Звіт з теми, яка виконувалась в межах робочого часу викладачів Найменування роботи Теорії політики: форми політичної рефлексії icon

Звіт з теми, яка виконувалась в межах робочого часу викладачів Найменування роботи Теорії політики: форми політичної рефлексії
Скачати 127.6 Kb.
НазваЗвіт з теми, яка виконувалась в межах робочого часу викладачів Найменування роботи Теорії політики: форми політичної рефлексії
Дата12.05.2013
Розмір127.6 Kb.
ТипЗвіт

АНОТОВАНИЙ ЗВІТ


з теми, яка виконувалась в межах робочого часу викладачів

1. Найменування роботи

Теорії політики: форми політичної рефлексії2. Коди роботи: пріоритетного напряму розвитку науки і техніки категорії ВАК

Код-1: 23.00.01 – історія та теорія політичної науки


3. Назва підрозділу-виконавця

Кафедра теорії та історії політичної науки філософського факультету


4. Номер державної реєстрації роботи

0111U005524


5. Науковий керівник (прізвище, ім’я, по-батькові, наук. ступінь, наук. звання)

Денисенко Валерій Миколайович, доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри теорії та історії політичної науки


^ 6. Виконавці (прізвище, ім’я, по-батькові, наук. ступінь, наук. звання)

В розробці теми беруть участь такі викладачі та аспіранти кафедри:

 • Денисенко Валерій Миколайович – доктор політичних наук, професор;

 • Світа Анна Михайлівна – кандидат філософських наук, професор;

 • Угрин Леся Ярославівна – кандидат політичних наук, доцент;

 • Сорба Олександр Михайлович – кандидат політичних наук, доцент;

 • Вдовичин Ігор Ярославович – кандидат політичних наук, доцент;

 • Шипунов Геннадій Володимирович – кандидат політичних наук, асистент;

 • Сорокопуд Олександр Євгенівна – кандидат політичних наук, асистент;

 • Бунь Вікторія Вікторівна – кандидат політичних наук, асистент;

 • Шиманова Ольга Володимирівна – кандидат політичних наук, асистент;

 • Гарбадин Андрій Степанович – асистент;

 • Радь Тарас Іванович – аспірант;

 • Дебенко Ігор Богданович – аспірант;

 • Вовк Юрій Богданович – аспірант;

 • Купченко Олександра Сергіївна – аспірант;

 • Мотрен Святослав Миколайович – аспірант;

 • Приймак Людмила Петрівна – аспірант;

 • Хомин Ірина Євгенівна – аспірант.^ 7. Термін виконання (початок, закінчення роботи)

01.01.2011 – 31.12.2013.


8.Основні наукові результати

Систематизовано та типологізовано підходи до наукової концептуалізації основних принципів та детермінант еволюції теорії систем в політичній науці та методологічні основи системного аналізу. Розширено методологічний інструментарій політології, шляхом поглиблення реалізації принципу системності в пізнавальному інструментарії української політичної науки. З’ясовано специфіку політичного та політологічного дискурсу, їх розрізнення, а також основні категорії самого розрізнення у межах політико-соціальних дискурсивних практик. Систематизовано та типологізовано сучасні теорії політичних змін та розвитку, зокрема методологічні засади цих теорій (вплив теорії еволюціонізму, представників соціальної антропології та структурного функціоналізму). Визначено особливості формування та конструювання макрополітичної ідентичності у суспільствах, що трансформуються. З’ясовано можливості застосування методологічних принципів неоінституціоналізму та конструктивізму для аналізу процесів формування ідентичностей посткомуністичних держав, зокрема макрополітичної ідентичності в умовах ціннісної розрізненості. Визначено роль та сутність комунікативних бар’єрів у становленні політичної рефлексії. Розроблено принципи формування та втілення рефлективних практик у політичному діалозі. Досліджено особливості інтерактивних технік навчання у формуванні навичок рефлексивного мислення у політичних діячів та працівників державної служби в Україні.

Результати роботи над темою представлені у статтях, тезах виступів на конференціях. Практично втілюються в курсах і спецкурсах, що читаються виконавцями теми. Бібліографія за 2012 рік: 34 статті, 11 тез на конференціях.


^ 9. Практичне значення одержаних результатів:


 1. З’ясовано евристичні перспективи моделювання політичних систем в межах функціонального, морфологічного (структурного) та інформаційного опису, що дало змогу більш ґрунтовного дослідження механізмів функціонування політичної системи сучасної України, здійснювати більш детальне прогнозування та пояснення загальносвітових тенденцій у протіканні політичного процесу зарубіжних країн в умовах глобалізованого світу.
 1. Отримані теоретичні результати було використано під час розробки курсу “Сучасні теорії політичних змін та розвитку”. Окрім цього, зазначені напрацювання дають змогу теоретично адекватно та емпірично послідовно досліджувати наслідки та визначати перспективи політичних змін та розвитку в Україні в контексті трансформаційних процесів.
 1. Визначені роль та сутність комунікативних бар’єрів (в межах теорії діалогу ненасильства Ю. Гальтунга) дали змогу розробити принципи формування та втілення рефлективних практик у політичному діалозі; структурувати комунікативний вимір політичних відносин, з урахуванням культурних особливостей українського суспільства, за допомогою розроблених інтерактивних технік формування навичок рефлексивного мислення у політичних діячів та працівників державної служби в Україні.
 1. Пояснено важливість категорії розрізнення в контексті політичного дискурсу, специфіки його функціонування, з огляду на ключові проблеми, що турбують суспільство, а саме релігійного, національного, тендерного характеру. Визначено специфіку політичної ідентичності як ключового носія розрізнень у політичному дискурсі.
 1. Виокремлення мотиваційних основ електорального вибору як поведінкового акту, з’ясування шляхів та механізмів отримання виборцем інформації дало змогу з’ясувати особливості соціального замовлення, що існує у суспільстві та побудувати прогнозні моделі результатів парламентських виборів.
 1. Проаналізовано етапи становлення та розвитку політології як науки і навчальної дисципліни в Україні, загалом, та у Львівському національному університеті імені Івана Франка, зокрема, що дало можливість використати матеріали дослідження в навчальному процесі при підготовці курсів та спецкурсів (Вступ до спеціальності, Теорія та історія демократії тощо).
 1. Досліджено способи використання методологічних принципів неоінституціоналізму та конструктивізму для аналізу міжнародних організацій, що дозволило критично переосмислити вплив і роль індивіда у міжнародних відносинах.


^ 10.Список публікацій за результатами роботи за 2012 р.


Статті: 34

Статті у інших зарубіжних виданнях: 4

 1. Денисенко В. Трансформація інституційної системи в Україні в контексті світового досвіду// Transformacje ustrojowe w Europie Srodkowej i Wschodniej .– Kutno :Wyzsza Szhola Gospodarki Krajowej w Kutnie, 2012. – C. 127 – 147. (1 д.а.)
 1. Сорокопуд А. Е. Форми паритета политического дискурса постсоветского общества / А. Е. Сорокопуд // Совершенствование качества профессиональной подготовки и переподготовки учительста в процессе формирования профессиональной элиты России / Под общ. ред. Т. М. Бостанджиевой, Э. П. Кожевниковой. – Тобольск: ТГСПА им. Д,И, Менделеева, Москва: МПСИ, 2011. – Том 4.– С. 17 – 25. (0,5 д. а.).
 1. Шиманова О. Особливості партійної комунікації в Україні в період незалежності / Ольга Шиманова // Transformacje ustrojowe w Europie Środkowej i Wschodniej [praca zbiorowa pod redakcją Z. Białobłockiego i Anatoliya Romanyuka]. – Kutno, 2012. – S.157 – 163. (0,4 д.а).
 1. Шипунов Г. Евристичний потенціал поняття “гібридний політичний режим” в контексті дослідження перехідних процесів на пострадянському просторі / Геннадій Шипунов. // Transformacje ustrojowe w Europie Środkowej i Wschodniej. // Praca zbiorowa pod red. Z. Białobłockiego i A. Romanyuka – Kutno: Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej, 2012. – С. 201 – 212. (0.6 д. а.)Статті у вітчизняних фахових виданнях: 19

 1. Вдовичин І.Я. Консервативний варіант модернізації (політичні ідеї В. Липинського і сучасність) / І.Я. Вдовичин // Наукові записки Інституу політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України.– 2011. – Листопад- грудень. – Вип. 6. – С. 472 – 485 (0,5 д.а.).

 2. Вовк.Ю Ціннісні аспекти корпоративізму і демократії : порівняльний аналіз / Ю. Б. Вовк // Вісник СевНТУ : зб. наук. пр. / ред. Є. В. Пашков. - Севастополь : Вид-во Севастоп. нац. техн. ун-ту, 2011. – Вип. 123: Політологія. – С. 40 – 44 ( 0,5 д.а.)

 3. Гарбадин А. Специфіка методологічного застосування постмодернізму у межах політичної науки / Гарбадин А. // Вісник СевНТУ : зб. наук. праць, 2011. – Вип. 123. – С. 45 – 49. – (Серія “Політологія”) (0,5 д.а.)

 4. Гарбадин А. Співвідношення концепту чужинця та політичної ідентичності у межах політологічного дискурсу / Гарбадин А. // Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”. Політологія. Соціологія. Право : Зб. Наук. праць. – Київ : ІВЦ “Політехніка”, 2012. – №1(13) – С. 18 – 24 (0,6 д.а.).

 5. Гарбадин А. Особливості вияву чужинства в основних політико-правових концепціях нового часу / Гарбадин А. // Освіта регіону : укр. наук. журнал. – Київ : Вид-во ун-ту “Україна”, 2012. – №. 2. – С. 32 – 38 (0,5 д.а)

 6. Дебенко І. Б. Політичний символ як результат символізації політики: теоретико-методологічний аспект // “Гілея: науковий вісник”: Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич. – К.: ВІР УАН, 2011. – Спецвипуск. – С. 575 – 581 (0,5 д.а).

 7. Дебенко І. Б. Символізація політики: неоінституційно-когнітивний підхід // Політичний менеджмент, 2011. – №3. – С. 88 – 98 (0,5 д.а.).

 8. Дебенко І. Б. Символізація як проблема псевдоморальності політики (український контекст) // “Гілея: науковий вісник”: Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич. – К.: ВІР УАН, 2011. – Випуск 48. – С. 582 – 592 (0,5 д.а.).

 9. Денисенко В. М. Ціннісні основи історичних форм буття людини/ /Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії . – 2011 . – Вип.. 1. – С. 75 – 87 (1 д.а.).

 10. Купченко О.С. Методологічні основи дослідження трансформацій понятійної структури політичного знання // Сучасна українська політика. – К.: Вид-во “Центр соціальних комунікацій”, 2012. – Вип. 27. – С. 112 – 123 (0,5 д.а.)

 11. Купченко О.С. Етико-моральний аспект ціннісного аналізу політики// Науковий вісник Севастопольського національного технологічного університету// Вісник СевНТУ: зб. наук. пр. Вип. 123/2011. Серія: Політологія. – Севастополь, 2011. С. 50 – 54 (0, 4 д.а.).

 12. Купченко О.С. Політична реальність та понятійні структури в контексті системних трансформацій//Науковий вісник “Гілея”. 2011 рік. Випуск 48 (№6). С. 524 – 529 (0,5 д.а.)

 13. Радь Т. Популізм як продукт політичної комунікації / Радь Т. // Вісник Львівського університету. Вип. 15 Серія: філософські науки. – Львів,2012. – С. 123 –131 (0,5 д.а.).

 14. Сорба О. Принципи просторово-часової організації інституційного дизайну системи політичних відносин / Сорба Олександр // “Гілея: науковий вісник”: Збірник наукових праць. – К., 2012. – Вип. 64 – С. 125 – 134 (0,5 д.а).

 15. Сорокопуд О. Є. Спектр (де)конструювання політики гендеру у дискурсивних практиках постмодерних дослідників та дослідниць /О. Є. Сорокопуд // Вісник СевНТУ. – Севастополь: Вид-во Севастоп. нац. техн. ун-ту, 2011. т.Вип. 123: Політологія. – С.55 – 59 (0,5 д.а.)

 16. Хомин І. Є. “Методологічні засади дослідження міжпартійних взаємодій у суспільствах, що трансформуються” // Вісник НДУУ “КПІ” Серія: Політологія. – С. 123 – 130 (0, 5 д.а.)

 17. Шиманова О. В. Чинники функціонування внутрішньопартійної комунікації / О. В. Шиманова // Вісник СевНТУ : зб. наук. праць. – 2011. – Вип. 123. Серія: Політологія. – С. 220 – 226 (0,5 д. а.)

 18. Шипунов Г. Методологічні засади використання категорії “політичний режим” в контексті дослідження посткомуністичних трансформацій / Г. Шипунов // Вісник СевНТУ: зб. наук. пр. Серія: Політологія. – Севастополь, 2011 – Вип.123/2011. – С. 66 – 72 ( 0.5 д.а.).

 19. Шипунов Г. Толерантність як чинник демократизації поставторитарних суспільств / Геннадій Шипунов // Толерантність як соціокультурний феномен: світоглядно-методологічний аспект: колективна монографія / [Ф.С. Бацевич, С.Л.Грабовська, О.В. Дарморіз, та ін.]; За загальною редакцією доктора філософських наук, професора В.П. Мельника. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2012. – С. 136-153 (0.6 д. а.).


Статті у інших вітчизняних виданнях: 11


  1. Денисенко В. М. Ціннісні основи історичних форм буття людини / Денисенко В. М. // Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії, 2011 . – Вип. 1. – С. 75 – 87. ( 0,5 д.а).

  2. Денисенко В. Політологія / В. Денисенко, Г. Світа, Л. Угрин, О. Сорба, О. Сорокопуд // Наука західного регіону України (1990–2010). – Львів : ПАІС, 2011. – С. 467–476. (1 д. а.).

  3. Гарбадин А. Поняття епістеми Мішеля Фуко та владні механізми її вияву у політичній науці / Гарбадин А. // Соціогуманітарні проблеми людини : зб. наук. Праць. – Львів, 2012.  – Вип. 6. – С. 185–192. (0,5 д.а.).

  4. Гарбадин А. Позаметодологічний концепт постструктуралістського дослідження: політологічний контекст / Гарбадин А. // Вісник Львівського університету. Сер. Філософсько-політологічні студії, 2012. – Вип. 2. – С. 145 – 154. (0,5 д.а.)

  5. 5. Вдовичин І. Я. Погляди українського організованого націоналізму на свободу особи ( В. Мартинець) // Вісник Львівського університету. Серія: філософсько-політологічні студії. – 2012. – Вип. 2. – С. 222 – 228. (0,1 д.а.)

  6. Світа А. Закони політичної науки / А. Світа // Вісник Львівського університету. Сер. Філософсько-політологічні студії, 2012. – Вип. 2 . – С. 57 – 65. (0,4 д.а.).

  7. Сорба О. Принципи реалізації просторово-часових вимірів інтерсуб’єктивних структур політики / Олександр Сорба // Вісник Львівського університету. Філософсько-політологічні студії. – 2012.– Вип. 1. – С. 177 – 188 (0,5 д.а.).

  8. Сорокопуд О. Перспективи діалогу ціннісних парадигм в Україні як принцип системної політики / Олександра Сорокопуд // Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії. – Львів: Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2012. – Вип. 2. – С. 65 – 77. (0,7 д. а.).

  9. Угрин Л. Я. Суб’єктність індивіда в сучасних теоріях міжнародних відносин / Угрин Л.Я. // Вісник Львівського університету. Серія : Філософсько-політологічні студії. – 2012. – Вип. 2. – С.154 –165 (0,5 д.а.).

  10. Шиманова О. Організаційна структура сучасних політичних партій: український контекст / Ольга Шиманова // Гуманітарні дисципліни у навчально-виховному процесі вищих навчальних закладів : зб. наук. статей. – Л. : ПП Сорока Т. Б., 2012. – С. 141–153 (0.6 д.а.).

  11. Радь Т. Комунікативний вимір популізму / Т. Радь // Український науковий журнал “Освіта регіону”. – 2012. – C. 153 – 161 (0,4 д. а.)Тези доповідей на конференціях: 11

Тези доповідей на міжнародних конференціях: 7

 1. Бунь В. Інституційний дизайн як чинник електорального вибору / Бунь В. // Соціальний капітал : сучасні аспекти дослідження та розвитку: матеріали міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих вчених (Львів, 29 вересня 2011 р.) ; [за наук. ред. проф. М.П. Гетьманчука]. – Львів: ЛьвДУВС, 2011. – С. 42 – 45.

 2. Гарбадин А. Суть глобалізації у розумінні Жана Бодріяра / Гарбадин А. // Найновите научни постижения – 2012 (София, 17–25 март 2012 р.) – София, 2012. – С. 32 – 34.

 3. Шиманова О. Медіатизація політики в демократичних державах / Ольга Шиманова // Гуманітарні та соціальні науки : Матеріали ІІІ Міжнародної конференції молодих вчених HSS-2011. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. – С. 230 – 231.

 4. Шиманова О. Політична комунікація як чинник формування соціального капіталу / Шиманова О. В. // Соціальний капітал : сучасні аспекти дослідження та розвитку : Матеріали міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих вчених. – Львів : ЛьвДУВС, 2011. – С. 23 – 26.

 5. Дебенко І. Б. Символізація й інституційна трансформація суспільства. – Міжнародна науково-практична конференція “Трансформаційні процеси на пострадянському просторі на рубежі ХХ–ХХІ століть: інституційний, соціокультурний та етнонаціональний вимір”. – Ужгород, 2011.

 6. Дебенко І. Б. Символізація політики та інституційна трансформація суспільств // Materialy VII mezinarodni vedecko-praktica konference “Efectivni nastroje modernich ved – 2012». – Dil 13. Ekonomicke vedy. Politicke vedy: Praha. Publishing House «Education and Sciense” s.r.o. – S. 51 – 54 .

 7. Дебенко І. Б. Неоінституційно-когнітивний підхід до аналізу символізації політики // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів та аспірантів “Розвиток політичної науки: європейські практики та національні перспективи”. – Чернівці: Букрек, 2011. – С. 28 – 31.


Тези доповідей на вітчизняних конференціях: 4


 1. Дебенко І. Б. «Символізація політики як складова процесу демократичної трансформації» // Матеріали ІІ науково-практичної конференції студентів та молодих науковців на тему: «Трансформації політичної системи України в контексті світових глобалізаційних змін». – Львів, 2010. – С. 38 – 40.

 2. Дебенко І. Б. Символічна реальність функціонування суб’єкта політики // Звітна наукова конференція філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. – Львів: Видавничий центр імені Івана Франка, 2010. – Вип. 7. – С. 207 – 210.

 3. Дебенко І. Б. Методологічні підходи до визначення поняття «символізація політики» // Методологія політичної науки: матеріали всеукраїнської наукової конференції. Другі методологічні читання / укл. В. М. Денисенко, Л. Я. Угрин. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С. 38 – 42.

 4. Дебенко І. Б. Вплив символізації на когнітивну систему індивіда – тези на звітну конференцію // Тези звітної наукової конференції філософського факультету / Відп. за випуск проф. В. Мельник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – C. 254 – 257.^ 11. Захищено дисертацій за тематикою роботи за звітний період:


Кандидатських (назва роботи, рік захисту, прізвище, ім’я, по-батькові керівника):
ПІБ

Назва дисертації

Дата захисту

Науковий керівник

1.

Гарбадин Андрій Стефанович

“Феномен чужинця у постмодерному політологічному дискурсі”

1 березня 2012 р.

проф. Денисенко Валерій Миколайович

2.

Макух Оксана Євгенівна

“Динаміка розвитку інституту політичної влади як комунікативної системи: теоретико - методологічний аналіз”

18 травня 2012 р.

проф. Денисенко Валерій Миколайович

3.

Майданюк Валерій Миколайович

“Співвідношення наукового та ідеологічного у поглядах на демократію представників українського консерватизму ХХ століття”

18 травня 2012 р.

Доц. Угрин Леся Ярославівна^ 12. Де обговорювались результати роботи , № і дата протоколу.

Результати теми Теорії політики: форми політичної рефлексії”, яка виконувалася в межах робочого часу обговорювались та були затверджені на засіданні кафедри теорії та історії політичної науки філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка (протокол № 2 від 10 жовтня 2012 р.).
Науковий керівник теми,

завідувач кафедри теорії та історії

політичної науки,

професор Денисенко В.М.


Результати теми “Теорії політики: форми політичної рефлексії”, яка виконувалася в межах робочого часу обговорювались та були затверджені на засіданні вченої ради філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка (протокол № 142 / 7 від 15 листопада 2011 р.)
Декан філософського факультету,

професор Мельник В.П.

Схожі:

Звіт з теми, яка виконувалась в межах робочого часу викладачів Найменування роботи Теорії політики: форми політичної рефлексії iconАнотованийзві т з теми, яка виконувалась в межах робочого часу викладачів кафедри теорії та історії культури
Найменування роботи: “Українська духовна культура в контексті трансформаційних процесів”
Звіт з теми, яка виконувалась в межах робочого часу викладачів Найменування роботи Теорії політики: форми політичної рефлексії iconЗвіт про наукову роботу кафедри теорії та історії політичної науки філософського факультету у 2011 році Теми, які виконуються в межах робочого часу викладачів
Теми, які виконуються в межах робочого часу викладачів: назва, науковий керівник (наук ступінь, наук звання), № держреєстрації, термін...
Звіт з теми, яка виконувалась в межах робочого часу викладачів Найменування роботи Теорії політики: форми політичної рефлексії iconЗвіт про наукову роботу кафедри теорії та історії політичної науки філософського факультету у 2012 році Теми, які виконуються в межах робочого часу викладачів
Теми, які виконуються в межах робочого часу викладачів: назва, науковий керівник (наук ступінь, наук звання), № держреєстрації, термін...
Звіт з теми, яка виконувалась в межах робочого часу викладачів Найменування роботи Теорії політики: форми політичної рефлексії iconЗвіт про наукову роботу кафедри теорії та історії політичної науки філософського факультету у 2008 році
Теми вказувати згідно з тематичним планом університету, серед них і ті, що виконуються в межах робочого часу викладачів
Звіт з теми, яка виконувалась в межах робочого часу викладачів Найменування роботи Теорії політики: форми політичної рефлексії iconЗвіт про наукову роботу кафедри теорії та історії політичної науки філософського факультету у 2010 році
Теми, які виконуються в межах робочого часу викладачів: назва, науковий керівник (наук ступінь, наук звання), № держреєстрації, термін...
Звіт з теми, яка виконувалась в межах робочого часу викладачів Найменування роботи Теорії політики: форми політичної рефлексії iconНомери держреєстрації ндр, що виконуються в межах робочого часу викладачів (кафедральні теми) 2011
Удосконалення методики перекладу різножанрових текстів з українською та англійською мовами як робочими
Звіт з теми, яка виконувалась в межах робочого часу викладачів Найменування роботи Теорії політики: форми політичної рефлексії iconНомери держреєстрації ндр, що виконуються в межах робочого часу викладачів (кафедральні теми) 2010
Розробка цукрознижувальних препаратів на основі біологічно-активних речовин окремих лікарських рослин
Звіт з теми, яка виконувалась в межах робочого часу викладачів Найменування роботи Теорії політики: форми політичної рефлексії iconНомери держреєстрації ндр, що виконуються в межах робочого часу викладачів (кафедральні теми) 2009
Система заселення верхів’їв Західного Бугу І дністра в 1 тис до н е сер. II тис н е
Звіт з теми, яка виконувалась в межах робочого часу викладачів Найменування роботи Теорії політики: форми політичної рефлексії iconСлухали: Про рекомендацію Науково-технічній раді Донну відкрити на кафедрі ндр у межах робочого часу викладачів
...
Звіт з теми, яка виконувалась в межах робочого часу викладачів Найменування роботи Теорії політики: форми політичної рефлексії iconЗвіт про наукову роботу у 2008 році Доцента кафедри петрографії Хмелівського Віталія Олексійовича (посада, кафедра (підрозділ), прізвище, ім’я, по батькові) Відомості про вченого
Участь у науково-дослідній тематиці підрозділу- шифр теми, категорія (держбюджетна, госпдоговірна, в межах робочого часу), назва,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи