

Завдання:

1. ознайомити студентів з історією розвитку, методами та принципами психології.

2. сформувати у студентів базові знання про психічні явища та факти.

3. поглибити уявлення студентів про власні психічні характеристик та особистісні якості.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати: етапи розвитку психології, емпіричні методи психології, галузі психології, особливості пізнавальних психічних процесів, характеристики темпераменту, характеру та здібностей, структуру, чинники формування особистості, особливості емоційно-вольової сфери, зміст та аспекти спілкування, особливості великих та малих соціальних груп.

вміти: аналізувати власні психологічні якості на основі результатів тестування.

Література:

1.Партико Т. Б. Загальна психологія: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Т. Б. Партико. – К. : Видавничий дім "Ін Юре", 2008. – 416 с.

2. Ананьев Б. Г. О проблемах современного человекознания. – 2-е изд. – СПб.: Питер, 2001.Соціальна психологія

Проф. Гапон Н. П.

заг. к-сть 72год.

18 лекц. 18 практ., 36 годсамост.роботи

2

^ Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета навчальної дисципліни – вироблення у студентів наукового світогляду, оволодіння глибоким знанням про особистість та групи, соціально-психологічні детермінанти їхнього становлення та розвитку в сучасній соціокультурі.

Завдання: засвоєння теоретичних знань про людину, її психологію у зв’язку з соціальним середовищем, а також навичками проведення соціально-психологічних досліджень. Зокрема це – оволодіння навичками проведення психологічних досліджень та ознайомлення із функціями психолога-практика у соціальній сфері: в малих і великих соціальних групах, у закладах охорони здоров’я, правопорядку, освіти, на виробництві тощо.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен знати:

- особливості соціального мислення (розвиток Я-концепції в соціокультурі, проблеми самоефективності індивіда та його самопрезентація);

- соціальні переконання та судження;

- особливості поведінки та установок, конформізму, впливів групи;

- особливості соціальних відносин та природи соціальних, емоційних, когнітивних джерел упереджень;

- особливості соціальних феноменів агресії та альтруїзму;

- особливості соціальних впливів (стать, гендер та культура).

уміти:

- створювати лабораторні ситуації, які імітують досліджувані феномени повсякденного життя;

- проводити соціально-психологічні дослідження в польових і лабораторних умовах (кореляційні, експериментальні, опитування);

- обирати ефективні умови проведення соціально-психологічних досліджень.

Література:

1.Аронсон Э., Уилсон, Эйкерт Р. Социальная психология. Психологические законы поведения человека в социуме.– СПб: Прайм Еврознак; М.: Олма-Пресс, 2004. – 280 с.

2. Аронсон Элиот. Общественное животное. Введение в социальную психологию. – СПб.: Прайм Еврознак, 2006. – 416 с.Педагогічна психологія

Доц. Штепа О. С.

Загальна кількість годин 72, 18 год. лекц.

18 год. практ., 36 год самост. робота студ.

2

^ Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета – на основі теоретичних знань з курсу студенти мають виявити уміння здійснювати психологічний супровід навчальної діяльності.

Завдання

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати: концепції навчання, навчальні компетенції, типи навчальних завдань, методи виховання, особливості взаємозв’язку навчання, виховання й розвитку особистості, індивідульні особливості навчання.

вміти:

- визначати психологічні особливості навчання студентів,

- складати психолого-педагогічну характеристику на учня та навчальну групу та надавати психолого-педагогічні рекомендації щодо особливостей навчання, виховання та розвитку.

Література:

1. Бочелюк В. Й., Зарицька В. В. Педагогічна психологія. – К.: Центр навчальної літератури, 2006

2. Драйден Г., Вос Д. Революція в навчанні / Переклад з англ. М. Олійник. – Львів: Літопис, 2005^ Психологія конфлікту

Доц. Грабовська С.Л.

Загальна кількість годин 72, 18 год. лекц.

18 год. практ., 36 год самост. робота студ.

2

^ Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета курсу – ознайомити студентів з психологічними причинами конфліктів, механізмами їх запобігання, перебігу і розв'язання. Психологія конфлікту належить до прикладних дисциплін і базується на знаннях про загальні закономірності, механізми, явища психіки.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:

- сутність теорії конфлікту в психології;

- природу, причини та динаміку конфліктів;

- стилі та стратегії поведінки у конфліктній ситуації;

- процедури примирення;

- шляхи психокорекції конфліктної поведінки;

- вплив вікових особливостей особистості на їх поведінку в конфлікті.

уміти:

- аналізувати конфліктну ситуацію та конфлікт;

- складати «карту конфлікту»;

- визначати причину конфлікту;

- проводити переговори примирення.

Література:

 1. Гришина Н. В. Психология конфликта. 2-е изд. – СПб.: Издательство “Питер”, 2008. – 544 с.

 2. Хасан Б.И., Сергоманов П.А. Разрешение конфликтов и ведение переговоров. Учебное пособие. - Красноярск – Москва, 2001. – С. 205-229.Психологія прийняття рішень

Доц. Пилат Н. І.

Загальна кількість годин 72, 18 год. лекц.

18 год. практ., 36 год самост. робота студ.

2

^ Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета курсу: сформувати у слухачів загальне уявлення про психологічні концепції ухвалення рішень, типи рішень, специфіку індивідуальних і групових рішень, навчити застосовувати методи прийняття рішень.

^ Завдання курсу:

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні:

- мати уявлення про психологічні теорії ухвалення рішень;

- оволодіти навичками специфіки ухвалення індивідуальних і групових рішень;

- мати уявлення про ефективність і оптимізацію рішень;

- уміти аналізувати вирішення різного типу;

- уміти проводити діагностику індивідуальних особливостей ухвалення рішень, а також надавати допомогу індивідові і групі у формуванні оптимального способу ухвалення рішень.

Література:

 1. Друкер Эффективное принятие решений. М., 2006.

 2. Канеман Д., Словик П., Тверски А. Принятие решений в неопределенности: Правила и предебеждения / Пер. с англ. – Х.: Изд-во Институт прикладной психологии «Гуманитарный центр», 2005. – 632 с

 3. Корнилова Т.В. Психология риска принятия решений: Учебное пособие для вузов / - М.: Аспект Пресс, 2003. – 286 с.Інтерактивні методи навчання дорослих

Доц.. Грабовська С.Л., доц. Кліманська М. Б., асит. Чолій С.М.

Загальна кількість годин 72, 18 год. лекц.

18 год. практ., 36 год самост. робота студ.

2

^ Мета та завдання навчальної дисципліни

Інтерактивні методи навчання на сьогодні є інноваційним способом роботи викладача в аудиторії, тренера в групі та педагога в будь-якому освітньому закладі. Інтерактивні методи навчання, на відміну від традиційних, базуються на активній взаємодії учасників навчального процесу, при цьому основна вага надається взаємодії студентів (чи учнів) між собою. Такий підхід дозволяє активізувати навчальний процес, зробити його більш цікавим та менш втомлюваним для учасників, а також надає можливість широкого обміну досвідом.

Вивчення інтерактивних методів навчання студентами непсихологічних спеціалізацій сприятиме не лише оволодінню знаннями, необхідними для успішної викладацької діяльності, але й особистісному розвитку самих студентів.

Курс має практичне спрямування, тому навчання не відбувається за традиційною схемою лекційно-семінарських занять. Кожне заняття є комбінованим, оскільки поєднує міні-лекції та практичні вправи. Успішне засвоєння курсу, отже, є неможливим без активної участі студентів в навчальних заняттях.

^ Цільова аудиторія: студенти 5-х курсів, магістранти.

Мета курсу: оволодіння студентами інтерактивними методиками навчання, опанування мистецтвом побудови і проведення навчальних семінарів і тренінгів.

^ Основні завдання курсу полягають в:

 1. Розумінні студентами психологічних засад та механізмів тренінгу;

 2. Формуванні у учасників здатності до складання програм занять з використанням інтерактивних методів та проведенні цих занять.

По завершенні курсу студенти повинні знати:

- особливості інтерактивного навчання;

- основні принципи та концепції інтерактивного навчання;

- види інтерактивних методик та способи їх застосування;

- особливості роботи з групою з врахуванням групової динаміки;

- засади побудови програми тренінгу та інтерактивного семінару;

- етичні принципи роботи тренера в групі.

вміти:

- використовувати інтерактивні методики в навчальних семінарах та тренінгах;

- розробляти програми тренінгових занять на психологічну тематику;

- підбирати адекватні інтерактивні методики до теми заняття та його учасників;

- проводити інтерактивні методики в групі, зазначені в змісті навчальних тем;

- керувати групою та контролювати роботу учасників семінару.

Література:

1. Інтерактивні методи навчання : навч. посібник / [П. Шевчук, П.Фенрих].Щецін : WSAP, 2005. – С. 7 – 23

2. Караяни А.Г. Активне методы социально-психологического обучения / А.Г.Караяни. – М. : [Без изд.], 2003. – С.2 – 10.

3. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання : науково-методичний посібник / О.І. Пометун, А.В. Пироженко ; ред. О.І. Пометун. – К. : А.С.К., 2004. – С. 8 – 24Психологія мистецтва

Доц. Левус Н. І.

Загальна кількість годин 72, 18 год. лекц.

18 год. практ., 36 год самост. робота студ.

2

^ Мета та завдання навчальної дисципліни

З-поміж проблем філософських та психологічних завжди вирізнялися такі, що заслуговують на статус вершинних, еталонних. Це проблеми про науковий та буттєвий потенціал. Проблема творчості, проблема людини як творця, проблема людського життя як творчого сходження до власного „Я” – безумовно серед них.

«Психологія мистецтва» належить до тих дисциплін, які започаткували тему інтегративної сутності творчості та розкривають внутрішній потенціал особистості, гармонізацію її духовної культури..

^ Основна мета даної дисципліни – ознайомити студентів з ключовими питаннями психології мистецтва, формуванням та виявленням творчих здібностей людини на різних етапах її шляху до особистісної зрілості. Це допоможе їм краще зрозуміти психологічні проблеми людини, особливості їх пізнавальної та емоційно-вольової сфери, проблеми формування особистості, а також засвоїти інші психологічні дисципліни, а саме «Загальну психологію», «Вікову психологію» та «Соціальну психологію».

Прослухавши дану дисципліну, студенти повинні знати: теоретичні підходи до поняття мистецтва; структуру творчого процесу; особливості творчих прийомів та способи формування творчих здібностей; основні закономірності вікового розвитку креативності; особливості діагностичної та корекційної роботи з допомогою творчості.

Вивчення дисципліни «Психології мистецтва» передбачає вироблення у студентів умінь працювати з науковою літературою, вступати в наукові дискусії щодо особливостей творчого процесу та умов його виникнення. Студенти повинні вміти надавати практичні поради щодо аналізу творів мистецтва, особистості митця, творчого процесу, впливу творів мистецтва на аудиторію.

Даний курс дає також студентові можливість набути перші навички у дослідницькій та консультативній роботі з використанням методів арт-терапії.

Література:

 1. Богоявленская Д. Б. Психология творческих способностей. – М.: Академия, 2002. – 320 с.Психологія здоров’я

Доц. Галецька І.І.

Загальна кількість годин 72, 18 год. лекц.

18 год. практ., 36 год самост. робота студ.

2

^ Мета та завдання навчальної дисципліни

Психологія здоров’я – це цілісність специфічного, освітнього, наукового і професійного внеску психології як дисципліни в промоцію і підтримування здоров’я, запобігання і лікування хвороб, розпізнавання етіологічних і діагностичних корелятів здоров’я, хвороби і подібних дисфункцій, а також в аналіз і оптимізацію системи охорони здоров’я і формування оздоровчої політики.

Наведена дефініція визначає психологію здоров’я як сферу різного типу діяльності психологів у галузі здоров’я і хвороби, однаковою мірою як освітньої, що полягає в поширені психологічних знань, так і наукової, що спрямована на збільшення цих знань, а також професійної, тобто її використання.

Предмет психології здоров’я розглядається широко, охоплює промоцію і охорону здоров’я, а також профілактику та лікування хвороб, зокрема і чинники пов’язані зі станом здоров’я, його причини та ідентифікатори («етіологічні й діагностичні кореляти»).

Сферою психології здоров’я є не лише здоров’я індивідів, а й ціла система охорони здоров’я.

Значно простіше пояснює предмет психології здоров’я Шеллі Тейлор «Психологія здоров’я є галуззю психології, що вивчає вплив психологічних чинників на спроможність людей залишатися здоровими, окреслює їх значення в появі хвороб, а також їхню роль у формуванні поведінки людей під час хвороби».

В основі психології здоров’я лежать психологічні концепції здоров’я. Ці концепції трактують здоров’я і хворобу радше як полюси того самого континууму, ніж як поняття взаємовиключні. Це супроводжується зміною акцентів. Головна увага зосереджується на здоров’ї, його промоції та охороні. Психологія здоров’я не обмежується дослідженням і застосуванням у галузі медицини, вона охоплює всі найважливіші ділянки життя і діяльності людини.

У процесі вивчення курсу студент повинен знати, що :

- здоров’я – це найбільша цінність людини, не лише стан організму, але й стратегія його життя;

- здоров’я людини залежить від способу її життя, стану навколишнього середовища, стану медицини, а також що є не менше важливим від самого ставлення людини до свого здоров’я, медицини і взагалі до усіх факторів які впливають на здоров’я;

- кожна людина повинна навчитися вміло керувати своїм здоров’ям, економно його використовувати протягом усього життя та знаходити засоби для його збереження.

У результаті вивчення дисципліни «Психологія здоров’я» студент повинен:

- уміти визначити сутність поняття здоров’я;

- усвідомлювати, що здоров’я вміщує біологічні, соціальні та психологічні аспекти;

- аналізувати вплив негативних чинників на стан здоров’я людини;

- аналізувати реакцію організму на вплив негативних факторів і можливості організму адаптуватися до цих факторів;

- засвоювати характерні ознаки здоров’я;

- оцінити загальний рівень здоров’я населення України;

- охарактеризувати систему охорони здоров’я в Україні;

- уміти скласти програму мотивації здорового способу життя.

Література:

 1. Ананьев В.А. Практикум по психологии здоровья - Речь СПб, 2007 – 320с.

 2. Ананьев В.А. Психология здоровья. Книга I. 384 с, Изд. Речь СПб, 2006


Диференційоване викладання та оцінювання в інклюзивному класі
Доц. Островська К.О., асит. Каф. педагогіки Ферт О.Г


Загальна кількість годин 72, 18 год. лекц.

18 год. практ., 36 год самост. робота студ.

2

^ Мета та завдання навчальної дисципліни

У процесі вивчення цього курсу студенти набувають знань з педагогічної теорії, ознайомлюються із найважливішими положеннями із сучасних теорій та концепцій освіти, навчання, виховання. Студенти мають змогу зрозуміти поняття диференційованого викладання в інклюзивному класі в залежності від психофізичних особливостей учнів, зв'язок викладання з результатами диференційованого оцінювання. Також студенти набувають знань щодо диференціації навчального процесу та облаштування середовища з точки зору нозологічних особливостей учнів та процесу формування соціальних вмінь.

Увесь матеріал курсу розподілений на три модулі, які уміщують окремі теми. При складанні планів семінарсько-практичних занять акцентувалася увага на актуальності проблем, на ознайомленні і використанні в педагогічній практиці інноваційного досвіду інклюзивного навчання як вітчизняного, так і зарубіжного. Проведення практично-семінарських занять передбачає самостійну підготовку студентів й обговорення у групах творчих робіт, рефератів, проектів, оскільки заняття проводяться за інтерактивною методикою.

Загальні положення інклюзивного навчання опираються на знання студентами філософії, як методологічної основи, психології, як теоретичної бази, історії, соціології та інших наук.

^ Мета cпецкурсу - засвоєння теоретичних і практичних основ курсу;

- створення бази знань, умінь, навичок, необхідної для диференційованого викладання в інклюзивному класі

- підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» до педагогічної діяльності в інклюзивних навчальних закладах

Робоча навчальна програма курсу призначена для студентів, які навчаються за різноманітними педагогічними спеціальностями .

Студенти оволодівають знаннями про:

 • сутність диференціації процесу викладання та оцінювання знань в умовах інклюзивного класу;

 • різницю між типовим та диференційованим викладанням;

 • сучасні філософські засади педагогічної діяльності в контексті інклюзії;

 • складові педагогічної майстерності викладача інклюзивного класу;

 • методи, прийоми, засоби і форми організації навчання учнів в інклюзивному класі;

 • сучасні методи, прийоми навчання учнів з різним психофізичним розвитком та нозологічними особливостями;

 • диференціацію процесу викладання в межах стандартної навчальної програми;

 • особливості диференціації навчального процесу при комбінації стандартної та індивідуальної форм навчання;

 • соціальне вміння як мету навчання і виховання дитини;

 • роль соціального вміння у розвитку особистості;

 • методичні підходи диференціації навчального процесу для підтримки соціального розвитку учнів;

У процесі вивчення курсу студенти мають оволодіти уміннями :

 • аналізувати та оцінювати навчальні можливості дитини;

 • застосовувати різні методи диференціації навчального процесу;

 • організовувати спілкування з дітьми різного віку та рівня психофізичного розвитку;

 • застосовувати інтерактивні методи, тренінгові технології, форми організації навчально-пізнавальної діяльності дітей з метою покращення соціальних навичок дитини;

 • корегувати облаштування середовища з метою більш продуктивного навчання дітей з різними особливостями психофізичного розвитку;

 • корегувати навчальне навантаження на основі функціонально – поведінкового оцінювання дитини;

 • мати уявлення про технологію портфоліо в інклюзивному класі

 • складати план позитивного поведінкового втручання з метою повноцінної соціалізації дитини.

Література:

1.Бондар В., Вавіна Л., Масенко В., Колупаєва А., Сак Т., Софій Н., Таранченко О. Діти з особливими потребами у загальноосвітньому просторі: початкова ланка. – К., 2004.

2. Даніелс Е., Стаффорд К. Залучення дітей з особливими потребами до загальноосвітніх класів. – Львів, 2002.


Зав. кафедри психології С. Л. Грабовська

Схожі:

Навчальні дисципліни напряму «Психологія» що можуть бути запропоновані для вільного вибору студентів iconНавчальні дисципліни напряму «Психологія» що можуть бути запропоновані для вільного вибору студентів
О., доц. Католик Г. В., асист. Штепа О. С., асист. Михальчишин Г.Є., доц. Островська К. О., асист. Вовк А. О., асист. Волошок О....
Навчальні дисципліни напряму «Психологія» що можуть бути запропоновані для вільного вибору студентів iconДисципліни вільного вибору, що пропонує кафедра загальноправових наук студентам усіх бакалаврських програм Основи ораторського мистецтва
Дисципліни вільного вибору, що пропонує кафедра загальноправових наук студентам усіх бакалаврських програм
Навчальні дисципліни напряму «Психологія» що можуть бути запропоновані для вільного вибору студентів iconРобоча програма навчальної дисципліни психологія сім’Ї напряму підготовки: 0401 психологія для спеціальності: 040 101 психологія
Розробники: Волошок О. В., кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології
Навчальні дисципліни напряму «Психологія» що можуть бути запропоновані для вільного вибору студентів iconМетодичні вказівки до виконання курсових проектів з дисципліни "Бази знань та експертні системи" для студентів бакалаврського напряму 091400
Аналіз предметної області (2-3 сторінки. Описати оснівні сутності предметної області, звязки між ними. При цьому виділити операції,...
Навчальні дисципліни напряму «Психологія» що можуть бути запропоновані для вільного вибору студентів iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів з галузі знань
Риторика. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів з галузі знань 0301 – соціально-політичні науки, напряму підготовки...
Навчальні дисципліни напряму «Психологія» що можуть бути запропоновані для вільного вибору студентів iconПрограма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «психологія» для студентів 2 курсу заочної форми навчання
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Психологія» (для студентів 2 курсу заочної форми навчання...
Навчальні дисципліни напряму «Психологія» що можуть бути запропоновані для вільного вибору студентів iconКонспект лекцій з навчальної дисципліни "безпека життєдіяльності" для студентів денної та заочної форм навчання
Навчальна дисципліна «Безпека життєдіяльності» є нормативною дисципліною, що включається в навчальні плани як дисципліна обов'язкового...
Навчальні дисципліни напряму «Психологія» що можуть бути запропоновані для вільного вибору студентів iconКонспект лекцій з навчальної дисципліни "безпека життєдіяльності" для студентів денної та заочної форм навчання
Навчальна дисципліна «Безпека життєдіяльності» є нормативною дисципліною, що включається в навчальні плани як дисципліна обов'язкового...
Навчальні дисципліни напряму «Психологія» що можуть бути запропоновані для вільного вибору студентів iconО. В. Хом’якова методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «психологія»
«Психологія» (для студентів 3 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 050701 – «Електротехніка та електротехнології» та слухачів...
Навчальні дисципліни напряму «Психологія» що можуть бути запропоновані для вільного вибору студентів iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Педагогічна психологія" для студентів напряму 010104 професійна освіта
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Педагогічна психологія” для студентів спеціальності...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи