Міністерство освіти І науки україни тернопільський державний технічний університет імені івана пулюя icon

Міністерство освіти І науки україни тернопільський державний технічний університет імені івана пулюя
НазваМіністерство освіти І науки україни тернопільський державний технічний університет імені івана пулюя
Сторінка1/3
Дата29.07.2012
Розмір0.5 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ІВАНА ПУЛЮЯ


Кафедра енергозбереження

та енергетичного менеджменту


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО ВИКОНАННЯ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ

Для студентів спеціальності 7.000008 „Енергетичний менеджмент”


Тернопіль

2009

ГРАФІК ВИКОНАННЯ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУПеред початком виконання дипломного проекту студент повинен розробити календарний план роботи на весь період з зазначенням черговості виконання окремих етапів. Після узгодження з керівником календарний план представляється на затвердження завідуючому випускної кафедри (додаток Б).

Кафедра встановлює строки періодичної звітності студентів по виконанню дипломного проекту. В установлені строки студент звітується перед керівником і завідуючим кафедрою, які фіксують степінь готовності проекту.

За прийняті в дипломному проекті рішення та правильність всіх даних відповідає студент – автор дипломного проекту. Закінчений дипломний проект, підписаний студентом і консультантами, представляється студентом керівнику.

Після перегляду і схвалення дипломного проекту керівник підписує його і разом зі своїм письмовим відгуком представляє завідуючому кафедрою. У відгуку повинна бути приведена характеристика всієї роботи по всім розділам.

Завідуючий кафедрою на підставі цих матеріалів вирішує питання про допуск студента до захисту. Якщо завідуючий кафедрою вважає неможливим допустити студента до захисту дипломного проекту, то це питання розглядається на засіданні кафедри з участю керівника. Протокол засідання затверджується ректором ВНЗ.

При позитивній оцінці дипломного проекту він підписується завідуючим кафедрою і направляється на рецензію ведучім спеціалістам підприємств або науковим співробітникам.

Рецензія в закритому конверті представляється в ДЕК разом з дипломним проектом, відгуком керівника і іншими документами, які б підтверджували практичну або наукову цінність виконаної роботи (копії статей або виступів на конференціях, моделі, стенди, макети і т.ін.).


^ ПОРЯДОК ЗАХИСТУ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ

Захист дипломного проекту перед ДЕК проводиться згідно графіка, затвердженого деканом факультету в такій послідовності:

1.Представлення дипломанта секретарем ДЕК, проголошення характеристики і теми проекту.

2.Доклад дипломанта.

3.Відповіді дипломанта на питання голови, членів ДЕК і присутніх.

4.Оголошення відгуку, рецензії і інших документів, які підтверджують цінність роботи.

5.Відповіді дипломанта на зауваження рецензента.

6.Виступ керівника.

Доповідь дипломанта повинна бути стислою (не більше 15 хвилин), конкретною і відображати наступні моменти:

а) актуальність теми, аналіз існуючих шляхів рішення поставленої задачі;

б) сутність запропонованого рішення і його реалізації;

в) конкретні питання, вирішені під час проектування, аналіз отриманих результатів на предмет оптимальності;

г) очікуваний економічний ефект від впровадження у виробництво.

Оцінку якості проекту дає ДЕК на закритому засіданні (після всіх захистів, передбачених графіком в даний день).

При оцінці враховується актуальність проекту, степінь новизни, відповідність сучасному рівню розвитку науки і техніки, якості графічної частини і пояснюючої записки, чіткість доповіді і відповідей на питання, глибина наукової проробки поставленої задачі, відгук керівника проекту і рецензента, практична цінність отриманих результатів і можливість їх впровадження .

Після оголошення головою ДЕК результатів захисту, дипломні проекти і вся документація до них повинні бути передані дипломантами відповідальним особам кафедри і бібліотеки на постійне зберігання.


^ СТРУКТУРА ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ


Перший аркуш дипломного проекту – титульний аркуш (див. Додаток А).

Титульний аркуш повинен містити :

а) найменування міністерства;

б) найменування вищого навчального закладу, де виконана робота;

в) назву профілюючої кафедри ;

г) назву роботи;

д) шифр групи, прізвище, ім’я, по батькові автора

е) науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ім’я, по батькові наукового керівника і (або) консультанта;

ж) назви обов’язкових розділів;

з) наукові ступіні, вчені звання, прізвища і ініціали консультантів;

і) науковий ступінь, вчене звання прізвище і ініціали завідувача кафедрою;

к) число, місяць рік.


^ Другий аркуш – це завдання до дипломного проекту з календарним планом його виконання (див. Додаток Б).


Третій аркуш – це реферат обсягом не більше 500 слів. Він повинен містити:

а) дані про об’єм звіту - кількість ілюстрацій, таблиць, додатків, кількість використаних першоджерел;

б) текст реферату - який повинен відображати:

1) об’єкт дослідження або розробки;

2) мету роботи;

3) метод дослідження і апаратуру;

4) отримані результати і їх новизну;

5) основні конструктивні, технологічні і техніко-експлуатаційні характеристики;

6) ступінь впровадження;

7) рекомендації по впровадженню або підсумки впровадження результатів НДР;

8) галузь застосування;

9) економічну ефективність або значимість роботи;

10) прогнозні припущення про розвиток об’єкту дослідження.

в) перелік ключових слів - який повинен включати від 5 до 15 слів або словосполучень із тексту звіту, які в найбільшій мірі характеризують його зміст і забезпечують можливість інформаційного пошуку. Ключові слова подаються в називному відмінку і друкуються великими буквами в лінійку через коми.

Якщо звіт не містить даних з перелічених структурних частин реферату, то в тексті реферату вона опускається, при цьому послідовність викладення зберігається.

^ Четвертий аркуш – це зміст (1-2 сторінки).

Зміст подають на початку роботи з найменуваннями та номерами початкових сторінок усіх розділів, підрозділів і пунктів (якщо вони мають заголовок), зокрема вступу, висновків до розділів, загальних висновків, додатків, списку використаної літератури та ін.


^ П’ятий аркуш – це перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів (за необхідності).

Якщо в роботі вжито специфічну термінологію, а також маловідомі скорочення, нові символи, позначення і таке інше, то їх перелік може бути поданий у роботі окремим списком, який розміщують перед вступом.

Перелік друкують двома колонками, в яких зліва за абеткою наводять, наприклад, скорочення, справа - їх детальну розшифровку.

Якщо в роботі спеціальні терміни, скорочення, символи, позначення і таке інше повторюються менше трьох разів, перелік не складають, а їх розшифровку наводять у тексті при першому згадуванні.


^ Шостий аркуш – це вступ (2-3 сторінки).

Вступ розкриває сутність і стан наукової проблеми (задачі) та її значущість, підстави і вихідні дані для розробки теми, обґрунтування необхідності проведення дослідження.

Далі у вступі подають загальну характеристику роботи в рекомендованій нижче послідовності.

Актуальність теми. Шляхом критичного аналізу та порівняння з відомими розв’язаннями проблеми чітко, аргументовано обґрунтовують актуальність і доцільність проведення роботи для розвитку відповідної галузі науки чи виробництва, особливо на користь України.

Мета і завдання дослідження. Формулюють мету роботи і завдання, які необхідно вирішити для її досягнення. Не слід формулювати мету як „Дослідження...”, „Вивчення...”, тому що ці слова вказують на засіб досягнення , а не на неї саму. Мета роботи звичайно тісно переплітається з назвою роботи і повинна чітко вказувати, що саме вирішується.

Методи дослідження. Подають перелік використаних методів дослідження або досягнення поставленої в роботі мети. Перераховувати їх треба не відірвано від змісту роботи, а коротко та змістовно визначаючи, що саме досліджувалось тим чи тим методом. Це дасть змогу пересвідчитися в логічності та прийнятності вибору саме цих методів.

Практичне значення отриманих результатів. У роботі, котра має теоретичне значення, подають відомості про наукове використання результатів досліджень або рекомендації щодо їх використання, а в роботі з прикладним значенням - висвітлюють результати практичного застосування отриманих результатів або рекомендації щодо їх використання.

Особистий внесок дипломанта. Коротко викладають нові наукові положення (рішення), запропоновані дипломантом особисто. Необхідно показати відмінність отриманих результатів від відомих раніше, описати ступінь новизни (уперше отримано, удосконалено, дістало подальший розвиток).


Додаток А

^

Міністерство освіти і науки України


Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя


Кафедра енергозбереження

та енергетичного менеджменту


^ ПОЯСНЮЮЧА ЗАПИСКА

ДО ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ НА ТЕМУ:

Розробка схем живлення люмінесцентних ламп, працюючих при

низьких температурах навколишнього середовища
Студент групи ЕМ - 51 Петренко Богдан Романович


Керівник проекту к.т.н., доц. Тарасенко Микола Григорович


КОНСУЛЬТАНТИ:

Охорона праці і ТБ доц. Яриш М.К.
Охорона навкол. середов. доц. Куц В.П.

Техн. економ. частина доц. Борзов А.П.

Екологія доц. Петришин А.І.

Рецензент директор ІЦ Рой Р.Н.

Нормоконтроль ас. Нікулін Р.А.
Завідувач кафедрою к.т.н., доц. Ямко Мирон Петрович

^ 15 червня 2009 року

Додаток Б

  1   2   3

Схожі:

Міністерство освіти І науки україни тернопільський державний технічний університет імені івана пулюя iconМіністерство освіти І науки України Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя
Пулюя докторантам І аспірантам Тернопільського державного технічного університету
Міністерство освіти І науки україни тернопільський державний технічний університет імені івана пулюя iconМіністерство освіти І науки україни тернопільський державний технічний університет імені івана пулюя
move to 1108-13936
Міністерство освіти І науки україни тернопільський державний технічний університет імені івана пулюя iconМіністерство освіти І науки україни тернопільський державний технічний університет імені івана пулюя
move to 1108-13945
Міністерство освіти І науки україни тернопільський державний технічний університет імені івана пулюя iconМіністерство освіти І науки України Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя
move to 917-25114
Міністерство освіти І науки україни тернопільський державний технічний університет імені івана пулюя iconМіністерство освіти І науки України Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя
move to 917-25114
Міністерство освіти І науки україни тернопільський державний технічний університет імені івана пулюя iconМіністерство освіти І науки України Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя
move to 917-25115
Міністерство освіти І науки україни тернопільський державний технічний університет імені івана пулюя iconМіністерство освіти І науки України Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя
move to 917-25115
Міністерство освіти І науки україни тернопільський державний технічний університет імені івана пулюя iconМіністерство освіти І науки України Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя
Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя (тдту) для їх активної участі у науковій, науково-технічної...
Міністерство освіти І науки україни тернопільський державний технічний університет імені івана пулюя iconМіністерство освіти І науки україни тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя
Яворський Б.І. Математичні основи радіоелектроніки. Частина Навчальний посібник — Тернопіль: тдту, 2008. — 46 c
Міністерство освіти І науки україни тернопільський державний технічний університет імені івана пулюя iconМіністерство освіти І науки україни тернопільський державний технічний університет імені івана пулюя
Методичні вказівки з організації підготовки магістрів та виконання кваліфікаційної роботи магістра для студентів спеціальності 000008...
Міністерство освіти І науки україни тернопільський державний технічний університет імені івана пулюя iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний технічний університет імені івана пулюя технічний навчально – науковий інститут
Технічний навчально – науковий інститут Національного університету біоресурсів та природокористування
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи