Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 0203 Гуманітарні науки, для спеціальності 020301-Філософія icon

Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 0203 Гуманітарні науки, для спеціальності 020301-Філософія
Скачати 225.7 Kb.
НазваРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 0203 Гуманітарні науки, для спеціальності 020301-Філософія
Дата22.03.2013
Розмір225.7 Kb.
ТипРобоча програмаФорма № Н - 3.03

Затверджено наказом МОНМС України

від “___” ___________ 20 ___ р. №___


Львівський національний університет імені Івана Франка

(повна назва вищого навчального закладу)


Кафедра філософії


ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з навчальної роботи


___________________________

“______”_______________2012 р.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИФ. Шеллінг «Система трансцендентального ідеалізму»

(шифр і назва навчальної дисципліни)


напряму підготовки 0203 – Гуманітарні науки

(шифр і назва напряму підготовки)


для спеціальності 6.020301 – Філософія

(шифр і назва спеціальностей)


філософський факультет

(назва інституту, факультету, відділення)


^ Кредитно-модульна система

організації навчального процесу


Ф. Шеллінг «Система трансцендентального ідеалізму»

(назва дисципліни)

Робоча програма навчальної дисципліни для студентів

за напрямом підготовки 0203 – Гуманітарні науки, для спеціальності 6.020301-Філософія

2012 р. 16 с.


Розробник: Лисий Василь Прокопович, професор, доктор філософських наук


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри філософії


Протокол № ___ від “____”________________2012 р.


Завідувач кафедрою філософії __________________ ( Карась А.Ф. )

(підпис) (прізвище та ініціали)

“_____”___________________ 2012 р.


Схвалено методичною комісією за напрямом підготовки: 0203 – Гуманітарні науки

(шифр, назва)

Протокол № ___ від “____”________________2012 р.


“_____”________________2012 р. Голова _____________ ( Мельник В.П.)

(підпис) (прізвище та ініціали)


 Василь Лисий, 2012

 Львівський національний

університет ім. І. Франка, 2012
 1. ^

  Опис навчальної дисципліни


Ф. Шеллінг «Система трансцендентального ідеалізму»


Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання
Кількість кредитів – 2
Вибіркова

(вільний вибір студента)


Модулів – 2

Напрям

0203 – гуманітарні науки

(шифр, назва)

^ Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

Спеціальність:

6.020301 – Філософія

4 (бакалаври)Семестр

Загальна кількість годин 72

1-й
Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента – 2

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр


18год.Семінарські

18 год.^ Самостійна робота

36 год.ІНДЗ:

Вид контролю: залік


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання 2 : 2 1. ^ Мета та завдання навчальної дисципліни


Мета курсу:

ознайомити студентів зі змістом трансцендентальної філософії, що викладена в основній праці німецького філософа ХІХ ст. Ф.Шеллінга «Система трансцендентального ідеалізму», виявити специфіку її предмету стосовно його натурфілософії та дати поняття трансцендентального методу творцем якого був Ф.Шеллінг.


^ Завдання курсу:

забезпечити ґрунтовне опанування студентами змісту «Системи трансцендентального ідеалізму», теоретичного джерела написання мислителем цієї праці та особливості застосованого ним методу «потенціювання».


В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:

структуру праці Ф. Шеллінга «Системи трансцендентального ідеалізму», принципи її побудови, основні епохи самосвідомості, розкриті філософом в цій роботі, природу методу «потенціювання» та механізм його застосування.


вміти:

викласти зміст праці «Система трансцендентального ідеалізму» як єдине ціле, як систему філософського знання. Розкрити зв'язок та відмінність між трансцендентальним методом «потенціювання» та діалектичним методом. Органічно поєднати предмет праці та її метод.


 1. ^ Програма навчальної дисципліни


Тема 1. Трансцендентальна філософія Ф.Шеллінга і філософія як науковчення Й.Фіхте.


Нарис розвитку основних ідей. Негативна і позитивна філософія. Внутрішня суперечність вихідного принципу філософії Й.Фіхте та його критика Ф.Шеллінгом. «Система трансцендентального ідеалізму» Ф.Шеллінга як спроба адекватного тлумачення науковчення Й.Фіхте. Оцінка такого тлумачення з боку Й.Фіхте. Новаторські ідеї трансцендентального ідеалізму Ф.Шеллінга стосовно філософії науковчення Й.Фіхте. Принцип історизму. Природничонаукові дані в системі трансцендентальної філософії. Проблеми методології.


^ Тема 2. Принципи членування Ф. Шеллінгом філософської системи як цілого.


Поняття тотожності ідеального і реального, мислення і буття (суб’єкта і об’єкта), абсолюту і абсолютної тотожності. Містичне і реальне в змісті абсолютної тотожності ідеального і реального, мислення і буття (суб’єкта і об’єкта). Природа і дух як форми само здійснення абсолюту. Знання як єдність суб’єктивного і об’єктивного (Я і природи. Роль знання в якості принципу. Первинність і вторинність суб’єктивного і об’єктивного. Основне завдання філософії. Філософія природи (натурфілософія) і трансцендентальна філософія – дві основні необхідні науки, складаючі філософську систему Ф. Шеллінга. Несумісність їх завдань та проблеми їх поєднання (синтезу).


^ Тема 3. Трансцендентальна філософія як ціле та основні чинники її викладу.


Системно побудована традиція в класичній німецькій філософії. І. Кант, Й. Фіхте. Трансцендентальний ідеалізм ф. Шеллінга – «система всього людського знання». Проблема істинності системи, її об’єктивності. Метод викладу трансцендентальної філософії та його призначення. Діалектика та метод потенціювання. Поняття форми трансцендентальної філософії як процесу та його моментів.


^ Тема 4. Ф. Шеллінг про «попередній поділ трансцендентальної філософії» як науки про «саме знання», «знання взагалі».


Філософія як наука про діяльність. І. Кант, Й.Фіхте. Ф.Шеллінг про теоретичну філософії та її основне завдання. Ф.Шеллінг про практичну філософії та її основне завдання. Місце телеології в структурі системи трансцендентальної філософії. Ф.Шеллінг про філософію мистецтва та її основне завдання. Трансцендентальний ідеалізм як спосіб розв’язання суперечності теоретичної і практичної філософії. Естетична діяльність та завершеність трансцендентальної філософії.


^ Тема 5. Основний принцип трансцендентального ідеалізму.


Поняття принципу. Принцип системи знання як її умова. Самосвідомість – основа, першопочаткове знання. Місце самосвідомості в розгортанні змісту трансцендентальної філософії. Інтелектуальне споглядання як самооб’єктивуюче продукування (самооб’єктивація суб’єктивного). Місце інтелектуального споглядання в осягненні принципу єдності (тотожності) суб’єктивного та об’єктивного, ідеального і реального, мислення і буття. Логічне мислення та інтелектуальне споглядання.


^ Тема 6. Загальна дедукція трансцендентального ідеалізму.


Членування і відновлення єдності філософії як внутрішня проблема самої системи трансцендентального ідеалізму. Принцип свободи, доказ обмеженої і необмеженої діяльності – внутрішня умова членування і поєднання в ціле трансцендентальної філософії. Суперечність поняття межі. Універсальний характер свободи. Поняття ідеальної та об’єктивної (реальної) діяльності і завдання теоретичної та практичної філософії. Ідеалізм, реалізм, трансцендентальний ідеал-реалізм.


^ Тема 7. Система теоретичної філософії з огляду основоположень трансценденталізму.


Поняття абсолютного синтезу, що міститься в акті самосвідомості. Ідеальне і реальне. Метод відновлення абсолютної єдності через постійне роз’єднання суб’єкта і об’єкта (суб’єктивного та об’єктивного). Внутрішня суперечність абсолютного синтезу (Я). Творча сила уяви. Об’єктивна (споглядальна) і суб’єктивна (самоспоглядальна) діяльність (відцентрова і доцентрова діяльність). Сутність проміжних ланок абсолютного синтезу. Абсолютний характер суперечності та відносність їх розв’язання. Філософія як історія самосвідомості Епохи, самосвідомості та їх зміст. Індивідуальна і суспільна свідомість в контексті поняття «епоха самосвідомості».


^ Тема 8. Система практичної філософії з огляду принципів трансценденталізму.


Воля як самовизначення інтелігенції. Практичне діяння та його свідома підсистема. Інтелектуальне споглядання та ідеалізація. Свобода і необхідність у контексті філософії історії. Теоретична філософія і природа, практична філософія і історія.


^ Тема 9. Філософія мистецтва з огляду трансценденталізму.


Суб’єктивний характер інтелектуального споглядання. Естетичне споглядання як інтелектуальне, що стало об’єктивним. Художня творчість як тотожність свідомої і безсвідомої, практичної і теоретичної діяльності. Безконечність протилежності безсвідомої і свідомої діяльності і зняття їх в кінечному творі мистецтва. Мистецтво як органон філософії. Поняття генія. Наука і мистецтво. «Система трансцендентального ідеалізму» Ф.Шеллінга і сучасна філософія. 1. ^ Структура навчальної дисципліни
Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

Денна форма

Усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

ср

2

72

18

18

-

-

36

Модуль 1

Змістовий модуль 1. Обґрунтування поняття трансцендентальної філософії

Тема 1. Трансцендентальна філософія Ф.Шеллінга і філософія як науковчення Й.Фіхте.
2

24

Тема 2.

Принципи членування Ф. Шеллінгом філософської системи як цілого.
2

22

Тема 3. Трансцендентальна філософія як ціле та основні чинники її викладу.
2

24

Тема 4. Шеллінг про «попередній поділ трансцендентальної філософії» як науки про «саме знання», «знання взагалі».
2

22

Тема 5. Основний принцип трансцендентального ідеалізму.
2

22

Модульна робота № 1.
4

Разом – зм. Модуль 1
10

1018

^ Змістовий модуль 2 Потенціювання самоспоглядання від першої потенції до найвищої

Тема 6. Загальна дедукція трансцендентального ідеалізму.
2

22

Тема 7. Система

теоретичної філософії з огляду основоположень трансценденталізму
2

22

Тема 8. Система практичної філософії з огляду принципів трансценденталізму
2

24

Тема 9. Філософія мистецтва з огляду трансценденталізму
2

24

Модульна робота № 2.
6

Разом – зм. модуль 2
8

818

Усього годин за курс

72

18

1836
 1. ^ Теми семінарських занятьз/п

Назва теми

Кількість

годин

1

Тема 1. Трансцендентальна філософія Ф.Шеллінга і філософія як науковчення Й.Фіхте

2

2

Тема 2. Принципи членування Ф. Шеллінгом філософської системи як цілого

2

3

Тема 3. Трансцендентальна філософія як ціле та основні чинники її викладу

2

4

Тема 4. Ф. Шеллінг про «попередній поділ трансцендентальної філософії» як науки про «саме знання», «знання взагалі»

2

5

Тема 5. Основний принцип трансцендентального ідеалізму

2

6

Тема 6. Загальна дедукція трансцендентального ідеалізму

2

7

Тема 7. Система теоретичної філософії з огляду основоположень трансценденталізму

2

8

Тема 8. Система практичної філософії з огляду принципів трансценденталізму

2

9

Тема 9. Філософія мистецтва з огляду трансценденталізму

2

Разом
188. Самостійна роботаз/п

Назва теми

Кількість

годин

1.

Філософія природи (натурфілософія) і трансцендентальна філософія як дві необхідні основи науки

4

2.

Практична філософія та її основне завдання

2

3.

Складання термінологічного словника за працею

4

4.

Логічне мислення та інтелектуальне споглядання

2

5.

Написання есеїв і реферування праці

2
^ Підготовка до написання модульної контрольної роботи №1

4

6.

Філософія мистецтва і її відношення до трансцендентальної філософії

2

7.

Ведення термінологічного словника за працею

2

8.

Поняття генія. Наука і мистецтво

4

9.

Написання есеїв і реферування праці

4
^ Підготовка до написання модульної контрольної роботи №2

6
Разом

36
 1. Індивідуальне навчально-дослідне завдання


Позааудиторна самостійної роботи студента навчально-дослідницького характеру, яке виконується в процесі вивчення матеріалу курсу «Ф. Шеллінг «Система трансцендентального ідеалізму».

Мета:

Самостійне вивчення частини програмного матеріалу, систематизація, поглиблення, узагальнення, закріплення та практичне застосування знань студента з курсу «Ф. Шеллінг «Система трансцендентального ідеалізму» та розвиток навичок самостійної роботи.


Зміст:

Завершена теоретична або практична робота в межах навчальної програми курсу «Ф. Шеллінг «Система трансцендентального ідеалізму», яка виконується на основі знань, умінь і навичок, одержаних в процесі лекційних та семінарських занять, охоплює декілька тем або зміст навчального курсу «Ф. Шеллінг «Система трансцендентального ідеалізму» в цілому.


^ 10. Методи контролю

Навчальна дисципліна «Ф. Шеллінг «Система трансцендентального ідеалізму» оцінюється за модульно-рейтинговою системою, яка складається з 2 модулів.

1 модуль проводиться на 9 тижні 1 семестру

2 модуль – 18 тижні 1 семестру

Оцінювання відбувається за такими формами контролю:

Поточний контроль, модульний контроль, залік.


^ 11. Розподіл балів, що присвоюється студентам

Поточний контроль:

Усна відповідь – 3–5 балів

Доповнення – 1–3 бали

Домашня письмова робота (реферат, есе тощо) – 5 балів /одна в семестр/


^ Оцінювання знань студента здійснюється за 100-бальною шкалою (для екзаменів і заліків).

 • максимальна кількість балів при оцінюванні знань студентів з дисципліни, яка завершується іспитом, становить за поточну успішність і модульні роботи – 50 балів, на іспиті – 50 балів;

 • при оформленні документів за екзаменаційну сесію використовується таблиця відповідності оцінювання знань студентів за різними системами.


^ Шкала оцінювання: вузу, національна та ECTS

Оцінка ECTS

Оцінка в балах

За національною шкалою

Екзаменаційна оцінка, оцінка з диференційованого заліку


Залік

А

90 – 100

5

Відмінно
Зараховано


В

81–89

4

Дуже добре

С

71–80

Добре

D

61–70

3

Задовільно

Е

51-60

Достатньо

^ 12. Методичне забезпечення

1. Авторський курс лекцій (електронний варіант)

2. Оригінальні тексти (електронний варіант).

3. Програма та плани семінарських занять (електронний варіант).

4. Питання заліку (електронний варіант).


^ 13. Рекомендована література

Базова


 1. Шеллинг Ф. Система трансцендентального идеализма // Шеллинг Ф. В. Й. Сочинения в 2 т. Т. 1. – М.: Мысль, 1987.– С. 227-231.

 2. Шеллинг Ф. К истории новой философии (Мюнхенские лекции) // Шеллинг Ф. В. Й. Сочинения в 2 т. Т. 2. – М.: Мысль, 1989.– С. 464-471, 478-490.


Допоміжна

 1. Булатов М. Немецкая классическая философия. Часть І. Кант. Фихте. Шеллинг. – К.: Стилос, 2003. – С. 267-284.

 2. Лазарев В. Ф. В. Й. Шеллинг // История диалектики. Немецкая классическая философия. – М.: Мысль, 1978. – С. 151-156, 192-201.

 3. Шинкарук В. Теория познания, логика и диалектика И. Канта. – К.: Наукова думка, 1974. – С. 225-231.

 4. Гегель Г. Лекции по истории философии. Книга третья. – Санкт-Петербург: Наука, 1994. – С. 545-552.

 5. Лазарев В. Ф. В. Й. Шеллинг // История диалектики. Немецкая классическая философия. – М.: Мысль, 1978.– С. 202-215.

 6. Гулыга А. Философское наследие Шеллинга (Вступительная статья) // Шеллинг Ф. В. Й. Сочинения в 2 т. Т. 1. – М.: Мысль, 1987.– С. 26-29.Форма № Н - 3.03

Затверджено наказом МОНМС України

від “___” ___________ 20 ___ р. №___


Львівський національний університет імені Івана Франка

Кафедра філософії


ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з навчальної роботи


___________________________

“______”_______________2012 р.

^

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Ф. Шеллінг «Система трансцендентального ідеалізму»

(шифр і назва навчальної дисципліни)


напряму підготовки 0203 – Гуманітарні науки

(шифр і назва напряму підготовки)


для спеціальності 6.020301 – Філософія

(шифр і назва спеціальностей)


філософський факультет

(назва інституту, факультету, відділення)
^ Форма

навчання

Курс

Семестр

Загальний

обсяг

(год.)

Всього аудит. (год.)

у тому числі (год.):

^ Самостійна робота

(год.)

Контрольні (модульні) роботи

Курсові проекти (роботи), (шт.)


^ Залік (сем.)

Екзамен

(сем.)

Лекції


Лабораторні

Прак тичні

Денна

4

7

72

36

18
18

36

27


Робоча програма складена на основі: освітньо-професійної програми ГСВО

напряму 0203– Гуманітарні науки

(шифр, назва)

варіативної частини освітньо-професійної програми спеціальності 6.020301 – Філософія

(шифр, назва)

Робоча програма складена Лисим Василем Прокоповичем, професором, доктором філософських наук

(вчена ступінь, вчене звання, ім’я та ініціали автора (ів) прграми)


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри (циклової, предметної комісії) ________________________________________________________________________


Протокол № ___ від “____”________________2012 р.


Завідувач кафедрою філософії


_______________________ ( Карась А.Ф. )

(підпис) прізвище та ініціали)

“_____”___________________ 2012 р.


Схвалено методичною комісією напряму 0203 – Гуманітарні науки

(шифр, назва)

Протокол № ___ від “____”________________2012р.


“_____”________________2012 р. Голова _____________ ( Мельник В.П.)

(підпис) (прізвище та ініціали)


^ 1. РІВЕНЬ СФОРМОВАНОСТІ ВМІНЬ ТА ЗНАНЬ

Шифр умінь та змістових модулів


Зміст умінь, що забезпечується

ЗМ1

Працювати з філософською літературою (книгами, словниками, Інтернет-джерелами);

логічно мислити, послідовно та аргументовано розвивати свою думку.

ЗМ1

Застосовувати філософську методологію до розуміння сучасного стану природничо- наукового знання.

ЗМ2

Критично мислити, утверджувати моральну відповідальність вченого за результати досліджень.
 1. ^ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ ДИСЦИПЛІНИ

2.1. Лекційний курс

Шифр змісто-вого модуля


Назва змістового модуля

Кількість ауд. годин

ЗМ1

Обґрунтування поняття трансцендентальної філософії

18

ЗМ2

Потенціювання самоспоглядання від першої потенції до найвищої

18


2.5. Самостійна робота студента:

(денна форма навчання)

Підготовка до семінарських занять, опрацювання теми та оригінальних текстів до теми, підготовка словника термінів до теми, підготовка рефератів та есеїв. 1. ^ ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНИХ ПІДРУЧНИКІВ, МЕТОДИЧНИХ ТА ДИДАКТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ

1. Авторський курс лекцій (електронний варіант)

2. Оригінальні тексти (електронний варіант).

3. Програма та плани семінарських занять (електронний варіант).

4. Питання до іспиту (електронний варіант).


 1. ^ КРИТЕРІЇ УСПІШНОСТІ

Оцінка “відмінно” виставляється за повні, систематичні, логічно викладені знання. Студент повинен розуміти суть філософської парадигми кожної історичної епохи, місце в ній конкретних представників філософської думки, коло їх ідей і суть їх внеску в розвиток філософії. Він повинен володіти категоріальним апаратом, навичками логічного доведення, мати власну позицію по суті поставлених питань.

Оцінка “добре” передбачає, що, в цілому володіючи матеріалом, студент допускає незначні неточності та окремі помилки, виклад недостатньо систематизований, розуміння суті понять та категорій не завжди чітке.

Оцінка “задовільно” виставляється студенту, який має суттєві недоліки у викладі навчального матеріалу, має прогалини у знаннях, потребує навідних питань і не може самостійно побудувати логіку відповіді. Разом з тим оцінка “задовільно” передбачає засвоєння вузлових питань, розуміння суті основних проблем курсу.

Оцінка “незадовільно” виставляється студенту, який не розуміє суті поставлених питань, не має знань основних проблем та понять курсу філософії, не орієнтується в змістові основних епох розвитку філософської думки.


 1. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ

  1. Письмові бліц-контрольні роботи на лекціях на предмет знання категоріального апарату теми.

  2. Презентація реферату або есею.

  3. Написання двох модульних робіт.

  4. Панельна дискусія з презентації і обговорення оригінальних текстів.

  5. Залік (усно).Автор _____________________ ( Лисий В.П.)

(підпис) (прізвище та ініціали)

Схожі:

Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 0203 Гуманітарні науки, для спеціальності 020301-Філософія iconРобоча програма навчальної дисципліни 020301 Філософія любові напряму підготовки 0203 гуманітарні науки для спеціальності
Філософія. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки філософія, спеціальністю «філософія»
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 0203 Гуманітарні науки, для спеціальності 020301-Філософія iconРобоча програма навчальної дисципліни феноменологія часу-простору напряму підготовки 0203 гуманітарні науки для спеціальності
Філософія. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки філософія, спеціальністю „філософія. ­ 20 12.–...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 0203 Гуманітарні науки, для спеціальності 020301-Філософія iconРобоча програма навчальної дисципліни «історія української культури» напряму підготовки 0203- «Гуманітарні науки» для спеціальності
...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 0203 Гуманітарні науки, для спеціальності 020301-Філософія iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів з галузі знань
Філософія політики: Робоча програма навчальної дисципліни для студентів з галузі знань 0301 – соціально-політичні науки, напряму...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 0203 Гуманітарні науки, для спеціальності 020301-Філософія iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів з галузі знань
Політологія: Робоча програма навчальної дисципліни для студентів з галузі знань 0301 – соціально-політичні науки, напряму підготовки...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 0203 Гуманітарні науки, для спеціальності 020301-Філософія iconРобоча програма навчальної дисципліни основні проблеми гендерної філософії напряму підготовки 0203-гуманітарні науки для спеціальності 0301 філософія
Основні проблеми гендерної філософії. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки філософія, спеціальністю...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 0203 Гуманітарні науки, для спеціальності 020301-Філософія iconРобоча програма навчальної дисципліни основні проблеми гендерної філософії напряму підготовки 0203-гуманітарні науки для спеціальності 0301 філософія
Основні проблеми гендерної філософії. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки філософія, спеціальністю...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 0203 Гуманітарні науки, для спеціальності 020301-Філософія iconРобоча програма навчальної дисципліни «Основи конституційного права» для студентів філософського факультету за галуззю знань: 0203 «Гуманітарні науки», напрям підготовки: 020301 «Філософія»
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри основ права України Львівського національного університету імені Івана Франка
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 0203 Гуманітарні науки, для спеціальності 020301-Філософія iconРобоча програма навчальної дисципліни герменевтика напряму підготовки: 020301 Філософія для спеціальності
...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 0203 Гуманітарні науки, для спеціальності 020301-Філософія iconРобоча програма навчальної дисципліни філософі я 03. 01 напряму підготовки 02. 03. гуманітарні науки для спеціальності 0501 економіка та підприємництво
Філософія. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки “гуманітарні наки”, спеціальністю “економіка...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи