Звіт про наукову роботу кафедри теорії та історії політичної науки філософського факультету у 2008 році icon

Звіт про наукову роботу кафедри теорії та історії політичної науки філософського факультету у 2008 році
Скачати 139.27 Kb.
НазваЗвіт про наукову роботу кафедри теорії та історії політичної науки філософського факультету у 2008 році
Дата18.03.2013
Розмір139.27 Kb.
ТипЗвіт

Звіт

про наукову роботу кафедри теорії та історії політичної науки

філософського факультету

у 2008 році

2. Держбюджетні теми: шифр, назва, науковий керівник (наук. ступінь, наук. звання), № держреєстрації, термін виконання, кількість штатних і сумісників із зазначенням їхніх посад, наукових ступенів. Теми вказувати згідно з тематичним планом університету, серед них і ті, що виконуються в межах робочого часу викладачів.


“Методологічні основи сучасної політичної науки – тема, що виконується в межах робочого часу. Науковий керівник – завідувач кафедри теорії та історії політичної науки, доктор політичних наук, професор Денисенко В.М., термін виконання – 01.01.2008–31.12.2010.


В розробці теми беруть участь такі викладачі та аспіранти кафедри:

 • Денисенко В.М. – доктор політичних наук, професор;

 • Світа Г.М. – кандидат філософських наук, професор;

 • Угрин Л.Я. – кандидат політичних наук, доцент;

 • Остудін В.І. – кандидат історичних наук, доцент;

 • Дащаківська О.Ю. – кандидат політичних наук, асистент;

 • Сорба О.М. – кандидат політичних наук, асистент;

 • Шипунов Г.В. – кандидат політичних наук, асистент;

 • Сорокопуд О. – асистент;

 • Зубрицький І. Я. – аспірант;

 • Крап А.П. – аспірант;

 • Лютко Н. В. – аспірант;

 • Макух О. Є. – аспірант;

 • Кацюк О. С. – аспірант;

 • Бунь В. В. – аспірант;

 • Мельник В. І. – аспірант;

 • Коврига С. О. – аспірант;

 • Юшина Н. М. – аспірант;

 • Стець С. С. – аспірант;

 • Червонюк В. С. – аспірант;


Узагальнені результати виконання теми за 2008 р.:

Дослідницька увага виконавців теми була акцентована на проблемі формування теоретичних основ політології в Україні, дослідженні методологічної бази цієї науки, визначення функцій, принципів, які нею окреслюються, особливостей історичного становлення. В рамках досліджень теми також виявлені особливості становлення предмету політології в історичних формах його вияву, принципи, тенденції та динаміка реалізації розвитку політичних стратегій перехідних суспільств, проблеми та особливості сучасної демократії.

Особливу увагу приділено державам транзитного характеру, зокрема досліджувались проблеми реформування інституційної системи політичних відносин та влади, роль нормативно-процедурних чинників в досягненні політичної стабільності в суспільствах, що трансформуються. Аналізувалися методологічні підстави дослідження політичного простору, образу політичної влади, динаміки електорального вибору. Виконавці теми звертаються до української політичної думки, зокрема до теоретичної спадщини В. Липинського та М. Міхновського. В рамках аналізу методологічних основ політичної науки дослідники звертаються до таких підходів як теорія раціонального вибору, неоінституціоналізм, постмодернізм. Аналізуються проблеми деінституалізації у політичній науці та механізми інституціоналізації політичних відносин. Розглянуто теоретичні підходи до аналізу таких феноменів як політична відповідальність, безпека особи, проблематика свободи в конструюванні та деструкції політичних систем. Дослідження сучасного політичного процесу представлене аналізом такої проблематики як гендерні виміри політичної системи України (суть та детермінанти), вплив регіональних ідентичностей на політичний процес в Україні, формування правил гри та демократизація українського суспільства, вплив політичної реклами на формування політичних цінностей українського суспільства. У фокусі дослідження також перебували теоретичні проблеми функціонування міжнародних систем (проблеми стабільності, роль індивіда як суб’єкта політичних відносин).

Протягом дослідження проблематики науково-дослідної теми, науковцями підготовлено до друку 1 посібник, статті до словника, опубліковано 12 статей у вісниках та наукових журналах та 19 тез.


Research attention of performers of theme was accented on the problem of forming of theoretical bases of political science in Ukraine, research of methodological base of this science, determination of functions, principles which outlined by it, features of the historical becoming. Within the framework of researches of theme the also found out the features of becoming of the article of political science is in the historical forms of his display, principles, tendencies and dynamics of realization of development of political strategies of transitional societies, problems and features of modern democracy.

The special attention is spared the states of transit character, the problems of reformation of the system of political relations and power were in particular probed, role normatively procedural factors in achievement of political stability in societies which are transformed. The methodological grounds of research of political space, appearance of political power, dynamics of electoral choice were analyzed. The performers of theme speak to the Ukrainian political idea, in particular to the theoretical inheritance of V. Lipinski and M. Mikhnovskiy. Within the framework of analysis of methodological bases of political science researchers speak to such approaches as a theory of rational choice, neoinstitucionalizm and postmodernism. The problems of deinstitutionalisierung in political science and mechanisms of institutionalisierung of political relations are analyzed. The theoretical going is considered near the analysis of such phenomena as political responsibility, safety of person, problems of freedom, in constructing and destruction of the political systems. Research of modern political process is presented the analysis of such problems as gendering measuring of the political system of Ukraine (essence and determinants), influence of regional identities on a political process in Ukraine, forming of rules of game and democratization of Ukrainian society, influence of the political advertising, on forming of political values of Ukrainian society. In focus of research also there were theoretical problems of functioning of the international systems (problems of stability, role of individual as a subject of political relations).

During research of problems of research theme, by research workers geared-up to the seal a 1 manual, articles to the dictionary, 12 articles in announcers and scientific magazines and 19 theses are published.

2.2. У рамках розробки теми “Методологічні основи сучасної політичної науки” захищено 1 кандидатську дисертацію (Коляса О.Я., науковий керівник – проф. Денисенко В.М.) та подано до Спеціалізованої ради 2 кандидатські дисертації (Лютко Н.О., науковий керівник – доц. Угрин Л.Я.; Сорокопуд О.Є., науковий керівник – проф. Денисенко В.М.).


2.3. У рамках виконання теми протягом 2008 р. опубліковано:


1 навчальний посібник


1 словник


12 статей


19 тез на конференціях


4. Інші форми наукової діяльності (робота спеціалізованих вчених, експертних рад, рецензування та опонування дисертацій тощо).


 • Денисенко В.М.– голова Спеціалізованої вченої ради по захисту докторських та кандидатських дисертацій Д 35.051.17 за спеціальностями 23.00.01 – теорія та історія політичної науки та 23.00.02 – політичні інститути і процеси. Голова ДЕК з політології Волинського національного університету ім. Лесі Українки та Ужгородського національного університету. Член Науково-методичної Ради з політології МОН.

 • Проф. Світа Г.М., проф. Денисенко В.М. – члени ради філософського факультету.

За звітний період прорецензовано 8 кандидатських дисертацій (Денисенко В.М., Світа Г.М., Угрин Л.Я., Сорба О.М., Остудін В.І.).


5. Зовнішні зв’язки – співпраця з науковими закладами та фірмами, наукові стажування, гранти (додаток 3), контракти, спільні публікації, спільні наукові заходи, запрошення зарубіжних науковців.

Участь у проектах:

Денисенко В.М. – участь у семінарах Львівсько-Варшавського наукового семінару “Філософія науки” на базі Львівського національного університету імені Івана Франка і Варшавського університету;

Сорокопуд О.Є. – програма стажування “Помічник Голови Комітету Верховної Ради України 2006-2007”; міжнародна програма “Трансформація розвитку молодіжного лідерства” (18-28 січня 2008 р.);

Кафедра підтримує наукові контакти з Вищою школою міжнародних відносин у Лодзі в рамках дослідження трансформації політичних систем України та Польщі.


6.1. Захист дисертацій випускниками аспірантури і докторантури.


Прізвище, ініціали

Науковий керівник, консультант

Рік закін-чення

Дата подачі до спец. ради

Дата захисту

Тема дисертації

Коляса Олег Ярославович

Проф. Денисенко Валерій Миколайович

2005

Вересень 2007

Січень

2008

Політичний інтерес як спосіб раціоналізації суспільних відносин

  • Подані до Спеціалізованої вченої ради кандидатські дисертації:
Прізвище, ініціали

Науковий керівник, консультант

Рік закін-чення

Дата подачі до спец. ради

Дата захисту

Тема дисертації

Сорокопуд Олександра Євгенівна

Проф. Денисенко Валерій Миколайович

2008

Вересень 2008Гендерний вимір мережених та лінійних систем в політиці

Лютко Наталія Віталіївна

Доц.

Угрин

Леся

Ярославівна

2008

Жовтень 2008Політична реклама в сучасних виборчих технологіях:

аксіологічно-нормативні виміри та принципи


6.2 Аспірантура:Прізвище, ініціали

Спеціаль

ність

Рік перебування

Денне чи заочне відділення

Науковий керівник

Зубрицький І.Я.

23.00.01

3

денне

Доц. Остудін В.І.

Крап А.П.

23.00.02

4

заочне

Доц. Угрин Л.Я.

Лютко Н.В.

23.00.02

4

заочне

Доц. Угрин Л.Я.

Сорокопуд О.Є.

23.00.01

3

денне

Проф. Денисенко В.М.

Макух О.Є.

23.00.01

3(декретна

відпустка)

заочне

Проф. Денисенко В.М.

Кацюк О.С.

23.00.01

2

денне

Проф. Денисенко В.М.

Бунь В.В.

23.00.01

2

денне

Проф. Денисенко В.М.

Мельник В.І.

23.00.02

2

заочне

Доц. Угрин Л.Я.

Юшина Н.М.

23.00.01

1

денне

Проф. Денисенко В.М.

Коврига С.О.

23.00.01

1

денне

Проф. Світа Г.М.

Стець С.С.

23.00.01

1

заочне

Проф. Світа Г.М.

Червонюк В.С.

23.00.01

1

заочне

Доц. Остудін В.І.


7. Студентська наукова робота (кількість наукових гуртків та кількість студентів, що беруть участь у їх роботі; участь (кількість студентів) у виконанні бюджетної чи іншої наукової тематики; проведені студентські наукові конференції на базі університету; виступи на конференціях: вказати кількість доповідей за участю студентів і назви конференцій; спільні публікації; отримані нагороди у II етапі Всеукраїнської студентської Олімпіади, Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт.


 • На кафедрі функціонує теоретичний семінар студентів відділення політології. За звітний період було проведено 2 засідання: 12 грудня 2007 р. “Виміри міфу у науковому дискурсі” (Купченко О., Гарбадин А., Горбай Б. Навроцький М., Новик Г., Чорний А.); 10 квітня 2008 р. на тему: “Постнекласична парадигма політичної науки” (Купченко О., Гарбадин А., Горбай Б. Навроцький М., Новик Г., Чорний А., Лопата М., Стадник А.).

 • Підготовлено до видання збірник “Коридор” за матеріалами круглого столу “Постнекласична парадигма політичної науки” (автори проекту: Купченко О., Горбай Б., дизайн Шегда Д., куроратор номеру проф. Денисенко В.М., редакційна колегія проф. Денисенко В.М., асист. Сорба О.М., асист. Сорокопуд О.Є., рецензент доц. Угрин Л.Я.)

 • Студенти Горбай Б.О., Купченко О.С. Чорний А.М. взяли участь в ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади зі спеціальності “Політологія”, що відбувалася на базі Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника в квітні 2008 р. Студентка Купченко О.С. отримала Ш місце, а команду університету було нагороджено почесною грамотою за нестандартне розв’язання конкурсних завдань.

 • Студенти Стадник А., Мельник М. взяли участь в організації та проведенні Всеукраїнської студентської політологічної конференції “Держава та особистість: внесок В’ячеслава Чорновола у формування української державності”, що проходила 22 грудня 2007 р. на філософському факультеті ЛНУ ім. І.Франка. За результатами конференції видано збірник матеріалів.

 • Студенти Лопата М., Купченко О.,Стадник А. взяли участь у звітній студентській науковій конференції філософського факультету ЛНУ за 2007 рік.

 • Наукові публікації студентів:

1. Купченко О. Свідомість як міф і міф як свідомість // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Політологія, соціологія, філософія. – 2008. – Вип. 10. – С. 31–33.

2. Гарбадин А. Теорія комунікативної дії Юргена Габермаса. Теоретична спорідненість з ідеями демократії // Політична наука в Україні: стан і перспективи: матеріали всеукраїнської наукової конференції. – Львів: ЦПД, 2008. – С. 79–84.

3. Стадник А. Українська Гельсінська Спілка і В’ячеслав Чорновіл // Держава та особистість: внесок В’ячеслава Чорновола у формування української державності (присвячена 70-й річниці з Дня народження В.М. Чорновола): матеріали всеукраїнської студентської політологічної конференції / Укл. Мельникова Н.В., Онисько Б. – Львів: ЦПД ЛНУ ім. І.Франка, 2008. – С. 7–9.

4. Мельник М. Бачення В’ячеславом Чорноволом кризи і розколу РУХу // Держава та особистість: внесок В’ячеслава Чорновола у формування української державності (присвячена 70-й річниці з Дня народження В.М. Чорновола): матеріали всеукраїнської студентської політологічної конференції / Укл. Мельникова Н.В., Онисько Б. – Львів: ЦПД ЛНУ ім. І.Франка, 2008. – С. 18–21.

5. Мельникова Н. “Лихо з розуму” – подія в українській публіцистиці // Держава та особистість: внесок В’ячеслава Чорновола у формування української державності (присвячена 70-й річниці з Дня народження В.М. Чорновола): матеріали всеукраїнської студентської політологічної конференції / Укл. Мельникова Н.В., Онисько Б. – Львів: ЦПД ЛНУ ім. І.Франка, 2008. – С. 25–29.


8. Публікації:


8.3. Інші наукові видання (словники, переклади наукових праць, навчальні посібники із дисциплін спеціалізації, вісники, збірники наукових праць, видані матеріали конференцій):


 1. Денисенко В.М. Політологія. Вступ до спеціальності. – Львів: Астролябія, 2007. – 359 с. (у співавторстві, автора 5 д.а.)

 2. Світова історія ХХ століття. Енциклопедичний словник/ За ред. Ігора Підкови, Романа Шуста. – Львів: Літопис, 2008. – 976 с. (у співавторстві, автора 1 д.а.)


8.4. Статті:

 1. Денисенко В.М. Проблема громадянських основ держави у В. Липинського // Вісник Волинського державного університету ім. Л.Українки. – 2008. – № 4. – 2007. – № 9 – 10. – С. 75–84.

 2. Денисенко В.М. Проблеми сучасної демократії в контексті історичного досвіду // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Політологія, соціологія, філософія. – 2008. – Вип. 9. – С. 29–39.

 3. Денисенко В.М. Реформування інституційної системи політичних відносин та влади в державах транзитного характеру (на прикладі України) // Вісник Львівського університету. Серія: філософські науки. – 2008. – Вип. 11. – С.150–159.

 4. Денисенко В.М. The methodological grounds for determining value aspects of human life // Myśli o języku, nauce s wartościach. – Warsawa: Wydawnictwo Naukowe Semper, 2006. – P. 386–395.

 5. Сорокопуд О. Гендерні виміри політичної системи України: суть та детермінанти поняття // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Політологія, соціологія, філософія. – 2008. – Вип. 9. – С. 230–234.

 6. Коврига С. Політичний простір: суть та особливості // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Політологія, соціологія, філософія. – 2008. – Вип. 10. – С. 27–31.

 7. Макух О. Проблема деінституалізації у політичній науці // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Політологія, соціологія, філософія. – 2008. – Вип. 10. – С. 42–46.

 8. Юшина Н. Образ політичної влади // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Політологія, соціологія, філософія. – 2008. – Вип. 10. – С. 67–71.

 9. Бунь В. Потреби та мотиви виборця: вплив на детермінацію електорального вибору // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Політологія, соціологія, філософія. – 2008. – Вип. 10. – С. 89–95.

 10. Бунь В. Електоральний вибір: суть та основні складові // Вісник Львівського університету. Серія: філософські науки. – 2008. – Вип. 11. – С.192–201.

 11. Лютко Н. Політична реклама в умовах політичного ринку // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Політологія, соціологія, філософія. – 2008. – Вип. 9. – С. 65–70.

 12. Крап А. Роль нормативно-процедурних чинників політичної стабільності в суспільствах, що трансформуються // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Політологія, соціологія, філософія. – 2008. – Вип. 9. – С. 52–58.


8.5. Тези доповідей на конференціях:


 1. Світа Г.М. Предмет політології: основні підходи до його визначення // Політична наука в Україні: стан і перспективи: Матеріали всеукраїнської наукової конференції. – Львів, ЦПД, 2008. – С. 16–20.

 2. Остудін В.І. Обставини написання та першої публікації роботи Миколи Міхновського “Самостійна Україна” // Політична наука в Україні: стан і перспективи: Матеріали всеукраїнської наукової конференції. – Львів: ЦПД, 2008. – С.89–95.

 3. Угрин Л.Я. Вплив регіональних ідентичностей на політичний процес в Україні // Регіональний вимір політичного процесу в Україні: Матеріали міжрегіональної науково-практичної конференції / Укл. РоманюкА.С., Скочиляс Л.С., Шиманова О.В. – Львів: ЦПД, 2007. – С. 4–16.

 4. Угрин Л.Я. Міжнародні системи: проблеми стабільності // Політична наука в Україні: стан і перспективи: Матеріали всеукраїнської наукової конференції. – Львів: ЦПД, 2008. – С. 251–257.

 5. Угрин Л.Я. Індивід у міжнародних відносинах // Тези звітної наукової конференції філософського факультету / Відп. за випуск В. Мельник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – Вип. 5. – С. 170–172.

 6. Шипунов Г.В. Методологія аналізу суспільств, що трансформуються: транзитологічний підхід // Політична наука в Україні: стан і перспективи: Матеріали всеукраїнської наукової конференції. – Львів: ЦПД, 2008. – С.43–59.

 7. Сорба О. М. Механізми інституціоналізації політичних відносин // Тези звітної наукової конференції філософського факультету / Відп. за випуск В. Мельник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – Вип. 5. – С. 173–174.

 8. Світа Г.М. Політична відповідальність та її особливості // Тези звітної наукової конференції філософського факультету / Відп. за випуск В. Мельник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – С.167–170.

 9. Сорокопуд О.Є. Проблематика свободи в конструюванні та деструкції політичних систем // Тези звітної наукової конференції філософського факультету / Відп. за випуск В. Мельник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – С. 175–176.

 10. Дащаківська О.Ю. Механізм прийняття рішень в контексті теорії раціонального вибору // Тези звітної наукової конференції філософського факультету / Відп. за випуск В. Мельник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – С. 187–189.

 11. Кацюк О.С. Культура як соціальна пам’ять // Політична наука в Україні: стан і перспективи: Матеріали всеукраїнської наукової конференції. – Львів: ЦПД, 2008. – С.217–221.

 12. Мельник В.І. Безпека особи, як категорія політичної науки та суспільно-політичне явище // Політична наука в Україні: стан і перспективи: Матеріали всеукраїнської наукової конференції. – Львів: ЦПД, 2008. – С. 69–73.

 13. Бунь В.В. Електоральний вибір: суть, типи, особливості формування // Політична наука в Україні: стан і перспективи: Матеріали всеукраїнської наукової конференції. – Львів: ЦПД, 2008. – С.153–159.

 14. Лютко Н.В. Особливості позиціонування у політичній рекламі // Політична наука в Україні: стан і перспективи: Матеріали всеукраїнської наукової конференції. – Львів: ЦПД, 2008. – С.180–184.

 15. Крап А.П. Формування правил гри в політиці та демократизація українського суспільства // Політична наука в Україні: стан і перспективи: Матеріали всеукраїнської наукової конференції. – Львів: ЦПД, 2008. –С.132–136.

 16. Лютко Н.В. Політична реклама і формування політичних цінностей українського суспільства // Тези звітної наукової конференції філософського факультету / Відп. за випуск В. Мельник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – Вип. 5. – С. 177–178.

 17. Бунь В.В. Потреби та мотиви виборця як детермінанти електорального вибору // Тези звітної наукової конференції філософського факультету / Відп. за випуск В. Мельник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – Вип. 5. – С. 179–181.

 18. Мельник В.І. Місце і роль концепції безпеки особи в теорії загальної безпеки // Тези звітної наукової конференції філософського факультету / Відп. за випуск В. Мельник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – Вип. 5. – С. 182–183.

 19. Макух О. Інституалізація владних відносин у політичній науці // Тези звітної наукової конференції філософського факультету / Відп. за випуск В. Мельник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – Вип. 5. – С. 184–186.

12.Пропозиції щодо нових форм організації наукової роботи в ринкових умовах


Мотивувати наукову роботу викладачів фінансовою винагородою і (або) зменшенням навчального навантаження.

Звіт заслухано і затверджено на засіданні кафедри політології філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка (Протокол № 4 від 1 жовтня 2008 р.)

Зав. кафедрою теорії

та історії політичної науки, професор В. М.Денисенко


Декан філософського факультету,

професор В.П.Мельник

Схожі:

Звіт про наукову роботу кафедри теорії та історії політичної науки філософського факультету у 2008 році iconЗвіт про наукову роботу кафедри теорії та історії політичної науки філософського факультету у 2010 році
Теми, які виконуються в межах робочого часу викладачів: назва, науковий керівник (наук ступінь, наук звання), № держреєстрації, термін...
Звіт про наукову роботу кафедри теорії та історії політичної науки філософського факультету у 2008 році iconЗвіт про наукову роботу кафедри теорії та історії політичної науки філософського факультету у 2012 році Теми, які виконуються в межах робочого часу викладачів
Теми, які виконуються в межах робочого часу викладачів: назва, науковий керівник (наук ступінь, наук звання), № держреєстрації, термін...
Звіт про наукову роботу кафедри теорії та історії політичної науки філософського факультету у 2008 році iconЗвіт про наукову роботу кафедри теорії та історії політичної науки філософського факультету у 2011 році Теми, які виконуються в межах робочого часу викладачів
Теми, які виконуються в межах робочого часу викладачів: назва, науковий керівник (наук ступінь, наук звання), № держреєстрації, термін...
Звіт про наукову роботу кафедри теорії та історії політичної науки філософського факультету у 2008 році iconНавчально-методичний посібник для студентів філософського факультету Львів 2009 Рекомендовано до друку кафедрою Теорії та історії політичної науки
Денисенко В. М. доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри теорії та історії політичної науки
Звіт про наукову роботу кафедри теорії та історії політичної науки філософського факультету у 2008 році iconНавчально-методичний посібник для студентів філософського факультету Львів 2009 Рекомендовано до друку кафедрою Теорії та історії політичної науки
Денисенко В. М. доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри теорії та історії політичної науки
Звіт про наукову роботу кафедри теорії та історії політичної науки філософського факультету у 2008 році iconНавчально-методичний посібник для студентів філософського факультету Львів 2009 Рекомендовано до друку кафедрою Теорії та історії політичної науки
Денисенко В. М. доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри теорії та історії політичної науки
Звіт про наукову роботу кафедри теорії та історії політичної науки філософського факультету у 2008 році iconЗведений інформаційний звіт виконання затверджених індивідуальних планів роботи аспірантів
Кафедри теорії та історії політичної науки філософського факультету станом на 17 жовтня 2012
Звіт про наукову роботу кафедри теорії та історії політичної науки філософського факультету у 2008 році iconКафедра теорії та історії політичної науки
Кафедра теорії та історії політичної науки створена у 2007 р як підрозділ філософського факультету. З 2007 р завідувачем кафедри...
Звіт про наукову роботу кафедри теорії та історії політичної науки філософського факультету у 2008 році iconНавчально-методичний посібник для студентів філософського факультету та факультету культури і мистецтва
Денисенко В. М. доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри теорії та історії політичної науки
Звіт про наукову роботу кафедри теорії та історії політичної науки філософського факультету у 2008 році iconПлан роботи кафедри теорії та історії політичної науки філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка на 2010-2011 навчальний рік
Роботу колективу кафедри зосередити на виконанні навчально-методичних планів, забезпеченні студентів всіх факультетів навчально-методичними...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи