Навчально-методичний комплекс дисципліни філософія громадянського суспільства icon

Навчально-методичний комплекс дисципліни філософія громадянського суспільства
Скачати 366.35 Kb.
НазваНавчально-методичний комплекс дисципліни філософія громадянського суспільства
Сторінка1/2
Дата22.03.2013
Розмір366.35 Kb.
ТипРобоча програма
  1   2


Міністерство освіти, науки, МОЛОДІ І СПОРТУ України


Львівський національний університет

імені Івана Франка

ФІЛОСОФСЬКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Кафедра філософії


НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС

дисципліни

ФІЛОСОФІЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

для студентів філософського факультету

галузі знань: 0301 – соціально-політичні науки

для спеціальності 8.03010201 – психологія

філософського факультету


ЛЬВІВ 2012


Львівський національний університет

імені Івана Франка


Кафедра філософії


ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор

з науково-педагогічної роботи


___________________________


“______”_______________2012 р.


^

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


ФІЛОСОФІЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА


галузі знань: 0301 – соціально-політичні науки

для спеціальності 8.03010201 – психологія


Кредитно-модульна система

організації навчального процесу


^ ФІЛОСОФІЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

Робоча програма навчальної дисципліни для галузі знань 0301 – соціально-політичні науки, спеціальності 8.03010201 – психологія. – 2012. – 22 с.


Розробник: доктор філософських наук, професор,

завідувач кафедри філософії Карась А.Ф.


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри філософії

Протокол № від “ … ” червня 2012 р.


Завідувач кафедри філософії Карась А.Ф.


“_____”___________________ 2012 р


Схвалено методичною комісією вченої ради філософського факультету за галуззю знань 0301 – соціально-політичні науки для магістрів п’ятого курсу спеціальності 8.03010201 – психологія.


Протокол № ___ від. “____” червня 2012р.


“_____”________________2012р. Голова _______________(Мельник В. П.)

^


 1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Витяг з робочої програми навчальної дисципліни


«Філософія громадянського суспільства й Україна»


Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання
Кількість кредитів - 1

Галузь знань

0301 – соціально-політичні науки

(шифр, назва)

за вибором студента

Модулів – 1


8.03010201 психологія

(шифр, назва)

^ Рік підготовки:

Змістових модулів -1

Спеціальність (професійне спрямування)

психологія


5-ийСеместр

Загальна кількість годин - 36

десятий
Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 1

самостійної роботи студента – 2

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

магістр


10 год.
^ Практичні, семінарськіСамостійна робота

26 год.

год.

ІНДЗ:

Вид контролю: залік


Програма навчальної дисципліни «^ Філософія громадянського суспільства і сучасність» розрахована на один кредит – 36 годин. Заняття проводяться у формі лекцій (10 год.) і самостійної роботи студентів (26 години).

Курс завершується бесідою за першоджерелами, винесеними на самостійну роботу та заліком у формі тестування.


^ Мета курсу. Пропонований курс передбачає освоїти і зрозуміти філософію громадянського суспільства у двох аспектах: історичному – як здійснення індивідуальної свободи особи та становлення особливого типу громадянської соціальності і культури, і у теоретичному – як розгортання належної філософської рефлексії про свободу людини та формування відповідних інтелектуальних практик і концепцій.

Курс є особливо актуальний для сучасної України, яка перебуває на шляху до власної моделі громадянського суспільства і є в процесі активного пошуку свого місця серед світової і Європейської спільноти.


^ Навчальна проблема курсу полягає у формуванні вміння порівнювати, й аналізувати концепції і моделі розгортання соціальної дійсності та громадянської і правової свободи у взаємозв'язку з поширенням певних філософських, інтелектуальних і духовних ідей та практик.


Завданнями курсу є:

 • критичне освоєння історико-філософської спадщини в аспекті ознайомлення з провідними концепціями та теоріями громадянського суспільства, обґрунтованими у працях видатних мислителів від античності до сучасності;

 • усвідомлення природи громадянських суспільств крізь етико-дискурсивну призму здійснення людської свободи, солідарності й субсидіарності;

 • виокремлення тенденцій громадянського поступу в українській дійсності та аналіз заохочень і перешкод на шляху до його системного розгортання;

 • оцінка стану та можливостей для формування "соціального капіталу" у процесі суспільних взаємодій людей і народів.


Прослухавши курс студенти повинні:

 • назвати основні концепції громадянського суспільства, що обґрунтовані у процесі розвитку історії філософії, та вказати на їх істотні відмінності;

 • визначати характерні теоретичні особливості найвпливовіших концепцій громадянського суспільства у філософській думці ХХ століття;

 • знати характеристику змін, що відбулися у процесі становлення громадянської дійсності у сферах: соціальній, економічній, політико-правовій, гуманітарній, духовно-етичній.

 • засвоїти основні етапи громадянського поступу України і вміти застосовувати до його аналізу головні поняття та концепти, напрацьовані у філософії громадянського суспільства;

 • засвоїти поняття "етико-дискурсивної практики" стосовно здійснення свободи людини та вміти його застосовувати для аналізу соціальної дійсності;

 • навчитися самостійно аналізувати сучасні соціальні та інтелектуальні процеси з погляду на їх взаємозв'язок та перспективи.


Основні тематичні напрями:

 • поняття і структура громадянського суспільства;

 • основні історико-філософські концепції громадянського суспільства;

 • громадянське суспільство як здійснення свободи;

 • етико-дискурсивна природа громадянського суспільства;

 • громадянське суспільство і національна держава;

 • поняття громадянського поступу і соціального капіталу;

 • основні стадії громадянського поступу в українській історії;

 • чинники сприяння і перешкоди на шляху до громадянського суспільства;

 • проблеми громадянського суспільства у контексті розширення Європейської Унії.
 1. Забезпечення навчально-методичною літературою:

Курс забезпечений програмою і планами семінарських занять; виклад і засвоєння матеріалу відбувається на основі:

а) авторської монографії: Карась А. Філософія громадянського суспільства у класичних теоріях і некласичних інтерпретаціях. – Київ-Львів, 2003. – 520с.;

б) на підставі двох тематичних збірників праць, підготовлених колективом кафедри філософії, а також з використанням першоджерел з філософської і соціологічної літератури, повний опис яких студент знайде у пропонованій програмі. Наявність літератури відповідає 100% забезпеченню.


 1. ^ Вимоги до засвоєння курсу:

Навчальні заняття: виклад матеріалу відбувається у формі лекцій та самостійної підготовки студентів і опрацювання рекомендованих обов'язкових та допоміжних джерел до курсу.

^ Критерій оцінювання знань студентів та ефективності засвоєння ними курсу ґрунтується на таких формах участі студентів у навчальному процесі:

1). Підсумкова бесіда. Під час підсумкової бесіди студент повинен продемонструвати знання матеріалу курсу, що висвітлювалися під час лекцій та вивчалися самостійно на основі конспектування основних джерел курсу, запропонувати відповіді на питання, що виносяться на залік.

У конспекті джерел потрібно самостійно висвітлити відповіді на питання, які винесені на самостійну роботу.

За самостійну роботу, оцінка якої відбувається у формі бесіди зі студентом, можна отримати максимально 40 балів – за умови розгорнутих відповідей за всіма питаннями 4-х тем.

^ 2). Модульна контрольна перевірка знань у формі контрольного тестування проводиться за всіма темами робочої програми курсу – лекційними та для самостійної роботи. За результатами модульного контролю студент може максимально одержати 20 балів.

3). Залік проводиться у формі тестів, завдання яких охоплюють всі теми курсу – лекційні та самостійної роботи. Питання самостійної роботи включаються до переліку питань, винесених на залік. Максимальна сума – 40 балів. 1. ^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ

Вибрана тематика лекцій на 2012 – 2013 навч. рік:

Тема 1. Громадянське суспільство у філософській рефлексії: проблема людини і влади

Тема 2. Проект громадянського суспільства у філософії Нового часу.

Тема 3. Трансформація суспільної дійсності у Західній цивілізації як процес громадянського поступу

Тема 4. Поняття громадянського поступу і соціального капіталу

Тема 5. Громадянське суспільство й Україна

Самостійна робота над першоджерелами за темами:

Тема 1. Джерела громадянського суспільства: громадянин у філософії Аристотеля.

Тема 2. Концепції громадянського суспільства Т. Гоббса і Дж. Локка

Тема 3. Демократія і громадянське суспільство в концепціях Т. Пейна, А. де Токвіля й К. Маркса

Тема 4. Концепція Юргена Габермаса і Роберта Патнема 1. ^ ЛЕКЦІЙНА ТЕМАТИКА


Тема 1(2 години): Теорія громадянського суспільства у

філософській рефлексії

 1. Поняття громадянського суспільства та його дискурсивні елементи.

 2. Головні теоретичні стадії історичного розвитку уявлень про громадянське суспільство.

 3. Громадянське суспільство і держава.

 4. Структурні особливості громадянського суспільства.


Питання для самоконтролю:

 1. Коли вперше виникає ідея громадянського суспільства і хто висуває її концептуальне обґрунтування?

 2. Коли громадянське суспільство виникає як стан соціальної дійсності?

 3. Коли і чому відроджується ідея громадянського суспільства?

 4. З чиїми іменами та громадянською активністю пов’язане відродження інтересу до громадянського суспільства?

 5. Які причини лежать в основі поширення ідей громадянського суспільства у сучасному Західному світі?

 6. У якому співвідношенні перебуває філософія свободи, громадянського суспільства і демократії ?

 7. Як Ви розумієте концепцію "антиполітичної активності" і хто є її автором?

 8. Назвіть основні підходи до характеристики природи громадянського суспільства та запропонуйте їх характеристику. У чому полягають особливості його філософського аналізу.


Література:

Арато Е., Коген Д. Відродження, занепад та реконструкція концепції громадянського суспільства. - Політична думка. 1996. № 1 (7). С.24-30.

Гаджиев К.С. Концепция гражданського общества: идейные истоки и основные вехи формирования. – Вопросы философии.1991, №7., С.19-36.

Карась А. Ф. Філософія громадянського суспільства у класичних теоріях і некласичних інтерпретаціях. – Київ-Львів, 2003. – С. 373 – 383; 425 – 429.

Колодій А. Ф. Концепція громадянського суспільства і проблема узгодження теоретичних підходів та емпіричних моделей // Громадянське суспільство як здійснення свободи. Зб. наук. праць. – Львів, 1999. – С. 21 – 39.

Додаткова література:

Пасько І., Пасько Я. Громадянське суспільство і національна ідея. Україна на тлі європейських процесів. Компаративні на­риси. – Донецьк: Східний видавничий дім, 1999.– 183с

Рябчук М.Ю. Громадянське суспільство і національна емансипація.-Філософська і соціологічна думка. К.,1991.№12. С.14-20.


Тема 2 (2 години). Проект громадянського суспільства

в філософії Нового часу

 1. Підданий і громадянин як представники двох різних соціальних і політичних дійсностей.

 2. Основні теоретичні стадії проекту громадянського розвитку: Гоббс, Локк, Т. Пейн, Г. Геґель, А. де Токвіль .

 3. Громадянське суспільство і марксизм.

 4. Проблема адекватності "громадянського поступу" суспільства та його державної влади як проблема формування національної держави.

Додаткові питання:

 1. Поясніть, чому за Т. Пейном, державна влада має бути обмежена на користь суспільства?

 2. Поясніть взаємозв'язок між громадянським станом суспільства та його національним суверенітетом і демократією.

 3. Розкрийте зміст поняття "феодальний багаж" і визначте чинники його впливу на процес розгортання громадянських прав і свобод.

 4. Поясніть, чому Геґель вважає, що "вища дія розуму, яка охоплює всі ідеї, є дія естетична і що істина і благо споріднені лише у красі … Філософія Духа – це естетична філософія". Яким чином висловлені твердження Геґеля поєднуються з його програмою "створити нову міфологію … міфологію розуму"?

 5. Охарактеризуйте зміст Геґелівського поняття "sittlichkeit" та розкрийте його місце у витлумаченні природи громадянського суспільства.

 6. Поясніть, чому Геґелівська концепція громадянського суспільства надає останньому визначального економічного виміру? Чи може таке громадянське суспільство, за Геґелем, бути самодостатнім для позитивної соціальної єдності.

 7. Визначте роль держави щодо громадянського суспільства за Геґелем. У чому полягає її доконечне призначення і чи є вона альтернативою громадянському суспільству?

 8. Поясніть який зміст укладав Геґеля в основу концепту "історичних та неісторичних народів".

 9. З'ясуйте ставлення до Геґелівської філософської концепції Томаша Масарика і, зокрема, Івана Франка.

 10. Обґрунтуйте, чому концепція Геґеля називається етатичною і, на думку багатьох філософів, вважається ідеологічним джерелом тоталітаризму у ХХ столітті ?

 11. ^ Охарактеризуйте місце християнської віри у концепції Токвіля. У якому взаємозв'язку перебувають "дух свободи" і "вроджене безбожництво"?

Література:

Гоббс Томас. Основы философии. Часть третья. О гражданине // Сочинения в 2 т. Т.1 М.:Мысль,1989.С.574-612.

Лок Дж. Два трактати про врядування. – К.: Основи, 2001. – С. 10-12; 157-162; 170-183;195-199; 2077-208; 242-251.

Пейн Т. Права людини / Пер. з англ. – Л.:Літопис, 2000. – С. 46-51; 72; 95-97; 144-145.

Геґель Георг Вільгельм Фрідріх. Основи філософії права, або природне право і державознавство / Пер. з нім.- К.: Юніверс, 2000.

Токвіль Алексіс де. Про демократію в Америці. У двох томах / Пер. з франц.– К.: Всесвіт, 1999.


Тема 3 (2 години): Трансформація дійсності у Західній цивілізації

як процес громадянського поступу

 1. Громадянське суспільство й авторитарні політичні режими. Від громадянської свідомості до національного суверенітету. Від підлеглого до громадянина.

 2. Вертикальні і горизонтальні типи соціальних зв'язків. Самоврядне суспільство як суб'єкт багаторівневої трансформації.

 3. Поняття громадянського поступу та зміни, викликані ним, у сферах: соціальній, економічній, політичній, правовій, культурно-гуманітарній.

 4. Національна держава і громадянське суспільство як проблема соціально-культурної автентичності.

 5. Дискурсивно-етичне підґрунтя громадянського суспільства. Поняття "дискурсивного бар'єра" у структурі соціальної трансформації.


Питання для самоконтролю:

 1. Коли в історії вперше виникає поняття "національного суверенітету" і створюється національна держава?

 2. Обґрунтуйте з яким типом суспільних зв'язків взаємопов'язана демократія і поясніть у чому полягає соціальне підґрунтя вертикальних суспільних зв'язків.

 3. Розкрийте зміст поняття "дискурсивного бар'єра" та його чотирьох визначальних характеристик, за Р. Андерсеном, і поясніть, яким чином політичний дискурс здатен спричиняти "перехід від автократії чи диктатури до демократії" ? У чому полягають особливості недемократичного дискурсу ?

 4. Охарактеризуйте зміст поняття "громадянського", або "ліберального" націоналізму. Які інші типи націоналізму відомі в історії?


Література:

Андерсон Р. Дискурсивне походження диктатури й демократії / Пер. з англ. // Універсум. - № 6-7 - С. 17-20; 2003. – С. 8-20.

Валіцький А. Три патріотизми // Націоналізм. Антологія. Упор. О. Проценко, В. Лісовий. – К.: Смолоскип, 2000.- С. 724 – 771.

Грінфельд Лія. Типи націоналізму // Націоналізм. Антологія. - С. 688 -704.

Габермас Ю. Структурні перетворення у сфері відкритости: дослідження категорії громадянське суспільство / Пер. з німецької. – Львів: Літопис, 2000. – С. 72-89; 97-101.

Кін Джон. Громадянське суспільство: старі образи, нове бачення / Пер. з англ. – К.:АНОД, 2000. – С. 81-113 (Націоналізм).

Лісовий В., Проценко О. Націоналізм, нація та національна дер­жава // Націоналізм. Антологія. – К.: Смолоскип, 2000.- С. 11 – 37.

Лісовий В. Феномен громадянства // Лісовий В. Культура – Ідео­логія – Політика. – К.: Вид. імені Олени Теліги, 1997. – С. 153 – 220.

Лісовий В. Ідеологія націоналізму // Лісовий В. Культура – Ідео­логія – Політика. – С. 80-116.


Тема 4 (2 години): Поняття громадянського поступу і соціального капіталу

 1. Критерії визначення громадянського поступу.

 2. Поняття громадянської ідентичності та її відношення до ідентичності національної

 3. Соціальний капітал в аспекті дискурсивно-етичних практик.


Література:

Патнем Роберт Д. Разом з Робертом Леонарді та Рафаеллою Й. Нанетті. Творення демократії. Традиції громадської активності в сучасній Італії / Пер. з англ. – К.: Основи, 2001. – С. 11-15; 109-144; 146-216.

Карась А. Філософія громадянського суспільства у класичних теоріях і некласичних інтерпретаціях. – С. 311 – 313; 429 – 444.

Карась А. Соціокультурний текст громадянського суспільства: конструктивність і деструктивність соціальності // Грома­дянське суспіль­ство як здійснення свободи: центрально-східноєвропейський досвід / За ред. А Карася. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 1999. – С. 39-63.

Додаткова література:

Колодій А.Ф. На шляху до громадянського суспільства. Теоретичні засади й соціокультурні передумови демократичної трансформації в Україні.– С. 77 – 87; 94 – 100.

Пасько І., Пасько Я. Громадянське суспільство і національна ідея. – Донецьк: Східний видавничий дім, 1999. – С. 91 – 112.

Рябчук М. Від Малоросії до України: парадокси запізнілого наці­єтворення. – К.: Критика, 2000. ­– С. 152 – 173. (Розд. 9: "Креолізація" малоросійства).

Рябчук М. Дилеми українського Фауста: громадянське суспільство і „розбудова держави”. – К.: Критика, 2000. – С. 70 – 78. (Розд. 4: Дві України: симбіоз,синергія, синтез?).


Тема 5 (2 години): Громадянське суспільство й Україна

 1. Основні стадії громадянського поступу в Україні

 2. Комуністична катастрофа соціального й національного світу

 3. Спадщина тоталітаризму й перспективи громадянського відродження України

Література:

Нолл Вільям. Трансформація громадянського суспільства. Усна історія української селянської культури 1920-30 років. – К.: Родовід, 1999. – С.17–34(Селянське світобачення).

Конституція Української Гетьманської Держави. – Львів – Київ: ЛБА "Право",1997.

Маланюк Є. Малоросійство // Маланюк Є. Книга спостережень. Том другий. – Торонто: Гомін України, 1966.– С. 229 – 247.

Хвильовий М. Україна чи Малоросія? // Хвильовий М. Твори у двох томах. Том 2. – К.: Дніпро, 1991. С. 576 – 622.


Додаткова література:

Афанасьев Ю. Опасная Россия. Традиции самовластья сегодня. – Москва: Рос. государственный гуманитарный университет, 2001. – 426 с.

Карась А. Філософія громадянського суспільства у класичних теоріях і некласичних інтерпретаціях. – С. 397-399; 444 – 466, 474-488.

Колодій А.Ф. На шляху до громадянського суспільства.–С156-166; 175-181; 182-186; 188-195.

Пасько І., Пасько Я. Громадянське суспільство і національна ідея. – Донецьк: Східний видавничий дім, 1999. – С. 91 – 112,144-171.

Лісовий В. Стереотипи масової свідомості і становлення громадянського суспільства в Україні // Лісовий В. Культура, ідеологія, політика. – С. 178-227.

Рябчук М. Від Малоросії до України: парадокси запізнілого наці­єтворення. – К.: Критика, 2000. ­– С. 220 – 234. 1. ^ СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Назви змістових модулів і тем

Кількість годин (філософський ф-т, психологія, магістри)

Денна форма

Заочна форма

Усього

у тому числі

Усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

ср

л

п

лаб

інд

ср

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Частина І

^ Лекційний матеріал

Тема 1. Гром. суспільство у філософській рефлексії: проблема людини і влади


4

2


2Тема 2. Проект громадянського суспільства у філософії Нового часу.

4

2


2Тема 3. Трансформація дійсності у Західній цивілізації як процес громадянського поступу

4

2


2Тема 4. Поняття громадянського поступу і соціального капіталу

4

2


2Тема 5. Гром. суспільство й Україна


4

2


2Разом

20

10


10Частина ІІ

^ Самостійна робота

Тема 1. Джерела громадянського суспільства: громадянин у філософії Аристотеля

2

2Тема 2. Концепції громадянського суспільства Т. Гоббса і Дж. Локка

2

2Тема 3. Демократія і гром. суспільство в концепціях Т. Пейна, А. де Токвіля й К. Маркса

6

6Тема 4. Концепції Юргена Габермаса і Роберта Патнема

4

4Разом –

14

14


^

Усього годин


36

10


26


 1. ^ САМОСТІЙНА РОБОТА

Тема 1: Витоки й еволюція класичного розуміння

громадянського суспільства (2 годин)

1. Аристотель про громадянську спільність. Politike koinonia – солідаристська основа соціальності.

2. Аристотель про принцип громадянства, поняття ''політії'' та права афінського громадянина.

3. Свобода людини як основа громадянства у філософії Аристотеля.

Допоміжні питання:

 1. Розкрийте зміст поняття "людина – істота політична" за Арістотелем. Яку людину він називає "нелюдом"?

 2. Вкажіть на відмінність між вільною людиною і рабом за Арістотелем.

 3. Поясніть проблему чеснот за Аристотелем і вкажіть які чесноти він вважає притаманними для вільних людей, громадян. Чи властиві чесноти для раба?

 4. Охарактеризуйте основні форми державного устрою та притаманні їм риси за Арістотелем. Запропонуйте визначення політії.

 5. Чия влада (за Арістотелем) найкраща – влада досконалого мужа чи влада досконалих законів?

Література:

Арістотель. Політика. - К.: Основи, 2000. – С. 17-23; 31- 34; 66-89; 93; 97; 112; 115; 180-181; 201.

Аристотель. Никомахова этика // Сочинения в четырех томах. Том 4. М.: Мысль,1984. С.69,79,111,148,150,233-237,282.291-293.

Аристотель. Политика. // Сочинения в четырех томах. Том 4. М.: Мысль,1984. С. 316-380,403-409,411-412,444-449,453-457,491-497.

Карась А.Ф. Філософія громадянського суспільства у класичних теоріях і некласичних інтерпретаціях. С.13– 28.


Тема 2(2 годин): Концепції громадянського суспільства

Т. Гоббса і Дж. Локка 1. Т. Гоббс про поняття природного права. Розрізнення природного права і природного закону.

 2. Джон Лок про передумови громадянського суспільства. Функція розуму у формування політичного спільнотворення.

Допоміжні питання:

 1. Що, за Гоббсом, має перевагу: влада закону чи влада суверена? Порівняйте аргументи Гоббса з аргументами Аристотеля на названу проблему.

 2. Чому концепція Т. Гоббса вважається найреволюційнішою соціальною теорією для свого часу?

 3. Вкажіть на роль дискурсу стосовно підтримки громадського миру за Гоббсом.

 4. Яке значення користі, вигоди та згоди відносно "природного закону" за Дж. Локом? У чому полягає відмінність від Гоббса?

 5. Наведіть розрізнення, за Локом, "природної свободи" та "свободи суспільної, або громадянської".

 6. Охарактеризуйте "основну мету" громадянського спільнотворення за Локом.

 7. Що є джерелом породження власності та привласнювання того, що "спочатку не належало нікому" (за Локом)?

 8. Поясніть, чому твердження про те, що "голос народу – голос Божий", Лок вважає неправдивим і оманливим?

 9. Як Ви поясните підстави семіотичної контекстуальності розуміння і розуму за Дж. Локом ?

Література:

Гоббс Томас. Левиафан, илиматерия, форма и властьгосударства церковного и гражданского // Сочинения в 2 т. Т.2 М., Мысль, 1991. Глава 26. О гражданских законах. С.204-225.

Лок Дж. Два трактати про врядування. – К.: Основи, 2001. – С. 10-12; 157-162; 170-183;195-199; 2077-208; 242-251.


Тема 3. (6 годин) Громадянське суспільство у філософії:

 1. Т. Пейна – про взаємообумовленість громадянського суспільства і національної держави.

 2. А. де Токвіля - про особливості формування громадянського суспільства у США. Поняття громади та її ключова роль у поширенні громадянської соціальності. Поняття і значення рівності.

 3. К. Маркса і Ф. Енгельса – Критика Марксом громадянського суспільства та його загальна оцінка.

Допоміжні питання:

 1. Поясніть, чому за Т. Пейном, державна влада має бути обмежена на користь суспільства?

 2. Охарактеризуйте "природні права" та "громадянські права" за Т. Пейном. Які з них є основою інших?

 3. На якій основі, за концепцією Т. Пейна, може досягатися адекватність між політичним врядуванням певного суспільства та його громадянським поступом?

 4. Поясніть взаємозв'язок між громадянським станом суспільства та його національним суверенітетом і демократією.

 5. Вкажіть який елемент громадянського суспільства за концепцією Токвіля є найважливішим і обґрунтуйте чому: "географічне розташування – закони - звичаї".

 6. Наведіть приклади, що підтвердять зв'язок між мовленнєвим дискурсом суспільства і його демократичним чи деспотичним політичними режимами (за Токвілем).

 7. Охарактеризуйте ставлення Маркса й Енгельса до проблем національної емансипації народів.

 8. Розкрийте ставлення Івана Франка до концепції марксизму.


Література:

Пейн Т. Права людини / Пер. з англ. – Л.:Літопис, 2000. – С. 46-51; 72; 95-97; 144-145.

Токвіль Алексіс де. Про демократію в Америці. У двох томах / Пер. з франц.– К.: Всесвіт, 1999. – С. 51-60; 63-70;149-150;186-189; 208-210; 234-251; 316-319; 360-363; 384-389; 406-411; 415-418; 422-426; 439-442;463-466; 467-473; 501-503; 564-568.

Франко І. До історії соціалістичного руху // Франко І. Мозаїка. – Львів: Каменяр, 2001. – С. 400 – 424.

Франко І. Соціалізм і соціал-демократизм // Франко І. Мозаїка. – С. 370 - 400.

Карась А. Філософія громадянського суспільства у класичних теоріях і некласичних інтерпретаціях. – С. 180-228; 234 -282, 314 – 358.


Тема 4 (4 годин): Концепція Юргена Габермаса і Роберта Патнема

 1. Традиційно-етична, модерно-економічна і дискурсивно-комунікативна "моделі" громадянського суспільства. Громадянське суспільство як сфера приватної автономії.

 2. Яку роль у поширенні відкритості відіграють література і мистецтво ?

 3. "Соціальний капітал" як основа громадянського поступу і соціальної організації суспільства. Мережі вертикальних та горизонтальних суспільних відносин.

 4. Сутність і структура соціального капіталу. Асоціації як соціальні структури співробітництва.

 5. Клієтналізм – патерналізм як перешкода до громадянського поступу.

 6. Яким чином, на думку Патнема, соціально-культурні особливості, що зародилися у глибокому середньовіччі Італії, виявилися вирішальними на сьогодні щодо причин ефективності спільноти в управлінні колективним життям ?

Література:

Габермас Ю. Структурні перетворення у сфері відкритости: дослідження категорії громадянське суспільство / Пер. з німецької. – Львів: Літопис, 2000. – С. 9-42; 44-71;71-89.

Патнем Роберт Д. Разом з Робертом Леонарді та Рафаеллою Й. Нанетті. Творення демократії. Традиції громадської активності в сучасній Італії / Пер. з англ. – К.: Основи, 2001. – С. 11-15; 109-144; 146-216.


8. Методичне забезпечення


 1. Карась А. Філософія громадянського суспільства у класичних теоріях і некласичних інтерпретаціях. – Карась А. Філософія громадянського суспільства у класичних теоріях і некласичних інтерпретаціях. – Монографія. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2003. 540 с.

 2. Громадянське суспільство як здійснення свободи. Зб. наук. праць за ред. А. Карася. – Львів, 1999. – 334 с.

 3. Програма курсу (електронний варіант).

 4. Питання і тестові завдання для заліку (електронний варіант).


Основна рекомендована література

Габермас Ю. Структурні перетворення у сфері відкритости: дослідження категорії громадянське суспільство / Пер. з німецької. – Львів: Літопис, 2000. – С. 72-89; 97-101.

Грома­дянське суспіль­ство як здійснення свободи: центрально і східноєвропейський досвід / За ред. А Карася. – Львів: ЛНУ імені І. Франка, 1999. – 334 с.

Карась А. Ф. Філософія громадянського суспільства у класичних теоріях і некласичних інтерпретаціях. – Київ-Львів, 2003. – 524 с.

Лок Дж. Два трактати про врядування. – К.: Основи, 2001. – С. 10-12; 157-162; 170-183;195-199; 2077-208; 242-251.

Нолл Вільям. Трансформація громадянського суспільства. Усна історія української селянської культури 1920-30 років. – К.: Родовід, 1999. – С.17–34(Селянське світобачення).

Патнем Роберт Д. Разом з Робертом Леонарді та Рафаелою Й. Нанетті. Творення демократії. Традиції громадської активності в сучасній Італії / Пер. з англ. – К.: Основи, 2001. – С. 11-15; 109-144; 146-216.

Пейн Т. Права людини / Пер. з англ. – Л.:Літопис, 2000. – С. 46-51; 72; 95-97; 144-145.

Токвіль Алексіс де. Про демократію в Америці. У двох томах / Пер. з франц.– К.: Всесвіт, 1999.


Додаткова література

Арістотель. Політика. - К.: Основи, 2000. – С. 17-23; 31- 34; 66-89; 93; 97; 112; 115; 180-181; 201.

Геґель Ґеорг Вільгельм Фрідріх. Основи філософії права, або природне право і державознавство / Пер. з нім.- К.: Юніверс, 2000.

Грінфельд Лія. Типи націоналізму // Націоналізм. Антологія. - С. 688 -704.

Лісовий В., Проценко О. Націоналізм, нація та національна дер­жава // Націоналізм. Антологія. – К.: Смолоскип, 2000.- С. 11 – 37.

Пасько І., Пасько Я. Громадянське суспільство і національна ідея. – Донецьк: Східний видавничий дім, 1999. – С. 91 – 112.

Рябчук М. Дилеми українського Фауста: громадянське суспільство і „розбудова держави”. - К.: Критика, 2000. – С. 70 – 78. (Розд. 4: Дві України: симбіоз,синергія, синтез?).

Франко І. До історії соціалістичного руху // Франко І. Мозаїка. – Львів: Каменяр, 2001. – С. 400 – 424.

Хвильовий М. Україна чи Малоросія? // Хвильовий М. Твори у двох томах. Том 2. – К.: Дніпро, 1991. С. 576 – 622. 1. ^ КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДО КУРСУ

 1. Ідея громадянського суспільства: витоки та еволюція. Громадянське суспільство як вияв свободи.

 2. Поняття громадянського суспільства та його структура.

 3. Основні історичні фази розвитку поняття громадянського суспільства.

 4. Громадянське суспільство і держава.

 5. Громадянське суспільство і національна ідентичність.

 6. Поняття громади і громадського самоврядування. Особливості протогромадянського розвитку в Україні.

 7. Громадянське суспільство і національна держава. Поясніть взаємозв'язок між громадянським станом суспільства та його національним суверенітетом і демократією.

 8. Громадянські права і права людини.

 9. Характеристика змін у соціальній, економічній, політичній, державно-правовій та культурно-гуманітарній сферах за умов переходу суспільства до громадянського стану.

 10. Основні відмінності у класичних і сучасних підходах до природи громадянського суспільства.

 11. Морально-етичні аспекти громадянського суспільства.

 12. Довіра, консенсус та угода як вартості соціального капіталу.

 13. Солідарність та субсидіарність як прояв соціального капіталу.

 14. Значення звичаїв та традицій у формуванні громадянського суспільства.

 15. Основні історично-практичні моделі громадянського суспільства.

 16. Поняття неприбуткової організації та їх роль у громадянському суспільстві.

 17. Демократія, націоналізм, громадянське суспільство.

 18. Поняття ліберального (громадянського) націоналізму.

 19. Громадянське суспільство у концепції Т. Пейна. Охарактеризуйте "природні права" та "громадянські права" за Т. Пейном. Які з них є основою інших?

 20. Громадянське суспільство у концепції Г.Ф. Гегеля.

 21. Громадянське суспільство у концепції А. Токвіля.

 22. Громадянське суспільство у концепції марксизму

 23. Дискурсивно-етичні практики як елементи громадянського суспільства.

 24. Поняття соціального капіталу і громадянського поступу.

 25. Основні стадії громадянського поступу в Україні.

 26. Які причини лежать в основі відродження ідеї громадянського суспільства у сучасному Західному світі?

 27. У якому співвідношенні перебуває філософія свободи, громадянського суспільства і демократії ?

 28. Як Ви розумієте концепцію "антиполітичної активності" і хто є її автором?

 29. Коли і чому відроджується ідея громадянського суспільства?

 30. Охарактеризуйте основні форми державного устрою та притаманні їм риси за Арістотелем. Запропонуйте визначення політії.

 31. З'ясуйте поняття "громадянин" за Арістотелем. Чи обумовлюється чеснотливість громадян устроєм держави?

 32. Чому концепція Т. Гоббса вважається найреволюційнішою соціальною теорією для свого часу?

 33. Охарактеризуйте передумови громадянського суспільства згідно з філософією Дж. Лока.

 34. Охарактеризуйте зміст гегелівського поняття "sittlichkeit" та розкрийте його місце у витлумаченні природи громадянського суспільства.

 35. Поясніть який зміст укладав Гегель в основу концепту "історичних та неісторичних народів".

 36. З'ясуйте ставлення до гегелівської філософської концепції ТомашаМасарика і, зокрема, Івана Франка.

 37. Обґрунтуйте, чому концепція Гегеля називається етатичною і, на думку багатьох філософів, вважається ідеологічним джерелом тоталітаризму у ХХ столітті ?

 38. Який чинник у концепції Токвіля є найважливішим для підтримки індивідуальної свободи і демократії?

 39. Охарактеризуйте ставлення Маркса й Енгельса до проблем національної емансипації народів.

 40. Загальнометафізичні ідеї марксизму та оцінка ним громадянського суспільства.

 41. Поясніть у чому полягає суть проблеми "культурного укорінення" у соціальній філософії ХІХ - ХХ століть.

 42. Розкрийте ставлення Івана Франка до концепції марксизму.

 43. "Соціальний капітал" як основа громадянського поступу і соціальної організації суспільства. Мережі вертикальних та горизонтальних суспільних відносин.

 44. Яким чином, на думку Патнема, соціально-культурні особливості, що зародилися у глибокому середньовіччі Італії, виявилися вирішальними на сьогодні щодо причин ефективності спільноти в управлінні колективним життям ?

 45. Стадії громадянського поступу в Україні та їх характеристика.

 46. Громадянська катастрофа в Україні ХХ століття. Голодомор як радикальний спосіб руйнування громадських традицій та відповідного їм дискурсивного забезпечення. Комуністична політика національного геноциду.

 47. Чому селянські обрядові інституції в Україні належали до протогромадянських соціально-культурних утворень ?

 48. Охарактеризуйте явище "малоросійства" за М. Хвильовим і Є. Маланюком.

 49. Громадський (неурядовий) сектор як основний компонент громадянського суспільства: типологія громадських організацій. Правове поле громадянського суспільства.

 50. Європейська Унія як аксіологічна і громадянська перспектива України.^ ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

ФІЛОСОФСЬКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ


ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з науково-педагогічної роботи


___________________________

“______”_______________2012 р.


  1   2

Схожі:

Навчально-методичний комплекс дисципліни філософія громадянського суспільства iconЗмістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни „Філософія громадянського суспільства ”
Грецька філософія та філософія Нового часу, римське право та християнське вчення про рівність всіх перед Богом як основа формування...
Навчально-методичний комплекс дисципліни філософія громадянського суспільства iconЗмістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни „Філософія громадянського суспільства ”
Грецька філософія та філософія Нового часу, римське право та християнське вчення про рівність всіх перед Богом як основа формування...
Навчально-методичний комплекс дисципліни філософія громадянського суспільства iconН. В. Шеенко, д-р філософ, н. Друкується в редакції укладача Навчально-методичний комплекс
Навчально-методичний комплекс з курсу «Філософія» для сту­дентів денної та заочної форм навчання: Навч метод, посіб. / Уклад. Н....
Навчально-методичний комплекс дисципліни філософія громадянського суспільства iconНавчально-методичний мультимедійний комплекс
Назва розробки. Навчально-методичний комплекс дистанційного курсу дисципліни «Програмне забезпечення систем мультимедіа»
Навчально-методичний комплекс дисципліни філософія громадянського суспільства iconНавчально-методичний посібник Навчально-методичний комплекс з курсу
Навчально-методичний комплекс з курсу «Інженерна та комп’ютерна графіка. Частина», для студентів денної та заочної форм навчання...
Навчально-методичний комплекс дисципліни філософія громадянського суспільства icon13 міжнародний соломонів університет юридичний факультет навчально-методичний комплекс з дисципліни «судові та правоохоронні органи»
Навчально-методичний комплекс містить у собі тематичний план, програму, плани семінарських занять, контрольних робіт, питання підготовки...
Навчально-методичний комплекс дисципліни філософія громадянського суспільства iconСоціологіямасов оїкомунікаці ї” Навчально-методичний комплекс
Навчально-методичний комплекс з курсу «Соціологія масової комунікації» для студентів денної та заочної форми навчання. / Укладач:...
Навчально-методичний комплекс дисципліни філософія громадянського суспільства iconМіжнародний Соломонів Університет Кафедра соціології c оціологія особистост І навчально методичний комплекс Київ 2000
Навчально-методичний комплекс з курсу “Соціологія особистості” для студентів денної та заочної форми навчання. / Укладач: к с н....
Навчально-методичний комплекс дисципліни філософія громадянського суспільства iconНавчально-методичний посібник Навчально-методичний комплекс з курсу Етика для студентів денної та заочної форм навчання
Навчально-методичний комплекс з курсу “Етика” для студентів денної та заочної форм навчання / Уклад.: В. А. Малахов. – К.: Мсу, 2000....
Навчально-методичний комплекс дисципліни філософія громадянського суспільства iconНавчально-методичний комплекс дисципліни “Методологія та технологія організації педагогічних досліджень”

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи