А. С. Романюк icon

А. С. Романюк
Скачати 83.09 Kb.
НазваА. С. Романюк
Дата18.03.2013
Розмір83.09 Kb.
ТипДокументи

А.С.Романюк      

Тематика лекцій з курсу “Політологія” для студентів денної форми навчання факультету журналістики (ІІ потік) 

п/п

Дата

Тема лекції

Література

1.

2.09

Політика як суспільне явище. Предмет і методи політології. Політологія як навчальна дисципліна.

[2] - с. 8-33, 149-171.

2.

09.09

Політична влада. Система виконавчої, законодавчой та судової влади.

[2] – с. 171-197, 258-268.

3.

23.09

Держава – головний інститут політичної системи. Суть, ознаки, функції та форми держави.

[2] – с. 246-257, 269-291. [5] - §8, 10, 12, 13.

4.

07.10

Правова, соціальна та ліберальна держава. Громадянське суспільство.

[2] – с. 292- 325.

5.

21.10

Соціальні групи і політика.

[2] – с. 359-376.

6.

04.11

Представництво, вибори і голосування..

[11] – Розд.5, с.132 – 170.

7.

18.11

Політичні партії – основні суб’єкти політики. Партійні системи.

[2] – с. 325-359.

8.

02.12

Політичні конфлікти та кризи.

[4] – с.239 - 257

9.

16.12

Особа як суб’єкт політики. Політична культура.

[2] – с. 410-423, 478-501.

 


Плани семінарських занять з курсу “Політологія” для студентів денної форми навчання факультету журналістики

№ п/п

Дата

Тема семінарського заняття:

Література:

1.

16.09

Предмет політології. Політика як суспільне явище.

 1. Політологія як наука і навчальна дисципліна. Об’єкт і предмет політології.

 2. Основні категорії, методи і функції політології.

 3. Політика як суспільне явище. Концепції, види, суб’єкти та функції політики.

Обов’язкова:

[2] - c. 8-32, 150-171.

[5] – c. 8-11.

[12] – c. 18-33.

2.

30.09

Зародження політичних ідей та їх розвиток у Стародавньому світі.

1. Політичні ідеї у країнах Стародавнього Сходу.

2. Політичні вчення у Стародавній Греції. Платон     та Арістотель.

3. Політична думка у Стародавньому Римі.

Обов’язкова:

[2] – с. 33-45.

[6] – c. 13 – 40.

[12] – c. 62-90, 107-134, 163-  176 

3.

14.10

Західноєвропейська політична думка Середньовіччя та Відродження.

 1. Вчення Фоми Аквінського про державу.

 2. Політичне вчення Марсилія Падуанського і Вільяма Окама.

 3. Політичне вчення Нікколо Макіавеллі.

 4. Вчення Жана Бодена про державу.

 5. Політичні ідеї утопічного соціалізму.

Обов’язкова:

[2] – c. 45-54.

[6] – c.41 – 72, 89-90.

[12] – c. 234-250, 269-290, 304-323, 360-373, 389-407

4.

28.10

Становлення і розвиток політичної науки Нового часу.

 1. Політичні вчення в Голандії (Г.Гроцій, Б.Спіноза)

 2. Політичні вчення в Англії (Т.Гоббс, Дж.Локк)

 3. Політичні вчення у Франції (Ш.Монтеск’є, Ж-Ж.Руссо)

 4. Політичні вчення в Німеччині (І.Кант, Г.Гегель, Й.Фіхте)

Обов’язкова:

[2] – c. 55-70.

[6] – c. 73 -102, 107-110, 112-114, 120-124,162-165.

[12] – c. 407-425, 460-481,        481-529, 549-585

5.

11.11

Модуль 1

Основні напрямки західноєвропейської політичної думки XIX – поч. ХХ ст.

       1. Класичний лібералізм.

       2. Соціал-демократія.

       3. Марксизм-ленінізм.


Обов’язкова:

[2] – c. 71 -92, 550-559.

[6] – c. 103 -140.

[12] – с.585-767.

6.

25.11

Політичні доктрини сучасності

 1. Фашизм.Тоталітаризм.

 2. Неолібералізм

 3. НеоконсерватизмОбов’язкова:

[2] – c. 540- 549, 559-566.

[6] – c. 181-227.

[12] – c. 768-813.

7.

09.12

Політичні доктрини сучасності

 1. Християнсько-демократична ідеологія

 2. “Нові праві” та “ліві” екстремісти.

 3. Екологізм.

 4. Неофемінізм
Обов’язкова:

[13, 14, 15]

8.

23.12

Модуль 2

Політична думка України у ХХ ст.

 1. Політичні погляди М.міхновського та Д.Донцова

 2. Політичні погляди М.Грушевського та В.Винниченка

 3. Політична думка 20-40-х років ХХ ст.

Обов’язкова:

[6] – c.258-276.

[2] – c.122-145.

 
 


Література: 

Підручники: 

 1. Потульницький В.А. Теорія української політології. Курс лекцій.- К.: “Либідь”, 1993. – 190 с.

 2. Шляхтун П.П. Політологія. Теорія та історія політичної науки. - К.: “Либідь”, 2002. – 576 с.

 3. Кухта Б. Історія української політичної думки.Текст лекцій. - Львів, 1991.- 79 с.

 4. Кухта Б., Красівський О., Ліпінцев О. Політологія. Історія та теорія політичної науки. Курс лекцій.- Львів: “Кальварія”, 2004.- 272 c.

 5. Рябов С.Г. Політологічна теорія держави. 2- е вид. – Київ: Тандем, 1996.

 6. Основи політичної науки: Курс лекцій за ред.Б.кухти. - Частина 1: З історії політичної думки: від стародавності до наших днів / Б.кухта, А.Романюк, М.Поліщук, Л.Старецька. – Вид.2 – ге, випр. і доп. - Львів: Кальварія, 1997. – 288 с.

 

Першоджерела: 

 1. Демократія. Антологія. / Упорядник О.Проценко.- К.: “Смолоскип”, 2005.- 1104 c.

 2. Консерватизм. Антологія. / Упорядники О.Проценко, В.Лісовий.- К.: “Смолоскип”, 2005.- 598 с.

 3. Лібералізм . Антологія. / Упорядники О.Проценко, В.Лісовий.- К.: “Смолоскип”, 2002.- 1126 с.

 4. Націоналізм. Антологія. / Упорядники О.Проценко, В.Лісовий.- К.: “Смолоскип”, 2000.- 872 с.

 

  Монографії: 

 1. Романюк А., Шведа Ю. Партії та електоральна політика. – Львів: ЦПД – «Астролябія», 2005. – 366 с.

 2. Cебайн Дж., Торсон Т. Історія політичної думки. Переклад з англійської. – К.: Основи, 1997. – 838 с.

Статті:
 
 13. Романюк А. Християнська демократія: стан і перспективи у ХХ столітті // Вісник Львівського університету. Філософські науки. – Вип.5. 2003. – С.324-333.

 1. Романюк А. Крайні праві політичні партії – як нова сім’я політичних партій країн Західної Європи // вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. – 2005. – Вип. 15. – С.131 – 141.

 2. Романюк А. Соціополітичний поділ «нової політики» в країнах Західної європи: порівняльний аналіз // Політологічний вісник. Зб-к нак.праць. – К.: «Інтас», 2007. – Вип.27. – С.239-253.


 Модуль 1

 Політологія як наука і навчальна дисципліна.

Об’єкт і предмет політології.

Основні категорії, методи і функції політології.

Політика як суспільне явище. Концепції, види, суб’єкти та функції політики.

Політичні ідеї у країнах Стародавнього Сходу.

Політичні вчення у Стародавній Греції.

Політичні погляди Платона.

Політичні вчення погляди Арістотеля.

Політична думка у Стародавньому Римі.

Вчення Фоми Аквінського про державу.

Політичне вчення Марсилія Падуанського і Вільяма Окама.

Політичне вчення Нікколо Макіавеллі.

Вчення Жана Бодена про державу.

Політичні ідеї утопічного соціалізму.

Політичні вчення в Голландії (Г. Гроцій, Б. Спіноза).

Політичні погляди Т. Гоббса.

Політичні погляди Дж.Локка.

Політичні погляди Ш. Монтеск’є.

Політичні погляди Ж-Ж. Руссо.

Політичні погляди І. Канта

Політичні погляди Й. Фіхте.

Політична влада: сутність і види. Концепції влади.

Ресурси й легітимність влади.

Структура, функції та механізми функціонування політичної системи.

Типологія політичних систем.

Сутність, ознаки та функції держави. Основні концепції походження держави.

Законодавча влада.

Судова влада.

Виконавча влада.

Основні форми державного устрою.

Президентська форма правління.

Парламентська форма правління.

Змішана (напівпрезидентська) форма правління.

Поняття соціальної групи, різновиди соціальних груп.

Етнічні групи і політика.

Професійні групи і політика.

Релігійні групи і політика.


^ Модуль 2 (питання, які виносяться на самостійне вивчення)

Політичні погляди у Київській Русі.

Українська політична думка литовсько-польської і польсько-козацької доби.

Конституція Пилипа Орлика та її політичне значення.

Політичні погляди С.Яворського та Ф.Прокоповича.

Етико-гуманістична концепція Г.Сковороди.

Політичні погляди М. Костомарова, Т. Шевченка.

Політичні погляди М.Драгоманова.

Політичні погляди І.Франка.

Політичні погляди А.Шептицького, О. Терлецького.

Політичні погляди Ю.Бачинського, М.Міхновського.

Політичні погляди В.Липинського.

Політичні погляди В.Винниченка.

Політичні погляди Д.Донцова.

Політичні погляди Ю.Липи.

Політичні погляди М.Грушевського.

Політичні погляди В.Старосольського.

Політичні погляди П.Полтави, С.Бандери, Я.Стецька.

 Виборча система та її типи

Виборча система в Україні.

Політичний процес. 

Поняття і структура політичного режиму.

Типологія політичних режимів. Недемократичні політичні режими.

Теоретичні засади демократії: поняття, принципи, концепції.

Причини виникнення та головні індикатори політичних партій.

Основні типології політичних партій.

Функції політичних партій.

Партійні системи.

Поняття і сучасні концепції політичних еліт.

Типологія та шляхи формування політичних еліт.

Сутність, витоки і функції політичного лідерства.

Типологія та механізми формування політичного лідерства.

Поняття політичної кризи.

Політичний конфлікт.

Політична участь.

 
 
 
 
  


Схожі:

А. С. Романюк iconРоманюк анатолій Семенович
Романюк анатолій Семенович (11. Х. 1956, м. Сніжне, Донецьк обл.) – історик, політолог, канд філос наук (Політична активність студентської...
А. С. Романюк iconСумський державний університет єрьомін Сергій Олександрович
Офіційні опоненти: доктор фізико-математичних наук, професор Романюк Борис Миколайович
А. С. Романюк iconІ. П. Вакалюк науковий керівник снт І товариства молодих вчених, д мед н., професор
Комп’ютерний набір: Кузюк М. Г., Данчук А. С., Романюк О. М. Б., Дем’янчук М. В., Оріщак О. Р., Кондрат І. А. В
А. С. Романюк iconВ. О. Сухомлинського факультет філології та журналістики "затверджую" Ректор В. Д. Будак " 20 " лютого 2014 Р. Програма
Романюк Любов Миколаївна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української літератури і методики навчання
А. С. Романюк iconСум о. К. Романюк, канд мед наук, доц.; О. Г. Васильєва; Ю. С. Зубарева; О. С. Сотник
У даній статті розглянуті особливості поширення тютюнопаління, алкоголізму та наркоманії серед школярів м. Сум
А. С. Романюк iconПояснювальна записка Мета дисципліни «Цивільне право»
Укладач: Романюк І.І., магістр права, магістр фінансів, асистент кафедри філософії І права
А. С. Романюк iconА. М. Романюк, д-р мед наук, проф.; О. М. Гортинська; Л.І. Карпенко; Г. Ю. Будко
Сумського регіону препаратом "Кальций ‑ Д3 Никомед". Доведено, що застосування даного препарату значно покращує деструктивні зміни...
А. С. Романюк iconРоманюк Анатолій Миколайович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри патоморфології з курсами судової медицини, медичного закон
Росту порушень внутрішньоутробного розвитку людини, хвороб дизонтогенетичного походження сприяє також посилення негативного тиску...
А. С. Романюк iconМіністерство освіти І науки України
Збірник тестових питань по дитячій ендокринології для лікарів-інтернів для підготовки до ліцензованих іспитів зі спеціальностей 110101,...
А. С. Романюк iconМіністерство освіти І науки України
Збірник тестових питань по дитячій ендокринології для лікарів-інтернів для підготовки до ліцензованих іспитів зі спеціальностей 110101,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи