Міністерство освіти І науки україни тернопільський державний технічний університет імені івана пулюя icon

Міністерство освіти І науки україни тернопільський державний технічний університет імені івана пулюя
Скачати 464.38 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки україни тернопільський державний технічний університет імені івана пулюя
Сторінка1/3
Дата29.07.2012
Розмір464.38 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ІВАНА ПУЛЮЯ


Кафедра енергозбереження

та енергетичного менеджменту


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

З ОРГАНІЗАЦІЇ ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ

І ВИКОНАННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ

РОБОТИ МАГІСТРА

Для студентів спеціальності 8.000008 „Енергетичний менеджмент”


Тернопіль

2008


Методичні вказівки з організації підготовки магістрів та виконання кваліфікаційної роботи магістра для студентів спеціальності 8.000008 „Енергетичний менеджмент” / Укл. Ямко М. П., Тарасенко М. Г., Лучейко І. Д. – Тернопіль: ТДТУ ім. І. Пулюя, 2008. – 38 с.


Викладено загальні положення підготовки магістрів, вимоги до магістерської програми, зміст і обсяги планів магістерської підготовки, порядок прийому до магістратури і організація навчання, вимоги до змісту, структури та оформлення кваліфікаційної роботи магістра, наведено необхідні додатки (форми індивідуального навчального плану магістерської підготовки, титульний аркуш; приклади оформлення реферату, бібліографічного опису посилань)


Укладачі: к.т.н., доц. Ямко М.П.

к.т.н., доц. Тарасенко М.Г.

к.т.н., доц. Лучейко І.Д.


Відповідальний за випуск: Гетманюк В.І.


Рецензент: к.т.н., доцент Гончар В.В.


Розглянуто й затверджено на засіданні кафедри енергозбереження та енергетичного менеджменту. Протокол № 5 від 18.12.2007 р.


Схвалено й рекомендовано до друку методичною радою електромеханічного факультету ТДТУ ім. І. Пулюя. Протокол № 1 від 25.02.2008 р.

ЗМІСТ

Загальні положення 4

Організація навчання в магістратурі 7

1. Підсумкова державна атестація 8

2. Вимоги до змісту кваліфікаційної роботи магістра 10

3. Вимоги до структури кваліфікаційної роботи магістра 12

4. Вимоги до оформлення кваліфікаційної роботи магістра 17

Додаток А. Індивідуальний навчальний план магістерської підготовки 30

Додаток Б. 1-й титульний аркуш 31

Додаток В. Реферат 32

Додаток Д. Приклади оформлення бібліографічного опису посилань ………. 33

Додаток Ж. Загальний план-графік підготовки та оформлення

магістерської роботи …………………………………………………………..… 37


^ ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Магістр – освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра здобула базову вищу освіту, спеціальні уміння та знання, достатні для виконання професійних завдань та обов’язків (робіт) інноваційного характеру певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді економічної діяльності.

Підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня магістра здійснюється й на основі освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста.

Особи, які в період навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістра припинили подальше навчання, мають право за індивідуальною програмою здобути освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста за такою ж або спорідненою спеціальністю у тому самому або іншому акредитованому вищому навчальному закладі.

Особи, що навчаються за освітньо-кваліфікаційною програмою „магістр”, є студентами, і на них розповсюджуються права та обов’язки, зазначені законодавством України для студентів відповідної форми навчання (у тому числі відтермінування від призову на дійсну військову службу).

Для попереднього відбору обдарованої молоді кафедра організовує і проводить предметні олімпіади, наукові, науково-методичні семінари та конференції за участю у них на добровільних засадах студентів третього-четвертого курсів навчання.

Підготовка магістрів спрямована на створення умов для творчого розвитку обдарованої особистості й підготовки фахівців за одним із функціональних напрямів діяльності: науково-дослідним (творчим), науково-педагогічним, управлінським (виробничим).

Державну атестацію здійснює державна екзаменаційна комісія і проводять її у формі захисту кваліфікаційної роботи магістра. При цьому державній комісії обов’язково подають матеріали, що характеризують наукову (творчу) і практичну цінність виконаної роботи – друковані статті, методичні розробки тощо.

Відповідальність за виконання індивідуального навчального плану покладається на студента.

Керівник один раз за семестр звітує на засіданні кафедри про виконання індивідуального плану кожним студентом, який навчається за програмою „магістр”.

Студента, який своєчасно не виконав індивідуальний навчальний план, відраховують з університету. При цьому йому видають академічну довідку встановленого зразка.

Студент, який отримав підсумкові оцінки „відмінно” не менше як з 75 відсотків усіх навчальних дисциплін, а інші оцінки „добре” (з урахуванням оцінок під час навчання за освітньо-професійними програмами „бакалавр”/ „спеціаліст”), захистив кваліфікаційну роботу магістра з оцінкою „відмінно”, отримує документ про повну вищу освіту з відзнакою.

Враховуючи навчальні та наукові (творчі) здобутки, магістру рада факультету може надати рекомендацію на навчання в аспірантурі.

Освітньо-професійна програма магістерської підготовки має освітню та науково-дослідну складові. Освітня компонента магістерської програми передбачає формування більш цілісного, поглибленого бачення професійної діяльності, широти та фундаментальності отриманої освіти, максимальної наближеності її до сучасного рівня наукових знань у відповідній галузі. Поряд зі спеціальними професійними знаннями до освітньої компоненти повинні входити економічна, гуманітарна й професійна підготовки.

Науково-дослідна частина магістерських програм повинна бути пов'язана з науковою проблематикою випускової кафедри з акцентом на майбутню професійну діяльність і спрямована на формування навичок проведення наукових досліджень у конкретній галузі знань.

Основними формами навчальної роботи студентів у магістратурі є:

 • оглядові, проблемні лекції;

 • індивідуальні навчальні заняття;

 • практичні роботи аналітично-розрахункового характеру;

 • науково-навчальні семінари з окремих тем, розділів навчальних дисциплін і досліджень, що проводяться;

 • самостійна робота, в тому числі проведення досліджень за затвердженою темою кваліфікаційної роботи магістра.

Формами звітності студентів, які навчаються за програмою „магістр”, при виконанні навчального плану є:

- складання іспитів і заліків;

- доповіді на науково-навчальних семінарах з актуальних проблем теорії та технології виробництва, а також про виконані наукові дослідження;

- підготовка та захист рефератів і звітів з виконаних наукових досліджень.

Наукові дослідження за темою кваліфікаційної роботи магістра (надалі магістерських робіт (МР)) виконують у 9-11 семестрах з метою:

 • систематизації та поглиблення теоретичних і практичних знань, формування навичок використання цих знань у вирішенні конкретних наукових, науково-технічних і професійних завдань;

 • розвитку навичок самостійної науково-дослідної роботи і оволодіння методикою теоретичних, експериментальних і науково-практичних досліджень;

- набуття досвіду аналізу отриманих результатів досліджень, формулювання висновків і положень;

- набуття навичок написання й оформлення наукової праці та отримання досвіду її прилюдного захисту.

В результаті виконання науково-дослідної частини програми студенти, які навчаються за програмою „магістр”, повинні вміти:

- проводити бібліографічну роботу із залученням сучасних інформаційних технологій;

 • формулювати мету дослідження;

 • вибирати необхідні методи дослідження, модифікувати існуючі та розробляти нові методи, виходячи із завдань конкретного дослідження;

 • опрацьовувати отримані результати, аналізувати й обмірковувати їх з урахуванням опублікованих матеріалів;

 • подавати підсумки виконаної роботи у вигляді звітів, рефератів, наукових статей, доповідей і заявок на винаходи, оформлені згідно з установленими вимогами із залученням сучасних засобів редагування і друку.^ ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ В МАГІСТРАТУРІ


Навчання за магістерською програмою передбачає активну самостійну роботу студента, починаючи з третього тижня після початку навчання. Проводить його науковий керівник відповідно до індивідуального навчального плану магістерської підготовки.

Науковими керівниками магістрантів призначають професорів або доцентів, які активно проводять науково-дослідну роботу. Список наукових керівників і перелік рекомендованих тем магістерських досліджень затверджують рішенням кафедри до 25 вересня поточного року. Теми наукових досліджень повинні бути сформульовані таким чином, щоб забезпечити цілеспрямоване формування індивідуального навчального плану магістерської підготовки і його конкретну роботу у дослідницькому напрямку з першого семестру навчання в магістратурі.

Враховуючи, що підготовка магістрів значною мірою має індивідуальний характер, магістрант під керівництвом наукового керівника складає індивідуальний навчальний план, форма якого наведена у додатку А. Індивідуальні навчальні плани підписує студент, науковий керівник і затверджує завідувач випускової кафедри.

Теми МР, у разі необхідності, можуть бути скореговані до вказаного в додатку Ж терміну. Подають їх випускові кафедри в установленому порядку для затвердження наказом ректора.

Науковий керівник студента, який навчається за програмою „магістр”:

 • бере участь у відборі кандидатів до навчання, рецензує їх наукові роботи;

 • надає допомогу студенту у виборі теми наукових досліджень і кваліфікаційної роботи, складанні індивідуального навчального плану;

 • контролює виконання графіка навчального процесу студентом;

 • сприяє організації індивідуальних навчальних занять;

 • аналізує й контролює організацію самостійної роботи студента;

 • організовує й керує науково-дослідною роботою студента;

 • сприяє підвищенню загальної культури студента;

 • керує підготовкою кваліфікаційної роботи магістра;

 • дає відгук на кваліфікаційну роботу і характеристику професійних та особистих (аналітичних, дослідницьких, світоглядних та інших) якостей студента.

Студенти, які мають повну вищу освіту на момент поступлення в магістратуру, в подальшому можуть бути допущені до складання кандидатських іспитів з філософії та іноземної мови. Для цього випускова кафедра направляє їх для вивчення філософії та іноземної мови в обсязі програм кандидатського мінімуму в групи наукового резерву при аспірантурі ТДТУ. Студентів, які виконали плани підготовки, рекомендують до здавання кандидатських іспитів на кафедрах філософії та іноземних мов. Допуск до складання іспитів здійснюється наказом проректора з наукової роботи ТДТУ ім. І. Пулюя.


^ 1. ПІДСУМКОВА ДЕРЖАВНА АТЕСТАЦІЯ


1.1. Підсумкова державна атестація магістра проходить у вигляді захисту МР перед державною екзаменаційною комісією.

1.2. МР є закінченим науковим дослідженням. Вона повинна мати внутрішню єдність та свідчити про підготовленість автора до виконання самостійної наукової або творчої професійної роботи з використанням теоретичних знань і практичних навичок. МР є важливим підсумком магістерської підготовки, у зв'язку з чим зміст роботи та рівень її захисту враховують як один з основних критеріїв для оцінювання якості реалізації відповідної освітньо-професійної програми. МР повинна продемонструвати уміння автора стисло, логічно, аргументовано й філологічно коректно викладати матеріал.

За всі відомості, викладені в МР, порядок використання фактичного матеріалу та іншої інформації під час її написання, обґрунтованість висновків та положень, що в ній захищаються, несе відповідальність безпосередньо студент – автор кваліфікаційної роботи.

1.3. МР слід виконувати виключно державною мовою. Оформлення кваліфікаційної роботи магістра повинно відповідати вимогам стандарту ДСТУ 3008-95. Державний стандарт України. Документація. Звіти в сфері науки і техніки. Структура та правила оформлення. – Київ: Держстандарт України, 1995. – 36 с.

Ілюстративний матеріал для захисту МР можна виконувати у вигляді плакатів, креслень, подавати за допомогою світлопроекційних і комп'ютерних засобів. Можливим є наявність під час захисту роздаткового матеріалу. Зміст ілюстративного матеріалу повинен з достатньою повнотою відображати основні положення, винесені на захист. Орієнтовний обсяг ілюстративного матеріалу – до 6 аркушів формату А1.

1.4. За поданням завідувача випускової кафедри до кожної кваліфікаційної роботи магістра призначають рецензента з числа провідних спеціалістів університету, інших вищих навчальних закладів і науково-дослідних установ.

1.5. Виконану МР у незброшурованому вигляді студент подає науковому керівникові не пізніше ніж за два тижні до початку захисту робіт. Після ухвалення роботи керівником її разом із відгуком наукового керівника передають завідувачу випускової кафедри, який організовує обговорення кваліфікаційної роботи на засіданні кафедри.

Якщо висновок випускової кафедри є негативним, оформляють витяг з протоколу засідання кафедри, який в установленому порядку передають для прийняття остаточного рішення щодо подальшого навчання або відрахування з числа студентів.

1.6. Не пізніше ніж за три дні до захисту, рецензент подає до ДЕК рецензію обсягом до двох сторінок. У своїй рецензії рецензент висвітлює:

 • актуальність теми дослідження;

 • новизну дослідження;

 • наукову, практичну і методичну цінність роботи;

 • можливі рекомендації з подальшого розвитку роботи;

 • висновки та оцінку роботи.

1.7. На захист подають МР з усіма необхідними підписами консультантів і нормоконтролера та комплектом ілюстративного матеріалу, відгуком керівника і рецензією. Науковий керівник повинен бути присутнім на захисті. Порядок захисту встановлює ДЕК.

1.8. Робота ДЕК при розгляді МР проводиться у відповідності з „Положенням про організацію навчального процесу у ТДТУ”.

1.9. Після захисту МР передають в установленому порядку на зберігання в архів ТДТУ.


^ 2. ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ МАГІСТРА


2.1. МР являє собою творчу роботу, яку виконує студент самостійно під керівництвом наукового керівника на базі теоретичних знань і практичних навичок, отриманих протягом усього терміну навчання та самостійної науково-дослідної роботи, пов'язаної з розробленням конкретних теоретичних і науково-виробничих завдань прикладного характеру. Зорієнтовані вони повинні бути на підвищення ефективності споживання паливно-енергетичних ресурсів та їх заощадження в процесі видобування, передавання (транспортування), розподілення, перетворення і споживання.

2.2. Переважаючий напрям виконання кваліфікаційної роботи магістра та об'єкти дослідження зі спеціальності „Енергетичний менеджмент” визначає випускова кафедра.

2.3. Зміст кваліфікаційної роботи магістра передбачає:

- аналіз стану вирішення проблеми за матеріалами вітчизняних і зарубіжних публікацій, патентно-інформаційних досліджень з метою визначення рівня техніки, обґрунтування мети дослідження;

- формулювання мети роботи, наукового, науково-технічного завдання;

- аналіз методів досліджень, які застосовують під час вирішення науково-дослідного завдання, розробку методики дослідження, його апаратного забезпечення;

 • науковий аналіз і узагальнення фактичного матеріалу, який використовується у процесі дослідження;

 • отримання нових результатів, що мають теоретичне, прикладне або науково-методичне значення;

 • апробацію отриманих результатів і висновків у вигляді патентів (заявок на патенти), доповідей на наукових студентських конференціях ТДТУ в квітні (обов’язково) або підготовлених публікацій в наукових журналах і збірниках;

 • узагальнення результатів досліджень з наведенням висновків і рекомендацій;

- уміння оформити результати творчої діяльності та захистити свої авторські права.

2.4. МР повинна бути результатом закінченого творчого розроблення, мати внутрішню єдність і свідчити про те, що автор володіє сучасними методами наукових досліджень і спроможний самостійно вирішувати професійні завдання, які мають теоретичне і практичне значення.

2.5. МР слід викладати грамотно, без помилок і нетрадиційних скорочень. У ній повинні бути чіткі, зрозумілі для сприйняття формулювання прийнятих вихідних положень, допущень, отриманих результатів, тверджень тощо.

При порушенні цих вимог МР не допускається до захисту незалежно від рівня отриманих творчих результатів.


^ 3. ВИМОГИ ДО СТРУКТУРИ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ МАГІСТРА


МР повинна містити:

- титульний аркуш;

- реферат;

- зміст;

- перелік умовних позначень (за необхідності);

- вступ;

- основну частину;

- висновки;

- список використаних джерел;

- додатки (за необхідності).

^ Титульний аркуш заповнювати згідно з формою, наведеною у додатку Б.

Реферат повинен містити:

- відомості про обсяг записки, кількість рисунків, таблиць, додатків, використаних джерел;

- текст реферату;

- перелік ключових слів.

Текст реферату повинен відображати:

- об`єкт дослідження або розроблення;

- мету роботи;

- шляхи досягнення мети;

- отримані результати, їх новизну;

- основні конструктивні, технологічні й техніко-експлуатаційні показники та характеристики;

- ступінь упровадження;

- галузь застосування.

Оптимальний обсяг тексту реферату – 500-700 знаків (не більше однієї сторінки формату А4).

Перелік ключових слів повинен характеризувати зміст розрахунково-пояснювальної записки і мати від 5 до 15 слів (словосполучень) у називному відмінку, написаних великими літерами через кому.

Приклад складання реферату надано у додатку В.

^ Зміст повинен містити:

а) найменування та номери початкових сторінок усіх розділів, підрозділів і пунктів (якщо вони мають заголовок), зокрема вступу, висновків до розділів, загальних висновків, додатків, списку використаної літератури та ін.;

б) перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів (за необхідності).

Якщо в МР вжита специфічна термінологія, а також використано маловідомі скорочення, нові символи, позначення та інше, то їх перелік можна подавати у вигляді окремого списку, розміщеного перед вступом.

Перелік треба друкувати двома колонками, в яких зліва за абеткою наводити, наприклад, скорочення, справа – їх детальну розшифровку.

Якщо в МР спеціальні терміни, скорочення, символи, позначення та інше повторюються менше трьох разів, перелік не складати, а їх розшифровку наводити у тексті при першому згадуванні.

^ Вступ (орієнтований обсяг 2-3 сторінки) розкриває сутність і стан наукової проблеми (завдання) та її значущість, підстави і вихідні дані для розроблення теми, обґрунтовування необхідності проведення дослідження.

Далі подавати загальну характеристику МР у рекомендованій нижче послідовності.

^ Актуальність теми (0,5-1 стор.). Шляхом критичного аналізу та порівняння з відомими вирішеннями проблеми (наукового завдання) обґрунтовують актуальність і доцільність роботи для розвитку відповідної галузі науки чи виробництва, особливо на користь України.

Висвітлення актуальності не повинно бути багатослівним. Досить кількома реченнями висловити головне – сутність проблеми або наукового завдання.

Коротко викладають зв'язок вибраного напрямку досліджень з планами організації, де виконана робота, а також галузевими та (або) державними планами й програмами.

^ Мета і завдання дослідження (до 0,5 стор.). Формулюють мету роботи і завдання, які необхідно вирішити для досягнення поставленої мети. Не слід формулювати мету як „Дослідження...”, „Вивчення...”, тому що ці слова вказують на засіб досягнення мети, а не на саму мету.

^ Об'єкт дослідження – це процес або явище, що породжує проблемну ситуацію й обране для вивчення.

Предмет дослідження міститься в межах об'єкта (1 стор.). Об'єкт і предмет дослідження як категорії наукового процесу співвідносяться між собою як загальне і часткове. В об'єкті виділяється та його частина, яка є предметом дослідження. Саме на нього повинна бути спрямована основна увага студента, оскільки предмет дослідження визначає тему МР, яку вказують на титульному аркуші як її назву.

^ Методи дослідження (до 2 стор.). Подають перелік використаних методів дослідження для досягнення поставленої в роботі мети. Перераховувати їх треба коротко та змістовно, визначаючи, що саме досліджувалось тим чи іншим методом. Це дасть змогу пересвідчитися в логічності та прийнятності вибору саме цих методів.

^ Наукова новизна отриманих результатів (до 0,5 стор.). Подають коротку анотацію нових наукових положень (рішень), запропонованих здобувачем особисто. Необхідно показати відмінність отриманих результатів від відомих раніше, описати ступінь новизни (вперше отримано, удосконалено, набуло подальшого розвитку).

^ Апробація результатів МР (до 0,5 стор.). Вказують, на яких наукових з'їздах, конференціях, нарадах оприлюднено результати досліджень, які містяться в МР.

Публікації. Вказують, у скількох монографіях, статтях у наукових журналах, збірниках наукових праць, матеріалах і тезах конференцій, авторських свідоцтвах опубліковані результати МР.

^ Основна частина (до 90 стор.) МР складається з розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів. Кожен розділ починають з нової сторінки. Основному тексту кожного розділу може передувати передмова з коротким описом вибраного напрямку та обґрунтуванням застосованих методів досліджень. У кінці кожного розділу формулюють висновки зі стислим викладенням наведених у розділі наукових і практичних результатів, що дає змогу вивільнити загальні висновки від другорядних подробиць.

У розділах основної частини подають:

 • аналіз вітчизняної та зарубіжної літератури, патентно-інформаційний пошук із зазначенням практично вирішених завдань, недостатності існуючих знань, провідних фірм та провідних вчених і спеціалістів у даній галузі:

 • обґрунтування й вибір теоретичних та експериментальних методів дослідження, розробку методик досліджень;

 • опис експериментального обладнання;

 • первинні результати дослідження;

 • опрацювання первинних результатів;

 • результати дослідно-промислових випробовувань (якщо їх проводили);

- аналіз основних науково-технічних результатів з точки зору достовірності, наукової та практичної цінності для галузі застосування.

В огляді літератури студент окреслює основні етапи розвитку наукової думки за своєю проблемою. Стисло, критично висвітлюючи роботи попередників, студент повинен назвати ті питання, що залишились невирішеними і визначити своє місце у розв'язанні проблеми. Бажано закінчити цей розділ коротким резюме стосовно необхідності проведення досліджень у даній галузі. Загальний обсяг огляду літератури не повинен перевищувати 20 % обсягу основної частини МР.

Висновки (орієнтовний обсяг 1-2 стор.) розпочинають з нової сторінки. У висновках наводять основні положення методики досліджень, конкретні результати досліджень, їх значущість, можливість використання, очікувану техніко-економічну чи іншу ефективність, пропозиції щодо напрямків подальшого дослідження.

Текст висновків поділяють на пункти.

^ Список використаних джерел слід розміщувати у порядку появи посилань у тексті.

Бібліографічний опис джерел складають відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи. Зокрема, потрібну інформацію можна отримати з таких стандартів: ГОСТ 7.1-84 „Библиографическое описание документа. Общие требования и правила составления”, ДСТУ 3582-97 „Інформація та документація. Скорочення слів в українській мові в бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила”, ГОСТ 7.12-93 „Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила”.

Додатки. За необхідності до них доцільно включати допоміжний матеріал, необхідний для повноти сприйняття МР:

- проміжні математичні доведення, формули і розрахунки;

- таблиці допоміжних цифрових даних;

- протоколи й акти випробувань, упровадження, розрахунки економічного ефекту;

- інструкції й методики, опис алгоритмів і програм вирішення завдань на ЕОМ, розроблених у процесі виконання МР;

- ілюстрації допоміжного характеру.

  1   2   3

Схожі:

Міністерство освіти І науки україни тернопільський державний технічний університет імені івана пулюя iconМіністерство освіти І науки України Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя
Пулюя докторантам І аспірантам Тернопільського державного технічного університету
Міністерство освіти І науки україни тернопільський державний технічний університет імені івана пулюя iconМіністерство освіти І науки україни тернопільський державний технічний університет імені івана пулюя
move to 1108-13936
Міністерство освіти І науки україни тернопільський державний технічний університет імені івана пулюя iconМіністерство освіти І науки україни тернопільський державний технічний університет імені івана пулюя
move to 1108-13945
Міністерство освіти І науки україни тернопільський державний технічний університет імені івана пулюя iconМіністерство освіти І науки України Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя
move to 917-25114
Міністерство освіти І науки україни тернопільський державний технічний університет імені івана пулюя iconМіністерство освіти І науки України Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя
move to 917-25114
Міністерство освіти І науки україни тернопільський державний технічний університет імені івана пулюя iconМіністерство освіти І науки України Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя
move to 917-25115
Міністерство освіти І науки україни тернопільський державний технічний університет імені івана пулюя iconМіністерство освіти І науки України Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя
move to 917-25115
Міністерство освіти І науки україни тернопільський державний технічний університет імені івана пулюя iconМіністерство освіти І науки України Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя
Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя (тдту) для їх активної участі у науковій, науково-технічної...
Міністерство освіти І науки україни тернопільський державний технічний університет імені івана пулюя iconМіністерство освіти І науки україни тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя
Яворський Б.І. Математичні основи радіоелектроніки. Частина Навчальний посібник — Тернопіль: тдту, 2008. — 46 c
Міністерство освіти І науки україни тернопільський державний технічний університет імені івана пулюя iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний технічний університет імені івана пулюя технічний навчально – науковий інститут
Технічний навчально – науковий інститут Національного університету біоресурсів та природокористування
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи