Протокол №12 Голова Вченої ради проф. Половинко І. І icon

Протокол №12 Голова Вченої ради проф. Половинко І. І
Скачати 220.6 Kb.
НазваПротокол №12 Голова Вченої ради проф. Половинко І. І
Дата16.05.2013
Розмір220.6 Kb.
ТипПрограма

Затверджено


на Вченій раді факультету електроніки

7 лютого 2013 р. Протокол № 12/5.


Голова Вченої ради проф. Половинко І. І.


Затверджено

на засіданні приймальної комісії

Львівського національного університету

імені Івана Франка

25.02.2013 р. (протокол № 9)


Програма вступних фахових випробувань на освітньо-кваліфікаційні рівні “магістр” та “спеціаліст” зі спеціальностей “Інформаційні технології проектування”, “Системне проектування”, “Системи штучного інтелекту” напряму підготовки “Комп’ютерні науки” факультету електроніки


Матриці та операції над ними. Обернена матриця, умови існування оберненої матриці й алгоритм її обчислення.

Визначники 2-ого та 3-ого порядку.

Системи лінійних неоднорідних рівнянь. Розв’язування систем лінійних рівнянь методом оберненої матриці та методом Крамера.

Вектори на площині та у просторі. Лінійні операції над векторами. Скалярний, векторний та мішаний добутки векторів, їхні властивості та застосування.

Види рівняння прямої на площині. Кут між прямими. Умови паралельності та перпендикулярності прямих. Відстань від точки до прямої.

Лінії другого порядку. Рівняння кола, еліпса, гіперболи, параболи.

Види рівняння площини. Кут між площинами. Умови паралельності та перпендикулярності площин. Відстань від точки до площини.

Пряма у просторі. Види рівняння прямої у просторі. Кут між прямими. Умови паралельності й перпендикулярності прямих.

Взаємне розташування прямої і площини у просторі. Кут між прямою та площиною. Умови паралельності та перпендикулярності прямої і площини. Перетин прямої та площини.

Числові послідовності та їхні границі. Важлива границя.

Поняття функції однієї змінної. Границя функції в точці. Перша і друга важливі границі. Неперервність функції. Класифікація точок розриву функції.

Похідні елементарних функцій. Правила диференціювання складеної, оберненої та параметрично заданої функції. Диференціал функції. Похідні та диференціали вищих порядків.

Поняття функції багатьох змінних. Частинні похідні складеної та неявної функції. Повний диференціал функції. Похідна за напрямом. Градієнт.

Поняття невизначеного інтеграла та його властивості. Таблиця інтегралів. Основні методи інтегрування: заміна змінної під інтегралом; інтегрування частинами; інтегрування дробово-раціональних функцій.

Визначений інтеграл, його властивості. Застосування визначеного інтеграла до задач фізики та механіки.

Невласні інтеграли першого та другого роду. Критерії збіжності невласних інтегралів.

Подвійний інтеграл. Подвійний інтеграл в полярних координатах. Застосування подвійних інтегралів до обчислення площ та об’ємів.

Потрійний інтеграл. Потрійний інтеграл у сферичних та циліндричних координатах. Застосування потрійних інтегралів.

Сума та збіжність числового ряду. Основні властивості збіжних числових рядів. Знакододатні числові ряди. Ознаки збіжності. Знакозмінні числові ряди. Теорема Лейбниця. Абсолютна та умовна збіжність рядів.

Поняття степеневого ряду. Теорема Абеля. Радіус і область збіжності. Ряди Тейлора-Маклорена. Розклад елементарних функцій у степеневі ряди.

Поняття диференціального рівняння. Диференціальні рівнянь першого порядку з відокремлюваними змінними.

Лінійні та однорідні диференціальні рівняння першого порядку

Розв’язування лінійних диференціальних рівнянь вищих порядків із сталими коефіцієнтами. Метод варіації сталої та метод невизначених коефіцієнтів.


Логіка висловлювань. Основні поняття. Логічні зв’язки. Логічні формули, їх синтаксис та семантика. Значення істинності. Таблиці істинності. Інтерпретації. Закони логіки висловлювань. Кон’юнктивна та диз’юнктивна нормальні форми. Зведення до кон’юнктивної та диз’юнктивної нормальних форм.

Поняття множини, елемента множини, підмножини. Типи множин. Кортеж. Декартів добуток множин. Операції над множинами. Діаграми Венна. Бінарні рядки.

Правило суми та добутку. Розміщення та сполучення з повтореннями та без повторень. Перестановки з повтореннями та без повторень. Задача про цілочисельні розв’язки рівняння. Алгоритми генерування перестановок та сполучень у лексикографічному порядку.

Біном Ньютона. Властивості біноміальних коефіцієнтів. Принцип Діріхле. Принцип включення-виключення. Поняття про твірну функцію.

Поняття про граф. Орієнтований і неорієнтований граф, мультиграф, псевдограф. Вершини, ребра, дуги, петлі. Спеціальні класи простих графів.

Способи задання графів. Матриця інцидентності, матриця суміжності, список пар, список суміжності для орієнтованих і неорієнтованих графів.

Простий шлях та цикл. Орієнтований та неорієнтований шлях та цикл. Теорема існування простого шляху. Зв'язність. Сильно та слабо зв'язні графи. Точки з'єднання та мости. Теорема Кеніга. Алгоритм розпізнавання дводольності графа.

Ізоморфізм. Теорема про ізоморфність простих графів. Цикл та шлях Ейлера у графі. Алгоритм Фльорі. Цикл та шлях Гамільтона у графі.

Зваженість графів. Задача про найкоротший шлях. Алгоритми пошуку найкоротшого шляху. Алгоритм Дейкстри. Алгоритм Флойда. Порівняння ефективності алгоритмів пошуку найкоротшого шляху.

Поняття про чергу та стек. Принципи L.I.F.О. та F.I.F.O. Алгоритм пошуку вглиб (DFS-метод) та алгоритм пошуку вшир (BFS-метод). Порівняння складності DFS та BFS методів.

Означення планарного та плоского графів. Теорема Куратовського. Розфарбовування графів. Теорема Хейвуда. Хроматичні поліноми.


Елементи комбінаторики;

Випадкові події та дії над ними;

Класичне, геометричне та статистичне означення ймовірності;

Теореми додавання та множення ймовірностей;

Формула повної ймовірності. Формула Байєса.

Послідовність незалежних випробувань. Формула Бернуллі.

Випадкові величини та їх числові характеристики;

Випадкові вектори;

Закони розподілу випадкових величин;

Числові характеристики статистичного розподілу вибірки.


Кінематика матеріальної точки: переміщення, швидкість, прискорення. Рух тіл по колу. Гармонічні коливання.

Динаміка матеріальної точки і системи точок. Закони Ньютона. Механіка твердого тіла.

Закони збереження у механіці.

Основи фізики рідин.

Основи молекулярно-кінетичної теорії. Ідеальний газ. Газові закони.

Основи термодинаміки.

Реальні гази. Рівняння Ван-дер-Ваальса.

Електростатика. Напруженість і потенціал електричного поля. Принцип суперпозиції. Постійний електричний струм. Закони Кірхгофа. Робота і потужність струму.

Струми у різних середовищах.

Магнітне поле і його характеристики. Індукція та напруженість магнітного поля. Закон Біо-Савара-Лапласа.

Електромагнітна індукція. Закон Фарадея.

Змінний струм. Закон Ома у колі змінного струму.

Електромагнітні коливання. Електромагнітні хвилі. Рівняння Максвелла для електромагнітного поля.


Основні закони променевої оптики.

Хвильові властивості світла. Шкала електромагнітних хвиль. Фазова та групова швидкості світла. Дисперсія. Фур’є-аналіз хвиль.

Явища на межі розділу двох середовищ. Кут Брюстера. Явище повного внутрішнього відбивання світла. Оптичні волокна.

Інтерференція світла. Когерентність. Схеми інтерференції. Дифракція світла. Приклади дифракції на стандартних перешкодах. Дифракційна ґратка.

Оптичні прилади для формування зображення. Роздільна здатність. Елект­ронний мікроскоп. Основи голографії.

Поляризація світла. Типи поляризації. Закон Малюса.

Дисперсія світла. Спектральні пристрої. Квантові властивості світла. Закони теплового випромінювання. Формула Планка. Поглинання та випромінювання світла. Формула Буґера. Фотоефект. Лазери.


Методи розрахунку електричних і електронних кіл постійного і змінного струму. Багатополюсники.

Перехідні процеси в RLC колах. Резонанс.

Фільтри.

Підсилювачі. Зворотні зв’язки в підсилювачах.

Генератори електричних коливань.

Випростувачі. Стабілізатори.


Інформаційні та арифметичні основи комп’ютерної схемотехніки.

Елементи комп’ютерної схемотехніки.

Послідовнісні вузли комп’ютерної схемотехніки.

Логічні основи комп’ютерної схемотехніки.

Структура пам’яті комп’ютерів.

Регістри. Лічильники.

Комбінаційні функціональні вузли комп’ютерної схемотехніки.

Еволюція ЕОМ. Основні класи.

Класифікація архітектур ЕОМ. Способи вдосконалення архітектур.

Представлення інформації у ЕОМ.

Конвеєрна обробка даних.

Організація пам’яті .

Основні блоки ЕОМ, їх призначення та взаємодія. Функціональні характеристики.

Основи архітектури мікропроцесорів.


Властивості алгоритмів. Типи алгоритмів. Складність алгоритмів. , , О –позначення. Композиції алгоритмів: суперпозиція, об’єднання, розгалуження, ітерація.

Абстрактні алфавіти. Операції конкатенації, входження, заміни. Алфавітний оператор. Кодувальні алфавітні оператори. Способи задання алфавітних операторів.

Системи нормальних алгоритмів Маркова. Оператор підстановки і розпізнавач входження. Нормальні алгоритми. Принцип нормалізації. Універсальний нормальний алгоритм.

Рекурсивні функції. Функція наступності, нуль-функція, функція вибору аргументів; оператор суперпозиції, оператор примітивної рекурсії, оператор мінімізації. Примітивно-рекурсивні, частково-рекурсивні, загально-рекурсивні та універсальні рекурсивні функції. Теза Черча. Теза Тюрінга.

Алгоритмічна система Тюрінга. Машина Тюрінга. Формальне визначення машини Тюрінга. Універсальна машина Тюрінга.

Алгоритмічна система Поста. Рівнодоступна адресна машина. Проблема розпізнавання самозастосовності алгоритмів та проблема зупинки.

Важкорозв’язні задачі. Поліноміальні алгоритми. Недетерміновані машини Тюрінга. Класи P- та NP-повноти. Проблема P = NP. Поліноміальна звідність. NP-повні задачі. Доведення NP-повноти задачі. Приклади NP-повних задач. NP-важкі задачі.


Етапи розробки програмного забезпечення. Вимоги до процесу програмування. Стиль програмування.

Поняття алгоритму. Властивості алгоритмів та форми їхнього представлення.

Порівняльна характеристика можливостей процедурних мов програмування: Pascal і Сі.

Поняття типів даних. Характеристика скалярних (простих) типів з погляду мов Pascal і Сі.

Поняття оператора, операції, виразу. Пріоритет операцій.

Оператори введення даних з клавіатури. Оператори виведення на текстовий і графічний екрани (мови Pascal і Сі).

Оператори безумовних та умовних переходів (мови Pascal і Сі).

Оператори циклів. Функції дострокового виходу з циклу (мови Pascal і Сі).

Опис та виклик функцій у мовах Pascal, Сі. Процедури мови Pascal. Параметри - формальні та фактичні. Рекурсія.

Вказівники та посилання.

Масиви статичні та динамічні. Опис та використання масивів у мовах Pascal і Сі.

Записи (Pascal), структури (Сі) та їхнє використання у процедурному програмуванні.

Графічний режим роботи дисплею та його програмування в середовищах Borland Pascal та Borland C++.

Модулі у мові Pascal, їхнє створення та використання.

Файли у мовах Pascal і Сі.


Переваги і недоліки векторної графіки. Переваги і недоліки растрової графіки. Характеристики систем кольоропредставлення RGB, LAB, HSB, CMYK.

Основні поняття html.Структура html документа.

Теги для форматування тексту (жирний, курсив, підкреслений). Теги для блочного способу створення сайтів та їх атрибути.Теги для табличного способу створення сайтів та їх атрибути. Створення гіперпосилань та списків. Види форм. Теги та атрибути для створення форм.Розміщення на сайті зображень та навігаційних карт.

Основні поняття CSS. Переваги CSS. Підключення CSS до html.

Селектори CSS, їхні властивості та значення. Псевдокласи CSS.

Властивості color, background. Властивості для роботи з текстом. Блоки CSS та їх позиціонування. Властивості padding, margin, border.


Основні принципи ООП: абстрагування, інкапсулювання, успадкування, поліморфізм.

Класи, їхні поля та методи. Специфікатори доступу. Синтаксис опису класів у мовах Object Pascal та C++.

Об’єкти. Створення та використання.

Конструктори та деструктори.

Методи: віртуальні, динамічні, статичні, абстрактні.

Властивості.

Події.

Послідовність створення DLL в С++ Builder.

Послідовність створення власних візуальних компонент в Delphi.


Середовище розробки програмного забезпечення .NET Framework: бібліотеки класів і CLR.
Структура С#-програми. Поняття про класи і об’єкти; метод Main. Простір імен. Етапи виконання програм в середовищі .NET.
Універсальна система типів Common Type System (CTS). Типи-значення і типи-посилання. Множини значень вбудованих типів, форми літералів.
Оголошення змінних та констант; поняття про ініціалізацію. Відмінності локальних змінних і полів-членів класу. System.Object як базовий тип CTS. Ієрархія і псевдоніми типів CTS. Поняття про явне і неявне перетворення типів. Функціональність вбудованих типів.
Поняття компоненти. Вибір між компонентою, керуючим елементом та класом. Інтерфейс IComponent та клас System.ComponentModel.Component. Члени інтерфейсу IComponent. Розміщення компоненти у контейнері. Стратегії інтеграції програмного забезпечення. Розподілена архітектура компонентних систем. Формальні та візуальні методи конструювання компонент.
Методи класу System.Console для обміну даними з вхідним і вихідним потоками консольної програми.
Визначення класу. Об’єкти як екземпляри класу. Інкапсуляція: поля – компоненти даних, методи – функціональні компоненти; властивості (properties). Модифікатори доступу до компонентів. Спеціальні методи класу - конструктори. Недетерміноване звільнення пам’яті, збирання сміття.
Cтатичні члени класу. Вкладені класи. Способи доступу до членів класу.
Синтаксис методів. Сигнатура методу. Категорії формальних параметрів. Виклик методу. · Перевантаження методів, правила вибору реалізації методу. Поняття про два види поліморфізму.
Конструювання об’єктів. Відмінність конструкторів від інших методів. Перевантаження конструкторів; особливості конструктора без аргументів. Ініціалізація об’єктів. Cтатичні конструктори.
Оголошення, конструювання та використання масивів.
Операнди і оператори. Приорітет і порядок виконання операторів при обчисленні виразів.
Оператори. Блок операторів. Оператори управління: if, switch, for, foreach, while, do, continue, break, goto, return. Особливості програмної реалізації основних видів алгоритмічних структур. Перевизначення операторів. Синтаксис операторів; правила перевизначення, обмеження щодо превантаження операторів.
Визначення і використання властивостей. Успадкування властивостей.
Принципи будови ієрархії класів. Успадкування та композиція, особливості використання вкладених і базових підоб’єктів. Запечатані (sealed) класи. Поняття інтерфейсу, специфікатор доступу.
Синтаксис похідного класу. Ієрархія областей видимості. Реалізація конструкторів похідних класів.
Реалізація поліморфізму через інтерфейси. Методи, властивості і події як члени інтерфейсу. Особливості реалізації членів інтерфейсу.
Реалізація поліморфізму через успадкування. Зміна функціональності в похідних класах: перевантаження, перевизначення і приховування членів базового класу. Доступ до членів базового класу. Абстрактні класи і члени. Приведення типу об’єкта до базового класу.
Клас System.Exception як базовий для винятків. Оператор генерування винятків у try-блоках; перехоплення винятку, catch-блоки. Передача даних в обробник. Розпізнавання виняткових ситуацій; обробка винятків одного типу; використання ієрархій винятків.
Оголошення делегата. Оголошення і генерування подій. Зв'язування делегатів з подіями. Події з кількома обробниками.


Вибірка даних з допомогою SQL оператора SELECT. Групування та впорядковування даних вибірки, оператори ORDER BY та GROUP.

СУБД Microsoft Access: введення даних до таблиць; створення схеми даних у базі.

СУБД Microsoft Access: запити та їх застосування; створення запитів за допомогою конструктора; SQL режим запитів.

СУБД Microsoft Access: запити на поновлення, додавання, вилучення та вибірку даних.

Мова запитів до баз даних SQL: створення баз даних; створення та видалення таблиць; оператори CREATE TABLE, DROP TABLE, ALTEP TABLE.

Оператор SELECT: перевірка на відповідність шаблону, ключове слово LIKE; обрахунок кількості значень в стовпцях, функція COUNT.

Оператор SELECT: обрахунок середнього, максимального та мінімального значень в стовпцях. Функції AVG, MAX, MIN.


Поняття операційної системи, її призначення та функції.

Базові поняття архітектури операційних систем.

Процеси і потоки в операційних системах.

Керування оперативною пам’яттю в операційних системах.

Логічна та фізична організація файлових систем. Виконувані файли.

Мережні засоби операційних систем.


Середовища передавання даних в комп’ютерних мережах (КМ). Обмежені та необмежені середовища передавання даних (СПД). Основні характеристики СПД.

З’єднувальні елементи та активне обладнання КМ. Методи та режими передавання даних в КМ.

Логічна топології локальних КМ (ЛКМ) і методи доступу до СПД. Поняття архітектури мережі. Мережа архітектури Ethernet та її специфікації:

Кабельні ЛКМ інших архітектур: IEEE 802.5/Token Ring, FDDI, CDDI. Локальні комп’ютерні радіомережі (RLAN).


Означення ІАД. Стандартні типи закономірностей що визначаються ІАД. Задачі ІАД. Методи ІАД. Етапи вирішення задач ІАД.

Аналітичні обчислення на основі відомих закономірностей. Методи одновимірної оптимізації.

Інтерполяція та апроксимація функціональних залежностей.

Генетичні алгоритми як адаптивні методи для вирішення задач функціональної оптимізації.

Використання дерев рішень при ІАД.

Використання нейромереж для вирішення задач кластеризації та класифікації.


Інтерполяція. Кубічні сплайни. Інтерполяційні многочлени Лагранжа та Ньютона.

Чисельне диференціювання. Методи побудови формул для чисельного диференціювання Точність формул для чисельного диференціювання. Методи покращення точності.

Чисельне інтегрування. Квадратурні формули Ньютона-Котеса. Методи побудови квадратурних формул. Точність квадратурних формул.

Чисельні методи розв'язання систем лінійних алгебричних рівнянь. Метод Гауса. Метод прогонки. LU-розклад. Ітераційні методи.

Чисельні методи розв’язання нелінійних рівнянь з одним невідомим. Чисельні методи розв’язання алгебраїчних рівнянь. Чисельні методи розв’язання систем нелінійних рівнянь.

Чисельні методи розв’язання задачі Коші для звичайних диференціальних рівнянь першого порядку. Точність, збіжність, стійкість методів.

Різницеві методи розв’язання краєвої задачі для звичайних диференціальних рівнянь другого порядку. Точність, збіжність, стійкість різницевих рівнянь.


Задачі математичних методів дослідження операцій.

Задачі лінійного програмування. Симплекс-метод. Симплекс-таблиці. Методи завдання початкового опорного плану.

Модифікований симплекс-метод.

Двоїста задача лінійного програмування. Двоїстий симплекс-метод.

Транспортна задача лінійного програмування. Методи завдання початкового опорного плану. Метод потенціалів розв’язання транспортної задачі. Транспортна задача з обмеженнями. Угорський метод розв’язання транспортної задачі.

Задачі цілочисельного програмування. Методи відсікань.

Методи одновимірної оптимізації.

Методи нульового порядку багатовимірної оптимізації.

Методи першого порядку багатовимірної оптимізації.

Методи другого порядку багатовимірної оптимізації.


Вступ до технології розробки програмних систем. Програма. Процес обробки даних. Програмний засіб. Правильність ПЗ. Надійність ПЗ.

Моделі життєвого циклу для розробки програмних систем. Стандартизація моделі життєвого циклу. Процеси життєвого циклу розробки програмного забезпечення стандарту ISO/ІЕС 12207.

Загальні рекомендації до проектування архітектури системи. Стандартний підхід до проектування. Загальносистемний підхід до проектування архітектури. Проектування за допомогою UML.

Основні шаблони. Твірні шаблони. Структурні шаблони. Шаблони поведінки. Шаблони паралельного програмування. Інші шаблони.

Класифікація вимог. Аналіз та збір вимог. Майндмап як засіб збору вимог. Інженерія вимог до програмного забезпечення.

Поняття якості ПЗ. Верифікація та валідація ПЗ. Стратегії розробки тестів та види відлагодження ПЗ.Впровадження ПЗ. Види супроводу. Супровід документації. Технічна підтримка.


Протоколи Інтернету. Протоколи TCP/IP. Протокол HTTP.

Мова розмітки HTML. Таблиці стилів CSS. Стильова схема веб-сайту.

Мова сценаріїв JavaScript. Опис і виклик функцій. Аргументи функцій. Об'єкти JavaScript. Пакет Jquery.

Основні характеристики web-серверів. Призначення та основні характеристики інтерфейса CGI.

Мова сценаріїв РНР. Розробка інтерактивних web-скриптів за допомогою мови РНР. Загальна характеристика РНР. Створення сторінок РНР. Змінні, константи та типи даних. Масиви. Оператори РНР. Вбудовані та користувацькі функції РНР. Функції, локальні та глобальні змінні. Робота з файлами та збереження даних. Обробка HTML-форми. Використання cookie.

Використання баз даних в серверних інтернет-технологіях. Особливості реалізації мови SQL в СУБД MySQL; інсталяція сервера баз даних; загальне адміністрування. Програма mysql та її опції; Принципи доступу до бази даних mysql через web-інтерфейс, передача даних web-серверу методами GET та POST у HTML формі.

Системи управління контентом (СМS). Огляд систем СМS Joomla, Drupal, Wordpress.


Структура інформаційної системи. Класифікація інформаційних систем. Моделі життєвого циклу інформаційної системи. Канонічне і типове проектування інформаційної системи.

Структурна модель предметної області. Функціонально-орієнтовані і об'єктно - орієнтовані методології опису предметної області. Методики IDEF. Функціональна методика потоків даних. CASE засоби для моделювання процесів.

Інформаційне забезпечення інформаційної системи. Основні поняття класифікації інформації. Основні вимоги до системи кодування інформації. Уніфікована система документації. Інформаційна база і способи її організації.

Методологія IDEF1Х. Семантичні моделі для проектування інформаційного забезпечення інформаційної системи. CASE засоби для моделювання інформаційного забезпечення. Логічні і фізичні моделі. Домени. Прямий і зворотній інжиніринг інформаційної бази даних. Перевірка моделей, волюметрія інформаційної бази. Правила валідації, значення за замовчуванням і розширені атрибути в моделі даних. Трігери і збережувані процедури у моделях даних. Проектування сховищ даних. Синхронізація моделей і баз даних інформаційної системи.

Інтеграція функціональних і інформаційних моделей у проектуванні інформаційних систем. Аналіз звітів щодо інтеграції моделей. Створення специфікацій на права доступу процесів до даних.

Основні поняття і складові загальної структури уніфікованої мови візуального моделювання інформаційних систем UML. Принципи моделювання складних систем у мові UML. Структура модельних представлень для формального опису мови UML. Пакетна структура метамоделі мови UML. Послідовність побудови моделей в UML. Нотація UML як графічна інтерпретація семантики для її візуального представлення.

Особливості зображення діаграм мови UML – типи візуальних позначень, основні типи графічних конструкцій. Типи діаграм UML, їх класифікація і застосовність. Загальні і спеціальні діаграми UML. Основні рекомендації під час графічного зображення діаграм UML.

Модель варіантів використання. Моделі аналізу, проектування. Семантика і нотація діаграми класів. Семантика і нотація діаграми об'єктів. Поведінкові діаграми UML. Семантика і нотація діаграми станів. Семантика і нотація діаграми діяльності. Діаграми взаємодії UML. Семантика і нотація діаграми послідовності. Семантика і нотація діаграми комунікацій. Моделі реалізації і розгортання. Семантика і нотація діаграми компонентів. Семантика і нотація діаграми розгортання.


Створення функціональної моделі в нотації IDEF0: Задання параметрів моделі. Типи діаграм. Декомпозиція. Роботи. Стрілки, типи стрілок. Типи зв’язків між роботами. Злиття і розгалуження стрілок. Тунелювання.

Створення функціональної моделі в нотації IDEF0: Нумерація діаграм і робіт. Діаграми дерева вузлів і FEO. Злиття і розщеплення моделей. Кошторисний аналіз. Властивості, що задаються користувачем (UDP).

Створення моделі в нотаціях DFD та IDEF3: Діаграми потоків даних. Роботи, стрілки, зовнішні посилання, сховища даних. Діаграми опису процесів, їхній часовий аспект. Роботи, зв’язки, перехрестя, об’єкти посилання.

Створення логічної моделі даних в нотації IDEF1X: Підмножини моделі (Subject Area) і відображення, що зберігаються (Stored Display). Рівні логічної моделі. Сутності. Атрибути. Домени.

Створення логічної моделі даних в нотації IDEF1X: Зв’язки між сутностями. Ідентифікуючі та неідентифікуючі зв’язки. Потужність зв’язку. Ім’я зв’язку та ім’я ролі. Правила цілісності за посиланням (Referential Integrity). Зв’язок багато-до-багатьох і його розв’язання у фізичній моделі.

Створення логічної моделі даних в нотації IDEF1X: Ключі. Первинний ключ. Зовнішній ключ. Правила вибору ключових полів. Альтернативні ключі та інверсійні входи.

Створення логічної моделі даних в нотації IDEF1X: Ієрархія наслідування. Повні та неповні категорії. Нормалізація даних. Нормальні форми. Денормалізація.

Створення фізичної моделі даних в нотації IDEF1X: Таблиці, поля, представлення (view). Правила валідації і значення за замовчуванням. Індекси.

Створення фізичної моделі даних в нотації IDEF1X: Тригери. Серверні процедури і функції. Сховища даних. Пряме і зворотне проектування.


Цифрові блоки мікропроцесорних систем PSoC та їх характеристики.

Аналогові блоки мікропроцесорних систем PSoC та їх характеристики

Переривання в мікропроцесорних системах. PSoC

Цифро-аналогові перетворювачі в мікропроцесорних системах. PSoC

Аналогово-цифрові перетворювачі в мікропроцесорних системах. PSoC

Інтерфейси в мікропроцесорних системах. PSoC


Основні формули цифрової обробки інформації: цифрова фільтрація, згортка, кореляція.

Квантування та дискретизація неперервних сигналів. Спектри та спектрограми сигналів. Дискретне та швидке перетворення Фур'є.

Види фільтрів. Характеристики фільтрів.

Параметри звукових сигналів для стандартів CD-A, HD Audio, цифрової телефонії. Формати файлів звукових даних.

Фільтрація зображень. Ядра фільтрів.

Алгоритми стиску зображень та звуку.


Структури та стратегії пошуку в просторі станів. Пошук на графі в ширину та в глибину. Структури «черга» та «стек». Процедура мінімакса на графах.

Числення предикатів. Правила виведення в численні предикатів. Мова PROLOG.

Машинне навчання. Кластеризація. Експертні системи. Сильні методи розв’язку задач. Ймовірнісні методи, теорема Байеса.

Генетичні алгоритми. Еволюційне програмування. Кліткові автомати.

Розпізнавання оптичних образів.


Принципи роботи в системі інженерного проектування LabVIEW.

Порівняння LabVIEW та текстових мов програмування.

Типи даних LabVIEW.

Структури LabVIEW.

Графічне відображення результатів та вивід у файл у LabVIEW.

Проектування комбінаційних цифрових пристроїв.

Дешифратори. Суматори. Пристрої віднімання в оберненому та доповнюючому кодах.

Мультиплексори. Синтез мультиплексорів з використанням дешифраторів.

Цифрові пристрої послідовнісного типу. Тригери. Класифікація тригерів, позначення, таблиці і рівняння переходів, тактові діаграми.

Проектування тригерів.

Проектування паралельних та послідовних регістрів.

Проектування лічильників імпульсів. Класифікація та характеристики лічильників.

Арифметико-логічний пристрій та його місце в структурі процесора.

Цифро-аналогові перетворювачі (ЦАП). Проектування ЦАП. Аналого-цифрові перетворювачі (АЦП). Проектування АЦП.


Криптологія та криптоаналіз.

Класична криптографія.

Симетричні криптосистеми.

Асиметричні криптосистеми та алгоритми.

Основи теорії чисел.

Фізико-технічні методи захисту інформації.

Сенсорні системи та системи відеоспостереження.

Антивірусний захист інформації.

Стеганографія.


Математичні схеми моделювання систем.

Імовірнісне моделювання.

Формалізація й алгоритмізація процесів функціонування систем.

Імітаційне моделювання.

Мови та програмні засоби моделювання. Система моделювання загального призначення (GPSS).


Управління. Структура систем управління

Класифікація систем управління

Елементи систем управління

Параметри систем управління

Умови стійкості систем управління


Базові поняття управління проектами. Класифікація понять і типів проектів. Мета, стратегія, результати і параметри проектів. Життєвий цикл проекту. Процеси управління проектами. Стандарти на управління проектами.

Розробка проекту. Ініціювання проектів. Передпроектний аналіз предметної області. Принципи і процеси планування. Структура розподілу (декомпозиція) робіт (процесів) у проекті як основа аналізу предметної області проекту. Визначення складу і взаємозв’язку робіт проекту.

Часове керування проектів. Кроки календарно мережевого планування. Правила побудови мережевих графіків проекту. Розрахунок мережевого графіка методами критичного шляху і PERT. Управління часовими рамками виконання ІТ проектів і відхиленнями від плану.

Ресурсне планування проектів. Типи ресурсів, які розрізняють у проектах. Аналіз і розрахунок проектів з різним ступенем обмеження щодо наявності ресурсів. Основні поняття і принципи управління вартістю, які використовують у програмах управління проектами. Звітність щодо витрат у проектах.

Організаційна структура і управління проектами. Учасники проекту. Поняття команди проекту. Розподіл відповідальності у рамках проекту. Методи і засоби організаційного моделювання проектів.

Реалізація проектів. Аналіз ризиків. Оптимізація побудови проектів. Моніторинг і контроль ризиків. Вимірювання і оцінка стану і ходу виконання робіт. Управління мультипроектами.


Загальні аспекти прийняття рішень. Бінарні відношення та механізми прийняття рішень. Метризовані відношення й експертні оцінювання. Моделі та методи прийняття рішень за умов багатокритерійності. Прийняття рішень методом аналітичної ієрархії. Концепція корисності та раціональний вибір. Моделі та методи прийняття рішень в умовах нечіткої інформації, невизначеності та ризику. Моделі та методи багатоособового прийняття рішень. Теорія ігор, стратегічні та статичні ігри. Психолінгвістичні аспекти прийняття рішень. Прийняття рішень за умов лінгвістичної невизначеності та нечіткості.


Сучасний стан компютерної електроніки та перспективи розвитку. Закон Мура. Фундаментальні обмеження для логічних елементів.Термодинамічні та квантово-механічні обмеження для логічного вентиля.

Фізичні основи роботи оперативної памяті.Основні характеристики і параметри. Статична і динамічна памяті. Енергонезалежна пам'ять.

Магнітні носії інформації. Фізичні основи магнітного запису. Матеріали для магнітного запису. ЦМД-запис. Параметри ЖМД.

Оптичний та МО-запис інформаціі. Матеріали та пристрої.

Фізичні основи технології друку. Параметри пристроїв. Перспективи розвитку.

Схожі:

Протокол №12 Голова Вченої ради проф. Половинко І. І iconПротокол №6/5 Голова Вченої ради проф. Половинко І. І
Матриці та операції над ними. Обернена матриця, умови існування оберненої матриці й алгоритм її обчислення
Протокол №12 Голова Вченої ради проф. Половинко І. І iconПротокол №12 Голова Вченої ради проф. Половинко І. І
Матриці та операції над ними. Обернена матриця, умови існування оберненої матриці й алгоритм її обчислення
Протокол №12 Голова Вченої ради проф. Половинко І. І iconПротокол №6/5 Голова Вченої ради проф. Половинко І. І
Матриці та операції над ними. Обернена матриця, умови існування оберненої матриці й алгоритм її обчислення
Протокол №12 Голова Вченої ради проф. Половинко І. І iconПротокол №6/5 Голова Вченої ради проф. Половинко І. І
Матриці та операції над ними. Визначники 2-ого та 3-ого порядку. Обернена матриця, умови існування оберненої матриці й алгоритм її...
Протокол №12 Голова Вченої ради проф. Половинко І. І iconПротокол №6/5 Голова Вченої ради проф. Половинко І. І
Закони динаміки матеріальної точки. Сили і взаємодії. Маса, як міра інертності. Рух системи матеріальних точок. Момент імпульсу матеріальної...
Протокол №12 Голова Вченої ради проф. Половинко І. І iconЗатверждено на засіданні Вченої ради економіко-правового факультету протокол №4 від 23. 12. 2011 р. Голова Вченої ради
Кожному студенту видаються тестові завдання – по 10 тестів для кожної з шести дисциплін, які поділяються на
Протокол №12 Голова Вченої ради проф. Половинко І. І iconПротокол №13/4 Голова ради проф. Половинко І. І. Фахова програма для студентів напряму підготовки 050101 «Мікро- та наноелектроніка»
Закони динаміки матеріальної точки. Рівняння руху. Сили І взаємодії. Маса, як міра інертності. Рівняння моментів для обертового руху...
Протокол №12 Голова Вченої ради проф. Половинко І. І iconПротокол № від 20 р. Голова вченої ради (піп, підпис)
Спеціальність
Протокол №12 Голова Вченої ради проф. Половинко І. І iconЗатверждено на засіданні Вченої ради економіко-правового факультету протокол №4 від 23. 12. 2011 р. Голова Вченої ради
Кожному студенту видаються тестові завдання – по 10 тестів для кожної з шести дисциплін: «Конституційне право України», «Цивільне...
Протокол №12 Голова Вченої ради проф. Половинко І. І iconХду ” ” 2011 р. Протокол № Голова Вченої ради, ректор університету
Загальні положення
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи