Про проведення конкурсного відбору проектів наукових досліджень і розробок, що виконуватимуться за рахунок видатків загального фонду державного бюджету, починаючи з 2014 року icon

Про проведення конкурсного відбору проектів наукових досліджень і розробок, що виконуватимуться за рахунок видатків загального фонду державного бюджету, починаючи з 2014 року
Скачати 439.7 Kb.
НазваПро проведення конкурсного відбору проектів наукових досліджень і розробок, що виконуватимуться за рахунок видатків загального фонду державного бюджету, починаючи з 2014 року
Сторінка1/3
Дата09.06.2013
Розмір439.7 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ІВАНА ФРАНКАНаказ

29 квітня 2013 р. м.Львів № Н-153


Про проведення конкурсного відбору проектів наукових досліджень і розробок, що виконуватимуться за рахунок видатків загального фонду державного бюджету, починаючи з 2014 року


На виконання наказу Міністерства освіти і науки молоді та спорту України від 26.04.2013р. № 472


Н А К А З У Ю :


 1. Деканам факультетів, керівникам науково-дослідних підрозділів:


1.1. На засіданнях Вчених (науково-технічних) рад провести перший етап конкурсного відбору (далі – Конкурс) проектів за рахунок коштів загального фонду державного бюджету за кодом програмної класифікації видатків 2201040 (дослідження, наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами та державним замовленням, виконання міжнародних та науково-технічних програм та проектів вищими навчальними закладами та науковими установами, фінансова підтримка наукової інфраструктури та наукових об’єктів, що становлять національне надбання, амбулаторне медичне обслуговування працівників Кримської астрофізичної обсерваторії), (форми запитів додатки 1-4), що пропонуються до виконання у 2014р. на кошти, вивільнені з держбюджетних тем, які закінчуються у 2013р. (додаток 6). При проведенні Конкурсу оптимізувати тематику наукових досліджень і розробок з метою отримання вагомих наукових результатів та забезпечення ефективного використання бюджетних коштів.

1.2. Здійснювати формування тематики наукових досліджень і розробок відповідно до Переліку пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і розробок вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації та наукових установ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту на 2012-2015 роки, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 17.04.2012 N 472 (http://www.franko.lviv.ua/nd_ch/Geninf/MON_%E2%84%96%20472-17.04.12.pdf).

1.3. До 30 травня 2013р. подати у відділ науково-технічної інформації та науково-організаційної роботи (к.348) проекти, які визнані роботами високого рівня, у друкованому варіанті (2 прим.) і на електронному носії, витяги із протоколів Вчених (науково-технічних) рад, перелік проектів відповідно до форми (додаток 5).

Наказ та додатки розміщені на www.lnu.edu.ua. → наукові установи → науково-дослідна частина → нормативні документи → накази ректора.


2. Голові Науково-технічної ради університету проректору з наукової роботи Котуру Б.Я.:

2.1. до 20 червня 2013р. забезпечити проведення другого етапу внутрішнього Конкурсу, розглянути та затвердити результати проведеної експертизи представлених запитів, зробити висновки та подати рекомендації щодо бюджетного фінансування запропонованих проектів наукових досліджень.

2.2. до ^ 5 липня 2013р. подати Департаменту наукової діяльності та ліцензування Міністерства освіти і науки України перелік проектів, що пропонуються до виконання за рахунок видатків державного бюджету починаючи з 2013 року та відповідні супровідні документи.


3. Контроль за виконанням даного наказу покласти на проректора з наукової роботи Котура Б.Я.


Ректор І.О. ВакарчукПогоджено:

1.Проректор ________________________

2.Начальник відділу кадрів ____________

3.Начальник ПФВ____________________

4.Гол.Бухгалтер _____________________

5.Інспектор відділу кадрів______________

6.Начальник юридичного відділу________
Додаток 1

до наказу ректора

Львівського національного університету

імені Івана Франка

від 29 квітня 2013 № Н-153


Форма

Секція


Назва пріоритетного напряму розвитку науки і техніки: (згідно з Законом України від 12.10.2010 № 2519-17): _____________________________________________________________________________

Назва пріоритетного тематичного напряму:

(згідно з постановою КМУ від 07.09.2011 № 942):

_____________________________________________________________________________


Організація-виконавець

(повна назва)

Адреса:


Назва наукового проекту:


Керівник проекту (П.І.Б.)


Науковий ступінь учене звання


Місце основної роботи

Посада

Робоч. тел., факс: дом. тел.:

E-mail:


Запит розглянуто й погоджено рішенням Науково-технічної ради Львівського національного університету імені Івана Франка від «_____» 2013 р., протокол № .
^ Керiвник проекту


________________________________

Проректор із наукової роботи Львівського національного університету імені Івана Франка


_______________________проф. Б.Я. Котур

(підпис) П.І.Б


«____» ____________2013 р.

(підпис)


«____» ____________2013 р.

М.П.Секція


ПРОЕКТ

фундаментального дослідження за рахунок видатків державного бюджету


^ Назва проекту:

(не більше 15 слів)

Строки виконання (3 роки): з 2014р. по 2016р.

Обсяг фiнансування: тис. грн, зокрема на 2014 рiк:


1. АНОТАЦІЯ (до 15 рядків)

(короткий зміст проекту)

^ 2. ПРОБЛЕМАТИКА ДОСЛІДЖЕННЯ (до 30 рядків)

 • об’єкт дослідження;

 • предмет дослідження;

 • фундаментальна проблема, на вирішення якої спрямовано проект;

 • актуальність та значимість проекту для отримання нових знань, підтвердження гіпотез, теорій, подальшого використання на практиці.

^ 3. МЕТА І ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОЕКТУ (до 30 рядків)

 • мета;

 • завдання, на вирішення яких спрямовано проект.

4. СТАН ДОСЛІДЖЕНЬ ЗАДАЧІ (до 30 рядків):

 • аналіз результатів, отриманих вітчизняними та іноземними вченими із цієї проблеми;

 • напрацювання авторів проекту в даному напрямі.

^ 5. МЕТОДИ, ПІДХОДИ, ІДЕЇ, РОБОЧІ ГІПОТЕЗИ, ЯКІ ПРОПОНУЮТЬСЯ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ЗАВДАНЬ ПРОЕКТУ(до 30 рядків)

6. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОЕКТУ ТА ЇХ НАУКОВА НОВИЗНА (до 40 рядків):

 • отримання нових наукових знань, результатом яких можуть стати закони, концепції, теорії, нові методи тощо;

 • порівняння очікуваних результатів із результатами інших авторів в даній області досліджень.

^ 7. ДОРОБОК АВТОРІВ ЗА ТЕМАТИКОЮ ПРОЕКТУ (за останні 5 роки):

 • захищені виконавцями проекту або під керівництвом (науковий керівник, науковий консультант) виконавців проекту кандидатські та докторські дисертації (за тематикою проекту);

 • перелік виданих монографій (розділів у монографіях) за тематикою проекту;

 • перелік виданих підручників та навчальних посібників за тематикою проекту;

 • основні публікації, які характеризують доробок авторів (не більше 10).

^ Таблиця 1.

Доробок авторів проекту за останні 5 років

Показники

КількістьПублікації виконавців за тематикою НДР:

  1. статті у журналах, що входять до наукометричних баз даних;

  2. публікації в матеріалах конференцій, що входять до наукометричних баз даних ;

  3. статті у журналах, що включені до переліку наукових фахових видань України;

  4. монографії, опубліковані за рішенням Вченої ради ВНЗ (наукової установи);

  5. підручники, навчальні посібники з грифом МОН України;

  6. навчальні посібники без грифу МОН України;

  7. словники, довідники.


Підготовка наукових кадрів.

  1. захищено виконавцями проекту або під керівництвом (науковий консультант) виконавців проекту докторських дисертацій;

  2. захищено виконавцями проекту або під керівництвом (науковий керівник) виконавців проекту кандидатських дисертацій за тематикою НДР.

^ 8. ОЧІКУВАНЕ ВИКОРИСТАННЯ ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ (до 30 рядків):

8.1 В навчальному процесі:

 • підготовка нових лекційних курсів та циклів лабораторних робіт;

 • використання для вдосконалення лекційних курсів та оновлення циклів лабораторних робіт;

 • виконання магістерських кваліфікаційних робіт та дипломного проектування спеціалістів;

 • видання підручників, навчальних посібників.

8.2 Підготовка кадрів вищої кваліфікації:

 • підготовка та захист кандидатських і докторських дисертацій за проблематикою проекту.

8.3 Інформація про опублікування та розповсюдження результатів:

 • монографії, опубліковані за рішенням Вченої ради ВНЗ;

 • статті в журналах, віднесених до науково-метричних баз даних;

 • статті у фахових виданнях з переліку МОН України;

 • доповіді на міжнародних та вітчизняних конференціях.

^ Таблиця 2.

Очікувані результати

Показники

Кількість

1.

Заплановані публікації виконавців за тематикою НДР:

  1. статті у журналах, що входять до наукометричних баз даних;

  2. публікації в матеріалах конференцій, що входять до наукометричних баз даних ;

  3. статті у журналах, що включені до переліку наукових фахових видань України;

  4. монографії, опубліковані за рішенням Вченої ради ВНЗ (наукової установи);

  5. підручники, навчальні посібники з грифом МОН України;

  6. навчальні посібники без грифу МОН України;

  7. словники, довідники.
2.

Заплановане використання результатів НДР при підготовці наукових кадрів.

  1. захист докторських дисертацій за тематикою НДР;

  2. захист кандидатських дисертацій за тематикою НДР.

^ 9. ЕТАПИ РОБОТИ:

Таблиця 3.

Етапи роботи

Назва та зміст етапу

^ Очікувані результати етапу (зазначити конкретні наукові результати за етап),

звітна документація (зазначити кількість запланованих публікацій, захистів магістерських, кандидатських та докторських дисертацій, отримання охоронних документів на об’єкти права інтелектуальної власності).

1 етап (2014 р.)2 етап (2015 р.)3 етап (2016 р.)
^ 10. ВИКОНАВЦІ ПРОЕКТУ (з оплатою в межах запиту):

 • доктори наук ; кандидати наук ________;

 • молоді вчені до 35 років ___________, з них кандидатів ______,докторів________;

 • наукові працівники без ступеня _______________;

 • інженерно-технічні кадри: ______, допоміжний персонал ________;

 • аспіранти: ; студенти ______.

Р а з о м :

^ Таблиця 4.

Виконавці проекту*


№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові

Науковий ступінь

Вчене звання

Посада і місце основної роботи

Вік

*вносяться дані про докторів та кандидатів наук, а також молодих вчених та наукових працівників без ступеня


^ 11. НАЯВНІСТЬ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ПРОЕКТУ:

 • назва наукового (науково-навчального підрозділу), на базі якого виконуватиметься дослідження;

 • назва обладнання, термін його сертифікації та метрологічної повірки;

 • наявність електронного доступу до світових інформаційних ресурсів.


Додаток 2

до наказу ректора

Львівського національного університету

імені Івана Франка

від 29 квітня 2013 № Н-153

^ Форма

Секція


Назва пріоритетного напряму розвитку науки і техніки: (згідно з Законом України від 12.10.2010 № 2519-17): _____________________________________________________________________________

Назва пріоритетного тематичного напряму:

(згідно з постановою КМУ від 07.09.2011 № 942):

_____________________________________________________________________________


Організація-виконавець

(повна назва)

Адреса:


Назва наукового проекту:


Керівник проекту (П.І.Б.)


Науковий ступінь учене звання


Місце основної роботи

Посада

Робоч. тел., факс: дом. тел.:

E-mail:


Запит розглянуто й погоджено рішенням Науково-технічної ради Львівського національного університету імені Івана Франка від «_____» 2013 р., протокол № .


^ Керiвник проекту


________________________________

Проректор із наукової роботи Львівського національного університету імені Івана Франка


_______________________ проф. Б.Я. Котур

(підпис) П.І.Б


" "____________2013 р.

(підпис)


" "____________2013 р.

М.П.
  1   2   3

Схожі:

Про проведення конкурсного відбору проектів наукових досліджень і розробок, що виконуватимуться за рахунок видатків загального фонду державного бюджету, починаючи з 2014 року iconПро проведення конкурсного відбору проектів наукових досліджень І розробок, що виконуватимуться за рахунок видатків загального фонду державного бюджету починаючи з 2011 року
Оголошую наказ Міністерства освіти І науки України від 29. 03. 10 р. №262 «Про проведення конкурсного відбору проектів наукових досліджень...
Про проведення конкурсного відбору проектів наукових досліджень і розробок, що виконуватимуться за рахунок видатків загального фонду державного бюджету, починаючи з 2014 року iconПро проведення конкурсного відбору проектів наукових досліджень І розробок, що виконуватимуться за рахунок видатків загального фонду державного бюджету, починаючи з 2011 року На виконання наказу Міністерства освіти І науки України від 29.
Про проведення конкурсного відбору проектів наукових досліджень І розробок, що виконуватимуться за рахунок видатків загального фонду...
Про проведення конкурсного відбору проектів наукових досліджень і розробок, що виконуватимуться за рахунок видатків загального фонду державного бюджету, починаючи з 2014 року iconПро проведення конкурсного відбору проектів наукових досліджень і розробок, що виконуватимуться за рахунок видатків загального фонду державного бюджету починаючи з 2011 року
move to 0-16214642
Про проведення конкурсного відбору проектів наукових досліджень і розробок, що виконуватимуться за рахунок видатків загального фонду державного бюджету, починаючи з 2014 року iconПро проведення конкурсного відбору проектів наукових досліджень І розробок, що виконуватимуться за рахунок видатків загального фонду державного бюджету починаючи з 2011 року
Мон за рахунок коштів загального фонду державного бюджету, затвердженого наказом мон від 01. 06. 2006 р. №423, та з метою підвищення...
Про проведення конкурсного відбору проектів наукових досліджень і розробок, що виконуватимуться за рахунок видатків загального фонду державного бюджету, починаючи з 2014 року iconПро проведення конкурсного відбору проектів наукових досліджень І розробок, що виконуватимуться за рахунок видатків загального фонду державного бюджету починаючи з 2011 року
Мон за рахунок коштів загального фонду державного бюджету, затвердженого наказом мон від 01. 06. 2006 р. № 423, та з метою підвищення...
Про проведення конкурсного відбору проектів наукових досліджень і розробок, що виконуватимуться за рахунок видатків загального фонду державного бюджету, починаючи з 2014 року iconПро проведення конкурсного відбору проектів наукових досліджень І розробок, що виконуватимуться за рахунок видатків загального фонду державного бюджету починаючи з 2011 року
Мон за рахунок коштів загального фонду державного бюджету, затвердженого наказом мон від 01. 06. 2006 р. №423, та з метою підвищення...
Про проведення конкурсного відбору проектів наукових досліджень і розробок, що виконуватимуться за рахунок видатків загального фонду державного бюджету, починаючи з 2014 року iconПро проведення конкурсного відбору проектів нд та дкр, що виконуватимуться з 2011 р
Виконуватимуться за рахунок видатків загального фонду державного бюджету починаючи з 2011 року ”, а також з метою підвищення наукового...
Про проведення конкурсного відбору проектів наукових досліджень і розробок, що виконуватимуться за рахунок видатків загального фонду державного бюджету, починаючи з 2014 року iconПро проведення конкурсного відбору проектів наукових досліджень і розробок, що виконуватимуться за рахунок видатків загального фонду державного бюджету, починаючи з 2014 року
На виконання наказу Міністерства освіти і науки молоді та спорту України від 26. 04. 2013р. №472
Про проведення конкурсного відбору проектів наукових досліджень і розробок, що виконуватимуться за рахунок видатків загального фонду державного бюджету, починаючи з 2014 року iconПро проведення конкурсного відбору проектів наукових досліджень і розробок, що виконуються за рахунок видатків загального фонду державного бюджету починаючи з 2013 року
Міністерства освіти і науки України від 01. 06. 2006 р. №423, з метою підвищення наукового рівня фундаментальних досліджень, практичної...
Про проведення конкурсного відбору проектів наукових досліджень і розробок, що виконуватимуться за рахунок видатків загального фонду державного бюджету, починаючи з 2014 року iconНаказ №113-1 Про підготовку наукових проектів для участі у першому етапі конкурсного відбору проектів фундаментальних досліджень та прикладних досліджень І розробок, що пропонуються до виконання за рахунок видатків державного бюджету починаючи з 2013 року
Провести перший тур конкурсного відбору проектів наукових досліджень І розробок, виконання яких пропонується розпочати у 2013 році...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи