Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки філософія icon

Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки філософія
Скачати 460.89 Kb.
НазваРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки філософія
Сторінка1/3
Дата22.03.2013
Розмір460.89 Kb.
ТипРобоча програма
  1   2   3


Міністерство освіти і науки України


Львівський національний університет

імені Івана Франка

ФІЛОСОФСЬКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Кафедра філософії


НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС


ЛЬВІВ 2009


Кафедра (предметна, циклова комісія) філософії


ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор (заступник директора) з навчальної роботи


___________________________

“______”_______________20___ р.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ГЕНДЕРНОЇ ФІОСОФІЇ

__________________________________________________________________

(шифр і назва навчальної дисципліни)

напряму підготовки філософія

(шифр і назва напряму підготовки)


для спеціальності (тей) __філософія___________________

(шифр і назва спеціальності (тей)

спеціалізації ___у___________________________________________________

(назва спеціалізації)

інституту, факультету, відділення філософський факультет_______________

(назва інституту, факультету, відділення)


Кредитно-модульна система

організації навчального процесу


^ Основні проблеми гендерної філософії. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки філософія, спеціальністю „філософія”________: __________ 20___. - ____ с.


Розробники: доцент кафедри філософії, к. філос. н. Добропас І.О.


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри (циклової, предметної комісії)_________

_______________________________________________________________________________


Протокол № ___ від. “____”________________20__ р.


Завідувач кафедрою (циклової, предметної комісії)________________________


_______________________ (__________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)

“_____”___________________ 20___ р


Схвалено методичною комісією за напрямом підготовки (спеціальністю)_______________________________________________________________

(шифр, назва)

Протокол № ___ від. “____”________________20___ р.


“_____”________________20__ р. Голова _______________( _____________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)


____________.20___

___________.20.___


  1. ^

    Опис навчальної дисципліни

(Витяг з робочої програми навчальної дисципліни “ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ГЕНДЕРНОЇ ФІЛОСОФІЇ”)

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів, –

Галузь знань


(шифр, назва)

Нормативна


Модулів – 2

Напрям


(шифр, назва)

^ Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

Спеціальність (професійне спрямування)


3-й
Курсова робота

Семестр

Загальна кількість годин -72

1-й
Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 3

самостійної роботи студента – 2

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалаври


18 год.
^ Практичні, семінарські
18 год.

Лабораторні

год.

год.

^ Самостійна робота

18 год.
ІНДЗ:

Вид контролю: іспит


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 3:1

для заочної форми навчання –  1. ^ Мета та завдання навчальної дисципліни


Метою вивчення курсу “Основні проблеми гендерної філософії” є є формування гендерної толерантності та гендерної чутливості студентів в процесі вивчення основних проблем та понять гендерології

^ Завдання вивчення курсу “Основні проблеми гендерної філософії” полягає у засвоєнні основних понять гендерної теорії, формуванні навичок гендерного аналізу, вмінні застосовувати його до різних сфер суспільного життя.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен:

знати предмет та специфіку гендерної теорії, як самостійної галузі соціальної філософії, розуміти логіку розвитку гендерних систем в контексті культурних та цивілізаційних викликів, знати форми реалізації гендерних політик у всіх сферах суспільного життя: економіці, політиці, релігії, мистецтві, моралі, праві та специфіку гендерних відносин в європейському та українському контексті

вміти: користуватися методологічними принципами та поняттями гендерної теорії для проведення гендерного аналізу всіх сфер суспільного життя та застосовувати принципи гендерного аналізу в тих галузях філософського знання, в яких студент спеціалізується

-


  1. ^ Програма навчальної дисципліни
Тема лекційного заняття

Тема семінарського заняття

Лекцій

Семінарських занять

Самостійна робота студентів

Тема 1.Поняття гендеру. Гендерна теорія та гендерна метолодогія

Поняття гендеру та гендерних досліджень

2

2

2

Тема 2.Історичні виміри гендеру

Гендер в історії та історичних дослідженнях

4

2

2

Тема 3.Культурні виміри гендеру

Гендер в культурології

2

4

2

Тема 4.Філософські виміри гендеру

Філософія і гендер

2

2

4

Тема 5.

Психологічні виміри гендеру

Поняття гендерної соціалізації

2

2

2

Тема 6.Соціологічні виміри гендеру

Гендеризоване суспільство

2

2

2

Тема 7.Політичні виміри гендеру

Гендер та влада

2

2

2

Тема 8.Мовні виміри гендеру

Мовні виміри гендеру.

2

2

2

Разом:

18

18

18


^ Тематичний план модульного контролю

з дисципліни „Філософія”


П/П

МК

Семестр

Тиждень

Тема

1

І

10

Культурно-історичні виміри гендеру

2

І

17

Гендерні виміри гуманітарного знання.


^ 4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

Денна форма

Заочна форма

Усього

У тому числі

Усього

У тому числі

Л

П

лаб

інд

ср

л

П

лаб

інд

Ср

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1

Змістовий модуль 1. Культурно-історичні виміри гендеру4

2


6


4

2


6


4

2


6

24

2


6


4

2


6

22

2


4

222

12


34

6

Змістовий модуль 2. Гендерні виміри гуманітарного знання.6

4


10

22

2


4

22

2

4

Тема 4. Гендерні проблеми мовознавства ти літературознавства
4

6

4

Разом – зм. модуль 2
14

6


22

12
^

Усього годин

36

18


56

18
  1. ^ Теми семінарських занять
з/п

Назва теми

Кількість годин

1.

Поняття гендеру та гендерних досліджень

2

2.

Гендер в історії та історичних дослідженнях

4

3.

Гендер в культурології

2

4.

Філософія і гендер

2

5.

Поняття гендерної соціалізації

2

6.

Гендеризоване суспільство

2

7.

Гендер та влада

2

8.

Мовні виміри гендеру.

2
Разом

18
  1. ^ Самостійна робота
з/п

Назва теми

Кількість годин

1.

Тема 1.Поняття гендеру. Гендерна теорія та гендерна метолодогія

2

2.

Тема 2.Історичні виміри гендеру

2

3.

Тема 3.Культурні виміри гендеру

2

4.

Тема 4.Філософські виміри гендеру

4

5.

Тема 5.

Психологічні виміри гендеру

2

6.

Тема 6.Соціологічні виміри гендеру

2

7.

Тема 7.Політичні виміри гендеру
8.

Тема 8.Мовні виміри гендеру

2
Р азом

18
  1   2   3

Схожі:

Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки філософія iconРобоча програма навчальної дисципліни 020301 Філософія любові напряму підготовки 0203 гуманітарні науки для спеціальності
Філософія. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки філософія, спеціальністю «філософія»
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки філософія iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки філософія
Основні напрями філософії фемінізму. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки філософія, спеціальністю...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки філософія iconРобоча програма навчальної дисципліни феноменологія часу-простору напряму підготовки 0203 гуманітарні науки для спеціальності
Філософія. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки філософія, спеціальністю „філософія. ­ 20 12.–...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки філософія iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки філософія
Основні напрями феміністичної філософії. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки філософія, спеціальністю...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки філософія iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки філософія
Основні напрями феміністичної філософії. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки філософія, спеціальністю...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки філософія iconРобоча програма навчальної дисципліни
Філософія І методологія науки. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки філософія,спеціальністю...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки філософія iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки філософія спеціальністю „філософія
...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки філософія iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки філософія спеціальністю „філософія
...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки філософія iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки підготовки 0301 -філософія, спеціальності 030101 „філософія
Проблеми гендерної філософії. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки підготовки 0301 –філософія,...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки філософія iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки
Філософія. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки українська мова І література, спеціальністю...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи