Робоча програма навчальної дисципліни феноменологія часу-простору напряму підготовки 0203 гуманітарні науки для спеціальності icon

Робоча програма навчальної дисципліни феноменологія часу-простору напряму підготовки 0203 гуманітарні науки для спеціальності
Скачати 205.42 Kb.
НазваРобоча програма навчальної дисципліни феноменологія часу-простору напряму підготовки 0203 гуманітарні науки для спеціальності
Дата22.03.2013
Розмір205.42 Kb.
ТипРобоча програма


Міністерство освіти і науки України


Львівський національний університет

імені Івана Франка

Кафедра філософії


НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС


ЛЬВІВ 2012

ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор


___________________________

“______”_______________20___ р.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИФеноменологія часу-простору


напряму підготовки 0203 гуманітарні науки


для спеціальності _______філософія__6.020301________________


спеціалізації ______________філософія 6.020301_______________


інституту, факультету, відділення філософський факультет______


Кредитно-модульна система

організації навчального процесу


Філософія. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки філософія, спеціальністю „філософія. ­ 20 12.– 14 с.


Розробники: доцент кафедри філософії, канд. філос. наук Якуц Р.Р.


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри філософії


Протокол № 18 від. 07.06. 2012 р.


Завідувач кафедрою філософії


___________________ ( Карась А.Ф. )

(підпис) (прізвище та ініціали)

“ ” 2012 р.


Схвалено Вченою радою філософського факультету за напрямом 0301 – філософія (шифр, назва)

Протокол №137/7 від. “30 ” червня 2012 р


“30 ” червня 2012 р. Голова _______________ ( Мельник В.П.

(підпис)


 1. ^

  Опис навчальної дисципліни

(Витяг з робочої програми навчальної дисципліни “Феноменологія часу-простору”)

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів, – 2

Галузь знань

0203 гуманітарні науки

(шифр, назва)

Нормативна


Модулів – 2

Напрям

6.020301 філософія

(шифр, назва)

^ Рік підготовки:2012

Змістових модулів – 2

Спеціальність (професійне спрямування)

менеджмент організацій


1-й
Курсова робота

Семестр

Загальна кількість годин -72

2-й
Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента – 2

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалаври


18 год.
^ Практичні, семінарські
18 год.

Лабораторні

год.

год.

^ Самостійна робота

36 год.
ІНДЗ:

Вид контролю: іспит


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 1:1

для заочної форми навчання – 1:2 1. ^ Мета та завдання навчальної дисципліни


Мета: Метою дисципліни «феноменологія часу-простору» є ознайомити студентів з розгортанням проблематики часу і простору у філософії та зкрема у феноменології.

Завдання: оволодіти основними феноменологічним інтерпретаціями проблеми часу-простору.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен:

знати: базовий категорійно-понятійний апарат феноменології, основні інтерпретаційні підходи до проблеми часу-простору, а також зміст базових рекомендованих праць.

вміти: сформулювати основні теоретичні проблеми феноменології часу та простору, змогти їх інтерпретувати, аналізувати тексти, формулювати та аргументувати власну думку.

^ Після закінчення вивчення даного курсу студент повинен: мати уявлення про специфіку феноменологічної інтерпретації часу та простору; знати історію становлення і розвитку проблеми часу та простору у філософії; ознайомитися із ключовими працями, в яких розглядається феноменологічна проблематика часу та простору, вільно володіти категоріально-понятійним апаратом феноменології і застосовувати його.

^ Форми контролю:

Підсумковий контроль: контрольна робота

Поточний контроль: семінарські заняття (виступи, рецензії, коментарі, тези, зауваження) роботи-міркування.


 1. ^ Програма навчальної дисципліни
Тема лекційного заняття

Тема семінарського заняття

Лекцій

Семінарських занять

Самостійна робота студентів

Тема 1.


Специфіка феноменологічного розгляду простору та часу. (8 год)

 1. Формування категорій часу та простору в античній філософії та середньовіччі (досократики, Платон, Арістотель, Августин Аврелій). Хронос, топос, кайрос, хора, апейрон, апорія, топос ноетос.

 2. Рес когітанс та рес екстенса: Р. Декарт

 3. Трансцендентальна естетика та трансцендентальна логіка І. Канта: трансцендентальна ідеальність простору та часу. Схематизм часу.
4

4

8

Тема 2. «Феноменологія внутрішньої свідомості часу» Гуссерля.

(8 год)

 1. Феноменологічний час

 2. Ретенція, протенція, настанова.

 3. Конституювання часу.

 4. Горизонт свідомості.
6

6

12

Тема 3. (10 год) Час, буття, трансценденція: М.Гайдеггер


 1. Аналітика дазайн-у.

 2. Вже-буття-при та внутрішньосвітове присуще.

 3. Час та смисл.
2

2

4

Тема 4. (10год) Кайрос та апорія трансцендентальної рефлексії.


 1. Поняття хронотопу М.Бахтіна. Художній та міфологічний час і простір.

 2. «Топологія психологічного шляху» М.Мамардашвілі.

 3. «Нульовий шлях»: Абхідхармапітака палійского канону.
6

6

12

Разом:

18

18

36


^ Тематичний план модульного контролю

з дисципліни „Феноменологія часу-простору”


П/П

МК

Семестр

Тиждень

Тема

1

І

9

Свідомість та час

2

І

16

Час, буття, рефлексія


^ 4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

Денна форма

Заочна форма

Усього

у тому числі

Усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

ср

л

п

лаб

інд

ср

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1

Змістовий модуль 1. Свідомість та час

Тема 1.


Специфіка феноменологічного розгляду простору та часу.(8 год)
4

4
2 (8 год) «Феноменологія внутрішньої свідомості часу» Гуссерля.

6

6
Разом – зм. модуль1
Змістовий модуль 2. Час, буття, рефлексія

Тема 3 (10 год) Час, буття, трансценденція: М.Гайдеггер

2

2
Тема 4. (10год) Кайрос та апорія трансцендентальної рефлексії.

6

6
Разом – зм. модуль 2
^

Усього годин


18

 1. ^ Теми семінарських занять
з/п

Назва теми

Кількість годин

1.

Формування категорій часу та простору в античній філософії та середньовіччі (досократики, Платон, Арістотель, Августин Аврелій). Хронос, топос, кайрос, хора, апейрон, апорія, топос ноетос.


2

2.

Рес когітанс та рес екстенса: Р. Декарт


2

3.

Трансцендентальна естетика та трансцендентальна логіка І. Канта: трансцендентальна ідеальність простору та часу. Схематизм часу.


2

4.

 1. Феноменологічний час

 2. Ретенція, протенція, настанова.

 3. Конституювання часу.

 4. Горизонт свідомості.
2

5.

 1. Аналітика дазайн-у.

 2. Вже-буття-при та внутрішньосвітове присуще.

 3. Час та смисл.
4

6.

 1. Поняття хронотопу М.Бахтіна. Художній та міфологічний час і простір.

 2. «Топологія психологічного шляху» М.Мамардашвілі.

 3. «Нульовий шлях»: Абхідхармапітака палійского канону.
6
Разом

18
 1. ^ Самостійна робота
з/п

Назва теми

Кількість годин

1.

Діалог Платона «Тімей»

6

2.

Арістотель «Категорії»

6

3.

Е. Гуссерль «Логічні дослідження» т.2

14

4.

М. Гайдеггер «Кант і проблема метафізики»

10
Zusamen

36
 1. Розподіл балів, що присвоюється студентам

Оцінювання знань студента здійснюється за 100-бальною шкалою

 • максимальна кількість балів при оцінюванні знань студентів з дисципліни, яка завершується іспитом, становить: за поточну успішність – 50 балів, на іспиті – 50 балів.

 • при оформленні документів за екзаменаційну сесію використовується таблиця відповідності оцінювання знань студентів за різними системами.

 • Поточний контроль рівня засвоєння навчального матеріалу дисципліни „Феноменологія часу-простору” оцінюється за п’ятибальною шкалою. У кінці семестру виводиться середнє арифметичне усіх одержаних оцінок за відповіді й окремо середнє арифметичне із оцінок на модулях. Ці дві середні арифметичні додаємо. Одержану суму середніх арифметичних множимо на коефіцієнт 5. За семестр студент набирає до 50 балів.

 • Бали за аудиторну роботу не відпрацьовуються у разі пропусків без поважної причини. Якщо студент жодного разу не відповідав на семінарських заняттях, матиме відповідний поточний контроль – 0 балів.

 • Форми участі студентів у навчальному процесі, які підлягають поточному контролю:

 • виступ з основного питання

 • усна доповідь

 • доповнення, запитання до виступаючого, рецензія на виступ

 • участь у дискусіях

 • аналіз джерельної і монографічної літератури

 • письмові завдання (тестові, контрольні, творчі роботи)

 • реферат, есе (письмові роботи, оформлені відповідно до вимог)

Результати поточного контролю заносяться до журналу обліку роботи академічної групи. Позитивна оцінка поточної успішності студента за відсутності пропущених і невідпрацьованих семінарських занять, позитивні оцінки за модульні роботи є підставою допуску до підсумкової форми контролю – іспиту.


^ Шкала оцінювання: вузу, національна та ECTS


Оцінка ECTS

Оцінка в балах

За національною шкалою

Екзаменаційна оцінка, оцінка з диференційованого заліку


Залік

А

90 – 100

5

Відмінно
Зараховано


В

81-89

4

Дуже добре

С

71-80

Добре

D

61-70

3

Задовільно

Е

51-60

Достатньо

Протягом семестру проводиться не менше двох модулів або колоквіумів чи контрольних робіт або інших видів контролю. Максимальна кількість балів, яка встановлюється для цих видів контролю, а також відповідність оцінок FX та F у шкалі ECTS, у балах та національній шкалі визначається Вченими радами факультетів або кафедрами, які забезпечують викладання відповідних дисциплін.


 1. Методичне забезпечення
 1. Гуссерль Э. Идеи к чистой феноменологии и феноменологической философии. – М. : Дом интеллектуальной книги, 1999. – Т. І – 336 с.

 2. Гуссерль Э. Картезианские размышления. – СПб : Наука ; Ювента, 1998. – 320 с.

 3. Гуссерль Э. Феноменология внутреннего сознания времени. Собр. соч. – Т. 1. – М. : Гнозис, 1994. – 162 с.
 1. Вандельфелс Бернхард Вступ до феноменології. – К. : Альтерпрес, 2002. – 176 с. – (Сучасна гуманітарна бібліотека).

 2. Ингарден Р. Введение в феноменологию Эдмунда Гуссерля: Лекции 1967 г. в Осло. (пер. с норвежок. Денежкин А., Куренной В.) – М . : Дом интеллект. книги, 1999. – 224 с.

 3. Кебуладзе В. Феноменологія. Навчальний посібник. – ППС : 2002, 2005. – 118 с.

 4. Кошарний С. О. Феноменологічна концепція філософії Е. Гуссерля: критичний аналіз. – К. : Український Центр духовної культури, 2005. – 372 с.

 5. Молчанов В. И.  Время и сознание. Критика феноменологической философии: Моногр. – М. : Высш. шк., 1998. – 144 с.

 6. Моріс Мерло-Понті Видиме й невидиме з робочими нотатками / [пер. з фр. Є. Марківа; упоряд. К. Лефор]. – Київ: Вид. Дім. “Вид. дім “КМ Академія”, 2003 – 265 с.

 7. Очерки феноменологической философии : Учеб. пособие / Под. ред. Я. А. Слинина, Б. В. Маркова. – СПБ. : Изд-во С. -Петербургского университета, 1997. – 224 с.

 8. Прехтль П. Введение в феноменологию Гуссерля. – Томск : Водолей, 1999. – 96 с.

 9. Причепій Е. М. Феноменологічна теорія свідомості Е. Гуссерля. – Київ : Наукова думка, 1971. – 103 с.

 10. Хайдеггер М. Пролегомены к истории понятия времени / ; [пер. с нем., послеслов. Е. В. Борисов]. – Томск : Водолей, 1998. – 384 с.

 11. Федорика Д. Інтенціональність і самосвідомість / Федорика Д. ; [пер. з англ. Т. Добко] // Досвід людської особи: нариси з філософської антропології. – Львів : Свічадо, 2000. – C. 67–122. – (Антологія персоналістсичної думки).

 12. Феноменологія і філософський метод. Щорічник Українського феноменологічного товариства 1999 р. – К. : Тандем, 2000. – 228 с.

 13. Феноменологія: рецепція в Східній Європі : Щорічник 2000 / Українське феноменологічне товариство при Українському філософському фонді : [відп. ред. А. Л. Богачов]. – К. : Тандем, 2001. – 242 с.

 14. Шпигельберт Г. Феноменологическое движение. Историческое введение. – М. : Логос, 2002. – 680 с.

 15. Dostal Robert J. Time and Phenomenology in Husserl and Heidegger / Dostal R. J. // The Cambridge Companion to Heidegger. – Ed. C. Guignon. : Cambridge University Press, 1993. – P. 141–170.

 16. Sokolovski R. Introduction to Phenomenology / Cambridge de University press, 2000. – 238 S.
 1. Мамардашвили М.К. Как я понимаю философию. - М., 1990, С.14-26.

 2. Мамардашвили М.К. Психологическая тпология пути. - М., 199, С.7-154.

 3. Пятигорский А. М. Три беседы о метатеории сознания // Избр. труды. - М., 1996.

 4. Пятигорский А. М. Заметки о метафизической ситуации // Избр. труды. - М., 1996.

 5. Пятигорский А. М. Заметки об одной из возможных позиций философа // Избр. труды. -М., 1996.

 6. Пятигорский А. М. Позиция наблюдающего современное мышление. История и утопия // Избр. труды. - М., 1996.

 7. Платон, Держава, - К., 2000, с.167-208.

 8. Аристотель, Метафизика, Книга 7, - М., 1976, Т.1

 9. Б.Спиноза Етика - М., 2000.

 10. Г.В. Лейбниц. Монадология. Соч. В 4-х т. - М., 1982, Т.1.

 11. Д.Г’юм, Трактат про людську природу, - К., 2004.

 12. Рене Декарт Метафізичні розмисли - К., 2002.

 13. Д.Бруно. О причине, начале и едином. - Минск., 1999.

 14. І. Кант, Критика чистого розуму. - К., 2000. с.46-85

 15. Гегель Г.В.Ф. Феноменология духа. // Соч.: в 14-и т. – М., 1959. – Т.4.

 16. Гайдегер Мартин. Бытие и время - М., 2002. с.10-48.

 17. Гуссерль Эдмунд. Картезианские размышления - М., 1995 с.35-72.


Допоміжна

 1. Фрейд Зигмунд. Толкование сновидений. Киев, 1991.

 2. Пригожин И., Стенгерс И. Квант. Хаос. Время. К решению парадокса времени. М., УРСС, 2003.

 3. Фрейн Майкл. Копенгаген. Львів, 2004.

 4. Конечное и бесконечное. - К., 1982.

 5. Пространство и время. - К., 1984.

 6. Чудинов Э.М. Теория относительности и философия. - М., 1974.

 7. Костандов Э.А. Психофизиология сознания и бессознательного. Киев-Харьков-Минск, 2004.

 8. Войшвилло Е. Логика. “Философская энциклопедия”. В 5-ти томах. Т. 3. - М., 1964.

 9. Дельоз Ж., Гваттари Ф. Что такое философия? - С-Пб., 1998.

 10. Лотман Ю. М. Культура и взрыв // Семиосфера. - С-Пб., 2004.

 11. Бибихин В.В. Узнай себя. Санкт-Петербург, «Наука», 1998.

 12. Кликс Ф. Пробуждающееся мышление (У истоков человеческого интеллекта). - М., 1963.

 13. Цехмистро И.З. Поиски квантовой концепции физических оснований сознания. Харьков, 1981.

 14. Тарасенко М.Ф. Природа, технологія, культура. - К., 1993.

 15. Кайку Мічіо Візії: як наука змінить ХХІ сторіччя. Львів, Літопис, 2004.

 16. Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. - М., 1979.

 17. Кессиди Ф. От мифа к логосу. - М., 1972.

 18. Трубников Н.Н. Время человеческого бытия. - М., 1987.Підсумковий (семестровий) контроль


Позитивна оцінка поточної успішності (сумарного результату проміжної і модульної оцінки за семестр) за умови відсутності пропущених або невідпрацьованих семінарських занять є підставою допуску до підсумкової форми контролю.

З дисципліни „Феноменологія часу-простру” передбачена така форма звітності, як іспит, який проводиться у І семестрі. Протягом семестру студент може набрати до 50 балів. Для допуску до іспиту студент повинен набрати за результатами поточного і модульного контролю не менше 24 балів.

Іспит є обов’язковою підсумковою формою контролю, яка дає змогу оцінити системне, а не фрагментарне засвоєння навчального матеріалу з і проводиться в усній формі. За усну відповідь 50 балів виставляється таким чином:


41-50 балів – „відмінно”

31-40 бали – „добре”

21-30 балів – „задовільно”

11-20 балів – „достатньо”

1-10 балів – „незадовільно”


Контрольні питання до курсу:

 1. Назвіть основні категорії часу та простору в античній філософії досократівського періоду

 2. В чому різниця між ейдосом та морфе?

 3. Чим відрізняються кайрос та хронос?

 4. У чому різниця між топосом та поросом?

 5. Філософський та логічний зміст апорії.

 6. Категорія хора.

 7. Топос ноетос Платона.

 8. Час та метаноя.

 9. Ейдетичне та час.

 10. Специфіка інтерпретації часу у Августина Аврелія

 11. Рес когітанс та рес екстенса.

 12. Зв'язок мислення та часу.

 13. Специфіка простору математичних об’єктів.

 14. Дискретність мислення та дискретність часу.

 15. Точка зміни стану свідомості та універсальний сумнів.

 16. Час Бога та час мислячого его.

 17. Час та тривання часу в акті рефлексії.

 18. Простір та матеріальні предмети.

 19. Апріорний синтез Канта.

 20. Чому час та простір не є апріорними категоріями.

 21. Час та простір у Трансцендентальній естетиці Канта.

 22. Поняття феноменального у Канта.

 23. Схематизм часу.

 24. Час внутрішнього самоспоглядання.

 25. Трансцендентальна ідеальність часу.

 26. Проблема причинності у І. Канта

 27. Час у феноменології Гуссерля

 28. Що таке протенція?

 29. Що таке ретенція?

 30. Що таке інтенція?

 31. У чому особливість трансцендентальної настанови?

 32. Що таке епохе?

 33. Конституювання часу.

 34. Час та горизонт рефлексії.

 35. Чому феноменологія співпадає з онтологією за Гайдеггером?

 36. Що таке екзистенціал?

 37. У чому суть аналітики дизайн-у?

 38. Що таке внутрішньо світове присуще?

 39. Що таке вже-буття-при?

 40. У чому зв'язок буття та часу?

 41. Чим пов’язані смисл та час?

 42. Що таке хронотоп?

 43. Зв'язок хронотопу та настанови.

 44. Особливості художнього простору.

 45. Міфологічний час та простір.

 46. Топологія шляху змін станів свідомості.

 47. Дискретність простору.

 48. Его-простір та самість.

 49. Топос трансцендентальної рефлексії.

 50. Час та ремінісценція.

 51. Дислокація суб’єкту та простір.

 52. Час враження.

 53. Горизонтальність та вертикальність мислення.

 54. Нульовий шлях в Абхідхармі.

 55. Феноменальність часу та простору.

 56. Час і простір як ілюзія.

 57. Пустка свідомості та дорогоцінності.

 58. Шлях та зміна станів свідомості.

 59. Дхармічна свідомість.

 60. Час та дхарма.Методичні вказівки для виконання індивідуальних завдань

та самостійної роботи

Запропонована студентам програма передбачає інтенсивну самостійну роботу студента, адже позиція вищої школи – це не позиція середньої школи, де вчитель зобов’язаний навчити. Отже, ми виходимо з того, що студент – свідома, доросла та відповідальна людина, яка здатна самостійно організовувати свій робочий графік та балансувати навантаження. Тому дані методичні вказівки мають лише рекомендаційний характер.

Вважаємо за доцільне рекомендувати студенту:

 1. Працювати з першоджерелами (читання, конспектування, конструювання блок-схем)

 2. Складати словник філософських термінів

 3. Завести зошит для власних думок, питань та ідей, які виникають під час читання.

 4. Активно обговорювати прочитане зокрема на семінарських заняттях, у дискусійних клубах, студентських наукових товариствах для кращого запам’ятовування.

 5. Бути обачним працюючи з Інтернет ресурсами та враховувати, що там можна натрапити на неякісну, браковану та сфальшовану продукцію.

 6. Ставити акцент на самостійне мислення, а не на цитування та репродукцію.

 7. Рекомендуємо регулярно та систематично читати літературу, для чого необхідно заздалегідь забезпечувати себе літературою.Схожі:

Робоча програма навчальної дисципліни феноменологія часу-простору напряму підготовки 0203 гуманітарні науки для спеціальності iconРобоча програма навчальної дисципліни «історія української культури» напряму підготовки 0203- «Гуманітарні науки» для спеціальності
...
Робоча програма навчальної дисципліни феноменологія часу-простору напряму підготовки 0203 гуманітарні науки для спеціальності iconРобоча програма навчальної дисципліни 020301 Філософія любові напряму підготовки 0203 гуманітарні науки для спеціальності
Філософія. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки філософія, спеціальністю «філософія»
Робоча програма навчальної дисципліни феноменологія часу-простору напряму підготовки 0203 гуманітарні науки для спеціальності iconРобоча програма навчальної дисципліни філософі я 03. 01 напряму підготовки 02. 03. гуманітарні науки для спеціальності 0501 економіка та підприємництво
Філософія. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки “гуманітарні наки”, спеціальністю “економіка...
Робоча програма навчальної дисципліни феноменологія часу-простору напряму підготовки 0203 гуманітарні науки для спеціальності iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів з галузі знань
Політологія: Робоча програма навчальної дисципліни для студентів з галузі знань 0301 – соціально-політичні науки, напряму підготовки...
Робоча програма навчальної дисципліни феноменологія часу-простору напряму підготовки 0203 гуманітарні науки для спеціальності iconРобоча програма навчальної дисципліни основні проблеми гендерної філософії напряму підготовки 0203-гуманітарні науки для спеціальності 0301 філософія
Основні проблеми гендерної філософії. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки філософія, спеціальністю...
Робоча програма навчальної дисципліни феноменологія часу-простору напряму підготовки 0203 гуманітарні науки для спеціальності iconРобоча програма навчальної дисципліни основні проблеми гендерної філософії напряму підготовки 0203-гуманітарні науки для спеціальності 0301 філософія
Основні проблеми гендерної філософії. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки філософія, спеціальністю...
Робоча програма навчальної дисципліни феноменологія часу-простору напряму підготовки 0203 гуманітарні науки для спеціальності iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів з галузі знань
Філософія політики: Робоча програма навчальної дисципліни для студентів з галузі знань 0301 – соціально-політичні науки, напряму...
Робоча програма навчальної дисципліни феноменологія часу-простору напряму підготовки 0203 гуманітарні науки для спеціальності iconГарбадин Андрій Стефанович робоча програма
Політологія: Робоча програма навчальної дисципліни для студентів з галузі знань 0203 – Гуманітарні науки, напряму підготовки 020303...
Робоча програма навчальної дисципліни феноменологія часу-простору напряму підготовки 0203 гуманітарні науки для спеціальності iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 0203 Гуманітарні науки, для спеціальності 020301-Філософія
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить
Робоча програма навчальної дисципліни феноменологія часу-простору напряму підготовки 0203 гуманітарні науки для спеціальності iconРобоча програма навчальної дисципліни філософі я 03. 01 напряму підготовки 02. 03. гуманітарні науки для спеціальності 0302 -журналістика
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи