Кафедра теорії та історії політичної науки icon

Кафедра теорії та історії політичної науки
Скачати 184.89 Kb.
НазваКафедра теорії та історії політичної науки
Дата12.05.2013
Розмір184.89 Kb.
ТипДокументи

КАФЕДРА ТЕОРІЇ ТА ІСТОРІЇ ПОЛІТИЧНОЇ НАУКИ створена у 2007 р. як підрозділ філософського факультету. З 2007 р. завідувачем кафедри є доктор політичних наук, професор Денисенко Валерій Миколайович.

Є випускаючою кафедрою студентів зі спеціальності “Політологія”. Навчання відбувається за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр, спеціаліст, магістр. Підготовка майбутніх політологів здійснюється за спеціалізацією – Теорія та історія політичної науки. Випускники-спеціалісти одержують спеціальність – Політолог. Викладач. Випускники-магістри – Магістр політології.


^ Сучасний стан кафедри теорії та історії політичної науки

На кафедрі працює 11 викладачів з яких 1 проф., докт. наук; 1 проф., канд. наук; 1 доц., докт. наук; 3 доц., канд. наук; 5 асистентів, канд. наук.

Сидять(зліва направо):старший лаборант Ковальова Н., доцент Угрин Л.Я., проф. Світа А.М., доцент Дащаківська О.Ю., асистент Сорокопуд О. Є.; стоять(зліва направо): асистент Бунь В.В., асистент Кацюк О.С., аспірант Юшина Н., аспірант Червонюк В., доцент Остудін В.І., аспірант Коврига С., аспірант Зубрицький С., аспірант Стець С., завідувач кафедри проф. Денисенко В.М., доцент Сорба О. М.


Професорів – 2

доктор політичних наук Денисенко В.М. – завідувач кафедри.

кандидат філософських наук Світа А.М.

Доцентів – 3

доктор політичних наук, доцент Вдовичин І.Я.

кандидат політичних наук, доцент Угрин Л.Я.

кандидат політичних наук, доцент Дащаківська О.Ю.

кандидат політичних наук, доцент Сорба О.М.


Асистентів -5

кандидат політичних наук Шипунов Г.В.

кандидат політичних наук Сорокопуд О.Є.

кандидат політичних наук Шиманова О.В.

кандидат політичних наук Бунь В.В.

кандидат політичних наук Гарбадин А.С.

У різний час на кафедрі також працювали кандидат історичних наук, доцент Остудін Володимир Іванович та кандидат політичних наук, асистент Кацюк Ольга Сергіївна.


^ ДЕНИСЕНКО Валерій Миколайович (31.V.1955)

Голова спеціалізованої вченої ради із захисту докторських та кандидатських дисертацій з політичних наук у Львівському університеті. Член Вченої ради філософського факультету Львівського університету.

Наукові інтереси: проблеми історії та методології політичної науки, філософії науки, політичної антропології. Автор близько 170 праць.

^ Монографії, підручники, навчальні посібники, статті:

 1. Проблема раціональності та ірраціональності в політичних теоріях Нового часу європейської історії. Львів, 1997;

 2. Проблеми Етнонаціональних відносин в умовах трансформації політичної системи в Україні. Львів, 1995;

 3. Проблеми розвитку громадянського суспільства в Україні. К., 2003; у співавт.;

 4. Філософія політики. Львів, 1999;

 5. Історія зарубіжних політичних і правових вчень: Новий час. Львів, 1999;

 6. Предмет, методи, закони політичної науки. Політологія. К., 2000; у співавт.;

 7. Політологія. Вступ до спеціальності. Львів, 2007;

 8. Дискурс свободи: утопія та реальність вибору. Львів, 2007.

Керівник 18 кандидатських і консультант 4 докторських дисертацій.


СВІТА Анна Михайлівна (10.VI.1938)

Член Вченої ради філософського факультету Львівського університету.

Наукові інтереси: методологія політичної науки, проблеми демократії, бюрократії, громадянського суспільства. Авторка близько 100 наукових праць.

Монографії, підручники, статті:

 1. Політологія. Львів, 1994; у співавтор.;

 2. Політологія кінець ХІХ – перша половина ХХ ст.. Хрестоматія. Львів, 1996; у співавтор.;

 3. Політологія: Історія та методологія. К., 2000; у співавтор.;

 4. Теорія демократії. Львів, 2001; у співавтор.;

 5. Основи демократії. Львів, 2009; у співавтор.

Керівник 12 кандидатських дисертацій.


УГРИН Леся Ярославівна (07.VII.1960)

Наукові інтереси: неоінституціоналізм та конструктивізм як методологія сучасної політичної науки, теорія міжнародних відносин, проблеми теорії модернізації та глобалізації, політичні аспекти європейської інтеграції. Автор близько 30 праць.

Монографії, навчальні посібники, словники:

 1. Основи політичної науки . Львів, 1997–99. Ч. 2–4; у співавтор.;

 2. Політична наука. Словник: категорії, поняття і терміни. Львів, 2003; у співавтор.;

 3. Dylematy tożsamości zbiorowych : przyczynek do rozważań nad tożsamością ukraińską, polską i europejską. Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II: Lubelska Szkoła Biznesu, 2007; z spółaut.;

 4. Світова історія: ХХ століття. Енциклопедичний словник. Львів, 2008; у співавтор.

Керівник 4 кандидатських дисертацій.


СОРБА Олександр Михайлович

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д 35.051.17 у Львівському університеті (з 2008).

Наукові інтереси: методологія політичної науки, історія політичної думки, філософія політики. Автор близько 14 наукових праць.

Статті:

 1. Категорія часу в дослідженні суспільно-політичних процесів: аналіз моделей соціального часу в західній гуманітарній науці // Вісник Севастопольського ДТУ. 2004. Вип. 52: Політологія;

 2. Політика як сфера реалізації просторово-часової кенограми перетвореного “буття-світу-в-мені” // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: політологія, соціологія, філософія. 2004. Вип. 1;

 3. Теоретико-методологічні засади дослідження просторово-часових вимірів політики // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: політологія, соціологія, філософія. 2005. Вип. 2;

 4. Принципи політичної “межевості” як концептуалізація просторово-часового виміру політики на рівні інтерсуб’єктивних структур // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: політологія, соціологія, сілософія. 2006. Вип. 4;

 5. Простір-час політичного виміру буття людини // Вісник Львівського університету. Серія: філософські науки. 2006. Вип. 9;

 6. “Гра не за правилами” як утвердження політичної суб’єктності нації, яка втрачає соціальне буття // Науковий вісник Ужгородського університету. 2009. Серія: політологія, соціологія, філософія.


ШИПУНОВ Геннадій Володимирович

Наукові інтереси: методологія політичної науки, філософія історії, теорії модернізації, перехідні суспільства, транзитологія. Автор близько 10 праць.

Статті:

 1. Категорія “політичний режим”: суть та основні підходи щодо визначення // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку. 2006. Вип. 18;

 2. Гібридні політичні режими: основні підходи до концептуалізації та індикатори визначення // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: політологія, соціологія, філософія. 2006. Вип. 4;

 3. Теоретичне підґрунтя використання поняття “гібридний політичний режим” в контексті аналізу перехідних процесів (транзиту політичних режимів) на пострадянському просторі // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: політологія, соціологія, філософія. 2006. Вип. 5–6;

 4. Реформа федеративного устрою Росії в контексті становлення моноцентричного політичного режиму президента В. Путіна // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку. 2007. Вип. 19;

 5. Теоретико-методологічні засади аналізу гібридних політичних режимів: український контекст // Наукові записки. Серія політичні науки. Острог. 2008. Вип. 3;

 6. Концептуальні засади транзитологічної парадигми: історія становлення // Вісник Львівського університету. Серія: філософсько-політологічні студії. 2010. Вип. 2.


ОСТУДІН Володимир Іванович

Наукові інтереси: політичні процеси в Україні кінця XIX – початку XX ст. Автор близько 50 праць. Керівник 3 кандидатів політичних наук.


СОРОКОПУД Олександра Євгеніївна

Наукові інтереси: гендерні виміри лінійних та мережевих систем в політиці. Авторка наукових праць:

Статті:

1. Специфіка процесу інкорпорації гендерної перспективи у дослідженні політичних систем //Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса: Збірник наукових праць. 2007, Вип. 33;

2. Сучасні особливості вимірів гендерної парадигми у політичному дискурсі //Вісник СевДТУ. Політологія. 2007. Вип. 84;

3. Особливості застосування принципів постмодернізму в дослідженнях політичних систем // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: політологія, соціологія, філософія. 2007. Вип. 7-8;

4. Ґендерні виміри політичної системи України: суть та детермінанти поняття // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: політологія, соціологія, філософія. 2008. Вип. 9;

5. Теоретико-методологічні альтернативи дослідження ґендерних вимірів політичних систем // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: політологія, соціологія, філософія. 2008. Вип. 10;

6. Проблематика исследования влияния деятельности международных сетей на гражданское общество стран постсоветского пространства на примере шведской модели сотрудничества в сфере образовательных обменов молодежи  // Вестник Тобольского государственного педагогического института им. Д. И. Менделеева. 2008. Вип. 9.


ВДОВИЧИН Ігор Ярославович

Наукові інтереси: історія політичної науки України, консервативні та ліберальні спрямування в ідеології. Автор близько 90 наукових праць

Статті:

 1. Особливості дослідження української політичної думки 20–30 рр. ХХ ст. // Вісник Львівського університету. Сер. : філософсько-політологічні студії. – 2010. – Вип. 1.

 2. Погляди українського організованого націоналізму на свободу особи (В. Мартинець) / Ігор Вдовичин // Вісник Львівського університету. Сер. : філософсько-політологічні студії. – 2010. – Вип. 2.

 3. 3.Консервативна інтерпретація свободи особи (С. Томашівський) / І. Я. Вдовичин // Гілея : наук. вісник : зб. наук. пр. – 2011. – Вип. 46 (4).

 4. Свобода особи як цінність: політичний зміст / І. Я. Вдовичин // «Перспективи». Соціально-політичний журнал.: наук. журнал. Сер.: Філософія, політологія, соціологія. – 2011. – № 2 (48).

 5. Відповідальність особи в контексті визначення меж свободи (погляд на проблему української політичної думки правого напряму) / І. Я. Вдовичин // Держава і право : зб. наук. пр. Юридичні і політичні науки. – 2011. – Вип. 52.^

ШИМАНОВА Ольга Володимирівна

Наукові інтереси: політична комунікація, міжпартійна та внутрішньопартійна комунікація. Авторка 14 наукових праць.


Статті:
^

1.Теоретичні засади дослідження політичної комунікації. Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку. 2007. № 19;

2.Коаліція як різновид міжпартійної комунікації у міжвиборчий період // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Політологія. Соціологія. Філософія. 2008. Вип. 9;

^

3.Методи дослідження політичної комунікації // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна «Питання політології». 2008. № 825;

4.Партійна група як суб’єкт міжпартійної та внутрішньопартійної комунікації в українських парламентських партіях // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Політологія. Соціологія. Філософія.  2009. Вип. 13.КАЦЮК Ольга Сергіївна

Наукові інтереси: політичний міф, універсальні інформаційні коди в системі політичного виміру буття. Авторка 8 наукових праць.

Статті:

1. Міф як носій інформації: аналіз через призму ідеології, свідомості та комунікації // Вісник СевДТУ. 2006. Вип. 77;

2. Карл Гюстав Юнг про колективне безсвідоме: політичний зміст самоідентифікації індивіда та діалектичний вимір свободи // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Політологія, Соціологія, Філософія. 2006. Вип. 3;

3. Культура як соціальна пам'ять // Політологічний вісник. Зб-к наук. праць. 2008. Вип. 38.


БУНЬ Вікторія Вікторівна

Наукові інтереси: політична участь, детермінанти електорального вибору, політична культура. Авторка 12 наукових праць.

Статті:

1. Електоральний вибір та електоральна поведінка: основні моделі // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку. 2006. Вип. 18;

2. Поінформованість як фактор компетентного електорального вибору // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Політологія, Соціологія, Філософія. 2007. Вип. 7–8;

3. Потреби та мотиви виборця: вплив на детермінацію електорального вибору // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Політологія, Соціологія, Філософія. 2008. Вип. 10;

4. Електоральний вибір: суть та основні складові // Вісник Львівського університету. Філософські науки. 2008. Вип. 11;

5. Соціополітичні поділи як детермінанти електорального вибору: суть та основні теорії // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Політологія, Соціологія, Філософія. 2009. Вип. 12.


ГАРБАДИН Андрій Стефанович


Наукові інтереси: французький постмодернізм, репрезентований у працях Ж. Деріди, М. Фуко, Ж. Бодріяра, Ж. Лакана, Ж. Дельоза і Ф.  Гватарі, Ю. Крістевої, як вимір означення у постнекласичній науці, політичного значення людини, можливості вияву її свободи. Також пріоритетністю володіє пошук у відповідній дослідницькій парадигмі методологічних концептів, а також вияв специфіки дискурсивних означень політичного. Автор близько 12 наукових праць.

Статті:

1. Гарбадин А. Марксистська інтерпретація відчуження та становища чужинця / Гарбадин А. // Вісник СевНТУ : зб. наук. праць, 2010. – Вип. 112.

2. Гарбадин А. Політична форма вияву інакшості в екзистенціалізмі Жана-Поля Сартра та Альбера Камю через співвідношення свободи, від­повідальності і моралі / Гарбадин А. // «Гілея: науковий вісник» : зб. наук. праць. – К., 2011.

3. Гарбадин А. Становище чужинця у політичній думці Античності / Гарбадин А. // Наукові праці : наук.-метод. журнал. – Миколаїв : Вид-во Чорномор. держ. ун-ту ім. Петра Могили, 2011. – Вип. 143. – Т. 155.

4. Гарбадин А. Стратегії функціонування влади у розумінні М.Фуко / Гарбадин А. // Вісник Харків. нац. ун-ту ім. В.Н. Каразіна, 2011. – № 949.

5Гарбадин А. Слово як ідеологія у політиці: теоретичні особ­ливості вияву щодо чужинця / Гарбадин А. // «Гілея: науковий вісник» : зб. наук. праць. – К., 2011.

6. Гарбадин А. Специфіка методологічного застосування постмодернізму у межах політичної науки / Гарбадин А. // Вісник СевНТУ : зб. наук. праць, 2011. – Вип. 123.

7. Гарбадин А. Позаметодологічний концепт постструктуралістського дослідження: політологічний контекст / Гарбадин А. // Вісник Львівського університету : зб. наук. праць, 2012.  – Вип. 2. – С. 145–154.


Навчально-методична робота.

Для студентів спеціальності Політологія підготовлено нормативні курси:

Вступ до спеціальності (проф. Світа А.М.,)

Філософія політики (зав. кафедри, проф. Денисенко В.М.)

Історія зарубіжних політичних вчень (зав. кафедри, проф. Денисенко В.М., доц. Дащаківська О.Ю., ас. Бунь В.В., доц. Сорба О.М.)

Історія політичної думки України (доц. Сорба О. М., доц. Вдовичин І.Я.)

Теорія міжнародних відносин (доц. Угрин Л.Я.)

Історія та теорія демократії (проф. Світа А.М.)

Технологія політичного процесу (доц. Дащаківська О.Ю., ас. Шипунов Г.В.)

Теорія політичної системи (зав. кафедри, проф. Денисенко В.М.)

Теорія систем (зав. кафедри, проф. Денисенков В. М.)

Міжнародні організації (доц. Угрин Л.Я.)

Людина і політика (ас. Сорокопуд О.Є.)

Риторика (доц. Сорба О.М.)

Системний аналіз суспільства (зав. кафедри, проф. Денисенко В.М.)

Політологічні теорії держави (ас. Шипунов Г. В.)

Теорія бюрократії(проф. Світа А.М.)

Політичні цінності(проф.Світа А.М.)

Політична антропологія зав. кафедри, проф. (Денисенко В.М.)

Український консерватизм (доц. Вдовичин І.Я.)

Моделі громадянського суспільства (доц. Вдовичин І.Я., доц. Дащаківська О.Ю.)

Сучасні теорії глобалізації (ас. Гарбадин А.С.)

Європейська інтеграція (доц. Угрин Л.Я.)

Інтерактивн форми і методи навчання (доц. Угрин Л.Я.)

Політична опозиція (ас. Шипунов Г.В.)

Політичний консалтинг та PR (доц. Дащаківська О.Ю., ас. Шиманова О.В.)

Сучасні теорії політичних змін та розвитку (ас. Шипунов Г.В.)


Викладачами кафедри підготовлено навчально-методичний комплекси із спецкурсів та вибіркових дисциплін:

^ Етнополітологія (ас. Сорокопуд О.Є.)

Політична утопія як форма політичної рефлексії (доц. Сорба О.М.)

Дизайн дослідження та методи політології (ас. Гарбдин А.С.)

Теорія політичного діалогу (ас. Сорокопуд О.Є.)

Тематика курсів періодично поновлюється.


^ Наукова робота.

Протягом 2005–2007 років під керівництвом проф. Денисенка В.М. колектив кафедри проводив наукові дослідження по темі Предмет політології в історії її розвитку: зміст та умови трансформації. Результати наукової роботи лягли в основу підготовлених викладачами каф. публ., які присвячені таким темам, як раціоналізм та ірраціоналізм в історії політичної думки, філософія політики, політична антропологія та відображені у депонованому наук. звіті.

3 2008 по 2010 рік колектив кафедри здійснював роботу за темою ^ Методологічні основи сучасної політичної науки. Із 2011 року колектив кафедри працює над науковою темою Теорії політики: форми політичної рефлексії. В рамках зазначеної теми викладачами кафедри розглянуті наступні питання: раціоналізм та ірраціоналізм в історії політичної думки, філософія політики, політична антропологія (Денисенко В.М.); теорія та історія демократії, політичні цінності, бюрократія в системі влади та управління (Світа Г.М.); міжнародні політичні відносини (Угрин Л.Я.); історія політичної думки України, історія зарубіжних політичних вчень, історичні моделі політичної влади: способи адаптації до української дійсності (Сорба О.М.); проблема формування політичної еліти в Україні (Дащаківська О.Ю.); технологія політичного процесу, політологічні теорії держави (Шипунов Г.В.); гендерні виміри лінійних та мережевих систем в політиці (Сорокопуд О.Є.); політичний міф як універсальний інформаційний код (Кацюк О.С.); політична комунікація, міжпартійна та внутрішньопартійна комунікація (Шиманова О.В.); моделі електоральної поведінки, детермінанти електорального вибору (Бунь В.В.); французький постмодернізм, репрезентований у працях Ж. Деріди, М. Фуко, Ж. Бодріяра, Ж. Лакана, Ж. Дельоза і Ф. Гватарі, Ю. Крістевої, як вимір означення у постнекласичній науці, політичного значення людини, можливості вияву її свободи (Гарбадин А.С.)


^

Наукові зв’язки кафедри

Кафедра має усталені зв’язки з провідними навчальними закладами України:

 • Києво-Могилянською академією,

 • Київським національним університетом ім. Т. Шевченка,

 • Донецьким національним університетом,

 • Ужгородським національним університетом,

 • ^

  Інститутом політичних та етнонаціональних досліджень НАНУ,

 • Волинським університетом ім. Л.Українки.


Співпраця здійснюється в таких напрямках: проведення наукових конференцій, семінарів, рецензування авторефератів, кандидатських та докторських дисертацій, підготовка підручників та навчальних посібників, обмін навчально-методичною літературою.

^ Конференція в Державному вищому навчальному закладі «Ужгородський національний університет». 2006 р.


Студентська наукова робота.

Студенти-політологи регулярно беруть участь та виборюють призові місця на Всеукраїнських олімпіадах з політології. Студенти відділення політології є активними учасниками наукових конференцій, семінарів різних рівнів. Створена Асоціація молодих політологів та політиків, видається студентський науковий журнал. Частина випускників продовжує навчатися в аспірантурі ЛНУ ім. І.Франка, а також за кордоном – Польщі.

^ Конференція «Методологія політичної науки». ЛНУ ім. Івана Франка. 2011 р.

Засідання кафедри. ЛНУ ім. Івана Франка. 2013 р.

^ Теоретико-методологічний семінар кафедри. ЛНУ ім. Івана Франка. 2013 р.


Докторантура та аспірантура.

При кафедрі теорії та історії політичної науки діє денна і заочна аспірантура за спеціальністю 23.00.01 – теорія та історія політичної науки. Випускники аспірантури Кацюк О. С., Шипунов Г.В., Сорокопуд О.Є., Сорба О.М., Дашаківська О.Ю., Шиманова О.В., Бунь В.В., Гарбадин А.С. працюють на кафедрі.

Нині на кафедрі здійснюють навчання на денній та заочній аспірантурі 9 випускників магістратури відділення “політологія”[ Львівського національного університету імені Івана Франка.


Роботи співробітників кафедри постійно публікуються у Віснику Львівського національного університету, серія філософські науки та серія міжнародні відносини. У 2011 році засноване наукове видання Вісник Львівського університету: Філософсько-політологічні студії.
Наукові та навчальні видання кафедри. Викладачі кафедри є авторами наукових монографій, словників, навчальних посібників, методичних рекомендацій, статей. Зокрема, підручники Денисенко В.М., Матвієнків С.М., Штерн В.Ю. “Політологія. Вступ до спеціальності” (2007); Дащаківська О.Ю., Мандзій Л.С. “Політична еліта: історія і теорія: Навчальний посібник” (2009); Денисенко В.М., Климончук В.Й., Привалов Ю.О. “Дискурс свободи: утопія та реальність вибору” (2007).


^ Участь у наукових конференціях та міжнародна співпраця. На кафедрі проводяться звітні наукові конференції, діє теоретико-методологічний семінар.

17 грудня 2008 року та 3 грудня 2010 року кафедрою теорії та історії політичної науки проведено І та ІІ читання всеукраїнської наукової конференції “Методологія політичної науки”.

^ II читання Всеукраїнської наукової конференції «Методологія політичної науки», грудень 2010р.


Члени кафедри беруть участь у конференціях в Києві, Ужгороді, Донецьку, Харкові тощо.

У сфері міжнародної науково-методологічної співпраці – працівники кафедри беруть активну участь у міжнародних конференціях у Варшаві, Кракові, Перемишлі.

У 2003 р. асистентка кафедри Сорокопуд О.Є. cтала волонтеркою світового молодіжного руху YMCA та спонукала молодь м. Львова зареєструвати громадську організацію «Львівська міська Християнська асоціація молоді та сім'ї  (YMCA)» На перших Загальних зборах організації обрана її Президентом. З 2008р. членкиня Ради Правління Всеукраїнської асоціації YМСА. У 2003 р. була інтерном по програмі «Молодіжна Альтернатива» у Спеціальній Тимчасовій Комісії по регламентації та моніторингу виконання Плану дій Україна – НАТО Верховної Ради України. У 2005 р. працювала ресурсною особою у  Шведській Раді Місій, (Стокгольм, Швеція), здійснивши дослідження на тему «Роль Церков в українському трансформаційному суспільстві».  В 2006-2007р. стала помічницею Голови Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин Верховної Ради України по Програмі сприяння Парламенту України університету Індіани для інтернів.

Здійснюючи представництво інтересів Львівської міської YMCA в органах місцевої, центральної, виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, громадських об'єднаннях, міжнародних та іноземних організаціях, реалізує ряд проектів, направлених на уповноваження дітей та молоді. Зокрема, була учасницею робочої групи Молодіжного Самміту ООН у 2003, 2004 та 2005 роках по тематиці «Національна молодіжна політика для розвитку Цілей Розвитку Тисячоліття», а також модераторкою комітету по Ґендерній рівності на Молодіжному Самміті ООН «Україна – Цілі Розвитку Тисячоліття» 2004р. У 2006р. проводить аналіз соціально-правової бази із ґендерної проблематики в Україні та працює над розробкою рекомендацій для парламентських слухань на тему: "Рівні права та рівні можливості в Україні: реалії та перспективи", які відбулися 21 листопада 2006 року. Представляє інтереси та презентує роботу Всеукраїнської асоціації УМСА у програмах та проектах на міжнародних заходах: «Глобальний форум по розбудові співпраці у подоланні ВІЛ/Снід», 2004 р. (Дарбан, ПАР), міжнародні молодіжні обміни «Відкрите сприйняття – відкриті кордони», проведені фундацією «Ріхтер» (Ден Хелдер, Нідерланди) у 2005 році у Баку, Азербайджан та у 2007 році у Львові, Бере участь у засіданні міжнародної групи Національної Спортивної Ради YWCA-YMCA Швеції у Хелсінгборгу та Стокгольмі, засіданні Генеральної Асамблеї YWCA-YMCA Швеції у Ескестюні  та у міжнародних семінарах по ґендерній рівності, (2005 р.. Стокгольм, Швеція, 2008 р. Прага, Чеська республіка, 2009 р. Київ, Україна) В рамках співпраці із Шведською радою місій працювала над розробкою та проведенням оцінки міжнародного курсу InterConnect. через робочі візити у три країни – Грузію, Вірменію та Узбекистан з метою дослідити наявність додаткових цінностей через навчання студентів та студенток з країн колишнього Радянського Союзу у Швеції по програмі InterConnect. Бере участь у розробці стратегічних бачень розвитку співпраці УМСА Львова та УМСА України із іншими УМСА Европи та світу. (Бангкок, Таїланд 2007,  Сарасота, США 2008,  Ванкувер, Калгарі, Канада 2009.

Аспірант кафедри Мотрен С. за час свого навчання на Магістерській програмі екуменічних наук в Українському католицькому університеті взяв участь у двох Екуменічних соціальних тижнях. В листопаді минулого року керівництво ІЕС відрядило його в складі групи студентів до Франції на 84-й Соціальний тиждень, що відбувався в Парижі. Тиждень був присвячений розгляду процесів демократизації в світі, обговоренні програм кандидатів та подальші перспективи Франції у міжнародній співпраці. Двічі був волонтером у паломницькому центрі Нотр-Дам де Ла Саллет, Франція.

Асистент кафедри Шиманова О.В. брала участь у Міжнародній науковій конференції «Європа регіонів», що відбувалась 27-28 квітня 2010 року у містах Хелм та Львів. Метою конференції було широке та міждисциплінарне вивчення проблематики, пов’язаної з явищем регіоналізму. Особлива увага була присвячена аналізу явищ та тенденцій, які виявляються у регіоналізмі в країнах Європейського Союзу або у спільних регіональних проектах країн ЄС та колишніх радянських республіках. В рамках конференції відбувся круглий стіл «Польсько-українські відносини: нові виклики».

Відпочинок
Кафедра теорії та історії політичної науки на г. Говерла (червень 2012р.)

Схожі:

Кафедра теорії та історії політичної науки iconНавчально-методичний посібник для студентів філософського факультету Львів 2009 Рекомендовано до друку кафедрою Теорії та історії політичної науки
Денисенко В. М. доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри теорії та історії політичної науки
Кафедра теорії та історії політичної науки iconНавчально-методичний посібник для студентів філософського факультету Львів 2009 Рекомендовано до друку кафедрою Теорії та історії політичної науки
Денисенко В. М. доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри теорії та історії політичної науки
Кафедра теорії та історії політичної науки iconНавчально-методичний посібник для студентів філософського факультету Львів 2009 Рекомендовано до друку кафедрою Теорії та історії політичної науки
Денисенко В. М. доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри теорії та історії політичної науки
Кафедра теорії та історії політичної науки iconМiнiстeрство освiти I науки україни львівський національний університет імені Івана Франка Кафедра теорії та історії політичної науки Програма навчальної дисциплiни
Зокрема через підвищення політичної культури оволодіння методами і підходами з метою проведення об'єктивного аналізу функціонування...
Кафедра теорії та історії політичної науки iconПрограма Співбесіди з теорії та історії політичної науки
Програма співбесіди з курсу теорії та історії політичної науки для абітурієнтів за напрямом підготовки 0301 «Соціально-політичні...
Кафедра теорії та історії політичної науки iconПрограма конференції «Методологія політичної науки»
Денисенко Валерій, професор, завідувач кафедри теорії та історії політичної науки
Кафедра теорії та історії політичної науки iconЗвіт з теми, яка виконувалась в межах робочого часу викладачів Найменування роботи Теорії політики: форми політичної рефлексії
Денисенко Валерій Миколайович, доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри теорії та історії політичної науки
Кафедра теорії та історії політичної науки iconФорма № н 04 Львівський національний університет імені Івана Франка Кафедра теорії та історії політичної науки “затверджую
Тології. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів з галузі знань 0301 – соціально-політичні науки, напряму підготовки...
Кафедра теорії та історії політичної науки iconГарбадин Андрій Стефанович
Франка за спеціальністю 23. 00. 01 – теорія та історія політичної науки. Аспірантуру закінчив достроково, захистивши кандидатську...
Кафедра теорії та історії політичної науки iconМіністерство освіти і науки України Львівський національний університет імені Івана Франка Філософський факультет кафедра теорії та історії політичної науки
Рекомендовано до друку Вченою радою філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи