Міністерство освіти і науки України Львівський національний університет імені Івана Франка Філософський факультет кафедра теорії та історії політичної науки icon

Міністерство освіти і науки України Львівський національний університет імені Івана Франка Філософський факультет кафедра теорії та історії політичної науки
НазваМіністерство освіти і науки України Львівський національний університет імені Івана Франка Філософський факультет кафедра теорії та історії політичної науки
Сторінка1/5
Дата18.03.2013
Розмір0.53 Mb.
ТипПротокол
  1   2   3   4   5Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Філософський факультет

кафедра теорії та історії політичної науки


Навчально-методичний ком плекс з курсу

МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ


для магістрантів філософського факультету,

спеціальність “Політологія”


ЛЬВІВ - 2010
Рекомендовано до друку Вченою радою філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка

Протокол № 9 від 22 лютого 2010 р.


Уклала: кандидат політичних наук, доцент ^ Угрин Леся

Відповідальний за випуск: доктор політичних наук, професор Валерій Денисенко


Рецензенти: доктор політичних наук, професор,

Денисенко В.М.

кандидат філософських наук, професор,

Світа Г.М.


^

Угрин Л.Я. МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ. Програма курсу для магістрантів філософського факультету, спеціальність “Політологія”. – Львів, 2010. ­ – с. 31.


.


© Л.Я.Угрин

©кафедра теорії та історії політичної науки


П Е Р Е Д М О В А


Результатом розвитку системи міжнародних відносин стала поява у ХІХ-ХХ ст. нових учасників та суб’єктів міжнародних відносин, «акторів без суверенітету» (Дж. Розенау), вплив яких особливо посилюється на початку ХХІ ст. Серед таких суб’єктів міжнародних відносин важливе і особливе місце займають міжнародні організації, які є відображенням об’єктивного процесу інтернаціоналізації та глобалізації господарсько-економічної, політичної, культурно-гуманітарної сфер життєдіяльності сучасних спільнот. Міжнародні організації як і інші «актори без суверенітету», не можуть мобілізувати звичні для держав ресурси – територію, лояльність та підтримку громадян, звичаї згідно яких держави впродовж віків були основними діючими суб’єктами на міжнародній арені. Міжнародні організації також відрізняються від транснаціональних корпорацій (ТНК), оскільки їхня діяльність не спрямована на отримання прибутку і вони не завжди мають у своєму розпорядженні значну фінансову потугу. Виникають запитання: в чому джерело та які інструменти впливу міжнародних організацій, в чому сутність та природа міжнародних організацій, які принципи їх взаємодії з іншими учасниками міжнародних відносин, насамперед державами, які механізми впливу міжнародних організацій. Відповідь на ці та інші запитання магістрант повинен знайти у процесі вивчення пропонованого курсу.

Отже, предметом курсу є міжнародні організації як феномен історичного розвитку та міжнародної політики, їхня діяльність та її правові засади, через які вони впливають на міжнародне середовище та інших учасників міжнародних відносин, формуючи нові засади та моделі взаємозалежності на сучасному етапі.

^

Зв’язок з іншими курсами

Магістранти у процесі вивчення курсу «Міжнародні організації» зможуть розвинути та конкретизувати знання отримані раніше в рамках курсів «Всесвітня історія», «Теорія міжнародних відносин», «Сучасні теорії глобалізації», «Зовнішня політика», «Політичний процес» та ін. Зміст курсу значною мірою орієнтований на знання методологічних засад аналізу міжнародних відносин, глобалізаційних та інтеграційних процесів, зовнішньої політики, засвоєних магістрантами у процесі вивчення цих курсів.^ Мета та завдання курсу:


Мета курсу - сформувати у магістрантів фахове уявлення про сутність та природу міжнародних організацій, їхню роль у міжнародній політиці, виробити та розвинути навички самостійного аналізу діяльності міжнародних організацій.

^ Завдання курсу:

в результаті вивчення курсу студент повинен знати:

 • передумови та історію виникнення міжнародних організацій, причини зростання їх кількості та впливовості в ХХ -поч. ХХІ ст.;

 • особливості та природу міжнародних організацій як суб’єктів міжнародних відносин, сформувати цілісне бачення процесу становлення та функціонування сучасної системи міжнародних організацій;

 • правові аспекти функціонування міжнародних організацій, моделі організаційної структури та принципи прийняття рішень;

 • критерії типології сучасних міжнародних організацій, розуміти принципові відмінності міжурядових та неурядових міжнародних організацій;

 • основні методологічні підходи до аналізу діяльності сучасних міжнародних організацій;

 • функції сучасних міжнародних організацій, розуміти чинники їх еволюції та трансформації.

 • основні принципи взаємовідносин міжнародних організацій та держав на сучасному етапі;

 • місце і роль універсальних міжнародних організацій в міжнародній політиці та формуванні сучасних норм права та поведінки суб’єктів міжнародної політики;

 • особливості впливу міжнародних організацій на процеси глобального регулювання;

 • безпекові аспекти діяльності сучасних міжнародних організацій;

 • особливості функціонування регіональних міжнародних організацій.

вміти:

 • дати визначення основних термінів курсу («міжнародна організація», «неурядова організація», «компетенції міжнародних організацій», «делегування компетенції» «імунітети міжнародних організацій» та ін.), розуміти природу міжнародних організацій як суб’єктів міжнародних відносин; принципи їх функціонування, структури, прийняття рішень;

 • з’ясувати місце, функції та значення конкретної міжнародної організації у сучасних міжнародних відносинах, механізми її впливу на регіональні чи глобальні процеси;

 • на основі знання методологічних засад аналізувати та теоретично осмислювати діяльність і вплив конкретних міжнародних організацій на сучасному етапі;

 • вміти самостійно оцінювати ефективність діяльності міжнародних організацій;

 • осмислювати та аналізувати місце України у сучасних міжнародних організаціях, їх вплив міжнародних організацій на суспільно-політичні процеси в Україні, зовнішню політику;

 • аналітично оцінювати взаємовідносини міжнародних організацій та держав та їх наслідки для міжнародних і внутрішньополітичних процесів.

.


^

2. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН КУРСУ


Розділи і теми курсу

Кількість годин

Разом

Лекцій

Практичних

(Семінарсь-

ких,

індивідуаль-

них)

Самос-

тійної

роботи

студен-

тів

Вступ

2

2^ Тема 1. Історія розвитку міжнародних організацій. Передумови виникнення.

2
1

Тема 2. Сутність та природа міжнародних організацій як суб’єктів міжнародних відносин


4

2

2

1
^

Тема 3. Теоретико-методологічні засади вивчення міжнародних організацій.

Теорії міжнародних організацій

4

2

2

2

^ Тема 4. Міжнародні організації та держави у світовій політиці: співробітництво,

чи (і) суперництво?


4

2

2

2

Тема 5. Універсальні організації в системі міжнародних організацій та світовій політиці


4

2

2

2

Тема 6. Регіональні та субрегіональні міжнародні організації


2

2
2

Тема 7. Міжнародні організації у процесах глобального регулювання та управління


2

2
2

Тема 8. Міжнародні організації та проблеми регіональної безпеки


2

2

2

2

^ Тема 9. Міжнародні неурядові організації та формування глобального громадянського суспільства


2

2
2

^ Тема 10. Україна в міжнародних організаціях.


2
2

2

Презентація есеїв

4
2
^ Підсумковий модуль.

2
2УСЬОГО:

36

20

16

18
  1   2   3   4   5

Схожі:

Міністерство освіти і науки України Львівський національний університет імені Івана Франка Філософський факультет кафедра теорії та історії політичної науки iconМiнiстeрство освiти I науки україни львівський національний університет імені Івана Франка Кафедра теорії та історії політичної науки Програма навчальної дисциплiни
Зокрема через підвищення політичної культури оволодіння методами і підходами з метою проведення об'єктивного аналізу функціонування...
Міністерство освіти і науки України Львівський національний університет імені Івана Франка Філософський факультет кафедра теорії та історії політичної науки iconМіністерство освіти І науки України Львівський національний університет імені Івана Франка філософський факультет кафедра політології навчально-методичний комплекс
Розробник: Четверікова Л. О., асистент кафедри політології філософського факультету лну ім. І. Франка
Міністерство освіти і науки України Львівський національний університет імені Івана Франка Філософський факультет кафедра теорії та історії політичної науки iconФорма № н 04 Львівський національний університет імені Івана Франка Кафедра теорії та історії політичної науки “затверджую
Тології. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів з галузі знань 0301 – соціально-політичні науки, напряму підготовки...
Міністерство освіти і науки України Львівський національний університет імені Івана Франка Філософський факультет кафедра теорії та історії політичної науки iconМіністерство освіти І науки україни львівський національний університет імені івана франка кафедра теорії та історії культури студентське культурологічне товариство “гілея” тези всеукраїнської студентської конференції
Сучасний соціокультурний світ: головні парадигми та перспективи розвитку”. Львів, 28-29 квітня 2010 р. – Львів : Львівський національний...
Міністерство освіти і науки України Львівський національний університет імені Івана Франка Філософський факультет кафедра теорії та історії політичної науки iconЛьвівський національний університет імені Івана Франка Філософський факультет Кафедра теорії та історії культури
«Філософія», «Релігієзнавство», «Історія України», «Психологія», «Соціологія», «Політологія», а також дисциплінами спеціальності:...
Міністерство освіти і науки України Львівський національний університет імені Івана Франка Філософський факультет кафедра теорії та історії політичної науки iconМіністерство освіти І науки України Львівський національний університет імені Івана Франка юридичний факультет кафедра адміністративного та фінансового права

Міністерство освіти і науки України Львівський національний університет імені Івана Франка Філософський факультет кафедра теорії та історії політичної науки iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Юридичний факультет Кафедра трудового, аграрного
Правові форми використання земель в Україні. Завдання для проведення практичних занять. – Львів: юридичний факультет Львівського...
Міністерство освіти і науки України Львівський національний університет імені Івана Франка Філософський факультет кафедра теорії та історії політичної науки iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Юридичний факультет Кафедра трудового, аграрного
Право приватної власності на землі в Україні та його гарантії. Завдання для проведення практичних занять. – Львів: юридичний факультет...
Міністерство освіти і науки України Львівський національний університет імені Івана Франка Філософський факультет кафедра теорії та історії політичної науки iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Факультет іноземних мов Кафедра іноземних мов для
«Магістр» на природничих факультетах Львівського національного університету імені Івана Франка
Міністерство освіти і науки України Львівський національний університет імені Івана Франка Філософський факультет кафедра теорії та історії політичної науки iconЛьвівський національний університет імені Івана Франка Філософський факультет Кафедра теорії та історії культури
Міжпредметні зв’язки. Нормативний курс «Історія української культури» для студентів біологічного факультету змістовно зіставляється...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи