Навчально-методичний посібник для студентів філософського факультету Львів 2009 Рекомендовано до друку кафедрою Теорії та історії політичної науки icon

Навчально-методичний посібник для студентів філософського факультету Львів 2009 Рекомендовано до друку кафедрою Теорії та історії політичної науки
НазваНавчально-методичний посібник для студентів філософського факультету Львів 2009 Рекомендовано до друку кафедрою Теорії та історії політичної науки
Сторінка1/5
Дата18.03.2013
Розмір0.55 Mb.
ТипНавчально-методичний посібник
  1   2   3   4   5


Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет імені Івана Франка


Філософський факультет

кафедра теорії та історії політичної науки


О.М. Сорба


ФІЛОСОФІЯ ПОЛІТИКИ


Навчально-методичний посібник

для студентів філософського факультету


Львів – 2009


Рекомендовано до друку


кафедрою Теорії та історії політичної науки

філософського факультету

Львівського національного університету

імені Івана Франка


Протокол № ___ від ___ ___________ 2009 р.


Вченою радою філософського факультету

Львівського національного університету

імені Івана Франка


Протокол № ___ від ___ ___________ 2009 р.­­


Курс читає:

к.політ.н., асистент кафедри

теорії та історії політичної науки О.М. Сорба


Рецензенти:


Денисенко В.М. доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри теорії та історії політичної науки

Угрин Л.Я. кандидат політичних наук, доцент кафедри теорії та історії політичної науки


Програма з курсу «Філософія політики» / Укл. О.Сорба. – Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2009, – 48 с.


© О.М. Сорба, укладання

© Львівський національний університет імені Івана Франка

© Філософський факультет

© Кафедра теорії та історії політичної науки

Зміст:


Передмова................................................................................................................4

Тематичний план дисципліни «Філософія політики» .........................................5

Тематична структура лекційного курсу ...............................................................6

Плани лекцій............................................................................................................6

Тематична структура програми семінарських занять ...………………………15

Плани семінарів …………....................................................................................15

Система оцінювання успішності студентів .......................................................35

Критерії оцінювання знань і вмінь студентів ....................................................35

Шкала якості підсумкової оцінки .......................................................................37

Питання для модуля …………………………………………………………….38

Завдання для підсумкового контролю знань студентів (питання для іспиту) …………………………………………………………………………………….40

Список рекомендованої літератури ……………………………………………42

Передмова


Провідна роль у формуванні політичної свідомості належить політичній науці, яка успішно розвивається в українському соціумі з часів набуття державою незалежності. Досвід історії переконливо засвідчує, що тільки освічене суспільство з розвинутим почуттям гідності й політичної відповідальності спроможне забезпечити становлення демократії. Без глибоких змін у політичній свідомості, належного рівня політичної культури неможливо досягти вміння жити за загальнолюдськими цінностями. Особлива роль у цьому процесі належить політичній науці, її історії, з’ясуванню закономірностей розвитку політичних ідей від їх зародження до

втілення в життя.

Політична філософія як галузь політології зосереджує найбільш концентроване знання про природу політики, представлена текстами чистого пізнання, не захаращеного статистикою буденності, де краса і складність людського переживання світу втілились в авторських концептах мислителів різних епох, концептах, підпорядкованих таланту й інтуїції дослідника, а не замкненій на собі цілераціональності. Спираючись на методологічний інструментарій філософії політики ми визначимо закони та принципи логічної неперервності перманентного становлення «політичної матерії», мірою його відображення в політичних концепціях мислителів країн Західної Європи, Сполучених штатів Америки та слов’янських країн у ХІХ – ХХ століттях.


Об’єктом дослідження є оригінальні тексти політичних мислителів та тексти інтерпретаційні.


Предмет – закони та принципи формування предмету політичної науки її методології в соціально-історичному та формально-логічному аспектах.


Приступаючи до роботи, озброїмось переконанням в тому, що нам не дано пізнати й пережити нічого крім тотальної актуальності вічного…


Навчальна програма з курсу

Філософія політики”


^ 1. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН КУРСУ ФІЛОСОФІЯ ПОЛІТИКИ


Розділи і теми курсу

Кількість годин

Р

А

З

О

М


Л

Е

К

Ц

І

Й


СЕМІ

НАР

І

В


^ РОЗДІЛ І. Історичні та теоретичні основи конституювання політології як науки і навчальної дисципліни


Тема 1. Теоретико-методологічні засади розвитку політичної науки в новітню епоху

3

2

1


^ РОЗДІЛ ІІ. Сутнісні особливості політології на зламі епох ХІХ—ХХ ст.


Тема 2. Постмарксистські концепції розвитку політичної науки

6

4

2

Тема 3. «Реалістичні» тенденції в політичній науці. Теорії інституціоналізму

6

4

2

Тема 4. Біхевіоралістичні теорії політики

6

4

2


^ РОЗДІЛ ІІІ. Розвиток і конституювання основ політологічної науки


Тема 5. Нормативні теорії влади і демократії

6

4

2

Тема 6. Теорії системного та структурно-функціонального аналізу політики

6

4

2

Тема 7. Компаративний і комунікативний аналіз політики

6

4

2

Тема 8. Теорії політичної модернізації: від інституціоналізму до раціоналізму

6

4

2


^ РОЗДІЛ ІV. Теорії світового політичного розвитку


Тема 9. Технократично-сцієнтичні концепції політичного розвитку

6

4

2

Тема 10. Теорії розвитку світової політики

3

2

1

УСЬОГО:

54

36

18


^ 2. ПЛАНИ ЛЕКЦІЙ ТА СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ


2.1. ТЕМАТИЧНА СТРУКТУРА ПРОГРАМИ ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ


Розділи і теми курсу

Кіль-кість годин


^ РОЗДІЛ І. Історичні та теоретичні основи конституювання політології як науки і навчальної дисципліни


Тема 1. Теоретико-методологічні засади розвитку політичної науки в новітню епоху

2


^ РОЗДІЛ ІІ. Сутнісні особливості політології на зламі епох ХІХ—ХХ ст.Тема 2. Постмарксистські концепції розвитку політичної науки

4

Тема 3. «Реалістичні» тенденції в політичній науці. Теорії інституціоналізму

4

Тема 4. Біхевіоралістичні теорії політики

4


РОЗДІЛ ІІІ. Розвиток і конституювання основ політологічної науки


Тема 5. Нормативні теорії влади і демократії

4

Тема 6. Теорії системного та структурно-функціонального аналізу політики

4

Тема 7. Компаративний і комунікативний аналіз політики

4

Тема 8. Теорії політичної модернізації: від інституціоналізму до раціоналізму

4


РОЗДІЛ ІV. Теорії світового політичного розвитку


Тема 9. Технократично-сцієнтичні концепції політичного розвитку

4

Тема 10. Теорії розвитку світової політики

2

УСЬОГО:

36


^ ПЛАНИ ЛЕКЦІЙ


РОЗДІЛ І. Історичні та теоретичні основи конституювання політології як науки і навчальної дисципліни


Тема 1. Теоретико-методологічні засади розвитку політичної науки в новітню епоху.


План заняття:


1. Новітня епоха та її особливості.

2. Особливості розвитку політології в новітні часи.

3. Методологія та основні напрями, школи і течії політології


Рекомендована література


1. Актуальные проблемы современной зарубежной политической науки. — Вып. I-IV. — М., 1990 — 1991.

2. Алмонд Г. Политическая наука: история дисциплины // Полис. — 1998. — № 4.

3. Алмонд Г., Верба С. Гражданская культура и стабильность демократии // Полис. — 1992. — № 4.

4. Бурдье Т. Социология политики. — М., 1993.

5. Виноградов И. Б. Политические идеи современности // Социально-политический журнал. — 1997. — № 1.

6. Галаганов С. Г., Фролова М. А. Современная западная политическая теория (на примере англо-американской и французской политических школ). — М., 1993.

7. Егоров С. А. Политическая юриспруденция в США. — М., 1989.

8. Зарубежная политическая наука: история и современность. — Вып. I, II. — М., 1990.

9. Истон Д. Новая революция в политической науке // Социально-политический журнал. — 1995. — № 3.

10. Кокошкин А. А. Современная социология и политология США // США: экономика, политика, идеология. — 1991. — № 1.

11. Лоуи Т. Глобализация, государство, демократия: образ новой политической науки // Политические исследования. — 1999. — № 5.

12. Макарычев А. С. Постмодернизм и западная политическая наука // Соціально-политический журнал. — 1996. — № 3.

13. Мангейм Д. Б., Рич р. К. Политология, методы исследования. — М., 1997.

14. Новая постиндустриальная волна на Западе. Антология / Под ред. В. Иноземцева. — М., 1999.

15. Политическая наука: основные направления.

16. Политологическое обозрение: Реф. сб. / Отв. ред. Ф. М. Кирилюк. — К., 1993. — Вып. 1.

17. Современная политическая теория (Автор-составитель Д. Хелд). — М. Nota Bene — 2001.

18. Сучасна західна політологія: Короткий нарис історії й теорії / Місуно А. В., Братанич Б. В. — К., 1991.

19. Тоффлер О. Третья волна. — М., 1998.

20. Фавр П. Политическая наука во Франции // Полис. — 1996. — № 6.

21. Шумпетер Й. Капіталізм, соціалізм, демократія. — К., 1995


РОЗДІЛ ІІ. Сутнісні особливості політології на зламі епох ХІХ—ХХ ст.


Тема 2. Постмарксистські концепції розвитку політичної науки


План заняття:


1. Ленінське вчення про політику, владу, державу

2. Теорія перманентної революції Льва Троцького

3. Прагматична теорія суспільного розвитку Миколи Бухаріна

4. Неомарксистські концепції політичного розвитку суспільства

Теорія політики Антоніо Грамші

«Залізний закон олігархії» Роберта Міхельса

Неормарксизм Нікоса Пуланзаса


Рекомендована література


1. В. І. Ленін. Держава і революція // Повне зібрання творів.

2. В. І. Ленін. Чергові завдання Радянської влади // Повн. зібр. тв. — Т. 36.

3. В. І. Ленін. Що робити? // Повн. зібр. твовір. — Т. 6.

4. Л. Троцкий. Моя жизнь. — Берлин, 193 с.

5. Л. Троцкий. История российской революции. — Ч. 1; 2. — Берлин, 1930.

6. Н. Бухарин. Путь к социализму: Избр. произведения. — Новосибирстк: Наука, 1990.

7. Н. Бухарин. Проблемы теории и практики социализма. — Новосибирск: Наука, 1990.

8. Gramsci, A.: Selection from Political Writings, 1910 — 1920, trans. J. Mathews, ed. Q. Hoare. London: Lawrence & Wishart; New York: International Publishers, — 1977.

9. Gramsci, A.: Selection from the Prison Notebook, trans. Q. Hoare and G. Nowell Smith. London: Lawrence & Wishart; New York: International Publishers, — 1971.

10. Poulantzas N. On Social Classes//Structured Social Inequality: A Reader in Comparative social Stratification/Ed. by C. S. Heller. New York; London, — 1969.

11. Trotsky, L.: Terrorism and Communism (1920), trans. M. Shachtman. Ann Arbor: University of Michigan Press, — 1961.

12. Trotsky, L.: The History of Russian Revolution (1932-3), trans. M. Eastman. London: Gollanz, — 1965.

13. Trotsky, L.: The Permanent Revolution and Results and Prospects, trans. J. G. Wright; rev. B. Pearce. London: New Park, — 1962.

14. Антонио Грамши. Избранные произведения. — Т. 1—3, — 1957—59.

15. Грамши Антонио. Тюремные тетради. Антология мировой политической мысли. — Т. 2.

16. Грецкий М. Н. Антонио Грамши — политик и философ. — М.: Наука, 1991.

17. Емельянов Ю. В. Заметки о Бухарине: революция, история, личность. — М.: Молодая гвардия, 1989.

18. Кирилюк Ф. М. Про працю В. І. Леніна «Чергові завдання Радянскої влади». — К.: Політвидав України, 1990.

19. Кирилюк Ф. М. Троцький і соціалізм. — К., 1991.

20. Лопухов Б. р. Антонио Грамши. — М., 1963.

21. Михельс Р. Демократическая аристократия и аристократическая демократия // Социологические исследования. 2000. — № . 1.

22. Михельс Р. Принципиальное в проблеме демократии // Социологический журнал. 1994. — № 3.

23. Михельс Р. Социология политической партии в условиях демократии // Диалог. 1990. — № 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 18; — 1991. — № 3.

24. Мушинский О. В. Антонио Грамши — учение о гегемонии. — М.: Международные отношения, 1990.

25. Пуланзас Н. Политическая власть и социальные классы. Антология мировой политической мысли в 5-ти томах. — Т. 2.

26. Хабермас Юрген. Будущее _____человеческой природі: Пер. с нем. — М.: Весь мир, 2002.

27. Хабермас Юрген. Демократия. Разум. Нравственность: Москов. лекции и интервью. — М.: Академия, 1995.


Тема 3. «Реалістичні» тенденції в політичній науці. Теорії інституціоналізму


План заняття:


1. Теорія «політичного» у концепції Карла Шмідта

2. Теорія інституціоналізму Моріса Оріу

3. Теорія елітарної демократії Йозефа Шумпетера

4. Проблеми ідеології та утопії в політичній концепції Карла Мангейма


Рекомендована література


1. Канцелярук Б. Елітна «демократія» на «пропорційній основі» // Дослідження світової політики: 36. Наук. праці. — 2001. — Вип. 16.

2. Schumpeter, J.: Economic Doctrine and Method. London: Allen &Unwm. — 1954.

3. Schumpeter, J.: The Theory of Economic Development. New York: Oxford University Press, — 1962.

4. Бондарчук В. I. Феномен авторитарно-демократичних політичних режимів: між авторитаризмом та демократією // Держава і право: 36. наук, праць. — 2001. — № 5.

5. Манхейм К. Диагноз нашего времени. — М.: Юрист, 1994.

6. Фадеева Т. М. У истоков идеологии европейского консерватизма // Новая и новейшая история. — 1992. — № 6.

7. Шумпетер И. Капитализм, социализм и демократия.


Тема 4. Біхевіоралістичні теорії політики


План заняття:


1. Чарльз Мерріам як один із фундаторів американської політологічної науки

2. Біхевіористська концепція предмета політичної науки Гаральда Лассуелла.

3. Теорія «зацікавлених груп» Артура Бентлі.


Рекомендована література


1. Американская политическая наука и ее создатели. — М., 1992.

2. Бодуен Ж. Вступ до політології. — К.: Основи, 2002.

3. Гаджиев К. С. Политическая наука. — М.: Междунар. Отношения, 1995.

4. Дегтярьов А. А. Основи політичної теорії. — К.: Вища шк., 1998.

5. Категории политической науки /Под ред. А. Ю. Мельвиля. — М.: РОССПЭН, 2002.

6. Короткова Н. В. Разработка Г. Д. Лассуэллом методов политического психоанализа // Социально-политический журнал. — 1998. — № 49.

7. Короткова Н. В. Трактовка Г. Лассуэллом понятия политической власти как центральной категории политической науки // Вестник МГУ. — 1999. Политология_____. — Вып. 5.

8. Самсонова Т. Н. Ч. Мерриам: у истоков новой науки о политике. // Социально-политический журнал. — 1996. — № 5.

9. Bentley A. The Process of Government: A Study of social pressures. Cambridge (mass.). — 1967.

10. Lasswell H. D. Psychopatology and politics. — Chicago, 1977.

11. Lasswell H. D., McDougal M. S., Miller J. C. The Interpretation of international agreements and world public order: Principles of content and procedure. — Dordrecht; Boston: M. Nijhoff publishers, 1994.


РОЗДІЛ ІІІ. Розвиток і конституювання основ політологічної науки


Тема 5. Нормативні теорії влади і демократії.


План заняття:


1. Поліархічна теорія демократії Роберта Даля.

2. Теорія демократії Джованні Сарторі.

3. Основи політичної науки Моріса Дюверже.

4. Консоціальна (співсуспільна) демократія Арендта Лейпхарда


Рекомендована література


1. Алексеева Т. А. Современные политические теории. — М., 2000.

2. Даль Р. А. Поліархія. Участь у політичному житті та опозиція (пер. з англ.) — Х.: Каравелла, 2002.

3. Демократія: Антологія. — К.: Смолоскип, 2005.

4. Дюверже М. Политические партии: Пер. с франц. — М.: Академический Проект, 2000. — http://feelosophy. h1. ru/Duv/Duv_ogl. html.

5. Дюверже, Моріс. Політичні інститути і конституційне право// «Антологія світової політичної думки» в 5 томах. — Т. 2.

6. Лейпхарт А. Демократія в багатоскладових суспільствах. — М., 1997.

7. Лейпхарт А. Сообщественная демократия // Полис. — 1992. — № 3.

8. Обужний М. І., Примуга М. В., Шведа Ю. Р. Партологія. — К.: Арістет, 2006.

9. Примуш М. В. Політичні партії: історія та теорія. — К., 2008.

10. Сарторі Дж. Порівняльна конституційна інженерія. Дослідження структур, мотивів в результатів. — К.: Артек, 2001.

11. Шведа Ю. Р. Теорія політичних партій і партійних систем. — Львів, ЦПД, 2002. — http://www. mgimofp. narod. ru/biblio. htm.


Тема 6. Теорії системного та структурно-функціонального аналізу політики


План заняття:


1. Структурний аналіз політики Талкотта Парсонса

2. Системний функціоналізм — ядро політичної теорії Габриеля Алмонда

3. Адаптивний концепт системного аналізу в політиці Девіда Істона

4. Методологічні засади постструктуралізму Мішеля Фуко


Рекомендована література


1. Алмонд Г., Пауэлл Дж., Стром К., Далтон Р.. Сравнительная политология сегодня. — М.: Мировой обзор, 2002.

2. Антономова Н. С. Философские проблемы структурного анализа в гуманітарних науках. — М., 1977.

3. Антономова Н. С. Фуко М. // Современная западная философия: Словарь / Сост.: Малахов В. П. — М., 1991.

4. Бебік В. М. Базові засади політології: історія, теорія, методологія, практика. — К., 2000.

5. Ильин И. П. Постструктурализм. Деконструктивизм. Постмодернизм. — М., 1996.

6. Истон Д. Категория системного анализа политики / Антология мировой политической мысли. — В 5-ти т. — Т. 2.

7. Парсонс Т. О структуре социального действия. — 2-е изд. — М.: Академ. Проект, 2002. — 880с.

8. Парсонс Т. Система современных обществ / Пер. с англ. А. Д. Ковалева. — М., 1997. — 270с.

9. Рональд Х. Чилкот. Теория сравнительной политологии. — М.: Весь мир, 2001.

10. Фуко М. Слова и вещи: Археология гуманитарных наук. — М., 1977.


  1   2   3   4   5

Схожі:

Навчально-методичний посібник для студентів філософського факультету Львів 2009 Рекомендовано до друку кафедрою Теорії та історії політичної науки iconНавчально-методичний посібник для студентів філософського факультету Львів 2009 Рекомендовано до друку кафедрою Теорії та історії політичної науки
Денисенко В. М. доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри теорії та історії політичної науки
Навчально-методичний посібник для студентів філософського факультету Львів 2009 Рекомендовано до друку кафедрою Теорії та історії політичної науки iconНавчально-методичний посібник для студентів філософського факультету Львів 2009 Рекомендовано до друку кафедрою Теорії та історії політичної науки
Денисенко В. М. доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри теорії та історії політичної науки
Навчально-методичний посібник для студентів філософського факультету Львів 2009 Рекомендовано до друку кафедрою Теорії та історії політичної науки iconНавчально-методичний посібник для студентів філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка Львів 2009
Денисенко В. М. доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри теорії та історії політичної науки
Навчально-методичний посібник для студентів філософського факультету Львів 2009 Рекомендовано до друку кафедрою Теорії та історії політичної науки iconНавчально-методичний посібник для студентів філософського факультету та факультету культури і мистецтва
Денисенко В. М. доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри теорії та історії політичної науки
Навчально-методичний посібник для студентів філософського факультету Львів 2009 Рекомендовано до друку кафедрою Теорії та історії політичної науки iconНавчально-методичний посібник для студентів юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка Львів 2009
Денисенко В. М. доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри теорії та історії політичної науки
Навчально-методичний посібник для студентів філософського факультету Львів 2009 Рекомендовано до друку кафедрою Теорії та історії політичної науки iconНавчально-методичний посібник для студентів філософського факультету. Львів. 2008. 48с
Рекомендовано до дурку Вченою радою філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка
Навчально-методичний посібник для студентів філософського факультету Львів 2009 Рекомендовано до друку кафедрою Теорії та історії політичної науки iconНавчально-методичний посібник для студентів-культурологів факультету культури і мистецтва Львівського національного університету імені Івана Франка
Денисенко В. М. доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри теорії та історії політичної науки
Навчально-методичний посібник для студентів філософського факультету Львів 2009 Рекомендовано до друку кафедрою Теорії та історії політичної науки iconЮ. шведа “теорія політичної системи” Навчально-методичний посібник львів – 2009
Курс “Теорія політичної системи” є обов’язковим навчальним курсом, який вивчається студентами ІІІ курсу Філософського факультету...
Навчально-методичний посібник для студентів філософського факультету Львів 2009 Рекомендовано до друку кафедрою Теорії та історії політичної науки iconМіністерство освіти і науки України Львівський національний університет імені Івана Франка Філософський факультет кафедра теорії та історії політичної науки
Рекомендовано до друку Вченою радою філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка
Навчально-методичний посібник для студентів філософського факультету Львів 2009 Рекомендовано до друку кафедрою Теорії та історії політичної науки iconНавчально-методичний посібник для студентів юридичного факультету Львів 2005
Практикум з цивільного права (частина 2). Навчально-методичний посібник для студентів юридичного факультету – Львів: Юридичний факультет...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи