Протокол №12 Голова Вченої ради проф. Половинко І. І icon

Протокол №12 Голова Вченої ради проф. Половинко І. І
Скачати 96.98 Kb.
НазваПротокол №12 Голова Вченої ради проф. Половинко І. І
Дата16.05.2013
Розмір96.98 Kb.
ТипПрограма

Затверджено


на Вченій раді факультету електроніки

7 лютого 2013 р. Протокол № 12/5.


Голова Вченої ради проф. Половинко І. І.


Затверджено

на засіданні приймальної комісії

Львівського національного університету

імені Івана Франка

25.02.2013 р. (протокол № 9)


Програма вступних фахових випробувань на освітньо-кваліфікаційний рівень

бакалавр” напряму підготовки “Комп’ютерні науки” факультету електроніки


Матриці та операції над ними. Обернена матриця, умови існування оберненої матриці й алгоритм її обчислення.

Визначники 2-ого та 3-ого порядку.

Системи лінійних неоднорідних рівнянь. Розв’язування систем лінійних рівнянь методом оберненої матриці та методом Крамера.

Вектори на площині та у просторі. Лінійні операції над векторами. Скалярний, векторний та мішаний добутки векторів, їхні властивості та застосування.

Види рівняння прямої на площині. Кут між прямими. Умови паралельності та перпендикулярності прямих. Відстань від точки до прямої.

Лінії другого порядку. Рівняння кола, еліпса, гіперболи, параболи.

Види рівняння площини. Кут між площинами. Умови паралельності та перпендикулярності площин. Відстань від точки до площини.

Пряма у просторі. Види рівняння прямої у просторі. Кут між прямими. Умови паралельності й перпендикулярності прямих.

Взаємне розташування прямої і площини у просторі. Кут між прямою та площиною. Умови паралельності та перпендикулярності прямої і площини. Перетин прямої та площини.

Числові послідовності та їхні границі. Важлива границя.

Поняття функції однієї змінної. Границя функції в точці. Перша і друга важливі границі. Неперервність функції. Класифікація точок розриву функції.

Похідні елементарних функцій. Правила диференціювання складеної, оберненої та параметрично заданої функції. Диференціал функції. Похідні та диференціали вищих порядків.

Поняття функції багатьох змінних. Частинні похідні складеної та неявної функції. Повний диференціал функції. Похідна за напрямом. Градієнт.

Поняття невизначеного інтеграла та його властивості. Таблиця інтегралів. Основні методи інтегрування: заміна змінної під інтегралом; інтегрування частинами; інтегрування дробово-раціональних функцій.

Визначений інтеграл, його властивості. Застосування визначеного інтеграла до задач фізики та механіки.

Невласні інтеграли першого та другого роду. Критерії збіжності невласних інтегралів.

Подвійний інтеграл. Подвійний інтеграл в полярних координатах. Застосування подвійних інтегралів до обчислення площ та об’ємів.

Потрійний інтеграл. Потрійний інтеграл у сферичних та циліндричних координатах. Застосування потрійних інтегралів.

Сума та збіжність числового ряду. Основні властивості збіжних числових рядів. Знакододатні числові ряди. Ознаки збіжності. Знакозмінні числові ряди. Теорема Лейбниця. Абсолютна та умовна збіжність рядів.

Поняття степеневого ряду. Теорема Абеля. Радіус і область збіжності. Ряди Тейлора-Маклорена. Розклад елементарних функцій у степеневі ряди.

Поняття диференціального рівняння. Диференціальні рівнянь першого порядку з відокремлюваними змінними.

Лінійні та однорідні диференціальні рівняння першого порядку

Розв’язування лінійних диференціальних рівнянь вищих порядків із сталими коефіцієнтами. Метод варіації сталої та метод невизначених коефіцієнтів.


Логіка висловлювань. Основні поняття. Логічні зв’язки. Логічні формули, їх синтаксис та семантика. Значення істинності. Таблиці істинності. Інтерпретації. Закони логіки висловлювань. Кон’юнктивна та диз’юнктивна нормальні форми. Зведення до кон’юнктивної та диз’юнктивної нормальних форм.

Поняття множини, елемента множини, підмножини. Типи множин. Кортеж. Декартів добуток множин. Операції над множинами. Діаграми Венна. Бінарні рядки.

Правило суми та добутку. Розміщення та сполучення з повтореннями та без повторень. Перестановки з повтореннями та без повторень. Біном Ньютона. Властивості біноміальних коефіцієнтів. Принцип Діріхле. Принцип включення-виключення.

Поняття про граф. Орієнтований і неорієнтований граф, мультиграф, псевдограф. Вершини, ребра, дуги, петлі. Спеціальні класи простих графів.

Способи задання графів. Матриця інцидентності, матриця суміжності, список пар, список суміжності для орієнтованих і неорієнтованих графів.

Простий шлях та цикл. Орієнтований та неорієнтований шлях та цикл. Теорема існування простого шляху. Зв'язність. Сильно та слабо зв'язні графи. Точки з'єднання та мости. Теорема Кеніга. Алгоритм розпізнавання дводольності графа.

Ізоморфізм. Теорема про ізоморфність простих графів. Цикл та шлях Ейлера у графі. Алгоритм Фльорі. Цикл та шлях Гамільтона у графі.

Зваженість графів. Задача про найкоротший шлях. Алгоритми пошуку найкоротшого шляху. Алгоритм Дейкстри. Алгоритм Флойда. Порівняння ефективності алгоритмів пошуку найкоротшого шляху.

Поняття про чергу та стек. Принципи L.I.F.О. та F.I.F.O. Алгоритм пошуку вглиб (DFS-метод) та алгоритм пошуку вшир (BFS-метод). Порівняння складності DFS та BFS методів.

Означення планарного та плоского графів. Теорема Куратовського. Розфарбовування графів. Теорема Хейвуда. Хроматичні поліноми.


Елементи комбінаторики;

Випадкові події та дії над ними;

Класичне, геометричне та статистичне означення ймовірності;

Теореми додавання та множення ймовірностей;

Формула повної ймовірності. Формула Байєса.

Послідовність незалежних випробувань. Формула Бернуллі.

Випадкові величини та їх числові характеристики;

Випадкові вектори;

Закони розподілу випадкових величин;

Числові характеристики статистичного розподілу вибірки.


Кінематика матеріальної точки: переміщення, швидкість, прискорення. Рух тіл по колу. Гармонічні коливання.

Динаміка матеріальної точки і системи точок. Закони Ньютона. Механіка твердого тіла.

Закони збереження у механіці.

Основи фізики рідин.

Основи молекулярно-кінетичної теорії. Ідеальний газ. Газові закони.

Основи термодинаміки.

Реальні гази. Рівняння Ван-дер-Ваальса.

Електростатика. Напруженість і потенціал електричного поля. Принцип суперпозиції. Постійний електричний струм. Закони Кірхгофа. Робота і потужність струму.

Струми у різних середовищах.

Магнітне поле і його характеристики. Індукція та напруженість магнітного поля. Закон Біо-Савара-Лапласа.

Електромагнітна індукція. Закон Фарадея.

Змінний струм. Закон Ома у колі змінного струму.

Електромагнітні коливання. Електромагнітні хвилі. Рівняння Максвелла для електромагнітного поля.

Основи хвильової оптики. Інтерференція, дифракція та дисперсія світла. Поляризація світла. Закони теплового випромінювання.

Будова атома. Досліди Резерфорда. Модель атома за Бором. Поглинання та випромінювання світла. Серії у спектрах атома водню.

Атомне ядро. Протони, нейтрони. Дефект мас. Радіоактивність. Альфа-, бета- та гама-випромінювання. Ядерні реакції.


Методи розрахунку електричних і електронних кіл постійного і змінного струму.

Перехідні процеси в RLC колах. Резонанс.

Фільтри.

Загальні характеристики підсилювачів.

Генератори електричних коливань.

Випростувачі. Стабілізатори.


Інформаційні та арифметичні основи комп’ютерної схемотехніки.

Елементи комп’ютерної схемотехніки.

Послідовнісні вузли комп’ютерної схемотехніки.

Логічні основи комп’ютерної схемотехніки.

Структура пам’яті комп’ютерів.

Регістри. Лічильники.

Комбінаційні функціональні вузли комп’ютерної схемотехніки.


Властивості алгоритмів. Класичні алгоритмічні системи. Поняття про алгоритмічні системи. Граф-схеми алгоритмів.

Системи нормальних алгоритмів Маркова. Нормальні алгоритми. Принцип нормалізації. Універсальний нормальний алгоритм. Асоціативне числення слів.

Примітивно-рекурсивні, частково-рекурсивні, загально-рекурсивні та універсальні рекурсивні функції. Теза Черча. Теза Тюрінга. Рекурсивні та рекурсивно-перелічувані множини

Алгоритмічна система Тюрінга. Машина Тюрінга. Формальне визначення машини Тюрінга. Універсальна машина Тюрінга.

Алгоритмічна система Поста. Рівнодоступна адресна машина. Операторні алгоритмічні системи. Машина з довільним доступом до пам’яті. Обчислювальна складність РАМ-програм. Зв’язок машин Тюрінга і РАМ

Важко-розв’язні задачі. Поліноміальні алгоритми. Недетерміновані машини Тюрінга. Класи P- та NP-повноти.


Етапи розробки програмного забезпечення. Вимоги до процесу програмування. Стиль програмування.

Поняття алгоритму. Властивості алгоритмів та форми їхнього представлення.

Порівняльна характеристика можливостей процедурних мов програмування: Pascal і Сі.

Поняття типів даних. Характеристика скалярних (простих) типів з погляду мов Pascal і Сі.

Поняття оператора, операції, виразу. Пріоритет операцій.

Оператори введення даних з клавіатури. Оператори виведення на текстовий і графічний екрани (мови Pascal і Сі).

Оператори безумовних та умовних переходів (мови Pascal і Сі).

Оператори циклів. Функції дострокового виходу з циклу (мови Pascal і Сі).

Опис та виклик функцій у мовах Pascal, Сі. Процедури мови Pascal. Параметри - формальні та фактичні. Рекурсія.

Вказівники та посилання.

Масиви статичні та динамічні. Опис та використання масивів у мовах Pascal і Сі.

Записи (Pascal), структури (Сі) та їхнє використання у процедурному програмуванні.

Графічний режим роботи дисплею та його програмування в середовищах Borland Pascal та Borland C++.

Модулі у мові Pascal, їхнє створення та використання.

Файли у мовах Pascal і Сі.


Переваги і недоліки векторної графіки. Переваги і недоліки растрової графіки. Характеристики систем кольоропредставлення RGB, LAB, HSB, CMYK.

Основні поняття html.Структура html документа.

Теги для форматування тексту (жирний, курсив, підкреслений). Теги для блочного способу створення сайтів та їх атрибути.Теги для табличного способу створення сайтів та їх атрибути. Створення гіперпосилань та списків. Види форм. Теги та атрибути для створення форм.Розміщення на сайті зображень та навігаційних карт.

Основні поняття CSS. Переваги CSS. Підключення CSS до html.

Селектори CSS, їхні властивості та значення. Псевдокласи CSS.

Властивості color, background. Властивості для роботи з текстом. Блоки CSS та їх позиціонування. Властивості padding, margin, border.


Основні принципи ООП: абстрагування, інкапсулювання, успадкування, поліморфізм.

Класи, їхні поля та методи. Специфікатори доступу. Синтаксис опису класів у мовах Object Pascal та C++.

Об’єкти. Створення та використання.

Конструктори та деструктори.

Методи: віртуальні, динамічні, статичні, абстрактні.

Властивості.

Події.

Послідовність створення DLL в С++ Builder.

Послідовність створення власних візуальних компонент в Delphi.


Вибірка даних з допомогою SQL оператора SELECT. Групування та впорядковування даних вибірки, оператори ORDER BY та GROUP.

СУБД Microsoft Access: введення даних до таблиць; створення схеми даних у базі.

СУБД Microsoft Access: запити та їх застосування; створення запитів за допомогою конструктора; SQL режим запитів.

СУБД Microsoft Access: запити на поновлення, додавання, вилучення та вибірку даних.

Мова запитів до баз даних SQL: створення баз даних; створення та видалення таблиць; оператори CREATE TABLE, DROP TABLE, ALTEP TABLE.

Оператор SELECT: перевірка на відповідність шаблону, ключове слово LIKE; обрахунок кількості значень в стовпцях, функція COUNT.

Оператор SELECT: обрахунок середнього, максимального та мінімального значень в стовпцях. Функції AVG, MAX, MIN.


Поняття операційної системи, її призначення та функції.

Базові поняття архітектури операційних систем.

Процеси і потоки в операційних системах.

Керування оперативною пам’яттю в операційних системах.

Логічна та фізична організація файлових систем. Виконувані файли.

Мережні засоби операційних систем.


Середовища передавання даних в комп’ютерних мережах (КМ). Обмежені та необмежені середовища передавання даних (СПД). Основні характеристики СПД.

З’єднувальні елементи та активне обладнання КМ. Методи та режими передавання даних в КМ.

Логічна топології локальних КМ (ЛКМ) і методи доступу до СПД. Поняття архітектури мережі. Мережа архітектури Ethernet та її специфікації:

Кабельні ЛКМ інших архітектур: IEEE 802.5/Token Ring, FDDI, CDDI. Локальні комп’ютерні радіомережі (RLAN).


Означення ІАД. Стандартні типи закономірностей що визначаються ІАД. Задачі ІАД. Методи ІАД. Етапи вирішення задач ІАД.

Аналітичні обчислення на основі відомих закономірностей. Методи одновимірної оптимізації.

Інтерполяція та апроксимація функціональних залежностей.

Генетичні алгоритми як адаптивні методи для вирішення задач функціональної оптимізації.

Використання дерев рішень при ІАД.

Використання нейромереж для вирішення задач кластеризації та класифікації.

Схожі:

Протокол №12 Голова Вченої ради проф. Половинко І. І iconПротокол №6/5 Голова Вченої ради проф. Половинко І. І
Матриці та операції над ними. Обернена матриця, умови існування оберненої матриці й алгоритм її обчислення
Протокол №12 Голова Вченої ради проф. Половинко І. І iconПротокол №6/5 Голова Вченої ради проф. Половинко І. І
Матриці та операції над ними. Обернена матриця, умови існування оберненої матриці й алгоритм її обчислення
Протокол №12 Голова Вченої ради проф. Половинко І. І iconПротокол №6/5 Голова Вченої ради проф. Половинко І. І
Матриці та операції над ними. Визначники 2-ого та 3-ого порядку. Обернена матриця, умови існування оберненої матриці й алгоритм її...
Протокол №12 Голова Вченої ради проф. Половинко І. І iconПротокол №12 Голова Вченої ради проф. Половинко І. І
Програма вступних фахових випробувань на освітньо-кваліфікаційні рівні “магістр” та “спеціаліст” зі спеціальностей “Інформаційні...
Протокол №12 Голова Вченої ради проф. Половинко І. І iconПротокол №6/5 Голова Вченої ради проф. Половинко І. І
Закони динаміки матеріальної точки. Сили і взаємодії. Маса, як міра інертності. Рух системи матеріальних точок. Момент імпульсу матеріальної...
Протокол №12 Голова Вченої ради проф. Половинко І. І iconЗатверждено на засіданні Вченої ради економіко-правового факультету протокол №4 від 23. 12. 2011 р. Голова Вченої ради
Кожному студенту видаються тестові завдання – по 10 тестів для кожної з шести дисциплін, які поділяються на
Протокол №12 Голова Вченої ради проф. Половинко І. І iconПротокол №13/4 Голова ради проф. Половинко І. І. Фахова програма для студентів напряму підготовки 050101 «Мікро- та наноелектроніка»
Закони динаміки матеріальної точки. Рівняння руху. Сили І взаємодії. Маса, як міра інертності. Рівняння моментів для обертового руху...
Протокол №12 Голова Вченої ради проф. Половинко І. І iconПротокол № від 20 р. Голова вченої ради (піп, підпис)
Спеціальність
Протокол №12 Голова Вченої ради проф. Половинко І. І iconЗатверждено на засіданні Вченої ради економіко-правового факультету протокол №4 від 23. 12. 2011 р. Голова Вченої ради
Кожному студенту видаються тестові завдання – по 10 тестів для кожної з шести дисциплін: «Конституційне право України», «Цивільне...
Протокол №12 Голова Вченої ради проф. Половинко І. І iconХду ” ” 2011 р. Протокол № Голова Вченої ради, ректор університету
Загальні положення
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи