Міністерство освіти і науки України Львівський національний університет імені Івана Франка Філософський факультет кафедра теорії та історії політичної науки icon

Міністерство освіти і науки України Львівський національний університет імені Івана Франка Філософський факультет кафедра теорії та історії політичної науки
НазваМіністерство освіти і науки України Львівський національний університет імені Івана Франка Філософський факультет кафедра теорії та історії політичної науки
Сторінка2/5
Дата18.03.2013
Розмір0.53 Mb.
ТипПротокол
1   2   3   4   5^
Опис навчальної дисципліни
(Витяг з робочої програми навчальної дисципліни „Міжнародні організації”)
Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання
Кількість кредитів, – 2

Галузь знань

політологія

(шифр, назва)

Нормативна


Модулів – 2

Напрям

політологія

(шифр, назва)

^ Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

Спеціальність (професійне спрямування)

Політологія

5-йСеместр

Загальна кількість годин – 56

9-й
Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента – 2

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

Магістр

20 год.^ Практичні, семінарські

16 год.

год.

^ Самостійна робота

18 год.

год.

ІНДЗ:

Вид контролю: залік^ ПРОГРАМА CПЕЦКУРСУ


Тема 1. Історія розвитку міжнародних організацій.

Передумови виникнення.

(2 год.)


Заняття 1. Історія розвитку міжнародних організацій


Античні сіммахії, європейські торговельні союзи доби пізнього Середньовіччя та епохи Великих географічних відкриттів (Ганза) як прообрази сучасних міжнародних організацій. Проекти міжнародних організацій в працях європейських мислителів (П. Дюбуа, Ї. Подєбрад, Ж.-Ж. Руссо, Дж. Бентам, І. Кант, А. Сен-Симон та ін.).

Виникнення Священного Союзу (La Sointe Alliance) як інструменту збереження міжнародного порядку, встановленого після Віденського конгресу (1815 р.). Принцип легітимізму як обґрунтування мети та діяльності Священного Союзу. Засоби реалізації спільної політики Священного союзу.


^ Заняття 2. Передумови виникнення та динаміка зростання чисельності міжнародних організацій у ХІХ-ХХ ст.

Індустріальна революція, поширення ліберальних принципів формування європейського та світового ринку, світовий розподіл праці, потреба регулювання функціонального співробітництва держав – об’єктивні передумови виникнення у сер. ХІХ ст. спеціалізованих функціональних міжнародних організацій (Центральна комісія судноплавства по Рейну (працювала на постійній основі з 1831 р.), Дунайська комісія (1856), Всесвітній поштовий союз (1874), Міжнародний телеграфний союз (1875), Міжнародний союз з охорони промислової власності (1883)), створення Латинського (1865) та Скандінавського (1873) валютних союзів.

Проведення міжурядових конференцій, конгресів, нарад та створення постійних органів для їхнього скликання. Проблеми безпеки, миру і виникнення перших неспеціалізованих універсальних міжнародних організацій політичного спрямування (Ліга Націй та Організація Об’єднаних Націй).

Розвиток інтеграційних процесів, посилення взаємозалежності як чинник збільшення чисельності міжнародних організацій після П світової війни. Деколонізація та її вплив на утворення регіональних міжнародних організацій. Глобальні проблеми, поширення зброї масового знищення як мотивація координації зусиль всіх держав та інших суб’єктів міжнародних відносин в рамках міжнародних організацій. Глобалізація міжнародних відносин та розвиток політичних міжурядових організацій. Виникнення неурядових міжнародних організацій.


^ Теми для обговорення на занятті:

 1. Інституційні передумови виникнення сучасних міжнародних організацій.

 2. Від Ганзи до СОТ: формування європейського та глобального ринку як чинник виникнення й посилення впливу міжнародних економічних організацій.

 3. Священний Союз - прообраз міжнародних політичних організацій чи монархічний блок? Причини розпаду Священного Союзу.


Завдання для самостійної роботи:

 1. Проаналізуйте проекти створення міжнародних організацій в політичній думці Середньовіччя та Нового часу.

 2. Підготуйте міні-есе про діяльність однієї з міжнародних організацій ХІХ ст. (Міжнародний комітет Червоного Хреста, Світовий поштовий союз, Міжнародне бюро Мір і Ваг і т.п.)

 3. Проаналізуйте значення Гаазьких конференцій миру (1899-1907 рр.) для розвитку системи міжнародних організацій.

 4. Ознайомтесь з таблицею “Динаміка створення міжнародних організацій у ХХ ст.” і спробуйте з’ясувати причини їхнього збільшення на кожному етапі:
Роки

1910-

1914

1925-

1929

1935-

1939

1945-1949

1956-

1957

1966-

1967

1972-

1973

1990

2000

Загальна кількість

МО


212464


618


962


1117


2134


2750


4300


5000
^

Література до теми:

 • Бродель Ф. Время мира. Материальная цилизация, экономика и капитализм, ХУ-ХУШ вв. Т.3.- М.: Прогресс, 1992. Т.3. – С.94-107.

 • Ди Нольфо Э. История международных отношений 1918-1999: В 2 т. – Т 1. Ч.1. - М.: Логос, 2003. – Гл.1, 2, 7 //Режим доступу: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/nolfo/index.php

 • Дюрозель Ж.-Б. Історія дипломатії від 1919 року до наших днів/ Пер. з фр. – К.: Основи, 1995.- Ч.1, 3.

 • Камінський А. Вступ до міжнародних відносин. - Львів, 1995. – С.42-106.

 • Кант И. К вечному миру. Сочинения: в : т. – М., 1966. – Т. 6.

 • Міжнародні організації: Навчальний посібник/ За ред. Ю.Г. Козака, В.В. Ковалевського. - Київ: ЦУЛ, 2003. – Розд.1.1, 1.2.

 • Монбриаль де Т. Память настоящего времени/ Пер. с фр.- М.: Международные отношения, 1997. – Гл.П.

 • Трактаты о вечном мире. Предисл. Ф. В. Константинова. Вводная статья в прим. И. С. Андреевой. Сост. сб. И. С. Андреева и А. В. Гулыга. М., Соцэкгиз, 1963. — 279 с. (Режим доступу: http://marsexx.narod.ru/lit/traktaty_o_vechnom_mire.html#678); або Трактаты о вечном мире. – М.: Алетейя, 2003.

 • 14 пунктов В. Вильсона // Системная история международных отношений. События и документы. 1918–2000 / Отв. ред. А.Д. Богатуров. Т. 2. М.: Московский рабочий, 2000. С. 27–28// Режим доступу: http://www.obraforum.ru/lib/book2/index.htm

 • Матеріали сайту International Committee of the Red Cross – http://www.icrc.org/Тема 2. Сутність та природа міжнародних організацій як суб’єктів міжнародних відносин

(4 год.)


^ Заняття 1. Сутність та основні засади функціонування міжнародних організацій

Поняття міжнародної організації: організація як інститут, організація як спільність членів; організація як інструмент; організація як структура норм, зв’язків та комунікації. Ознаки міжнародних організацій: суб’єкти без суверенітету та території, договірне походження та результат узгодженості волі та мети її членів, наявність міжнародного установчого документу, постійного апарату, юридична рівність членів, відповідність статуту та діяльності нормам міжнародного права, автономність компетенцій та рішень.

Правові аспекти функціонування міжнародних організацій. Внутрішнє й зовнішнє право міжнародних організацій та сфери їхнього регулювання. Правомочність міжнародних організацій. Джерела права міжнародних організацій. Імунітет та привілеї міжнародних організацій.

Порядок та процедури утворення міжнародних організацій. Членство в міжнародних організаціях. Типи членства у міжнародних організаціях. Вимоги до членства. Процедури вступу та набуття членства.

Організаційна структура міжнародних організацій. Типи органів та принципи їх формування й діяльності: вищі, виконавчі, адміністративні, комітети, комісії, юридичні органи.

Принципи прийняття рішень у міжнародних організаціях: одностайності та його основні моделі, мажоритарності (основні моделі), консенсусу та зваженого голосування. Види рішень міжнародних організацій. Основні етапи процедури прийняття рішень.


^ Заняття 1. Типологія та функції міжнародних організацій


Типологія міжнародних організацій. Міжурядові та неурядові міжнародні організації. Універсальні та спеціалізовані; глобальні, регіональні, субрегіональні; відкриті, закриті та ін. Координаційні та наднаціональні (владно-орієнтовані) міжнародні організації.

Функції міжнародних організацій. Співвідношення компетенції та функцій міжнародних організацій. Концепції компетенції міжнародних організацій. Основні функції міжнародних організацій: виразники спільних інтересів держав на міжнародній арені; сприяння та координація функціональному та багатосторонньому співробітництву; сприяння виробленню загальнолюдських норм та цінностей, проектів глобального розвитку та подолання глобальних проблем, комунікативна функція, участь у виробленні конвенційних норм міжнародного права (нормотворча, кодифікаційна функція); контрольна, регулювально-координаційна, оперативна, організаційна, інформаційна, консультативна, посередницька, миротворча, оборонна, соціалізуюча, гуманізації міжнародної та внутрішньої політики та ін. Правові аспекти участі міжнародних організацій у процесі міжнародної нормотворчості.

Міжнародні організації – арена взаємодій держав та інших учасників міжнародних відносин, форма інституціоналізації цих взаємодій.


^ Теми для обговорення на занятті:


Заняття 1

 1. Ознаки політичної та правосуб’єктності міжнародних організацій.

 2. Р.Кеохейн стверджував, що міжнародні організації є «бюрократичними організаціями з чіткими правилами і специфічними приписами для індивідів і груп». Чи не загрожує бюрократизація міжнародних організацій ефективності їх діяльності?


Заняття 2


 1. Британський соціолог Д. Мітрані сформулював 5 тез функціоналізму. Третя теза розвиває ідею про експансіонізм функціональних завдань міжнародних організацій. Функції міжнародних організацій, які спочатку охоплювали обмежену сферу усвідомлених спільних інтересів і можливостей співробітництва, виявляють потім тенденції і до розширення співробітництва на нові сфери, і до інтенсифікації співробітництва. Прослідкуйте динаміку та еволюцію функцій міжнародних організацій на протязі їх виникнення до нашого часу. Визначіть чинники еволюції та розширення функцій міжнародних організацій.

 2. Взаємозв’язок компетенцій та функцій міжнародних організацій (на прикладі конкретних міжнародних організацій).


Завдання для самостійної роботи:  1. Поясніть, чому міжнародні організації називають вторинними та похідними інститутами міжнародних відносин?

  2. Використовуючи довідкові матеріали та ресурси мережі Інтернет, охарактеризуйте організаційну структуру обраної для аналізу міжнародної організації. З’ясуйте як вона співвідноситься з цілями та компетенцією організації.

  3. Визначіть критерії класифікації міжнародних організацій. Підберіть приклади міжнародних організацій відповідно до визначених на основі критеріїв типів організацій.

  4. Проаналізуйте принципи прийняття рішень на прикладі конкретних міжнародних організацій.

  5. Визначіть міжнародні організації, що мають ознаки наднаціональності. Охарактеризуйте їх.Література до теми:

 • Барковский И. Правотворческая деятельность международных организаций: теоретические аспекты и современные тенденции // Белорусский журнал международного права и международных отношений. - 2003. - № 2.

 • Гуменюк Б. Міжнародні організації // Політика і час. - 1998.- № 2.

 • Кутейников А.Е. Международные межправительственные организации: социологический подход. - Журнал социологии и социальной антропологии. - 1999. - Т.2. - № 4.

 • Лукина Л. Правотворческий процесс в рамках Совета Европы // Белорусский журнал международного права и международных отношений. – 2003. – № 1.

 • Міжнародні організації: Навчальний посібник/ За ред. Ю.Г.Козака, В.В.Ковалевського. - Київ: ЦУЛ, 2003. – Розд.П.

 • Міжнародні організації. Навчальний посібник/ За ред. О.С.Кучика. – К.: Знання, 2005.

 • Нешатаева Т.Н. Международные организации и право. Новые тенденции в международно-правовом регулировании. – М., 1998.

 • Основи політичної науки. Ч.4. Міжнародна політика. - Львів, 1999.

 • Тускоз Жан. Міжнародне право. –К., 1998. – Розд.2.

 • Цыганков П.А. Международные отношения. - М., 1996.- Гл.УП.

 • Циганкова Т.М., Гордєєва Т.Ф. Міжнародні організації. - К., 2001. – С.9-38.

 • Clive Archer. International Organizations. – New York: Routledge, 3rd edtion, 2001. – Chapter 3.

 • Rourke J.T. International politics on the World Stage. 5th edition. –Dushkin Publishing Group, 1995. – Chapter 12.1   2   3   4   5

Схожі:

Міністерство освіти і науки України Львівський національний університет імені Івана Франка Філософський факультет кафедра теорії та історії політичної науки iconМiнiстeрство освiти I науки україни львівський національний університет імені Івана Франка Кафедра теорії та історії політичної науки Програма навчальної дисциплiни
Зокрема через підвищення політичної культури оволодіння методами і підходами з метою проведення об'єктивного аналізу функціонування...
Міністерство освіти і науки України Львівський національний університет імені Івана Франка Філософський факультет кафедра теорії та історії політичної науки iconМіністерство освіти І науки України Львівський національний університет імені Івана Франка філософський факультет кафедра політології навчально-методичний комплекс
Розробник: Четверікова Л. О., асистент кафедри політології філософського факультету лну ім. І. Франка
Міністерство освіти і науки України Львівський національний університет імені Івана Франка Філософський факультет кафедра теорії та історії політичної науки iconФорма № н 04 Львівський національний університет імені Івана Франка Кафедра теорії та історії політичної науки “затверджую
Тології. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів з галузі знань 0301 – соціально-політичні науки, напряму підготовки...
Міністерство освіти і науки України Львівський національний університет імені Івана Франка Філософський факультет кафедра теорії та історії політичної науки iconМіністерство освіти І науки україни львівський національний університет імені івана франка кафедра теорії та історії культури студентське культурологічне товариство “гілея” тези всеукраїнської студентської конференції
Сучасний соціокультурний світ: головні парадигми та перспективи розвитку”. Львів, 28-29 квітня 2010 р. – Львів : Львівський національний...
Міністерство освіти і науки України Львівський національний університет імені Івана Франка Філософський факультет кафедра теорії та історії політичної науки iconЛьвівський національний університет імені Івана Франка Філософський факультет Кафедра теорії та історії культури
«Філософія», «Релігієзнавство», «Історія України», «Психологія», «Соціологія», «Політологія», а також дисциплінами спеціальності:...
Міністерство освіти і науки України Львівський національний університет імені Івана Франка Філософський факультет кафедра теорії та історії політичної науки iconМіністерство освіти І науки України Львівський національний університет імені Івана Франка юридичний факультет кафедра адміністративного та фінансового права

Міністерство освіти і науки України Львівський національний університет імені Івана Франка Філософський факультет кафедра теорії та історії політичної науки iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Юридичний факультет Кафедра трудового, аграрного
Правові форми використання земель в Україні. Завдання для проведення практичних занять. – Львів: юридичний факультет Львівського...
Міністерство освіти і науки України Львівський національний університет імені Івана Франка Філософський факультет кафедра теорії та історії політичної науки iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Юридичний факультет Кафедра трудового, аграрного
Право приватної власності на землі в Україні та його гарантії. Завдання для проведення практичних занять. – Львів: юридичний факультет...
Міністерство освіти і науки України Львівський національний університет імені Івана Франка Філософський факультет кафедра теорії та історії політичної науки iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Факультет іноземних мов Кафедра іноземних мов для
«Магістр» на природничих факультетах Львівського національного університету імені Івана Франка
Міністерство освіти і науки України Львівський національний університет імені Івана Франка Філософський факультет кафедра теорії та історії політичної науки iconЛьвівський національний університет імені Івана Франка Філософський факультет Кафедра теорії та історії культури
Міжпредметні зв’язки. Нормативний курс «Історія української культури» для студентів біологічного факультету змістовно зіставляється...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи