Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки філософія icon

Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки філософія
Скачати 460.89 Kb.
НазваРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки філософія
Сторінка2/3
Дата22.03.2013
Розмір460.89 Kb.
ТипРобоча програма
1   2   3
 1. Розподіл балів, що присвоюється студентам

Оцінювання знань студента здійснюється за 100-бальною шкалою (для іспитів)


 • максимальна кількість балів при оцінюванні знань студентів з дисципліни, яка завершується іспитом, становить: за поточну успішність – 50 балів, на іспиті – 50 балів.

 • при оформленні документів за екзаменаційну сесію використовується таблиця відповідності оцінювання знань студентів за різними системами.

 • Поточний контроль рівня засвоєння навчального матеріалу дисципліни „Філософія” оцінюється за п’ятибальною шкалою. У кінці семестру виводиться середнє арифметичне усіх одержаних оцінок за відповіді й окремо середнє арифметичне із оцінок на модулях. Ці дві середні арифметичні додаємо. Одержану суму середніх арифметичних множимо на коефіцієнт 5. За семестр студент набирає до 50 балів.

 • Бали за аудиторну роботу не відпрацьовуються у разі пропусків без поважної причини. Якщо студент жодного разу не відповідав на семінарських заняттях, матиме відповідний поточний контроль – 0 балів.

 • Форми участі студентів у навчальному процесі, які підлягають поточному контролю:

 • виступ з основного питання

 • усна наукова доповідь

 • доповнення, запитання до виступаючого, рецензія на виступ

 • участь у дискусіях

 • аналіз джерельної і монографічної літератури

 • письмові завдання (тестові, контрольні, творчі роботи)

 • реферат, есе (письмові роботи, оформлені відповідно до вимог)

Результати поточного контролю заносяться до журналу обліку роботи академічної групи. Позитивна оцінка поточної успішності студента за відсутності пропущених і невідпрацьованих семінарських занять, позитивні оцінки за модульні роботи є підставою допуску до підсумкової форми контролю – іспиту.


^ Шкала оцінювання: вузу, національна та ECTS


Оцінка ECTS

Оцінка в балах

За національною шкалою

Екзаменаційна оцінка, оцінка з диференційованого заліку


Залік

А

90 – 100

5

Відмінно
Зараховано


В

81-89

4

Дуже добре

С

71-80

Добре

D

61-70

3

Задовільно

Е

51-60

Достатньо

Протягом семестру проводиться не менше двох модулів або колоквіумів чи контрольних робіт або інших видів контролю. Максимальна кількість балів, яка встановлюється для цих видів контролю, а також відповідність оцінок FX та F у шкалі ECTS, у балах та національній шкалі визначається Вченими радами факультетів або кафедрами, які забезпечують викладання відповідних дисциплін.


 1. ^ Методичне забезпечення

Словарь гендерних терминов. М., 2002// http://www.owl.ru/gender/index.htm

Введение в гендерные исследования. М., 2005.

Введение в гендерные исследования. СПб., 2000

Основи теорії гендеру. К., 2004


^ Рекомендована література

Базова

Антология гендерной теории. Минск, 2000

Батлер Дж. Психика власти. СПб., 2005

Берн Ш. Гендерная психология. Спб., 2001

Гендерний підхід: історія, культура, суспільство. Львів 2003.

Гендерное измерение социальной и политической активности в переходной период..СПб 1999

Говорун Т.В., Кікенжді О.М. Гендерна психологія. К.,2004

Кімелл М.С. Гендеризоване суспільство. К., 2003

Міллет К. Сексуальна політика. К., 2000

Хрестоматия феминистических текстов.М., 2000.


Допоміжна

Бовуар С. де Друга стать. К., 1995.

Вайнингер О. Пол и характер.М., 1990. Гл. 1.

Елштайн Д. Б. Громадський чоловік, приватна жінка. К., 2002. Ч.1

Жеребкина И. Femina Postsovietica. О женском политическом бессознательном. Харьков 2000

Жеребкина И. Гендерные 90-е или фаллоса не существует. СПб.,2003.

Жеребкина И. Прочти мое желание. СПб., 2000

Журнал Гендерные исследования 1999-2009р

Карпенко К.Природа та жінка. Харків 2005

Коган И.Л.Гендерная культурология. Минск 2003

Назалежний культурологічний часопис “І” 2003.

Пикола Э. Бегущая с волками. К.,2003

Про рівність статей. К..2007.

Фуко М. Історія сексуальности , т.1. Харків 2000.С.

Хорни К. Женская психология. М., 2005

Этнические стереотипы мужского и женского поведения. Спб, 1991

Юнг К.-Г. Человек и его символы. М., 1999


^ Підсумковий (семестровий) контроль

Позитивна оцінка поточної успішності (сумарного результату проміжної і модульної оцінки за семестр) за умови відсутності пропущених або невідпрацьованих семінарських занять є підставою допуску до підсумкової форми контролю.

З дисципліни „Основні проблеми гендерної філософії ” передбачена така форма звітності, як залік, який проводиться у І семестрі. Протягом семестру студент може набрати до 50 балів. Для допуску до заліку студент повинен набрати за результатами поточного і модульного контролю не менше 24 балів.

Залік є обов’язковою підсумковою формою контролю, яка дає змогу оцінити системне, а не фрагментарне засвоєння навчального матеріалу з курсу і проводиться у письмовій формі у вигляді творчих завдань.


Протягом семестру студент може отримати:

Модулі (2) -20 балів (10*2)

Рецензії на першоджерела по 3 бала (30)

Есе (творча робота) - 10 балів

Виступи на семінарі

Контрольні роботи(поточні).

Залікові контрольні питання 30балів

Глоссарій 10 балів


^ ТВОРЧІ ЗАВДАННЯ

(для заліку)

1.Прокоментуйте будь-яку рекламу з точки зору гендерних очікувань.


2.Проаналізуйте будь які дитячі книжки, підручники,посібники на сексизм та расизм (ілюстрації,сюжет, описаний спосіб життя або стосунки між людьми)


3.Чи погоджуєтесь ви з твердженням,що легалізація гомосексуальних меншин в Україні пов’язана не з впливом Заходу, а з процесами розбудови громадянського суспільства?


4.Чи погоджуєтесь ви з твердженням, що лес бійки та геї можуть зумовлювати гомосексуальні прояви іншої людини.


5.Проінтерпретуйте вислів: Чоловікам – їх права і не більше. Жінкам – їх права і не менше.


6.Чи поділяють гендерний підхід чоловіки та жінки,які оперують такими гаслами: “Бережить жінок (чоловіків)”, “Гововна відповідальність за сім’ю лежить на жінках(чоловіках)”?


7.Проаналізуйте бюджет вільного (позаробочого) часу українських чоловіків, щоб прокоментувати феміністичну точку зору, що розподіл праці в домогосподарстві знаходиться у відповідності до гендерної стратифікації.


8.Чи відповідають українським реаліям твердження західних вчених про те, що жінки заробляють менше внаслідок гіршої освіти та меншого досавду


ТЕМА 1.

^ ПОНЯТТЯ ГЕНДЕРУ. ГЕНДЕРНА ТЕОРІЯ ТА ГЕНДЕРНА МЕТОДОЛОГІЯ

Передумови виникнення поняття гендер та гендерних досліджень. Феміністична теорія та гендерні дослідження:лінія демаркації та точки перетину.

Концепції гендеру. Біодетерміністська концепція. Теорія соціальних ролей (Парсонс). Теорія соціального конструктивізму (Гофман).

Гендер як соціальний конструкт. Основні аспекти гендеру. Символічна функція гендеру. Гендер як стратифікаційна категорія. Гендеризоване суспільство (Кіммел)

Стать та гендер: дискусії з приводу співвідношення понять.

Поняття гендерного аналізу. Основні принципи гендерної методології.

Междисциплінарний характер гендерних досліджень.


План семінарського заняття

1.Поняття гендеру. Виникнення гендерної теорії

2.Стать та гендер. Суть дискусій стосовно співвідношення цих понять

3.Поняття гендерної методології, її основні принципи


Література основна:

 • Кімелл М.С. Гендеризоване суспільство. К., 2003 Р.1 Витлумачення гендеру

 • Уэст К., Зиммерман Д. Создание гендера.// Хрестоматия феминистических текстов.М., 2000. С.193-220

 • Лорбер Дж., Фаррел С. Принципы гендерного конструирования. //Хрестоматия феминистических текстов.М., 2000. С. 187-193


Література додаткова

Гендер. // Всемирная энциклопедия. Философия ХХ век. Минск 2002

Головашенко Н. Становлення гендерної теорії // Основи теорії гендеру. К., 2004 С.79-109

Жеребкина И. Гендерные 90-е или фаллоса не существует. СПб.,2003.Ч.3, Р. 1V,V,VI

Здравомыслова Е.,Темкина А. Социальная конструкция гендера и гендерная система в России// Здравомыслова Е.,Темкина А. Социальная конструкция гендера: феминистическая теория //Введение в гендерные исследования. М., 2000

Костикова В.И. Понятие гендера. Гендерные исследования// Введение в гендерные исследования. М., 2005. С.8-25

Словарь гендерних терминов. М., 2002// http://www.owl.ru/gender/index.htm

Ушакин С. Поле пола в центре и по краям. // Вопросы философии 1999.№ 5. С.71-85

Чухим Н. Гендер та гендерні дослідження в ХХ столітті. // Назалежний культурологічний часопис “І” 2000. С.22-29

Ярская-Смирнова Е. Возникновение и развитие гендерных исследований в США и Западной Европе. //Введение в гендерные исследования. СПб.,2001


Питання для самоконтролю:

1.Хто є автором теорії гендерного конструювання

2.Чи можна ототожнювати поняття стать та гендер

3.Що таке гендерний аналіз


Теми есе:

1.Чи пов’язані гендерна теорія та фемінізм

2.В чому основні недоліки біологізаторських концепцій гендеру

3.Як використовується гендерний аналіз при дослідженні певних сфер суспільного життя (на конкретному прикладі)


ТЕМА 2.

^ ІСТОРИЧНІ ВИМІРИ ГЕНДЕРУ.

Трансформація методологічних засад історичних досліджень: гендерна історія-нова галузь гуманітарного знання? Гендерний аналіз як методологічна основа дослідження гендерних проблем в історії.

Проблема матріархата.

Гендерна нерівність в Давній Греції. Філософське обґрунтування моделей гендерних відносин в античній філософії. (Платон, Аристотель). Сексуальні політики в Давній Греції - публічне та приватне життя. (репродукція, розваги, родина). Девіантні гендерні ролі: проституція та гомосексуалізм в античній культурі..

Жінка та її положення в Давньому Римі.

Гендерні моделі в середньовічній культурі. Формування гендерних моделей в Старому та Новому Заповіті. Образи жінки в середньовічному суспільстві: свята (візіонерська література), відьма (інквізиція, "Молот відьом"), мати (християнська література, Богоматір) Прекрасна Панна (куртуазна література).Повсякденне життя, Материнство, Мода, Карнавал.

”Місто жінок” Кристини Пізанської та образ жінки в добу Відродження.

Зародження буржуазного лібералізму, обмеженість буржуазних ідей рівності та свободи. Олімпія де Гуж "Декларація прав жінки". Розуміння гендерних ролей в добу Просвітництва. М. Уолстоункрафт. Полеміки з Руссо. Г. Мілль і Тайлор: рівність громадянських та економічних прав жінок. Приватність і публічність та проблема гендерної рівності. Проблема гендерної ідентичності.

Марксизм та проблема гендерної нерівності. Проблема влади та пригноблення жінки. "Походження сім ї, приватної власності та держави" Енгельса. Аналіз патріархату як системи влади. Економічна основа гендерних відмінностей. Характер жіночої праці при капіталізмі. Домашня праця і приватність.

Зародження фемінізму. Деконструкція гендерних відносин. Рефлексія щодо гендерної асиметрії. Сучасне західне суспільство: гендерний дисплей. Приватне та громадське в гендерному аспекті.

Жінка в українському суспільстві:історичний екскурс. Зростання ролі жінки в українському суспільстві ХІХ-поч.ХХ століття. Поява нових функціональних ролей жінок, розширення соціокультурного простору їх діяльності.

Femina Sovetica: міф про емансіпацію жінки та її рівноправність з чоловіком. Розподіл гендерних ролей в радянській Україні.

Гендерні моделі сучасної української культури. Інфляція чоловічого. Перспективи українського фемінізму.


План семінарського заняття

1.Від андроцентристської історії до гендерної історії.

2. Деконструкція гендерних відносин як відношень влади на різних етапах розвитку европекйського суспільства.

3.Українська історія в гендерній перспективі.

Література основна:

 • Бахофен И. Материнское право. // Классики мирового религиеведения.М.,1996. С.219-267

 • Пушкарева Н. Гендерная проблематика в исторических науках//Введение в гендерные исследования. СПб., 2001

 • Бок Г. История, история женщин, история полов//Хрестоматия к курсу Основы гендерных исследований. М., 2000 С. 43-55

 • Перо М. Як писати історію жінок. // Про рівність статей. К..2007. С. 60-75

Література додаткова:

Богачевська-Хом'як М. Білим по білому. Жінки в громадському житті України, 1884 - 1939. -К., 1995

Богачевська-Хом'як М. Традиції жінок України // Жінка у державотворенні. Матеріали міжнародної конференції. К., 1993

Вардман Е. Женщина в древнем мире. М., 1990

Воронина Женщина и социализм опыт феминистического анализа // Феминизм. Восток. Запад. Россия. М.,1993

Енгельс Ф. Походження сім ї, приватної власності та держави. К., 1990

Кись О. Моделі конструювання гендерної ідентичності в сучасній Україні.// Назалежний культурологічний часопис “І” 2003. С. 37-59

Маланюк-Рибак Жінка в історії. Львів 2002

Манг Ф. Чи позначені гендером підручники історії// Про рівність статей. К..2007. С. 350-368

Пушкарева Женщины Древней Руси. М.,1989

Репина Л. Гендерная история: проблемы и методы исследования // Новая и новейшая история 1997, № 6

Теліга О. Якими нас прагнете // Слово і час, 1991, №6

Шпренгер Я., Инститорис Г. Молот ведьм. М..1999


Питання для самоконтролю

1.Які гендерні образи є типовими для різних культур до капіталістичної доби?

2.В чому полягає спецмфіка ралізації жіночого та чоловічого в українській культурі?

3.В чому полягає подібність жіночих ролей в капіталістичному, буржуазно-ліберальному суспільстві, соціалістичному суспільстві та нацизмі.?


Теми есе:

 1. Гендерні образи в культурно-історичному контексті.

 2. Розподіл гендерних ролей в сучасному українському суспільстві.

 3. Гендерні образи в світових релігіях

 4. Проблема гендерної нерівності в сучасному західному і східному суспільствах

 5. Феміністичний дискурс в українській літературі: минуле і сучасність.


ТЕМА 3.

^ КУЛЬТУРНІ ВИМІРИ ГЕНДЕРУ


Методологічні засади дослідження гендерних проблем в культурних контекстах. Гендерні аспекти рефлексії західно-європейської культурології (Ніцше, Фройд, Шпенглер). Поняття культурної онтології свідомості, маргінального знання та культури. Гендерна асиметрія в культурі. Феміне та маскуліне як культурно-символічний ряд. Мужність та жіночість як соціокультурні характеристики. Бісексуальна та андрогінна символіка в культурі.

Чоловічі та жіночі культури. Гендерна специфіка західної та східної культурної парадигми.

Реконструкція гендерних відносин в міфологічній свідомості. Гетерогенна природа божественного. Міф та казка як вираз архаїчного досвіду побудови гендерних моделей. Велика Богиня і Чорний Бог. Гендерний символізм міфологічної культури. Поняття архетипу. Чоловічі та жіночі архетипи. Архетип героя. Архетип Дикої Жінки.

Гендерний символізм в культурах Давнього Єгипту, Асірії, Вавилону. Герметичні чоловічі та жіночі культи.

Гендерні символи в давньоіндійській культурі. Жіночий початок в індуїзмі. Йога та жінка. Тантризм.

Багатоваріативність поняття східна культура. Особливості розподілу гендерних ролей в японській та китайській культурі: традиції та сучасність. Зразки жіночої літератури в давній Японії. Дзен-будизм та гендерні архетипи. Інь та янь- як архетип китайської культури.

Гендерні архетипи в китайській міфології. Гендерний символізм китайської культури Холізм давньокитайської міфології. Культи Землі та Небі. Даосизм та жіночий початок. Жіноче як несвідоме (даосизм, чань-буддизм). Практика бинтування ніг і гендерні ролі китайської жінки. Образ жінки в китайській літературі.

Гендер в мусульманському світі. Жінка в Корані. Гендерні ролі в сучасних мусульманських культурах.

Візантійська культурна традиція і гендер. Ідея Софії та Вічної Жіночності. Жіноче та чоловіче в слов’янському культурному світі. Характер української культури в гендерній перспективі Українські культурні виміри чоловічого та жіночого. Місце жінки в українській культурі. Архаічні та християнські складові інферналізації жіночого в Україні. Стереотипи феміності:- прикмети вдачи та вроди. Гендерні ролі жінки: вікові (дівчинка-дівчина-жінка-баба), сімейні (дружина-господиня-мати), девіантні (удова-покритка-стара діва-відьма). Російська та українська гендерна культурна парадигма.


План семінарського заняття

1.Основні проблеми гендерної культурології

2.Гендерна проблематика у східній культурній традиції

3.Гендерна проблематика у західній культурній традиції


Література обов’язкова:

 • Зборовська Н. Фемінний характер української ментальності.//Сучасність № 7-8, 2001

 • Коган И.Л.Гендерная культурология. Минск 2003. Разд 1.

 • Пикола Э. Бегущая с волками. К.,2003Разд 1,2.

 • Усманова А. Гендерная проблематика в парадигме культурных исследований // Введение в гендерные исследования. СПб.,2001


Література додаткова:

Богин И. Вечная Женствености. СПб., 2003

Голланд А. Миф и символ. М., 1992. Разд. Великая Богиня.,Чорный Бог

Дворкин А. ГИноцид или китайское бинтование ног // Антология гендерной теории. Минск, 2000

Дин Э. Знаменитые женщины Библии. М., 1995

Забужко О. NOTRE DAME D’UKRAINE. Українка в конфлікті міфологій. К., 2007

Зиммель Г. Женская культура.// Избр. В 2-х тт.. Т.2. М., 1996

Кись О. Украинская ведьма // Гендерные исследования. Харьков, 2000 № 5

Клименкова Т. Женщина как феномен культуры. М., С.88-117

Митина Н. Н. Женское гендерное поведение в социальном и кроскультурном аспектах//Общественные науки 1999,№ 3. С. 179-190

Сидихменов В. Китай: страницы прошлого. М., 1978

Тарнавський В. Ведьмы. М., 1994

Этнические стереотипы мужского и женского поведения. Спб, 1991


Питання для самоконтролю

1.Яка гендерна специфіка західноєвропейської культури

2. Яка гендерна специфіка мусульманської культури

3. Яка гендерна специфіка культур країн південно-східної Азії

4. Яка гендерна специфіка індійської культури


Теми есе:

1.Архетип Великої матері в різних культурних контекстах.

2. Гендерна символіка іудаїзму

3.Гендерні відносини в протестантській традиції

4.Гендерні відносини в сучасній європейській культурі


ТЕМА 4.

^ ФІЛОСОФСЬКІ ВИМІРИ ГЕНДЕРУ

Гендерні проблеми в творах античних філософів: Платон і Аристотель.

Середньовічні образи жіночого в працях Августина, Томи та східних отців церкви. Полювання на відьом.

Зародження буржуазного лібералізму, обмеженість буржуазних ідей рівності та свободи. Олімпія де Гуж "Декларація прав жінки". Розуміння гендерних ролей в добу Просвітництва. М. Уолстоункрафт. Полеміки з Руссо. О.Вайнінгер: заперечення жіночого. Г. Мілль і Тайлор: рівність громадянських та економічних прав жінок. Приватність і публічність та проблема гендерної рівності.

Гендерна проблематика в психоаналізі: від Фройда до Лакана

Марксизм та проблема гендерної нерівності. Проблема влади та пригноблення жінки. "Походження сім ї, приватної власності та держави" Енгельса.

Гендерна проблематика в екзістенційній філософії: С.де Бовуар.

Постмодерна філософія та пост феміністична теорія: проблеми влади та ідентичності. М. Фуко “Історія сексуальності”. Дж. Батлер “Психика влади”, “Гендерна стурбованість”.


План семінарського заняття

1.Еволюція уявлень щодо чоловічого та жіночого в філософській традиції.

2.Гендерна проблематика в психоаналізі

3.Посмодерна філософія і гендер:теорія та практики


Література основна:

 • Бовуар С. де Друга стать. К., 1995. Т. Розд.1

 • Вайнингер О. Пол и характер.М., 1990. Гл. 1.

 • Фуко М. Історія сексуальности , т.1. Харків 2000.С.10-42


Література додаткова:

Введение в гендерные исследования.(ред.Костикова И.). М., 2005. Гл. 2, 3

Гапон Н. Гендер. Львів 2005. Розд. l, 2.1

Жеребкин С. Пол Разума. Является ли Просвещение эмансипационным.// Гендерные исследования Харьков 2000, №4

Жеребкин С. Гендерная проблематика в философии.// Введение в гендерные исследования. М.,2000

Жеребкина И. Прочти мое желание. СПб., 2000. Разд.1

Елштайн Д. Б. Громадський чоловік, приватна жінка. К., 2002. Ч.1

Карпенко К.Природа та жінка. Харків 2005. Ч. 1.Розд.2, 3

Козлова Н.Н. Гендер и вхождение в модерн// Общественные науки и современность. 1999. №5.С.164-174

Чухим Н. Теорія статевого диморфізму у філософії Просвітництва// Філософська думка 2001. № 1.С.26-32


Питання для самоконтролю

1.Чи можна вважати Платона першим феміністом

2.Окреслить мізогінічну традицію в філософії.

3.Яка гендерна проблема є основною для постмодерної філософії

:

Теми есе:

 1. Трансформація ставлення до жінок та їх ролі в суспільстві.

 2. Інтелектуальні та емоційні гендерні відмінності.

 3. Репродукція та проблема "права жінок на власне тіло".

 4. Статус та роль чоловіка в сучасній сім'ї.1   2   3

Схожі:

Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки філософія iconРобоча програма навчальної дисципліни 020301 Філософія любові напряму підготовки 0203 гуманітарні науки для спеціальності
Філософія. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки філософія, спеціальністю «філософія»
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки філософія iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки філософія
Основні напрями філософії фемінізму. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки філософія, спеціальністю...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки філософія iconРобоча програма навчальної дисципліни феноменологія часу-простору напряму підготовки 0203 гуманітарні науки для спеціальності
Філософія. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки філософія, спеціальністю „філософія. ­ 20 12.–...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки філософія iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки філософія
Основні напрями феміністичної філософії. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки філософія, спеціальністю...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки філософія iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки філософія
Основні напрями феміністичної філософії. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки філософія, спеціальністю...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки філософія iconРобоча програма навчальної дисципліни
Філософія І методологія науки. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки філософія,спеціальністю...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки філософія iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки філософія спеціальністю „філософія
...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки філософія iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки філософія спеціальністю „філософія
...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки філософія iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки підготовки 0301 -філософія, спеціальності 030101 „філософія
Проблеми гендерної філософії. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки підготовки 0301 –філософія,...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки філософія iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки
Філософія. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки українська мова І література, спеціальністю...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи