Звіт про наукову роботу кафедри теорії та історії політичної науки філософського факультету у 2012 році Теми, які виконуються в межах робочого часу викладачів icon

Звіт про наукову роботу кафедри теорії та історії політичної науки філософського факультету у 2012 році Теми, які виконуються в межах робочого часу викладачів
Скачати 165.75 Kb.
НазваЗвіт про наукову роботу кафедри теорії та історії політичної науки філософського факультету у 2012 році Теми, які виконуються в межах робочого часу викладачів
Дата12.05.2013
Розмір165.75 Kb.
ТипЗвіт

Звіт

про наукову роботу кафедри теорії та історії політичної науки

філософського факультету у 2012 році


3. Теми, які виконуються в межах робочого часу викладачів: назва, науковий керівник (наук. ступінь, наук. звання), № держреєстрації, термін виконання.

Узагальнені результати виконання теми (за весь час дії теми (для завершених) та за звітній рік зокрема):

“Теорії політики: форми політичної рефлексії”, науковий керівник – завідувач кафедри теорії та історії політичної науки, доктор політичних наук, професор Денисенко В.М., № держреєстрації 0111U005524, термін виконання – 01.01.2011–31.12.2013.

Виконавці: 10 викладачів і 7 аспірантів. Серед них: 2 проф., 3 доц. Наукові ступені: 2 д-ра політ. наук, 1 канд. філос. наук, 7 канд. політ. наук.


^ 3.1 Резюме українською мовою


Систематизовано та типологізовано підходи до наукової концептуалізації основних принципів та детермінант еволюції теорії систем в політичній науці та методологічні основи системного аналізу. Розширено методологічний інструментарій політології, шляхом поглиблення реалізації принципу системності в пізнавальному інструментарії української політичної науки. З’ясовано специфіку політичного та політологічного дискурсу, їх розрізнення, а також основні категорії самого розрізнення у межах політико-соціальних дискурсивних практик. Систематизовано та типологізовано сучасні теорії політичних змін та розвитку, зокрема методологічні засади цих теорій (вплив теорії еволюціонізму, представників соціальної антропології та структурного функціоналізму). Визначено особливості формування та конструювання макрополітичної ідентичності у суспільствах, що трансформуються. З’ясовано можливості застосування методологічних принципів неоінституціоналізму та конструктивізму для аналізу процесів формування ідентичностей посткомуністичних держав, зокрема макрополітичної ідентичності в умовах ціннісної розрізненості. Визначено роль та сутність комунікативних бар’єрів у становленні політичної рефлексії. Розроблено принципи формування та втілення рефлективних практик у політичному діалозі. Досліджено особливості інтерактивних технік навчання у формуванні навичок рефлексивного мислення у політичних діячів та працівників державної служби в Україні.


^ 3.2 Захищені дисертації співробітниками і аспірантами (назва, ПІБ)

У рамках розробки теми “Теорії політики: форми політичної рефлексії” за звітний період захищено 3 кандидатських дисертацій:

1. Гарбадин Андрій Стефанович “Феномен чужинця у постмодерному політологічному дискурсі”;

2. Макух Оксана Євгенівна “ Динаміка розвитку інституту політичної влади як комунікативної системи: теоретико - методологічний аналіз”;

3. Майданюк Валерій Миколайович “Співвідношення наукового та ідеологічного у поглядах на демократію представників українського консерватизму ХХ століття”.


3.3 Бібліографія: 34 статті, 11 тез доповідей на конференціях.


5. Інші форми наукової діяльності (робота спеціалізованих вчених, експертних рад, рецензування та опонування дисертацій тощо).

 • Проф. Денисенко В.М. – голова Спеціалізованої вченої ради по захисту докторських та кандидатських дисертацій Д 35.051.17 за спеціальностями 23.00.01 – теорія та історія політичної науки та 23.00.02 – політичні інститути і процеси. Член Спеціалізованої вченої ради Д 35.051.02 у Львівському національному університеті імені Івана Франка, Спеціалізованої вченої ради К 35.051.11 у Львівському національному університеті імені Івана Франка.

 • Проф. Денисенко В.М. – член редакційної колегії “Вісника ЛНУ. Серія: Філософські науки”, журналу “Соціогуманітарні проблеми людини”, “Наукового віснику Ужгородського університету. Серія: Політологія. Соціологія. Фіолософія”.

 • Проф. Світа Г.М., проф. Денисенко В.М. – члени ради філософського факультету.

 • Доц. Сорба О.М. – вчений секретар Спеціалізованої вченої ради по захисту докторських та кандидатських дисертацій Д 35.051.17 за спеціальностями 23.00.01 – теорія та історія політичної науки та 23.00.02 – політичні інститути і процеси.

 • Доц. Угрин Л.Я. – відповідальний секретар Вісника Львівського університету “Філософсько-політологічні студії”.

 • Прорецензовано 13 кандидатських дисертацій (доц. Сорба О.М., доц. Угрин Л.Я., асист. Шипунов Г.В., асист. Шиманова О.В., асист. Сорокопуд О.Є., асист. Бунь В.В.) та 1 докторська (проф. Світа А.М.), опонування – 2 докторські та 3 кандидатські дисертації (проф. Денисенко В.М., доц. Угрин Л.Я., асист. Шипунов Г.В.), відгуки на автореферати кандидатських дисертацій – 4 (проф. Денисенко В.М.), відгуки на автореферати докторських дисертацій – 2 (проф. Денисенко В.М.).


 6. Зовнішні зв'язки:

^ 6.1. Співпраця з науковими установами НАН та галузевих академій наук України (наукові стажування, к-ть спільних публікацій, спільні наукові заходи).

Кафедра бере участь у спільному проекті з Академією наук України в межах Інституту соціогуманітарних проблем людини.

Кафедра співпрацює із Інститутом політичних і етнонаціональних досліджень імені І.Ф. Кураса. Викладачі кафедри брали участь у виданні спільного політологічного словника.

Щорічно проводяться конференції спільно із Ужгородським національним університетом. Також викладачі кафедри політології Ужгородського національного університету доц. Гиря В.І. та доц. Ключкович А. Ю. пройшли наукове стажування у 2012 р. на базі кафедри теорії та історії політичної науки.

Налагоджена тісна співпраця з Національним університетом “Львівська політехніка”, зокрема, викладач кафедри теорії та історії політичної науки (проф. Світа А.М.) протягом звітного періоду проходила стажування на кафедрі політології Інституту гуманітарних наук, також доц. Дорош Л.О. та асист. Івасечко О.Я. кафедри політології Національного університету “Львівська політехніка” пройшли наукове стажування за час звітного періоду на базі кафедри теорії та історії політичної науки ЛНУ імені Івана Франка. Також активно налагоджується співпраця із Прикарпатським національним університетом імені Василя Стефаника на базі якого проходять спільні конференції із викладачами кафедри теорії та історії політичної науки.


6.2. Співпраця із зарубіжними науковими установами та фірмами (наукові стажування, ґранти (додаток 3), контракти, к-ть спільних публікацій, спільні наукові заходи, запрошення зарубіжних науковців).

Кафедра продовжила співпрацю з вченими Люблінського католицького університету імені Яна Павла ІІ в Польщі.

Асист. Бунь В. В. брала участь у роботі 22 Літньої Східноєвропейської школи Варшавського університету, що відбувалась з 1 по 22 липня 2012 року у місті Варшава (Польща).

Асист. Сорокопуд О.Є. Брала участь у проекті “Канада-Україна Регіональне врядування та розвиток” у ролі експерта з інтерактивних методів навчання у освіті дорослих. В рамках проекту проведення 16 інтерактивних сесій для формування комунікативних навичок у політичних лідерів та державних службовців із 16 областей України.


6.3 Стажування


Професор Світа А.М. протягом звітного періоду проходила стажування на кафедрі політології Інституту гуманітарних наук Національний університет “Львівська Політехніка”.

^ 7.1. Випускники аспірантури та докторантури

Прізвище, ініціали

Спеціальність

Денне чи заочне відділення

Науковий керівник

Макух Оксана Євгенівна

23.00.01 – теорія та історія політичної науки

Заочне

Проф. Денисенко В.М.

Майданюк Валерій Миколайович

23.00.01 – теорія та історія політичної науки

Заочне

Доц. Угрин Л.Я.

Гарбадин Андрій Стефанович

23.00.01 – теорія та історія політичної науки

Денне

Проф. Денисенко В.М.


^ 7.2. Захист дисертацій випускниками аспірантури і докторантури.

Прізвище, ініціали

Науковий керівник, консультант

Рік закінчення

Дата подачі до спец. ради

Дата захисту

Тема дисертації

Гарбадин Андрій Стефанович

Проф. Денисенко Валерій Миколайович

2012

27 жовтня 2011р

1 березня 2012 р.

“Феномен чужинця у постмодерному політологічному дискурсі”

Макух Оксана Євгенівна

Проф. Денисенко Валерій Миколайович

2012

26 січня 2012р

18 травня 2012 р.

“Динаміка розвитку інституту політичної влади як комунікативної системи: теоретико - методологічний аналіз”

Майданюк Валерій Миколайович

Доц.

Угрин

Леся

Ярославівна

2012

20 березня 2012 р.

18 травня 2012 р.

“Співвідношення наукового та ідеологічного у поглядах на демократію представників українського консерватизму ХХ століття”


^ 7.3 Захист дисертацій співробітниками

Прізвище, ініціали

Посада, кафедра

Спеціальність

Дата захисту

Тема дисертації

Гарбадин Андрій Стефанович

Асистент кафедри теорії та історії політичної науки

23.00.01 – теорія та історія політичної науки

1 березня 2012 р.

“Феномен чужинця у постмодерному політологічному дискурсі”^ 8. Студентська наукова робота (кількість наукових гуртків та кількість студентів, що беруть участь у їх роботі; участь (кількість студентів) у виконанні бюджетної чи іншої наукової тематики; проведені студентські наукові конференції на базі університету; виступи на конференціях: вказати кількість доповідей за участю студентів і назви конференцій; спільні публікації; отримані нагороди у II етапі Всеукраїнської студентської Олімпіади, Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт.


 • Проведено науково-інтелектуальну гру “Що? Де? Коли?” серед студентів-політологів з історії політичної думки (взяло участь 42 студенти). Головний керівник – Денисенко В.М.; відповідальні – асп. Купченко О., асист. Шипунов Г.В., асист. Сорокопуд О.Є., студентка ІІІ курсу відділення політології – Токарєва Л. (березень, 2012);

 • Організація круглого столу з питань міжнаціональної та міжрелігійної толерантності (науково-теоретичний семінар) (квітень, 2012 р.);

 • Щомісячно проводяться засідання студентського гуртка з політології, методологічні семінари з проблем теорії та історії політичної науки з магістрантами відділення “політології”;

 • Організація виїзду студентів на зустріч із екс-міністром Великобританії Т. Блером у Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара. Тема зустрічі: “Модернізація – ключ до успіху країни”(жовтень, 2012 р.);

 • Робота науково-консультаційного центру в студентському гуртожитку № 2. Керівник – асист. Шипунов Г. В.;

 • Організація зустрічі студентів із громадським активістом Рибачуком О.Б.. Тема зустрічі: “Проблеми та шляхи удосконалення функціонування інституту виборів в Україні”. Відповідальна – Шиманова О.В.(вересень, 2012 р.);

 • Студентська наукова конференція “Дні науки” філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. (квітень, 2012 р.);

 • Проведено І тур Всеукраїнської Студентської Олімпіади з політології, переможці Нешпір А.(IVкурс) та Федорців А.(ІІІ курс) взяли участь у ІІ турі, що відбувся на базі Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара;

 • Підготовка до друку студентського наукового вісника “Коридор”. Головний редактор – Денисенко В.М., відповідальні – асп. Мотрен С. М. та студенти відділення політології Федорців О. та Клименко Д.;^ 9. Публікації: (бібліографічний опис згідно з державним стандартом)


Вісники


Видано 1 серію вісників загальним обсягом 48, 4 д.а.

Серія, випуск

Обсяг, друк. арк.

Вісник Львівського університету. Серія : філософсько-політологічні студії. – Вип. 1. – Львів,2012.– 351 с.

28, 8 д.а.


Вісник Львівського університету. Серія : філософсько-політологічні студії. – Вип. 2. – Львів, 2012.– 239 с.

19,6 д.а.


Збірники наукових праць

Видано 1 словник у співавторстві обсягом 102 д. а.

Політична енциклопедія. Редкол.: Ю. Левенець (голова), Ю. Шаповал (заст. голови) та ін. – К.: Парламентське видавництво, 2011.–808с. 
ISBN 978-966-611-818-2.


102 д.аСтатті:

Статті у інших зарубіжних виданнях: 4

 1. Денисенко В. Трансформація інституційної системи в Україні в контексті світового досвіду// Transformacje ustrojowe w Europie Srodkowej i Wschodniej .– Kutno :Wyzsza Szhola Gospodarki Krajowej w Kutnie, 2012. – C. 127 – 147. (1 д.а.).
 1. Сорокопуд А. Е. Форми паритета политического дискурса постсоветского общества / А. Е. Сорокопуд // Совершенствование качества профессиональной подготовки и переподготовки учительста в процессе формирования профессиональной элиты России / Под общ. ред. Т. М. Бостанджиевой, Э. П. Кожевниковой. – Тобольск: ТГСПА им. Д,И, Менделеева, Москва: МПСИ, 2011. – Том 4.– С. 17 – 25. (0,5 д. а.).
 1. Шиманова О. Особливості партійної комунікації в Україні в період незалежності / Ольга Шиманова // Transformacje ustrojowe w Europie Środkowej i Wschodniej [praca zbiorowa pod redakcją Z. Białobłockiego i Anatoliya Romanyuka]. – Kutno, 2012. – S.157 – 163. (0,4 д.а).
 1. Шипунов Г. Евристичний потенціал поняття “гібридний політичний режим” в контексті дослідження перехідних процесів на пострадянському просторі / Геннадій Шипунов. // Transformacje ustrojowe w Europie Środkowej i Wschodniej. // Praca zbiorowa pod red. Z. Białobłockiego i A. Romanyuka – Kutno: Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej, 2012. – С. 201 – 212. (0.6 д. а.)Статті у вітчизняних фахових виданнях: 19

 1. Вдовичин І.Я. Консервативний варіант модернізації (політичні ідеї В. Липинського і сучасність) / І.Я. Вдовичин // Наукові записки Інституу політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України.– 2011. – Листопад- грудень. – Вип. 6. – С. 472 – 485. (0,5 д.а.).

 2. Вовк.Ю Ціннісні аспекти корпоративізму і демократії : порівняльний аналіз / Ю. Б. Вовк // Вісник СевНТУ : зб. наук. пр. / ред. Є. В. Пашков. - Севастополь : Вид-во Севастоп. нац. техн. ун-ту, 2011. – Вип. 123: Політологія. – С. 40 – 44. ( 0,5 д.а.).

 3. Гарбадин А. Специфіка методологічного застосування постмодернізму у межах політичної науки / Гарбадин А. // Вісник СевНТУ : зб. наук. праць, 2011. – Вип. 123. – С. 45 – 49. – (Серія “Політологія”). (0,5 д.а.)

 4. Гарбадин А. Співвідношення концепту чужинця та політичної ідентичності у межах політологічного дискурсу / Гарбадин А. // Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”. Політологія. Соціологія. Право : Зб. Наук. праць. – Київ : ІВЦ “Політехніка”, 2012. – №1(13) – С. 18 – 24. (0,6 д.а.).

 5. Гарбадин А. Особливості вияву чужинства в основних політико-правових концепціях нового часу / Гарбадин А. // Освіта регіону : укр. наук. журнал. – Київ : Вид-во ун-ту “Україна”, 2012. – №. 2. – С. 32 – 38. (0,5 д.а).

 6. Дебенко І. Б. Політичний символ як результат символізації політики: теоретико-методологічний аспект // “Гілея: науковий вісник”: Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич. – К.: ВІР УАН, 2011. – Спецвипуск. – С. 575 – 581. (0,5 д.а).

 7. Дебенко І. Б. Символізація політики: неоінституційно-когнітивний підхід // Політичний менеджмент, 2011. – №3. – С. 88 – 98. (0,5 д.а.).

 8. Дебенко І. Б. Символізація як проблема псевдоморальності політики (український контекст) // “Гілея: науковий вісник”: Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич. – К.: ВІР УАН, 2011. – Випуск 48. – С. 582 – 592. (0,5 д.а.).

 9. Денисенко В. М. Ціннісні основи історичних форм буття людини/ /Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії . – 2011 . – Вип.. 1. – С. 75 – 87. (1 д.а.).

 10. Купченко О.С. Методологічні основи дослідження трансформацій понятійної структури політичного знання // Сучасна українська політика. – К.: Вид-во “Центр соціальних комунікацій”, 2012. – Вип. 27. – С. 112 – 123. (0,5 д.а.).

 11. Купченко О.С. Етико-моральний аспект ціннісного аналізу політики// Науковий вісник Севастопольського національного технологічного університету// Вісник СевНТУ: зб. наук. пр. Вип. 123/2011. Серія: Політологія. – Севастополь, 2011. С. 50 – 54. (0, 4 д.а.).

 12. Купченко О.С. Політична реальність та понятійні структури в контексті системних трансформацій//Науковий вісник “Гілея”. 2011 рік. Випуск 48 (№6). С. 524 – 529. (0,5 д.а.).

 13. Радь Т. Популізм як продукт політичної комунікації / Радь Т. // Вісник Львівського університету. Вип. 15 Серія: філософські науки. – Львів,2012. – С. 123 –131. (0,5 д.а.).

 14. Сорба О. Принципи просторово-часової організації інституційного дизайну системи політичних відносин / Сорба Олександр // “Гілея: науковий вісник”: Збірник наукових праць. – К., 2012. – Вип. 64 – С. 125 – 134. (0,5 д.а).

 15. Сорокопуд О. Є. Спектр (де)конструювання політики гендеру у дискурсивних практиках постмодерних дослідників та дослідниць /О. Є. Сорокопуд // Вісник СевНТУ. – Севастополь: Вид-во Севастоп. нац. техн. ун-ту, 2011. т.Вип. 123: Політологія. – С.55 – 59. (0,5 д.а.).

 16. Хомин І. Є. “Методологічні засади дослідження міжпартійних взаємодій у суспільствах, що трансформуються” // Вісник НДУУ “КПІ” Серія: Політологія. – С. 123 – 130. (0, 5 д.а.).

 17. Шиманова О. В. Чинники функціонування внутрішньопартійної комунікації / О. В. Шиманова // Вісник СевНТУ : зб. наук. праць. – 2011. – Вип. 123. Серія: Політологія. – С. 220 – 226. (0,5 д. а.).

 18. Шипунов Г. Методологічні засади використання категорії “політичний режим” в контексті дослідження посткомуністичних трансформацій / Г. Шипунов // Вісник СевНТУ: зб. наук. пр. Серія: Політологія. – Севастополь, 2011 – Вип.123/2011. – С. 66 – 72. ( 0.5 д.а.).

 19. Шипунов Г. Толерантність як чинник демократизації поставторитарних суспільств / Геннадій Шипунов // Толерантність як соціокультурний феномен: світоглядно-методологічний аспект: колективна монографія / [Ф.С. Бацевич, С.Л.Грабовська, О.В. Дарморіз, та ін.]; За загальною редакцією доктора філософських наук, професора В.П. Мельника. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2012. – С. 136-153. (0.6 д. а.).Статті у інших вітчизняних виданнях: 11


  1. Денисенко В. М. Ціннісні основи історичних форм буття людини / Денисенко В. М. // Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії, 2011 . – Вип. 1. – С. 75 – 87. ( 0,5 д.а).

  2. Денисенко В. Політологія / В. Денисенко, Г. Світа, Л. Угрин, О. Сорба, О. Сорокопуд // Наука західного регіону України (1990–2010). – Львів : ПАІС, 2011. – С. 467–476. (1 д. а.).

  3. Гарбадин А. Поняття епістеми Мішеля Фуко та владні механізми її вияву у політичній науці / Гарбадин А. // Соціогуманітарні проблеми людини : зб. наук. Праць. – Львів, 2012.  – Вип. 6. – С. 185–192. (0,5 д.а.).

  4. Гарбадин А. Позаметодологічний концепт постструктуралістського дослідження: політологічний контекст / Гарбадин А. // Вісник Львівського університету. Сер. Філософсько-політологічні студії, 2012. – Вип. 2. – С. 145 – 154. (0,5 д.а.)

  5. 5. Вдовичин І. Я. Погляди українського організованого націоналізму на свободу особи ( В. Мартинець) // Вісник Львівського університету. Серія: філософсько-політологічні студії. – 2012. – Вип. 2. – С. 222 – 228. (0,1 д.а.).

  6. Світа А. Закони політичної науки / А. Світа // Вісник Львівського університету. Сер. Філософсько-політологічні студії, 2012. – Вип. 2 . – С. 57 – 65. (0,4 д.а.).

  7. Сорба О. Принципи реалізації просторово-часових вимірів інтерсуб’єктивних структур політики / Олександр Сорба // Вісник Львівського університету. Філософсько-політологічні студії. – 2012.– Вип. 1. – С. 177 – 188. (0,5 д.а.).

  8. Сорокопуд О. Перспективи діалогу ціннісних парадигм в Україні як принцип системної політики / Олександра Сорокопуд // Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії. – Львів: Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2012. – Вип. 2. – С. 65 – 77. (0,7 д. а.).

  9. Угрин Л. Я. Суб’єктність індивіда в сучасних теоріях міжнародних відносин / Угрин Л.Я. // Вісник Львівського університету. Серія : Філософсько-політологічні студії. – 2012. – Вип. 2. – С.154 –165. (0,5 д.а.).

  10. Шиманова О. Організаційна структура сучасних політичних партій: український контекст / Ольга Шиманова // Гуманітарні дисципліни у навчально-виховному процесі вищих навчальних закладів : зб. наук. статей. – Л. : ПП Сорока Т. Б., 2012. – С. 141–153. (0.6 д.а.).

  11. Радь Т. Комунікативний вимір популізму / Т. Радь // Український науковий журнал “Освіта регіону”. – 2012. – C. 153 – 161. (0,4 д. а.).Тези доповідей на конференціях:


Тези доповідей на міжнародних конференціях: 7

 1. Бунь В. Інституційний дизайн як чинник електорального вибору / Бунь В. // Соціальний капітал : сучасні аспекти дослідження та розвитку: матеріали міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих вчених (Львів, 29 вересня 2011 р.) ; [за наук. ред. проф. М.П. Гетьманчука]. – Львів: ЛьвДУВС, 2011. – С. 42 – 45.

 2. Гарбадин А. Суть глобалізації у розумінні Жана Бодріяра / Гарбадин А. // Найновите научни постижения – 2012 (София, 17–25 март 2012 р.) – София, 2012. – С. 32 – 34.

 3. Шиманова О. Медіатизація політики в демократичних державах / Ольга Шиманова // Гуманітарні та соціальні науки : Матеріали ІІІ Міжнародної конференції молодих вчених HSS-2011. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. – С. 230 – 231.

 4. Шиманова О. Політична комунікація як чинник формування соціального капіталу / Шиманова О. В. // Соціальний капітал : сучасні аспекти дослідження та розвитку : Матеріали міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих вчених. – Львів : ЛьвДУВС, 2011. – С. 23 – 26.

 5. Дебенко І. Б. Символізація й інституційна трансформація суспільства. – Міжнародна науково-практична конференція “Трансформаційні процеси на пострадянському просторі на рубежі ХХ–ХХІ століть: інституційний, соціокультурний та етнонаціональний вимір”. – Ужгород, 2011.

 6. Дебенко І. Б. Символізація політики та інституційна трансформація суспільств // Materialy VII mezinarodni vedecko-praktica konference “Efectivni nastroje modernich ved – 2012». – Dil 13. Ekonomicke vedy. Politicke vedy: Praha. Publishing House «Education and Sciense” s.r.o. – S. 51 – 54 .

 7. Дебенко І. Б. Неоінституційно-когнітивний підхід до аналізу символізації політики // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів та аспірантів “Розвиток політичної науки: європейські практики та національні перспективи”. – Чернівці: Букрек, 2011. – С. 28 – 31.Тези доповідей на вітчизняних конференціях: 4


 1. Дебенко І. Б. «Символізація політики як складова процесу демократичної трансформації» // Матеріали ІІ науково-практичної конференції студентів та молодих науковців на тему: «Трансформації політичної системи України в контексті світових глобалізаційних змін». – Львів, 2010. – С. 38 – 40.

 2. Дебенко І. Б. Символічна реальність функціонування суб’єкта політики // Звітна наукова конференція філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. – Львів: Видавничий центр імені Івана Франка, 2010. – Вип. 7. – С. 207 – 210.

 3. Дебенко І. Б. Методологічні підходи до визначення поняття «символізація політики» // Методологія політичної науки: матеріали всеукраїнської наукової конференції. Другі методологічні читання / укл. В. М. Денисенко, Л. Я. Угрин. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С. 38 – 42.

 4. Дебенко І. Б. Вплив символізації на когнітивну систему індивіда – тези на звітну конференцію // Тези звітної наукової конференції філософського факультету / Відп. за випуск проф. В. Мельник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – C. 254 – 257.^ 10. Конференції: стислий звіт про проведення конференцій на базі університету :


1) Кафедра взяла участь у проведенні конференції “Дні науки філософського факультету”, в рамках якої організувала роботу політологічної секції, де було обговорено проблеми методології політичної науки , ступінь адекватності існуючих способів пізнання політичних процесів та основні принципи їх верифікації, із особливим наголосом на неоінституціоналізм та конструктивізм і можливості їх застосування для аналізу міжнародних організацій та сучасних глобалізаційних процесів загалом.(квітень, 2012).


2) Кафедра організувала роботу підсекції “Політологічні наукові студії людини і суспільства” в рамках міжнародної наукової конференції “Духовність. Культура. Наука”. Під час роботи підсекції обговорювалось становлення та розвитком політичної науки в Україні, проблеми, пов’язані із особливістю демократичного транзиту в умовах глобалізації, консолідація як завершальна стадія транзиту, а також критерії обумовленості розрізнення у межах подібного політичного дискурсу.(жовтень, 2012).


^ 13. Пропозиції щодо нових форм організації наукової роботи в ринкових умовах

Мотивувати наукову роботу викладачів фінансовою винагородою і (або) зменшенням навчального навантаження.


Звіт заслухано і затверджено на засіданні кафедри теорії та історії політичної науки філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка (протокол № 7 від 1 листопада 2011 р.)


Зав. кафедрою теорії

та історії політичної науки, професор В.М. Денисенко


Звіт заслухано і затверджено на засіданні вченої ради філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка (протокол № 142 / 7 від 15 листопада 2011 р.)


Декан філософського факультету,

професор В.П. Мельник

Схожі:

Звіт про наукову роботу кафедри теорії та історії політичної науки філософського факультету у 2012 році Теми, які виконуються в межах робочого часу викладачів iconЗвіт про наукову роботу кафедри теорії та історії політичної науки філософського факультету у 2011 році Теми, які виконуються в межах робочого часу викладачів
Теми, які виконуються в межах робочого часу викладачів: назва, науковий керівник (наук ступінь, наук звання), № держреєстрації, термін...
Звіт про наукову роботу кафедри теорії та історії політичної науки філософського факультету у 2012 році Теми, які виконуються в межах робочого часу викладачів iconЗвіт про наукову роботу кафедри теорії та історії політичної науки філософського факультету у 2008 році
Теми вказувати згідно з тематичним планом університету, серед них і ті, що виконуються в межах робочого часу викладачів
Звіт про наукову роботу кафедри теорії та історії політичної науки філософського факультету у 2012 році Теми, які виконуються в межах робочого часу викладачів iconЗвіт про наукову роботу кафедри теорії та історії політичної науки філософського факультету у 2010 році
Теми, які виконуються в межах робочого часу викладачів: назва, науковий керівник (наук ступінь, наук звання), № держреєстрації, термін...
Звіт про наукову роботу кафедри теорії та історії політичної науки філософського факультету у 2012 році Теми, які виконуються в межах робочого часу викладачів iconЗвіт з теми, яка виконувалась в межах робочого часу викладачів Найменування роботи Теорії політики: форми політичної рефлексії
Денисенко Валерій Миколайович, доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри теорії та історії політичної науки
Звіт про наукову роботу кафедри теорії та історії політичної науки філософського факультету у 2012 році Теми, які виконуються в межах робочого часу викладачів iconЗвіт про наукову роботу у 2008 році Доцента кафедри петрографії Хмелівського Віталія Олексійовича (посада, кафедра (підрозділ), прізвище, ім’я, по батькові) Відомості про вченого
Участь у науково-дослідній тематиці підрозділу- шифр теми, категорія (держбюджетна, госпдоговірна, в межах робочого часу), назва,...
Звіт про наукову роботу кафедри теорії та історії політичної науки філософського факультету у 2012 році Теми, які виконуються в межах робочого часу викладачів iconЗвіт про наукову роботу у 2009 році Доцента кафедри петрографії Хмелівського Віталія Олексійовича (посада, кафедра (підрозділ), прізвище, ім’я, по батькові) Відомості про вченого
Участь у науково-дослідній тематиці підрозділу- шифр теми, категорія (держбюджетна, госпдоговірна, в межах робочого часу), назва,...
Звіт про наукову роботу кафедри теорії та історії політичної науки філософського факультету у 2012 році Теми, які виконуються в межах робочого часу викладачів iconАнотованийзві т з теми, яка виконувалась в межах робочого часу викладачів кафедри теорії та історії культури
Найменування роботи: “Українська духовна культура в контексті трансформаційних процесів”
Звіт про наукову роботу кафедри теорії та історії політичної науки філософського факультету у 2012 році Теми, які виконуються в межах робочого часу викладачів iconЗвіт про наукову роботу у 2010 році доцента кафедри петрографії Борняк Уляни Іванівни (посада, кафедра (підрозділ), прізвище, ім’я, по батькові) Відомості про вченого: Рік народження
...
Звіт про наукову роботу кафедри теорії та історії політичної науки філософського факультету у 2012 році Теми, які виконуються в межах робочого часу викладачів iconЗведений інформаційний звіт виконання затверджених індивідуальних планів роботи аспірантів
Кафедри теорії та історії політичної науки філософського факультету станом на 17 жовтня 2012
Звіт про наукову роботу кафедри теорії та історії політичної науки філософського факультету у 2012 році Теми, які виконуються в межах робочого часу викладачів iconНавчально-методичний посібник для студентів філософського факультету Львів 2009 Рекомендовано до друку кафедрою Теорії та історії політичної науки
Денисенко В. М. доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри теорії та історії політичної науки
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи