С. М. Програма фахових вступних випробувань icon

С. М. Програма фахових вступних випробувань
Скачати 263.62 Kb.
НазваС. М. Програма фахових вступних випробувань
Дата16.05.2013
Розмір263.62 Kb.
ТипДокументи


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Економічний факультет


Затверджено”

Декан економічного факультету

проф. Панчишин С. М.

__________________________


Програма

фахових вступних випробувань

з дисциплін професійної і практичної підготовки

для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра

(галузь знань 0305 – “Економіка та підприємництво”

спеціальність “Міжнародна економіка”)


Затверджено

на засіданні приймальної комісії

Львівського національного університету

імені Івана Франка

25.02.2013 р. (протокол № 9)


Львів-2013


Анотація

Прийом абітурієнтів, які мають диплом бакалавра (спеціаліста) для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за спеціальністю “Міжнародна економіка”, проводиться за результатами фахових вступних випробувань з дисциплін циклу професійної підготовки: “Міжнародна економіка”, “Міжнародні фінанси”, “Міжнародний маркетинг”, а також дисциплін циклу загаль­ноекономічної підготовки (економічна теорія): “Політична економія”, “Мік­роекономіка” та “Макроекономіка”.
^

Тема 1. МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА У СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНИХ НАУК


Міжнародний поділ праці та інших факторів виробництва. Суть, чинни­ки та види міжнародного поділу праці. Міжнародна спеціалізація та кооперу­вання. Міжнародний поділ інших факторів виробництва. Форми міжнарод­них економічних відносин. Суб’єкти міжнародної економіки.

Світовий ринок і світове господарство. Становлення світового ринку і його характерні риси. Міжнародний рух товарів. Переміщувані і неперемі­щувані товари. Рівновага на світовому ринку. Виникнення світового госпо­дарства. Мобільність факторів виробництва.

Економічний зміст та структура міжнародної економіки. Міжнародна економіка та її економічний зміст. Принципи структуризації міжнародної економіки. Основні регіони та інтеграційні об’єднання країн. Групи країн у міжнародній економіці (класифікації).

Міжнародна економіка як об’єкт наукового дослідження. Міжнародна макро- і мікроекономіка. Методи та інструментарій міжнародної економіки. Філософія міжнародної економіки. Автаркія. Протекціонізм та фритре­дерство.

^

Тема 2. ТЕОРІЇ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ


Класичні теорії міжнародної торгівлі. Теорія міжнародної торгівлі мер­кантилістів. Теорія абсолютної переваги А. Сміта. Теорія порівняльної пере­ваги Д Рікардо.

Неокласичні теорії міжнародної торгівлі. Теорія співвідношення факто­рів виробництва Гекшера–Оліна. Вирівнювання цін на фактори виробництва. Перевірка теорії Гекшера–Оліна. Парадокс Леонтьєва та його пояснення.

Сучасні теорії міжнародної торгівлі. Теорія специфічних факторів вироб­ництва. Вплив міжнародної торгівлі на розподіл доходів. Міжнародна тор­гівля в умовах недосконалої конкуренції. Модель внутрішньогалузевої міжнародної торгівлі. Теорія попиту в міжнародній торгівлі. Теорія конку­рентних переваг М. Портера.

^

Тема 3. МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ ТОВАРАМИ І ПОСЛУГАМИ


Показники міжнародної торгівлі та інструментарій її аналізу. Показники обсягу, ефективності та інтенсивності міжнародної торгівлі. Показники умов торгівлі та способи їх обчислення. Відносний попит на імпорт та відносна пропозиція імпорту. Показники еластичності попиту на імпорт та пропозиції експорту. Міжнародна торгівля та економічне зростання. Експортоорієнто­ване та імпортозаміщувальне зростання.

Структура та динаміка міжнародної торгівлі. Торгівля між окремими країнами та регіонами світу. Товарна структура міжнародної торгівлі. Особливості міжнародної торгівлі послугами. Україна на світовому ринку товарів і послуг.

Організація зовнішньоторгівельних операцій. Види зовнішньоторгі­вельних операцій. Умови міжнародної торгівлі Incoterms. Зовнішньоторговельні документи та їх види. Процес організації зовнішньоторгівельних угод.

^

Тема 4. ЗОВНІШНЬОТОРГІВЕЛЬНА ПОЛІТИКА


Види та знаряддя зовнішньоторговельної політики. Роль держави в міжнародній торгівлі. Інструменти зовнішньоторговельної політики. Надлиш­ки споживача і виробника.

Мито, його функції і види. Мито і його функції. Види мита та обчислення митної ставки. Ефективна ставка мита.

Економічні наслідки запровадження мита. Економічні наслідки запровадження імпортного мита для малої та великої відкритої економіки. Економічні наслідки запровадження вивізного мита. Аргументи на користь та проти політики протекціонізму.

Кількісні обмеження зовнішньої торгівлі. Квотування. Економічні наслідки запровадження квоти. Ліцензування зовнішньоекономічної діяль­ності. “Добровільне” обмеження експорту та наслідки його запровадження.

Приховані та фінансові методи зовнішньоторговельної політики. Техніч­ні бар’єри та їх види. Вплив внутрішніх податків та державних закупівель на міжнародну торгівлю. Експортні кредити та їх види. Демпінг у міжнародній торгівлі. Антидемпінгове регулювання. Торгівельні договори та правові режими у міжнародній торгівлі.

Зовнішньоторговельна політика окремих груп країн. Торгівельна політи­ка розвинених країн. Особливості торгівельної політики країн, що розви­ваються. Зовнішньоторговельна політика України. Економічні інститути, що регулюють міжнародну торгівельну політику. СОТ та її вплив на розвиток міжнародної торгівлі. Захист від демпінгованого і субсидованого імпорту. Захист прав на інтелектуальну власність. Допомога на урівноваження торговельного балансу. Промислова політика розвинених країн. Стратегічна торгівельна політика. Економічні санкції. Торговельна політика країн, що розвиваються. Регіональні торговельні угоди.

^

Тема 5. МІЖНАРОДНИЙ РУХ КАПІТАЛУ. ТНК І МІЖНАРОДНЕ ВИРОБНИЦТВО


Теорії переміщення факторів виробництва. Мобільність факторів у теорії порівняльної переваги. Рух факторів у теорії Гекшера–Оліна. Вплив переміщення факторів на міжнародну торгівлю.

Міжнародне переміщення капіталу. Теорії міжнародного переміщення капіталу. Основні форми і види вивезення капіталу. Вільні економічні зони. Сучасні тенденції міжнародного руху капіталу. Вплив експорту та імпорту капіталу на національну економіку. Державне регулювання переміщення капіталу.

Транснаціональні корпорації і міжнародне виробництво. Види міжнародних компаній та їх місце у світовій економіці. Іноземний капітал в економіці України. Теорії і мотиви прямих інвестицій ТНК. Вплив ТНК на економіку країн базування та економіку країн-реципієнтів. Трансферні ціни.

ТНК та інноваційні процеси в світі. Типи і структура ТНК. Фінансові, валютні і цінові аспекти ТНК.

Міжнародний кредит. Основні форми міжнародного кредиту. Міжнарод­ні фінансові центри. Світова криза заборгованості. Зовнішня заборгованість України.

Теорії міжнародного руху капіталу. Сучасні тенденції міжнародного руху капіталу. Види зон. Особливості офшорних зон, ВЕЗ і ТПР в Україні.

^

Тема 6. СВІТОВИЙ РИНОК ТЕХНОЛОГІЙ


Міжнародна передача технологій. Значення міжнародної передачі технологій. Вплив науково-технічних знань на розвиток економіки. Міжна­родний ринок технологій. Принципи оцінки технологій. Форми міжнародної передачі технологій. Інтелектуальна власність (правова захищеність як умова ефективної комерційної реалізації технології). Україна у системі міжнародної передачі технологій.

Науково-технічні знання у розвитку вітчизняної економіки і міжнародної торгівлі. Правова захищеність як умова ефективної комерційної реалізації технології. Принципи оцінки технологій. Канали передання та отримання технологій у ЗЕД.

^

Тема 7. МІЖНАРОДНА МІГРАЦІЯ РОБОЧОЇ СИЛИ


Міжнародна трудова міграція. Теорії міжнародної трудової міграції. Сучасні центри притягнення робочої сили. Наслідки переміщення трудових ресурсів між країнами. Регулювання міжнародних міграційних процесів Міжнародною організацією праці.

Причини, еволюція та зміна структури ММРС. Вплив ММРС на еконо­міку. Україна в міжнародному обміні трудовими ресурсами.

^

Тема 8. МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІЧНА ІНТЕГРАЦІЯ


Становлення, типи та ефекти міжнародної економічної інтеграції. Сутність та цілі міждержавної інтеграції. Теоретичні концепції міжнародної інтеграції. Типи інтеграційних об’єднань. Статичні та динамічні ефекти інтеграції.

Утворення та розвиток європейської економічної інтеграції. Етапи формування Європейського Союзу. Спільні економічні та фінансові інсти­тути. Наднаціональні політичні органи. Інтеграція України у Європейський союз.

Інтеграційні процеси в Північній і Латинській Америці, Азії та Африці. Північноамериканська угода про вільну торгівлю (NAFTA). Особливості латиноамериканських інтеграційних процесів. Економічна інтеграція в Азії. Інтеграційні процеси в Африці.

^

Тема 9. ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС


Поняття платіжного балансу і основні принципи його складання.

Стандартні компоненти платіжного балансу та їх структура.

Рахунок поточних операцій. Рахунок операцій з капіталом. Статистичне вирівнювання ПБ. Надлишок і дефіцит ПБ.

Платіжний баланс в економічному кругообігу. Національний дохід, чистий експорт і рахунок поточних операцій. Грошова маса і ПБ.

^

Тема 10. ВІДКРИТА ЕКОНОМІКА


Доходи і видатки у відкритій економіці. Базова модель закритої еконо­міки. Модель малої відкритої економіки. Модель великої відкритої еконо­міки.

Внутрішня і зовнішня рівновага у відкритій економіці. Побудова кривих IS, LM та BP. Властивості кривих IS, LM та BP. Модель Мандела–Флемінга. Напрями максимізації прибутку і його роль у розвитку національної еконо­міки.

Сукупні попит і пропозиція у відкритій економіці. Побудова кривої ^ AD для відкритої економіки. Сукупна пропозиція у відкритій економіці. Рівновага в моделі AD–AS. Пристосування відкритої економіки до екзогенних збурень.

Макроекономічна політика у малій відкритій економіці за плаваючого валютного курсу. Результативність фіскальної політики. Наслідки монетарної політики. Торгівельні обмеження за плаваючого валютного курсу.

Макроекономічна політика у малій відкритій економіці за фіксованого валютного курсу. Результативність монетарної політики. Наслідки фіскальної політики. Вплив торгівельних обмежень на національну економіку за фіксованого валютного курсу.

Міжнародна мобільність капіталу та результативність макроекономічної політики. Вплив мобільності капіталу на результативність фіскальної політики. Мобільність капіталу і наслідки монетарної політики.
^

Тема 11. МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ОРГАНІЗАЦІЇ

Роль МЕО у системі міжнародних господарських зв’язків. МЕО у системі ООН. Міжнародні фінансові організації. Міжнародні організації з регулювання торгівлі. Інші МЕО.
^

Тема 12. РОЛЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ОКРЕМИХ КРАЇН І РЕГІОНІВ У МІЖНАРОДНІЙ ЕКОНОМІЦІ

Класифікація країн. США та Канада у світовій економіці. Країни Західної Європи у світовій економіці. Економіка Японії. Китай. Країни, що розвиваються, у світовій економіці. Нові індустріальні країни. Країни з перехідною економікою.
^

Тема 13. МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНИ


Потенціал та структура економіки України. Природно-ресурсний, трудо­вий та інтелектуальний потенціал вітчизняної економіки. Необхідність та перехід економіки України до ринку. Нинішня структура економіки. Палив­но-енергетичні проблеми. Геополітичні інтереси України. Глобальні пробле­ми сучасності.

Зовнішня торгівля України та її перспективи. Транснаціональні корпорації та їх місце в економіці України. Наслідки трудової міграції для України. Динаміка курсу гривні. Інтеграція України у світову економіку та Європейський Союз.


^ Тема 14. СИСТЕМА МІЖНАРОДНИХ ФІНАНСІВ

Сутність та функції міжнародних фінансів. Фінансові ресурси світу та механізм їх перерозподілу. Міжнародні фінансові потоки та їх види. Класифікація міжнародних фінансових операцій. Міжнародні фінансові активи та їх властивості. Характеристика суб’єктів міжнародних фінансів.

Чинники становлення та розвитку міжнародних фінансів. Започаткування міжнародних фінансових відносин на території сучасної України. Міжнародні фінансові відносини індустріальної цивілізації. Особливості міжнародних фінансів на рубежі XXI ст. Глобалізація фінансового ринку. Чинники та наслідки глобалізації світових фінансів.


^ Тема 15. СВІТОВЕ ФІНАНСОВЕ СЕРЕДОВИЩЕ

Світове фінансове середовище та основні його компоненти. Світовий фінансовий ринок: суть та характерні риси. Структурні елементи світового фінансового ринку. Фінанси ТНК, як компонент світових фінансів. Ключові властивості фінансової системи ТНК. Міжнародна банківська справа. Транснаціональні банки (ТНБ) як основні суб’єкти міжнародної банківської справи. Універсалізація банківської справи. Основні операції ТНБ. Міжнародні портфельні інвестиції, як елемент світового фінансового середовища. Чинники зростання міжнародних портфельних інвестицій.

Міжнародні фінансової центри. Стадії розвитку міжнародних фінансових центрів. Основні елементи та умови існування міжнародного фінансового центру. Офшорні фінансової центри та їх основні види.

Міжнародний ринок дорогоцінних металів. Ціна золота та чинники, що її визначають.


^ Тема 16. СВІТОВА ВАЛЮТНО-ФІНАНСОВА СИСТЕМА ТА ЇЇ ЕВОЛЮЦІЯ

Історичні приклади світових валютних систем. Система золотого стандарту. Бретон-Вудська угода і система фіксованих валютних курсів. Європейська валютна система. Сучасні валютні системи. Світовий валютний порядок після розпаду Бретон-Вудської валютної системи. Валютна система керованого плавання.

^

Тема 17. ВАЛЮТНІ РИНКИ ТА ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ


Світовий валютний ринок (СВР). Об’єкти і суб’єкти СВР. Типи валютних ринків. Валютний курс і валютний ринок. Поняття валютного курсу. Реальний та ефективний обмінний курс. Угоди на валютному ринку. Касові операції і операції на ринку на строк. Хеджування і спекуляція на ВР. Арбітраж на валютному ринку. Валютний та процентний арбітраж.

Доходи від операцій на валютному ринку. Суть та типи операцій на валютному ринку. Тристоронній валютний арбітраж. Покритий процентний арбітраж. Зв’язок між спот- та форвардними угодами. Синтетичні цінні папери та угоди. Міжбанківська та біржова торгівля на валютному ринку. Ризики на валютному ринку.

Поняття досконалого ринку капіталу. Закон однієї ціни. Паритет купівельної спроможності (ПКС) у абсолютній та відносній формах. Реальний валютний курс та ПКС. Послаблення припущень моделі досконалого ринку капіталу. Емпіричні докази дотримання закону однієї ціни та ПКС. Значення ПКС для управлінських рішень. Індекс Біг-Мака. Обмеження для ПКС – гіпотеза Баласси-Семюелсона.

Паритет процентних ставок у моделі досконалого ринку капіталу. Лінія паритету процентних ставок. Покритий процентний арбітраж як можливість отримання доходу від відхилень від ППС. Вплив трансакційних витрат, податків та невизначеності на паритет процентних ставок. Емпіричні докази дотримання ППС. Ефект Фішера. Міжнародний ефект Фішера. Вплив трансакційних витрат, податків та невизначеності на міжнародний паритет Фішера. Емпіричні докази дотримання міжнародного паритету Фішера. Умова незміщеного форвардного курсу.

Теорія оптимальних валютних зон. Умови існування валютних зон. Критерії Манделла, Маккіннона, Кеннена. Європейська валютна одиниця. Єдина валюта та економічна інтеграція. Євро. Координація монетарної політики в ЄВС.


^ Тема 18. РИНОК ЄВРОВАЛЮТ

Євроринок як важливий компонент світового фінансового ринку. Євровалюта. Причини виникнення ринку євродолара. Ринок євровалют та його особливі ознаки. Джерела попиту і пропозиції на ринку євровалют. Євродепозит. Механізм формування євродепозитів. Євродепозитні

сертифікати: види та характеристики.

Євровалютне кредитування. Синдиковані кредити та процедура організації синдикованої позики. Недоліки синдикованих єврокредитів. Роловерні єврокредити. Механізми сек`юритизації єврокредитів: випуск Promissory notes та сертифікатів на синдиковані кредити.

Сучасні кредитні інструменти на ринку євровалют (євроноти, єврокомерційні папери, поновлювані кредити, кредитні лінії, тощо).

Порівняльний аналіз ціноутворення на ринку євровалют і на національному грошовому ринку. Трансакційні витрати (пов’язані із нагромадженням депозитів та обслуговуванням кредитів) на оншорному та офшорному грошовому ринку.

Арбітражні операції з євровалютами, Зовнішній та внутрішній арбітраж. Застосування форвардних контрактів при здійсненні арбітражу. Роль євроринку у міжнародних валютно-кредитних відносинах.


^ Тема 19. МІЖНАРОДНИЙ РИНОК ЦІННИХ ПАПЕРІВ. МІЖНАРОДНИЙ РИНОК ОБЛІГАЦІЙ


Міжнародний ринок цінних паперів. Поняття та структурні елементи міжнародного ринку цінних паперів. Основні напрямки розвитку міжнародного ринку цінних паперів. Міжнародний ринок боргових цінних паперів та його інструменти.

Ринок міжнародних облігацій. Суб’єкти міжнародного ринку облігацій. Інституційні інвестори, приватні інвестори.

Іноземні облігації. Особливості функціонування ринку іноземних облігацій.

Види іноземних облігацій.

Оцінка кредитного ризику і рейтинг на міжнародному ринку облігацій. Види кредитних рейтингів: рейтинги країн, рейтинги цінних паперів, рейтинги компаній емітентів. Довгострокові та короткострокові рейтинги. Інвестиційні цінні папери (investment-grade) та спекулятивні (junk-grade) цінні папери.

Особливості ринків іноземних облігацій Швейцарії, США, Японії.


^ Тема 20. РИНОК ЄВРООБЛІГАЦІЙ

Еволюція ринку єврооблігацій. Інституційні характеристики ринку єврооблігацій.

Ціноутворення на ринку єврооблігацій. Основні інструменти ринку єврооблігацій: прості („ванільні”: „callable bonds, non callable bonds” ), з плаваючою процентною ставкою, конвертовані, єврооблігації з варантом, єврооблігації зі змінним спредом. Первинний ринок єврооблігацій. Особливості розміщення єврооблігацій. Андеррайтинг.

Особливості ціноутворення на ринку єврооблігацій. Можливості проведення арбітражу.

Розвиток вторинного ринку єврооблігацій. Торгівля єврооблігаціями. Депозитарно-клірингова інфраструктура (CEDEL, CLEARSTREAM BANKING)та професійні організації ринку єврооблігацій (IPMA, ISMA, ICMA). Глобальні облігації.


^ Тема 21. МІЖНАРОДНИЙ РИНОК АКЦІЙ

Еволюція міжнародного ринку акцій. Класифікація ринків цінних паперів: mature market і emerging market. Показники інтернаціоналізації фондових ринків насиченості господарського обороту цінними паперами. Показники капіталізації ринку акцій/ВВП для країн із розвиненим фондовим ринком та країн із фондовими ринками, що формуються. Вплив глобальних та інтеграційних процесів на розвиток фондового ринку в Україні. Динаміка рівня ринкової капіталізації фондового ринку до ВВП України.

Ринок іноземних акцій. Чинники розвитку ринку іноземних акцій. Особливості розвитку європейського ринку іноземних акцій та ринків іноземних акцій Великої Британії та США. Створення єдиного інтегрованого панєвропейського ринку цінних паперів. NYSE EURONEXT. Перспективи запровадження ефективної системи контрою та нагляду на фінансовому ринку ЄС: створення ESRB (Європейської Ради системного ризику) і ESFS (Європейської системи фінансового нагляду).

Загальна характеристика депозитарних розписок. Типи програм депозитарних розписок. Переваги фінансування та інвестування через механізм депозитарних розписок.
^

Тема 22. МІЖНАРОДНІ КРЕДИТНІ РИНКИ


Міжнародний кредит як економічна категорія. Роль міжнародного кредиту в господарському житті. Форми міжнародного кредиту. суб’єкти та інструменти міжнародного ринку банківських кредитів. Ціна активу на міжнародному ринку банківських кредитів. Встановлення ціни кредиту на основі ставки LIBOR. Встановлення ціни кредиту основі PRIME RATE.

Процес організації міжнародного кредиту. Валютно-фінансові та платіжні умови міжнародного кредиту. Класифікація міжнародного кредиту за цільовим призначенням. Міжнародний лізинг. Факторинг. Форфейтинг. Сек`юритизація міжнародних кредитів.

Методи мінімізації та перенесення ризиків при міжнародному кредитуванні. Кредитний рейтинг.

Суверенні боржники на ринку несек`юритизованих кредитів і позик. Двосторонні кредити. Багатосторонні кредити. Цільові позики. Синдиковані кредити. Дефолт за державними зобов’язаннями.

Заборгованість у системі міжнародних фінансів. світовий борг і світова економіка. Криза світової заборгованості. Показники зовнішнього боргу. Боргові стратегії країн. Методи управління зовнішнім боргом. Шляхи реструктуризації боргових зобов`язань. Роль міжнародних фінансових організацій у регулюванні зовнішнього боргу. Характеристика Лондонського та Паризького клубів. Арбітраж в управлінні зовнішнім боргом. Зовнішній борг України та його структура.


^ Тема 23. ФІНАНСИ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОРПОРАЦІЙ


ТНК та їхні фінанси. Фінансова політика ТНК. Пряме зарубіжне інвестування ТНК. Мотиви здійснення прямого іноземного інвестування ТНК.

Внутрішньофірмові фінансові трансакції. Форми, джерела та параметри фінансування зарубіжних підрозділів ТНК. Трансферні ціни. Прискорення та затримування платежів („leads and lags”). Центри повторних рахунків. Транс­фери комісійних платежів та платежів за технологію („royalty”). Трансфери дивідендів. Внутрішньокорпораційні кредити. Взаємовідносини філій ТНК із головною фірмою. Фінансові зв’язки системи ТНК.

Міжнародне короткострокове фінансування ТНК. Стратегія короткострокового фінансування міжнародних операцій. Внутрішньокорпораційне фінансування. Фінансування ТНК банківськими та небанківськими установами.

Довгострокове фінансування міжнародних операцій. Зовнішні та внутрішні джерела міжнародного довгострокового фінансування.

Управління грошовими переказами ТНК. Контроль та регулювання міжнародних грошових операцій. Стратегії та механізми підвищення ефектив­ності, контрою і регулювання грошових операцій.

Оподаткування міжнародної діяльності ТНК.


^ Тема 24. МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ

Міжнародні розрахунки та їх організаційні засади. Валютно-фінансові та платіжні умови міжнародних операцій. Типи, види та форми міжнародних розрахунків. Валютні кліринги та їх форми. Ризики при міжнародних розрахунках.

Баланси міжнародних розрахунків. Види балансів міжнародних розрахунків.


^ ТЕМА 25 МІЖНАРОДНИЙ МАРКЕТИНГ ЯК НАУКА


Тенденції і проблеми розвитку світової економіки та міжнародної торгівлі. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Інтеграція та глобалізація. Інтернаціоналізація бізнесу. Інтегрованість України у світове економічне співтовариство.

Суть, завдання та особливості міжнародного маркетингу. Еволюція концепцій маркетингу. Виникнення міжнародного та глобального маркетингу визначення міжнарод­ного маркетингу. Суб’єкти та цілі міжнародного маркетингу. Стратегічна орієнтація поведінки на міжнародних ринках. Етноцентризм, адаптація та SRC критерій.

Значення міжнародного маркетингу в зовнішньоекономічній діяльності підприємств. Причини виходу підприємств на зарубіжні ринки. Основні передумови ефективної міжнародної комерційної діяльності. Стадії залучення компанії до міжнародної маркетингової діяльності.


Chapter Summary

Regardless of the theoretical approach used in defense of international trade, it is clear that the benefits from absolute or comparative advantage can accrue to any nation. Heightened competition from around the world has created increased pressure for protectionism from every region of the globe at a time when open markets are needed if world resources are to be developed and utilized in the most beneficial manner. It is true that there are circumstances when market protection may be needed and may be beneficial to national defense or the encouragement of infant industries in developing nations, but the consumer seldom benefits from such protection.

Free international markets help underdeveloped countries become self-sufficient, and because open markets provide new customers, most industrialized nations have cooperated in working toward freer trade. Such trade will always be partially threatened by various governmental and market barriers that exist or are created for the protection of local businesses. However, the trend has been toward freer trade. The changing economic and political realities are producing unique business structures that continue to protect certain major industries. The future of open global markets lies with the controlled and equitable reduction of trade barriers.


^ ТЕМА 26. ЕКОНОМІКО-ГЕОГРАФІЧНЕ, СОЦІОКУЛЬТУРНЕ ТА ПОЛІТИЧНЕ СЕРЕДОВИЩЕ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ


Чинники, що впливають на економіко-географічне середовище міжнародного маркетингу. Доктрина Монро. Географічні обмеження. Світові торговельні шляхи. Комунікація. Демографічні та екологічні тенденції у контексті економічного зростання.

Економічні умови формування міжнародного маркетингового середовища. Протекціонізм. Торговельний і платіжний баланси. Причини виникнення та способи усунення торговельних бар’єрів. Економічно обґрунтовані переваги: CSAs та FSAs.

Соціокультурне середовище та його складники. Елементи культури. Цінності, норми, ритуали, символи, переконання, мова та спосіб мислення. Усвідомлення культури. Фактичні та імперативні знання про соціокультурне середовище. Трактування часу P-Time versus M-Time.

Взаємовпливи соціокультурного середовища та міжнародного маркетингу. Бізнес-культура та етика. Орієнтація на швидке досягнення домовленості або формування тривалого партнерства. Корупція, хабарництво і соціальна відповідальність за прийняті рішення. Способи прийняття рішень. Стилі управління та комунікації. Шляхи подолання соціально-культурних суперечностей.

Політичне середовище міжнародного маркетингу. Основні чинники, що визначають політичний клімат країни. Економічні ризики застосування політичних санкцій. Способи передбачення та зниження ризиків, зумовлених нестабільністю політичного середовища.

Правове середовище міжнародного маркетингу. Види правових систем. Звичаєве, кодексне та ісламське право. Чинники правового середовища міжнародного маркетингу. Право інтелектуальної власності. Патентне законодавство. Антимонопольне законодавство в міжнародній практиці. Законодавство «зеленого маркетингу». Кіберзлочинність. Особливості правового середовища в пострадянських країнах. Способи вирішення міжнародних правових конфліктів.


Chapter Summary

A complete and thorough appreciation of the origins (geography, history, political economy, technology, and social institutions) and elements (cultural values, rituals, symbols, beliefs, and ways of thinking) of culture may well be the single most important gain to a foreign marketer in the preparation of marketing plans and strategies. Marketers can control the product offered to a market-its promotion, price, and eventual distribution methods-but they have only limited control over the cultural environment within which these plans must be implemented. Because they cannot control all the influences on their marketing plans, they must attempt to anticipate the eventual effect of the uncontrollable elements and plan in such a way that these elements do not preclude the achievement of marketing objectives. They can also set about to effect changes that lead to quicker acceptance of their products or marketing programs.

Planning marketing strategy in terms of the uncontrollable elements of a market is necessary in a domestic market as well, but when a company is operating internationally each new environment that is influenced by elements unfamiliar and sometimes unrecognizable to the marketer complicates the task. For these reasons, special effort and study are needed to absorb enough understanding of the foreign culture to cope with the uncontrollable features. Perhaps it is safe to generalize that of all the tools the foreign marketer must have, those that help generate empathy for another culture are the most valuable. Each of the cultural elements is explored in depth in subsequent chapters. Specific attention is given to business customs, political culture, and legal culture in the following chapters.


^ ТЕМА 27. РЕГІОНАЛЬНІ РИНКИ, МІЖНАРОДНІ УГРУПУВАННЯ КРАЇН І СЕГМЕНТАЦІЯ У СИСТЕМІ МАРКЕТИНГУ


Відмінності маркетингової діяльності на національних, регіональних та міжнародних ринках. Національні ринки та рівні їх розвитку. Стадії економічного зростання. Закономірності міжнародної кооперації. Регіональні ринки. Регіональний та локальний маркетинг. Міжнародні угрупування ринків. Чинники успішності економічного союзу країн. Маркетингова діяльність на сформованих ринках. Маркетингова діяльність на ринках, що формуються.

Сутність та особливості сегментації глобального ринку. Критерії та чинники сегментації міжнародних ринків. Особливості оцінки та вибору цільових сегментів. Вибір стратегії охоплення та способу позиціонування в залежності від ринку.


Chapter Summary

The experiences of the multinational market groups developed since World War II point out both the successes and the hazards such groups encounter. The various attempts at economic cooperation represent varying degrees of success and failure, but almost without regard to their degree of success, the economic market groups have created great excitement among marketers.

Economic benefits possible through cooperation relate to more efficient marketing and production. Marketing efficiency is effected through the development of mass markets, encouragement of competition, the improvement of personal income, and various psychological market factors. Production efficiency derives from specialization, mass production for mass markets, and the free movement of the factors of production. Economic integration also tends to foster political harmony among the countries involved; such harmony leads to stability, which is beneficial to the marketer.

The marketing implications of multinational market groups may be studied from the viewpoint of firms located inside the market or of firms located outside, which wish to sell to the markets. For each viewpoint the problems and opportunities are somewhat different; regardless of the location of the marketer, however, multinational market groups provide great opportunity for the creative marketer who wishes to expand volume. Market groupings make it economically feasible to enter new markets and to employ new marketing strategies that could not be applied to the smaller markets represented by individual countries. At the same time, market groupings intensify competition by protectionism within a market group but may foster greater protectionism between regional markets. Since there is little question that future global markets will revolve around regional superpowers, tomorrow's marketers must concern themselves with positioning in these trade groupings in order to keep the door open to opportunity. Mercosur and ASEAN+3, for example, suggest the growing importance of economic cooperation and integration. Such developments will continue to confront the international marketer by providing continually growing market opportunities and challenges.


^ ТЕМА 28. МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ У ФОРМУВАННІ ГЛОБАЛЬНОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА


Процес міжнародного маркетингового дослідження. Етапи міжнародного маркетингового дослідження. Окреслення проблеми та формулювання цілей дослідження. Оцінка витрат та переваг маркетингового дослідження. Аналіз та підведення підсумків. Відповідальність за результати проведеного маркетингового дослідження. Основні відмінності, які необхідно врахувати при порівнянні результатів досліджень у різних країнах. Інтерпретація та комунікація результатів дослідження для тих, хто ухвалює рішення. Організаційні проблеми дослідження у багатокультурному маркетинговому середовищі.

Методи отримання та опрацювання маркетингової інформації в міжнародному маркетингу. Джерела інформації для вивчення міжнародних ринків. Проблеми вторинних даних: доступність, надійність, зіставність, вагомість. Кількісний та якісний аналіз первинних даних. Труднощі збору первинної інформації. Міжнародні маркетингові дослідження в мережі Інтернет. Переваги та недоліки використання сучасних мультимедійних технологій у міжнародних маркетингових дослідженнях.


Chapter Summary

The basic objective of the market research function is providing management with information for more accurate decision making. This objective is the same for domestic and international marketing. In foreign marketing research, however, achieving that objective presents some problems not encountered on the domestic front.

Customer attitudes about providing information to a researcher are culturally conditioned. Foreign market information surveys must be carefully designed to elicit the desired data and at the same time not offend the respondent's sense of privacy. Besides the cultural and managerial constraints involved in gathering information for primary data, many foreign markets have inadequate or unreliable bases of secondary information. Such challenges suggest three keys to successful international marketing research: (1) the inclusion of natives of the foreign culture on research teams; (2) the use of multiple methods and triangulation; and (3) the inclusion of decision makers, even top executives, who must on occasion talk directly to or directly observe customers in foreign markets.


^ ТЕМА 29. ПЛАНУВАННЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ ТА УПРАВЛІННЯ МІЖНАРОДНИМ МАРКЕТИНГОМ

Планування маркетингової діяльності в міжнародному середовищі. Ранжування цілей підприємства за наявних обмежень. Підготовчий етап: попередній аналіз та відбір ринків. Стандартизація або диверсифікація (адаптація) маркетинг-міксу. Розроблення маркетингового плану. Формування стратегій. Еволюція поглядів на глобальну маркетингову стратегію.

Альтернативні стратегії входження на міжнародний ринок. Критерії оцінки і вибору стратегій охоплення закордонних ринків. Експорт як стратегія входження. Прямий та непрямий експорт. Ліцензування: причини, переваги, недоліки. Франчайзинг як форма партнерства із зарубіжними фірмами. Вихід на зовнішні ринки через інвестування. Місцеве виробництво, виробництво за контрактом, спільне підприємництво. Стратегічні союзи.

Управляння реалізацією маркетингового плану в умовах глобальної конкуренції. Організація маркетингової служби міжнародної компанії. Способи прийняття рішень. Централізована та децентралізована управлінська структура. Менеджмент продажу та управління торговими агентами на закордонних ринках. Вимоги, підбір та підготовка персоналу. Контроль, оцінка та мотивація представників компанії, що працює на закордонних ринках.

Chapter Summary

Expanding markets around the world have increased competition for all levels of international marketing. To keep abreast of the competition and maintain a viable position for increasingly competitive markets, a global perspective is necessary. Global competition also requires quality products designed to meet ever-changing customer needs and rapidly advancing technology. Cost containment, customer satisfaction, and a greater number of players mean that every opportunity to refine international business practices must be examined in light of company goals. Collaborative relationships, strategic international alliances, strategic planning, and alternative market-entry strategies are important avenues to global marketing that must be implemented in the planning and organization of global marketing management.


^ ТЕМА 30. МЕНЕДЖМЕНТ МІЖНАРОДНОГО МАРКЕТИНГУ СПОЖИВЧИХ ТА ІНВЕСТИЦІЙНИХ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ


Особливості міжнародної товарної політики щодо споживчих та інвестиційних товарів. Визначення та підтримання якості. Сервісне та гарантійне обслуговування в міжнародній маркетинговій політиці. Параметри конкурентоспроможності товарів та послуг на світовому ринку. Стандарти та сертифікація. Особливості попиту на споживчому та інвестиційному ринках (В2С та В2В). Вплив технології та рівня розвитку країни. Цикл життя товару на міжнародному ринку. Адаптація компонентів продукту. Інноваційне виробництво та проникнення на закордонні ринки.

Розробка міжнародного товарного асортименту. поширення асортименту вітчизняного ринку на зовнішні ринки. введення додаткових товарів до міжнародного асортименту. Товарна диверсифікація на світовому ринку. Презентація та позиціювання. Виставки та ярмарки.

Характерні особливості товару, що забезпечують його сприйняття покупцем. Єдина торговельна марка (знак) на світовому ринку. Пристосування товарних марок для кожного ринку. Приватні та національні бренди. Глобальні бренди та ефект країни походження.


Chapter Summary

The growing globalization of markets that gives rise to standardization must be balanced with the continuing need to assess all markets for those differences that might require adaptation for successful acceptance. The premise that global communications and other worldwide socializing forces have fostered a homogenization of tastes, needs, and values in a significant sector of the population across all cultures is difficult to deny. However, more than one authority notes that in spite of the forces of homogenization, consumers also see the world of global symbols, company images, and product choice through the lens of their own local culture and its stage of development and market sophistication. Each product must be viewed in light of how it is perceived by each culture with which it comes in contact. What is acceptable and comfortable within one group may be radically new and resisted within others, depending on the experiences and perceptions of each group. Understanding that an established product in one culture may be considered an innovation in another is critical in planning and developing consumer products for foreign markets. Analyzing a product as an innovation and using the Product Component Model may provide the marketer with important leads for adaptation.

Industrial (business-to-business) marketing requires close attention to the exact needs of customers. Basic differences across various markets are less than for consumer goods, but the motives behind purchases differ enough to require a special approach. Global competition has risen to the point that industrial goods marketers must pay close attention to the level of economic and technological development of each market to determine the buyer's assessment of quality. Companies that adapt their products to these needs are the ones that should be the most effective in the marketplace.

The demand for products and services in business-to-business markets is by nature more volatile than in most consumer markets. The demand also varies by level of economic development and the quality of educational systems across countries. Ultimately, product or service quality is defined by customers, but global quality standards such as ISO 9000 are being developed that provide information about companies' attention to matters of quality. After-sale services are a hugely important aspect of industrial sales. The demand for other kinds of business services (e.g., banking, legal services, advertising) is burgeoning around the world. Trade shows are an especially important promotional medium in business-to-business marketing.


^ ТЕМА 31. КАНАЛИ МІЖНАРОДНОГО МАРКЕТИНГУ


Альтернативні структури міжнародних каналів розподілу. Імпортоорієнтована структура дистрибуції. Японська структура дистрибуції. Особливості гуртової та роздрібної дистрибуції. Взаємодія бізнес-партнерів зарубіжних торговельних мереж. Тенденції розвитку сучасних каналів руху товарів від виробника до споживача. Інтернет.

Організація товарообороту на зовнішньому ринку. Переваги та недоліки залучення посередників. Види посередників: з країни виробника, з країни споживача, посередники, пов’язані з державними органами влади. Чинники, що впливають на вибір та функціонування каналів розподілу товарів на світовому ринку. Характеристики товару. Витрати. Контроль. Покриття. Довжина каналу дистрибуції. Послідовність. Доступність. Надійність. Розташування, вибір, мотивування та контроль за учасниками каналу дистрибуції. Стимулювання збуту та просування на зарубіжному ринку. Зміна умов збуту на зовнішніх ринках у фазі глобальних економічних спадів.


Chapter Summary

Careful analysis of the functions performed suggests more similarity than difference between international and domestic distribution systems; in both cases the three primary alternatives are using agent middlemen, merchant middlemen, or government-affiliated middlemen. In many instances, all three types of middlemen are employed on the international scene, and channel structure may vary from nation to nation or from continent to continent. The neophyte company in international marketing can gain strength from the knowledge that information and advice are available relative to the structuring of international distribution systems and that many well-developed and capable middleman firms exist for the international distribution of goods. Although international middlemen are more numerous, more reliable, and more sophisticated within the past decade, traditional channels are being challenged by the Internet, which is rapidly becoming an important alternative channel to many market segments. Such growth and development offer an ever-wider range of possibilities for entering foreign markets.


^ ТЕМА 32. ЛОГІСТИКА ЕКСПОРТУ ЯК НАПРЯМ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ


Передумови реалізації експортно-імпортних операцій. Загальні вимоги до проведення експортно-імпортної діяльності. Особливості експортно-імпортної діяльності в США. Митні особливості експортно-імпортних операцій в Україні.

Обмеження експортно-імпортної діяльності. Тарифи. Квоти. Ліцензії. Стандарти. Дозволи на проведення обміну. Бойкоти. Добровільні та інші обмеження.

Укладення та виконання міжнародних контрактів. Суть та види контрактів. Преамбула. Предмет. Дата і термін виконання. Базові умови поставки. Ціна. Гарантії. Пакування та маркування. Обставини нездоланної сили. Арбітраж. Умови, що забезпечують виконання договору та санкції. Інша документація. Міжнародні комерційні платежі. Оплата із використанням Letters of Credit, Bills of Exchange, Cash in Advance, Open Accounts, Forfaiting. Логістика експортно-імпортної діяльності. Складські приміщення та методи транспортування. Офшори, зони вільної торгівлі та вільні економічні зони. Взаємозалежність у процесі дистрибуції. Роль Інтернету в міжнародній логістиці.


Chapter Summary

An awareness of the mechanics of export trade is indispensable to the foreign marketer who engages in exporting goods from one country to another. Although most marketing techniques are open to interpretation and creative application, the mechanics of exporting are very exact; there is little room for interpretation or improvisation with the requirements of export licenses, quotas, tariffs, export documents, packing, marking, and the various uses of commercial payments. The very nature of the regulations and restrictions surrounding importing and exporting can lead to frequent and rapid change. In handling the mechanics of export trade successfully, the manufacturer must keep abreast of all foreign and domestic changes in requirements and regulations pertaining to the product involved. For firms unable to maintain their own export staffs, foreign-freight forwarders can handle many details for a nominal fee.

With paperwork completed, the physical movement of goods must be considered. Transportation mode affects total product cost because of the varying requirements of packing, inventory levels, time requirements, perishability, unit cost, damage and pilfering losses, and customer service. Transportation for each product must be assessed in view of the interdependent nature of all these factors. To ensure optimal distribution at minimal cost, a physical distribution system determines everything from plant location to final customer delivery in terms of the most efficient use of capital investment, resources, production, inventory, packing, and transportation.


^ ТЕМА 33. МІЖНАРОДНА РЕКЛАМА ТА ПРОСУВАННЯ


Роль реклами та стратегії просування в концепції міжнародного маркетингу. Сучасний глобальний ринок реклами, його основні риси. Чинники, що визначають особливості міжнародної реклами. Планування міжнародної рекламної кампанії. Визначення цілей. Вибір засобів комунікацій у міжнародному маркетингу. Основні проблеми рекламування на зовнішніх ринках. Стандартизація та модифікація міжнародної рекламної кампанії. Глобальна реклама. Основні принципи створення ефективного рекламного звернення. Рекламні табу. Антиреклама. Пропаганда.

Регулювання рекламної діяльності. Контроль за рекламними агенціями та власними підрозділами, що розробляють і реалізують програми міжнародної реклами та просування. Вплив законодавства країни на підготовку рекламного звернення. Особливості рекламного законодавства різних країн. Правові засади регулювання міжнародної рекламної діяльності. Об’єкти і суб’єкти регулювання. Міжнародний рекламний кодекс.


Chapter Summary

An integrated marketing communications (IMC) program includes coordination among advertising, sales management, public relations, sales promotions, and direct marketing. Global marketers face unique legal, language, media, and production limitations in every market. These must be considered when designing an IMC program. During the late 1990s many large firms moved toward an advertising strategy of standardization. However, more recently even the most multinational companies changed emphasis to strategies based on national, subcultural, demographic, or other market segments.

The major problem facing international advertisers is designing the best messages for each market served. The potential for cross-cultural misunderstandings is great in both public relations and in the various advertising media. The availability and quality of advertising media also vary substantially around the world. Marketers may be unable to profitably enter markets for lack of appropriate advertising media-for example, some products require the availability of TV.

Advances in communication technologies (particularly the Internet) are causing dramatic changes in the structure of the international advertising and communications industries. New problems are also being posed for government regulators as well. Despite these challenges the industry is experiencing dramatic growth as new media are developed and as new markets open to commercial advertising.


^ ТЕМА 34. ЦІНОУТВОРЕННЯ НА МІЖНАРОДНИХ РИНКАХ


Стратегічне значення ціноутворення у комплексі міжнародних маркетингових заходів. Види цін. Цінова конкуренція. Цінові війни. Вплив на ціну паралельного імпорту та чорного ринку. Цінові стратегії на світовому ринку: полі, гео, та етноцентрична. Процес формування цінової політики підприємства.

Формування цін в умовах глобальної конкуренції. Класифікація чинників, що визначають цінову політику фірми на міжнародному ринку. Підходи до визначення ціни. Підхід, який базується на витратах. Ринковий, стратегічний та конкурентний підходи. Стратегія трансферного ціноутворення. Компенсаційні угоди як ціновий інструмент. Типи зустрічної торгівлі. Проблеми використання компенсаційної торгівля. Кероване ціноутворення. Причини використання адміністративного ціноутворення. Вплив картелів.

Причини виникнення і способи боротьби з ескалацією цін. Витрати на експортування. Адміністративні витрати. Податки. Мито. Інфляція. Дефляція. Коливання валютного курсу. Зміни вартості валют. Транспортні витрати. Витрати на посередників. Зниження вартості благ. Усунення мита. Зменшення витрат на дистрибуцію. Використання зон вільної торгівлі. Демпінг.


Chapter Summary

Pricing is one of the most complicated decision areas encountered by international marketers. Rather than deal with one set of market conditions, one group of competitors, one set of cost factors, and one set of government regulations, international marketers must take all these factors into account, not only for each country in which they are operating, but often for each market within a country. Market prices at the consumer level are much more difficult to control in international than in domestic marketing, but the international marketer must still approach the pricing task on a basis of established objectives and policy, leaving enough flexibility for tactical price movements. Controlling costs that lead to price escalation when exporting products from one country to another is one of the most challenging pricing tasks facing the exporter. Some of the flexibility in pricing is reduced by the growth of the Internet, which has a tendency to equalize price differentials between country markets.

Pricing in the international marketplace requires a combination of intimate knowledge of market costs and regulations, an awareness of possible countertrade deals, infinite patience for detail, and a shrewd sense of market strategy.


Рекомендована література

а) навчальна дисципліна “Міжнародна економіка”

 1. Бураковський І. Теорія міжнародної торгівлі. – К.: Основи, 2000.

 2. Дахно І. І. Міжнародна торгівля. Видання 2-ге, доповнене. Навч. пос. – К.: Центр учбової літератури, 2007.

 3. Козак Ю. Г., Лук’яненко Д. Г., Макогон Ю. В. та ін. Міжнародна економіка: Навчальний посібник. – Вид. 2-ге, переробл. та доп. – К., 2004.

 4. Козик В. В., Панкова Л. А., Даниленко Н. Б. Міжнародні економічні відносини: Навч. посібник. – К.: Знання, 2003.

 5. Міжнародна економіка. За ред. Ю. Г. Козака. – К: Центр учбової літератури, 2009.

 6. Міжнародна економіка. За ред.. А. П. Румянцева. – К: Знання-Прес, 2003.

 7. Панчишин С. Макроекономіка: Навч. посібник. – К.: Либідь, 2001. – С. 439-448.

 8. Krugman, Paul R. International economics: theory & policy / Paul Krugman, Maurice Obstfeld. – 8th ed.- Pearson Education: The Addison-Wesley series in economics, 2009. - 706 p.


б) навчальна дисципліна “Міжнародні фінанси”

 1. Leviсh, Richard M. International finansial markets. Prises and policies. – The McGraw-Hill, 4ed, 2001.

 2. Бойцун Н. Є., Стукало Н. В. Міжнародні фінанси: Навчальний посіб­ник. – 2-ге видання. – К.: ВД ,,Професіонал”, 2005. – 336с.

 3. Боринець С. Я. Міжнарожні фінанси: Підручник. – 2-ге вид., перероб. І доп. – К.: Знання, 2006. – 494с.

 4. Габбард, Р. Глен. Гроші, фінансова система та економіка: Підручник / Пер. з англ.; Наук. ред. пер.М. Савлук, Д. Олесневич. – К.: КНЕУ, 2004. – 889с.

 5. Гальчинський А. С. Сучасна валютна система. – К.: Вища школа, 1995.

 6. Манків, Ґреґорі Н. Макроекономіка /Пер. з англ.; Пер з англ..; Наук. ред. пер. С.Панчишина. – К.: Основи, 2000. – 558 с.

 7. Мишкін, Фредерік С. Економіка грошей, банківської справи і фінансо­вих ринків / Пер. з англ. С. Панчишин, Г. Стеблій, А. Стасишин. – К.: Основи, 1998. – 963с.

 8. Міжнародні фінанси: Навч. посіб. / За ред. О. М. Мозгового. – К.: КНЕУ, 2005. – 504с.

 9. Міжнародні фінанси: Підручник / О. І. Рогач, А.С. Філіпенко, Т.С. Шемет та ін.; за ред. О.І. Рогача. – К.: Либідь, 2003. – 784 с.

 10. Петрашко Л. П. Міжнародні фінанси: Навч.-метод. посіб. для самост.
  вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2003. — 221 с.


в) навчальна дисципліна “Міжнародний маркетинг”

 1. Philips R. Cateora, John L. Graham. International Marketing with Student CD and PowerWeb. McGraw-Hill, 12ed, 2006.

 2. Johny Johanson. Global Marketing, Edition, McGraw-Hill, 4ed, 2006.

 3. Charles W.L. Hill. Global bussines today/ McGraw-Hill/Irwin. 3ed, 2004.

 4. Гоголь Г. П. Міжнародний маркетинг. Навч. посібник. – Львів: Видав­ництво Національного університету ”Львівська політехніка”, 2004.

 5. Циганкова Т. М. Міжнародний маркетинг: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц.— К.: КНЕУ, 2005. — 236 с.

 6. Циганкова Т.М. Міжнародний маркетинг: теоретичні моделі та бізнес-технології: Монографія. – К.: КНЕУ, 2004. – 400 с.Схожі:

С. М. Програма фахових вступних випробувань iconЗатверджую ректор Грищенко І. М. „ ” 2012 р. Програма фахових вступних випробувань
Програма фахових вступних випробувань розроблена на основі програм професійно-орієнтовних дисциплін «Основи технології виробів»,...
С. М. Програма фахових вступних випробувань iconЗатверджую ректор Грищенко І. М. „ ” 2012 р. Програма фахових вступних випробувань
Програма фахових вступних випробувань розроблена на основі програм професійно-орієнтовних дисциплін «Основи технології виробів»,...
С. М. Програма фахових вступних випробувань iconП. М. Якібчук програма фахових вступних випробувань з
Фізика", спеціальностей 040120301 та 040120301 "Фізика" проводиться за результатами фахових вступних випробувань. Вступні випробування...
С. М. Програма фахових вступних випробувань iconП. М. Якібчук програма фахових вступних випробувань з
Фізика", спеціальностей 040120301 та 040120301 "Фізика" проводиться за результатами фахових вступних випробувань. Вступні випробування...
С. М. Програма фахових вступних випробувань iconС. М. Програма фахових вступних випробувань
Прийом абітурієнтів, які мають диплом бакалавра (спеціаліста) для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за спеціальністю...
С. М. Програма фахових вступних випробувань iconДекан економічного факультету проф. Панчишин С. М. Програма фахових вступних випробувань
Прийом абітурієнтів, які мають диплом бакалавра (спеціаліста) для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за спеціальністю...
С. М. Програма фахових вступних випробувань iconВ. Г. Короленка затверджую голова приймальної комісії пнпу м.І. Степаненко 23 лютого 2012 року Кафедра журналістики програма фахових вступних випробувань творчий конкурс
Програма фахових вступних випробувань (творчий конкурс) абітурієнтів / Укладачі: проф. С. В. Семенко, доц. Педченко С. О., ст викл.  Шебеліст...
С. М. Програма фахових вступних випробувань iconПояснювальна записка складається з: Програми фахових вступних випробувань
Програма фахових вступних випробувань складена на основі навчальної програми з дисциплін “Історія та теорія соціальної роботи”, “Технологія...
С. М. Програма фахових вступних випробувань iconО.Є. Ходосовцев програма фахових вступних випробувань з іспанської мови та літератури
Програма вступних випробувань абітурієнтів для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів «спеціаліст», «магістр» з іспанської мови....
С. М. Програма фахових вступних випробувань iconПояснювальна записка щодо проведення фахових вступних випробувань на спеціальність «Філософія»
Пояснювальна записка складається з «Програми фахових вступних випробувань», «Вимог до рівня підготовки випускників», «Літератури»,...
С. М. Програма фахових вступних випробувань iconПрограма фахових вступних випробувань

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи