Робоча програма навчальної дисципліни філософі я 03. 01 напряму підготовки 02. 03. гуманітарні науки для спеціальності 0302 -журналістика icon

Робоча програма навчальної дисципліни філософі я 03. 01 напряму підготовки 02. 03. гуманітарні науки для спеціальності 0302 -журналістика
НазваРобоча програма навчальної дисципліни філософі я 03. 01 напряму підготовки 02. 03. гуманітарні науки для спеціальності 0302 -журналістика
Сторінка1/4
Дата22.03.2013
Розмір0.54 Mb.
ТипРобоча програма
  1   2   3   4


ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор (заступник директора) з навчальної роботи


___________________________

“______”_______________20___ р.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИФ І Л О С О Ф І Я

03.01


напряму підготовки 02.03. - гуманітарні науки


для спеціальності 0302 –журналістика

спеціалізації 7.030201 -журналістика

факультет журналістики


Кафедра філософії


Кредитно-модульна система

організації навчального процесу


Філософія. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 0302 -журналістика, спеціальністю 7.030201 - „журналістика

2009 р.. - 38 с.


Розробники: доцент кафедри філософії, к. філос. н. Добропас І.О.


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри


Протокол № _7__ від. “15”_грудня_2009__ р.


Завідувач кафедрою філософії Карась А.Ф. (__________________)


(підпис)

“15”_грудня_ 2009 р.


Схвалено методичною комісією за напрямом підготовки_0302-журналістика

Протокол № 119/7 від. “25” грудня 2009 р.


“26_”_грудня_2009__ р.


Голова Мельник В.П.( _____________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)


  1. ^

    Опис навчальної дисципліни

(Витяг з робочої програми навчальної дисципліни “Філософія”)

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання
Кількість кредитів, – 3

Галузь знань

02.03.-гуманітарні науки

Нормативна


Модулів – 2

Напрям

0302- журналістика


Рік підготовки:

Змістових модулів –2

Спеціальність -7.030201-журналістика

3-й
Курсова робота

Семестр

Загальна кількість годин -36

5-й
Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних –1/ 2

самостійної роботи студента – 1/2

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалаври


9 год.
^ Практичні, семінарські

9
Лабораторні


^ Самостійна робота

18ІНДЗ:

Вид контролю: іспит


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання –1:1  1. ^ Мета та завдання навчальної дисципліни


Метою вивчення курсу “Філософія” є осмислення логіки суспільного та культурного розвитку, невід’ємною частиною якої є філософія, розуміння багатоваріантності шляхів культурного і цивілізаційного поступу людства та власне ставлення до них.

^ Завдання вивчення курсу “Філософія” полягає у рогляді та аналізі історії європейської та української філософської думки та у оволодінні основними філософськими категоріями та поняттями.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен:

знати: основні періоди розвитку історії філософії, час і передумови виникнення філософських парадигм, основних представників історії філософської думки, основні філософські школи і їх вчення. Студент повинен знати основну проблематику філософії в її історичній ґенезі, а також стан розробки цих проблем в сучасній філософській думці.

вміти: розрізняти особливості вчень філософських шкіл і представників філософської думки, аналізувати підходи до вирішення основних філософських проблем, запропоновані в різних філософських течіях, критично аналізувати першоджерела, висловлювати власну позицію зі світоглядних питань.


  1. ^ Програма навчальної дисципліни
Тема лекційного заняття

Тема семінарського заняття

Лекцій

Семінарських занять

Самостійна робота студентів

1.Проблеми пізнання в філософії

Знання,його структура та функції

Проблема істини в філософії

2

2

2

2.Проблема людини в філософії

Філософська антропологія: основні проблеми та перспективи

2

2

2

3.Екзістенційні проблеми людського буття
2

2

2

4.Основні проблеми соціальної філософії

Філософія культури як розділ філософського знання

2

2

4

5.Гендерні студії як один з напрямів сучасної соціальної філософії. Гендерні проблеми ЗМІ
2
4

6.Комунікативно-інформаційні процеси в сучасному суспільстві


4

Разом:

10

8

18Тематичний план модульного контролю

з дисципліни „Філософія”


П/П

МК

Семестр

Тиждень

Тема

3

5

7

Пізнання, людина

4

5

15

Соціальні виміри людського буття


^ 4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

Денна форма

Заочна форма

Усього

У тому числі

Усього

У тому числі

Л

П

лаб

інд

ср

л

П

лаб

інд

Ср

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1

^ Змістовий модуль 1. Пізнання, людина

Тема 1. Проблеми пізнання в філософії

7

2

22Тема 2. Проблема людини в філософії

7

2

22Тема 3. Екзістенційні проблеми людського бутя

7

2

22Всього

21

6

69^ Змістовий модуль 2. Соціальні виміри людського буття
Тема 6. Основні проблеми соціальної філософі

4

2


2Тема 7.Філософія культури як розділ філософського знання

4
22Тема 8.Гендерні студії як один з напрямів сучасної соціальної філософії

6

2


4Тема 6. Комунікативно-інформаційні процеси в сучасному суспільстві
4Разом – зм. модуль 2

14

4

212


^

Усього годин


36

10

818


  1. ^ Теми семінарських занять
з/п

Назва теми

Кількість годин

1.

Знання,його структура та функції

2

2.

Філософська антропологія: основні проблеми та перспективи

2

3.

Екзистенційні проблеми людського буття

2

4.

Філософія культури як розділ філософського знання

2
Разом

8
  1. ^ Самостійна робота
з/п

Назва теми

Кількість годин

1

Проблеми пізнання в філософії

2

2

Проблемпа людини в філософії

2

3.

Екзистенційні проблеми людського буття

2

4

Проблеми соціальної філософії

2

5.

Філософія культури

2

7.

Гендерні студії як розділ соціальної філософії

4

7

Комунікативно-інформаційні процеси в сучасному суспільстві

4
Р азом

18
  1   2   3   4

Схожі:

Робоча програма навчальної дисципліни філософі я 03. 01 напряму підготовки 02. 03. гуманітарні науки для спеціальності 0302 -журналістика iconРобоча програма навчальної дисципліни філософі я 03. 01 напряму підготовки 02. 03. гуманітарні науки для спеціальності 0302 -журналістика
...
Робоча програма навчальної дисципліни філософі я 03. 01 напряму підготовки 02. 03. гуманітарні науки для спеціальності 0302 -журналістика iconРобоча програма навчальної дисципліни філософі я 03. 01 напряму підготовки 02. 03. гуманітарні науки для спеціальності 0501 економіка та підприємництво
Філософія. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки “гуманітарні наки”, спеціальністю “економіка...
Робоча програма навчальної дисципліни філософі я 03. 01 напряму підготовки 02. 03. гуманітарні науки для спеціальності 0302 -журналістика iconРобоча програма навчальної дисципліни теорія масової культури напряму підготовки 0302 „Журналістика" для спеціальності 030201 "Журналістика"
Теорія масової культури. Програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки журналістика, спеціальністю журналістика....
Робоча програма навчальної дисципліни філософі я 03. 01 напряму підготовки 02. 03. гуманітарні науки для спеціальності 0302 -журналістика iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 0302 -журналістика
...
Робоча програма навчальної дисципліни філософі я 03. 01 напряму підготовки 02. 03. гуманітарні науки для спеціальності 0302 -журналістика iconРобоча програма навчальної дисципліни психологія реклами в змі напряму підготовки: 030201 "Журналістика" для спеціальності «Журналістика» факультету журналістики
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 030301 “Журналістика”: Львів, 2010
Робоча програма навчальної дисципліни філософі я 03. 01 напряму підготовки 02. 03. гуманітарні науки для спеціальності 0302 -журналістика iconРобоча програма навчальної дисципліни «історія української культури» напряму підготовки 0203- «Гуманітарні науки» для спеціальності
...
Робоча програма навчальної дисципліни філософі я 03. 01 напряму підготовки 02. 03. гуманітарні науки для спеціальності 0302 -журналістика iconРобоча програма навчальної дисципліни журналістська етика напряму підготовки: 030301 "Журналістика" для спеціальності «Журналістика» факультету журналістики
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 030301 “Журналістика”: Львів, 2010
Робоча програма навчальної дисципліни філософі я 03. 01 напряму підготовки 02. 03. гуманітарні науки для спеціальності 0302 -журналістика iconРобоча програма навчальної дисципліни феноменологія часу-простору напряму підготовки 0203 гуманітарні науки для спеціальності
Філософія. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки філософія, спеціальністю „філософія. ­ 20 12.–...
Робоча програма навчальної дисципліни філософі я 03. 01 напряму підготовки 02. 03. гуманітарні науки для спеціальності 0302 -журналістика iconРобоча програма навчальної дисципліни 020301 Філософія любові напряму підготовки 0203 гуманітарні науки для спеціальності
Філософія. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки філософія, спеціальністю «філософія»
Робоча програма навчальної дисципліни філософі я 03. 01 напряму підготовки 02. 03. гуманітарні науки для спеціальності 0302 -журналістика iconРобоча програма навчальної дисципліни філософі я 03. 01 напряму підготовки 0701. фізика для спеціальності 8070101 -фізика
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи