Про підготовку та проведення вес няної та літньої заліково-екзамена icon

Про підготовку та проведення вес няної та літньої заліково-екзамена
Скачати 76.94 Kb.
НазваПро підготовку та проведення вес няної та літньої заліково-екзамена
Дата10.03.2013
Розмір76.94 Kb.
ТипДокументи


Про підготовку та проведення вес-

няної та літньої заліково-екзамена-

ційних сесій для студентів денної та

заочної форм навчання у 2012/2013 н.р.


З метою своєчасної підготовки та успішного проведення весняної та літньої заліково-екзаменаційних сесій у 2012/2013 навчальному році для студентів денної та заочної форм навчання

Н А К А З У Ю:


 1. Весняну та літню заліково-екзаменаційні сесії у студентів денної та заочної форм навчання провести в терміни, які визначені графіком навчального процесу на 2012/2013 н. р.

 2. Директорам інститутів:

 1. У лютому 2013 року на Вчених радах інститутів розглянути питання про підготовку та проведення весняної та літньої заліково-екзаменаційних сесій у 2012/2013 н.р.

 2. За місяць до початку заліково-екзаменаційної сесії скласти розклади проведення екзаменів, диф. заліків і заліків, а також завчасно довести їх до відома викладачів і студентів.

 3. Для студентів усіх курсів денної та заочної форм навчання планувати в розкладі складання диф. заліків кожний день, а екзаменів - через день, включаючи вихідні дні. Планувати приймання заліків у студентів денної форми навчання з дисциплін на останньому тижні теоретичного триместру (до початку проведення заліково-екзаменаційної сесії).

 4. Заборонити викладачам приймати екзамени, диф. заліки та заліки без заліково-екзаменаційних відомостей (заліково-екзаменаційних листків) і залікових книжок студентів (індивідуальних навчальних планів).

 5. Контролювати хід приймання заліків, екзаменів (диф.заліків) та ліквідацію академзаборгованості викладачами кафедр, згідно з вимогами даного наказу.

 6. Заборонити викладачам самостійно переносити екзамени (диф.заліки), які заплановані в розкладі чи в графіку ліквідації академічної заборгованості, на інші дні чи години без погодження з начальником навчального відділу, директором інституту.

 7. Скласти графік ліквідації академічних заборгованостей, представити його до навчального відділу по закінченню заліково-екзаменаційної сесії та ознайомити з ним викладачів і студентів.

 8. До складання екзаменів, диф. заліків і заліків допускати всіх студентів, незалежно від стану їх справ з інших дисциплін, за умов виконання навчального плану з дисципліни.

 9. Зобов’язати викладачів:

 1. Оголошувати студентам денної форми навчання отримані бальні оцінки з дисципліни за КМС на останньому тижні перед заліково-екзаменаційною сесією під час практичних, семінарських, лабораторних занять і консультацій перед екзаменом в присутності всієї групи.

 2. Приймати у студентів екзамени, диф. заліки та заліки лише в аудиторіях і в терміни, визначені розкладом заліково-екзаменаційної сесії в присутності асистента, призначеного завідувачем кафедри для проведення відповідного контрольного заходу, із числа викладачів, аспірантів або працівників навчально-допоміжного персоналу кафедри, які мають відповідну вищу освіту.

 3. Заліково-екзаменаційну відомість екзамену, диф. заліків чи заліку, оформлену відповідно наказу МОНМСУ №384 від 29.03.12 р., особисто повертати в дирекцію відповідного науково-навчального інституту у день проведення контролю.

 4. Заліково-екзаменаційну відомість захисту курсового проекту (роботи) з дисципліни заліково-екзаменаційної сесії, оформлену відповідно наказу МОНМСУ №384 від 29.03.12 р., особисто повертати в дирекцію відповідного науково-навчального інституту не пізніше наступного дня після здачі екзамену чи диф.заліку з цієї дисципліни.

 5. Студентам, які не планують покращувати оцінку під час диф. заліку чи екзамену, проставляти отриману оцінку у відповідну колонку заліково-екзаменаційної відомості та залікову книжку, подану особисто студентом або старостою цієї групи, з дотриманням вимог п. 2.9.2.

 6. У день прийому академічної заборгованості повернути в дирекцію видані заліково-екзаменаційні листки особисто екзаменатором. Передача листка через інших осіб категорично забороняється. Листок підшивається (підклеюється) до основної відомості обліку успішності академічної групи.

  1. Студентам державної та договірної форм навчання, які за результатами триместрового контролю та складання екзаменаційних сесій отримали не більше двох незадовільних оцінок з дисциплін, надавати можливість для їх перескладання протягом двох тижнів після завершення поточної заліково-екзаменаційної сесії (в тому числі під час виробничої практики) у другій половині дня.

  2. Студентам державної та договірної форм навчання, які не склали заліки, диф. заліки чи екзамени в установлені терміни через хворобу або з інших поважних причин (документально підтверджених), з урахуванням здатності студента виконувати навчальний план, в установленому порядку надавати індивідуальний графік терміном до 2 тижнів, але не пізніше, ніж до початку 7-го тижня після завершення поточної заліково-екзаменаційної сесії, для складання заліків і екзаменів (у тому числі під час виробничої практики) у другій половині дня.

  3. Якщо студент державної та договірної форм навчання не ліквідував академічну заборгованість у визначені терміни без поважної причини (документально підтвердженої), то він підлягає відрахуванню з університету.

  4. Кожне перескладання екзамену, диф. заліку чи заліку здійснювати лише за направленням, підписаним директором інституту.

  5. Повідомити студентів, що перескладання незадовільної оцінки з дисципліни, дозволяється два рази (другий раз – комісії, призначеній директором інституту).

2.15 Якщо через хворобу або з інших поважних причин (документально підтверджених) студент не зміг в установлені терміни скласти екзамен або покращити оцінку з певних дисциплін, а склав екзамен чи покращив оцінку після заліково-екзаменаційної сесії в межах установленого індивідуального графіка, то йому призначається стипендія, згідно з відповідним Положенням.

2.16. Студентів державної та договірної форм навчання, які за результатами триместрового контролю і складання заліково-екзаменаційної сесії отримали три і більше незадовільних оцінок, відраховувати з університету.

2.17. Поновлення на навчання проводити, як правило, до початку занять у теоретичному триместрі.

3. Зав. кафедрами:

 1. Не пізніше, ніж за місяць до початку заліково-екзаменаційної сесії визначити форму проведення екзамену чи диф.заліку (письмова чи усна) і повідомити про це студентів, відповідний інститут і навчальний відділ.

 2. Екзаменаційні білети та завдання для письмових робіт скласти з урахуванням вимог наказу МОНМСУ №384 від 29.03.12 р., чинних робочих програм навчальних дисциплін і затвердити їх на засіданнях кафедр не пізніше, ніж за місяць до початку заліково-екзаменаційної сесії.

 3. До 25 лютого 2013 року розглянути питання про стан впровадження та використання викладачами КМС у навчальному процесі. Звернути увагу на те, що при оцінюванні знань, умінь і навичок студентів у період підведення підсумків заліково-екзаменаційної сесії слід обов’язково дотримуватись «Тимчасового положення про особливості застосовування кредитно-модульної системи організації навчального процесу у Вінницькому національному технічному університеті».

 4. Організувати проведення державної атестації (складання державних екзаменів і захист дипломних проектів (робіт)) для студентів 4-го курсу денної форми навчання, що навчаються за ОПП «Бакалавр» і студентів, що навчаються за ОПП «Спеціаліст» та «Магістр» у терміни, визначені графіком навчального процесу.

 5. Посилити контроль за виконанням розкладу заліково-екзаменаціної сесії та графіку ліквідації академзаборгованості.

 1. Професорсько-викладацькому складу:

 1. На останньому тижні триместру та на консультації для студентів денної форми навчання визначити бальні оцінки з дисциплін і проставити їх в інститутський журнал успішності студентів.

 2. Суворо дотримуватись виконання «Тимчасового положення про особливості застосовування кредитно-модульної системи організації навчального процесу у Вінницькому національному технічному університеті» та пункту 2.6. даного наказу.

 3. Надавати студенту можливість підвищити оцінку, отриману за КМС, тільки в період складання заліку (останній тиждень теоретичного триместру) або заліково-екзаменаційної сесії.

 4. Якщо студент не з’явився в день складання екзамену, диф. заліку чи заліку та не передав залікову книжку старості групи, який подає її викладачеві для виставлення оцінки, оголошеної на останньому тижні теоретичного триместру та на консультації, але виконав навчальний план дисципліни, що передбачає обов’язкове позитивне оцінювання всіх передбачених навчальним планом дисципліни лабораторних робіт, практичних і семінарських занять, індивідуальних завдань, колоквіуму тощо, у заліково-екзаменаційну відомість виставляти бальну оцінку та писати «не з'явився».

 5. Якщо на останньому тижні теоретичного триместру (до початку проведення заліково-екзаменаційної сесії) студент не надав документів, що пояснюють причини його відсутності на заліку (з урахуванням п.2.3), а під час заліково-екзаменаційної сесієї - причини його відсутності на екзамені чи диф. заліку, в заліково-екзаменаційний листок проставляти оцінку, оголошену на останньому тижні теоретичного триместру та на консультації.

 6. Документи, що пояснюють причини відсутності студента на екзамені, диф. заліку чи заліку повинні бути поданими не пізніше, ніж через 2 дні після його проведення.

 7. Якщо під час екзамену, диф. заліку чи заліку студенту не вдалося набрати необхідну кількість балів для позитивної оцінки або він отримав незадовільну оцінку за КМС з дисципліни, з якої складається екзамен, диф. залік чи залік, то йому виставляється оцінка «незадовільно» за чотирибальною шкалою та оцінка FХ за шкалою ECTS.

 8. Студенти, які виконали навчальний план дисципліни, що передбачає обов’язкове позитивне оцінювання всіх передбачених навчальним планом дисципліни лабораторних робіт, практичних і семінарських занять, індивідуальних завдань, колоквіуму тощо, та набрали кількість балів у межах FX, допускаються до екзамену з необхідністю додаткового вивчення програмного матеріалу з дисципліни.

 9. Студентам, які не виконали навчальний план з дисципліни, в заліково-екзаменаційній відомості зазначається “не допущений”, а за шкалою ECTS - оцінка FХ. Залік, екзамен або диф. залік ці студенти складають після повного виконання навчального плану з дисципліни.

 10. З дисциплін, які не мають триместрового контролю (екзамену або заліку), виставляти бальні оцінки, які враховувати у наступному триместрі/семестрі.

 11. Не приймати екзамени (диф. заліки, заліки) і академічні заборгованості без заліково-екзаменаційних відомостей (заліково-екзаменаційних листків) і залікових книжок у дні, які не визначені розкладом і графіком ліквідації академічних заборгованостей.

 1. Начальнику навчального відділу Савчук Т.О. здійснювати контроль за виконанням розкладів заліково-екзаменаційної сесії, порядком приймання екзаменів і ліквідацією академзаборгованостей на підставі графіків науково-навчальних інститутів.

 2. Диспетчерам науково-навчальних інститутів разом з диспетчерською службою університету скласти розклади проведення заліково-екзаменаційних сесій відповідно до п.2.3. У разі неможливості виконання цих умов, за дозволом навчального відділу, передбачити проведення диф.заліків з окремих дисциплін на останньому тижні теоретичного триместру (до початку проведення екзаменаційної сесії).

 3. Директору науково-технічної бібліотеки Притуляк Т.Є. на період проведення заліково-екзаменаційної сесії встановити такий порядок роботи:

робочі дні - з 9.00 до 17.00,

субота - з 10.00 до 15.00,

неділя - з 10.00 до 15.00.

 1. Проректору Ковальчуку В.І. під час проведення заліково-екзаменаційної сесії забезпечити безперебійну роботу буфетів.

 2. Директорам науково-навчальних інститутів і зав. кафедрами наказ довести до викладачів, студентів та навчально-допоміжного складу.

 3. Контроль за виконанням наказу покласти на першого проректора з науково-педагогічної роботи по організації навчального процесу та його науково-методичного забезпечення Романюка О.Н.Ректор В. В. Грабко

Схожі:

Про підготовку та проведення вес няної та літньої заліково-екзамена iconНаказ №244 м. Вінниця Про підготовку та проведення зимової заліково-екзаменаційної сесії 2011/2012 н р
З метою своєчасної підготовки та успішного проведення зимової заліково-екзаменаційної сесії у 2011/2012 н р для студентів денної...
Про підготовку та проведення вес няної та літньої заліково-екзамена iconГрафік проведення літньої заліково-екзаменаційної сесії 2011-2012 н р. у Кф сну ім. В. Даля
Проведення літньої заліково-екзаменаційної сесії 2011-2012 н р у Кф сну ім. В. Даля
Про підготовку та проведення вес няної та літньої заліково-екзамена iconГрафік проведення літньої заліково-екзаменаційної сесії 2011-2012 н р. у Кф сну ім. В. Даля
Проведення літньої заліково-екзаменаційної сесії 2011-2012 н р у Кф сну ім. В. Даля
Про підготовку та проведення вес няної та літньої заліково-екзамена iconРозклад літньої заліково- екзаменаційної сесії для студентів ІV курсу спеціальності «Розробка програмного забезпечення»

Про підготовку та проведення вес няної та літньої заліково-екзамена iconЗатверджую” Ректор А. Ф. Павленко
Про підсумки зимової екзаменаційної сесії та підготовку до літньої екзаменаційної сесії 2005/2006 навчального року
Про підготовку та проведення вес няної та літньої заліково-екзамена iconЗатверджую” Ректор А. Ф. Павленко
Про підсумки зимової екзаменаційної сесії та підготовку до літньої екзаменаційної сесії 2007/2008 навчального року
Про підготовку та проведення вес няної та літньої заліково-екзамена iconРозклад літньої заліково-екзаменаційної сесії для студентів 1-2 курсів заочної форми навчання факультету фізичного виховання та спорту ( 2012-13 навчального року) дата

Про підготовку та проведення вес няної та літньої заліково-екзамена iconЗатверджую ректор А. Ф. Павленко
Про підсумки літньої екзаменаційної сесії 2009/2010 навчального року та підготовку до зимової екзаменаційної сесії 2010/2011 навчального...
Про підготовку та проведення вес няної та літньої заліково-екзамена iconРозпорядження «20» жовтня 2011 р м. Львів №104 й Про проведення атестації щ аспірантів На виконання пункту 41 «Положення про підготовку науково-педагогічних І наукових кадрів»
На виконання пункту 41 «Положення про підготовку науково-педагогічних І наукових кадрів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів...
Про підготовку та проведення вес няної та літньої заліково-екзамена iconРозпорядження «20» жовтня 2011 р м. Львів №104 é Про проведення атестації ù аспірантів На виконання пункту 41 «Положення про підготовку науково-педагогічних І наукових кадрів»
На виконання пункту 41 «Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи