Порядок організації І проведення заліків, диференційованих заліків, екзаменів у Вінницькому національному технічному університеті icon

Порядок організації І проведення заліків, диференційованих заліків, екзаменів у Вінницькому національному технічному університеті
Скачати 499.32 Kb.
НазваПорядок організації І проведення заліків, диференційованих заліків, екзаменів у Вінницькому національному технічному університеті
Сторінка1/3
Дата28.07.2012
Розмір499.32 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3

ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор ВНТУ

проф. Грабко В. В.

_____________________

"____"_________________ p.


Порядок

організації і проведення заліків, диференційованих заліків, екзаменів у Вінницькому національному технічному університеті

 1. Нормативна база

Даний документ розроблено на підставі:

 • Законів України «Про освіту» та «Про вищу освіту».

 • Наказів Міністра освіти і науки України:

  • від 02.06.1993 p. №161 «Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах»;

  • від 07.08.2002 p. №450 «Про затвердження норм часу для планування і обліку навчальної роботи та переліків основних видів методичної, наукової й організаційної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів»;

  • від 15.07.1996 p. №245 «Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти»;

  • від 31.07.1998 р. №285 «Про порядок розробки складових нормативного та навчально-методичного забезпечення підготовки фахівців з вищою освітою».

 • Статуту ВНТУ.

 • Положення про організацію навчального процесу у ВНТУ, затвердженого Вченою радою ВНТУ 22 березня 2007 р. (Протокол №8).

 • Наказів ректора ВНТУ:

  • від 29.06.2007 р. №149 «Про затвердження норм часу для планування і обліку навчальної роботи та переліків основних видів методичної, наукової й організаційної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників університету»;

  • від 13.05.2011 р. №131 «Про зміни в організації навчального процесу у 2011-2012 навчальному році»;

  • від 24.10.2011 р. №244 «Про підготовку та проведення зимової заліково-екзаменаційної сесії 2011/2012 н.р.».

Було також використано навчальний посібник директора Департамента вищої освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України Болюбаша Я. Я. «Організація навчального процесу у вищих закладах освіти». — К.: ВВП «КОМПАС», 1997. — 64 с.

 1. ^ Загальні положення

Контрольні заходи є необхідним елементом зворотного зв’язку між викладачем та студентом в  процесі навчання для визначення відповідності рівня набутих студентами знань, умінь і навичок вимогам нормативних документів вищої освіти. В організації навчального процесу вищих закладів освіти застосовується поточний та підсумковий контроль.

Поточний контроль – оцінювання рівня знань, умінь та навичок студентів на підставі результатів виконання ними завдань і певних видів роботи під час практичних, семінарських та лабораторних занять, контрольних робіт, тестування, колоквіуму тощо. Результати поточного контролю реєструються в журналі викладача і використовуються для оцінювання рівня знань студентів за певний етап навчання.

Підсумковий контроль – оцінювання рівня знань студентів за певний етап навчання.

Підсумковий контроль складається з модульного, триместрового/ семестрового (залік, диференційований залік, екзамен) та державної атестації студентів (державний екзамен, захист кваліфікаційних робіт).

Триместровий/семестровий контроль проводиться у формах заліку, диференційованого заліку, екзамену з конкретної навчальної дисципліни в обсязі навчального матеріалу, що визначений відповідною навчальною програмою фахової підготовки, і в терміни, встановлені графіком навчального процесу. При триместровому/семестровому контролі отримані студентом бальні оцінки з дисципліни переводяться в оцінки за КМС, за національною шкалою та шкалою ECTS.

Триместровий екзамен — це форма підсумкового контролю засвоєння студентом теоретичного та практичного матеріалу з окремої навчальної дисципліни за триместр/семестр, що проводиться як контрольний захід.

Триместровий диференційований залік — це форма підсумкового контролю, яка передбачає оцінювання засвоєного студентами навчального матеріалу з певної навчальної дисципліни, як правило, на підставі результатів поточного контролю. Його проведення планується здебільшого при відсутності екзамену. Цей вид підсумкового контролю не передбачає обов'язкову присутність всіх студентів.

Триместровий залік — це форма підсумкового контролю, що полягає в оцінюванні засвоєння студентами навчального матеріалу на підставі результатів виконання ними завдань і певних видів роботи під час практичних, семінарських та лабораторних занять. Ці результати можуть зараховуватися як підсумок поточного контролю без додаткового опитування студентів.

Терміни проведення заліково-екзаменаційних сесій визначаються графіком навчального процесу.

За 1,5 місяця до початку чергової заліково-екзаменаційної сесії у ВНТУ видається наказ ректора «Про підготовку та проведення заліково-екзаменаційної сесії», який визначає порядок проведення контрольних заходів та приймання академічної заборгованості студентів. Планування контрольних заходів для студентів усіх курсів денної та заочної форм навчання відбувається згідно з цим наказом. Диференційні заліки плануються, як правило, кожен день, екзамени (з урахуванням обов'язкових екзаменаційних консультацій) — через день, включаючи вихідні дні. Проведення заліків з дисциплін, захист курсових робіт та курсових проектів планується, як правило, на останньому тижні теоретичного триместру (до початку заліково-екзаменаційної сесії).

Розклад чергової заліково-екзаменаційної сесії доводиться до відома викладачів і студентів не пізніше як за місяць до початку сесії.

 1. ^ Допуск студентів до складання заліків та екзаменів

Навчальний процес у Вінницькому національному технічному університеті організований за кредитно-модульною системою (далі — КМС). Основні принципи організації навчального проесу за КМС викладені у Положенні про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою у Вінницькому національному технічному університеті (Вінниця, ВНТУ, 2004).

КМС — це модель організації навчального процесу, яка ґрунтується на поєднанні модульних технологій навчання та залікових кредитів з урахуванням їх трансферу. Навчальний матеріал дисципліни розподіляється на модулі провідним викладачем і затверджується на засіданні кафедри. Кількість модулів у дисциплінах та проведення контрольних заходів визначаються кафедрою і зазначаються у робочому плані дисципліни.

Важливим моментом запровадженої акумулюючої кредитно-модульної системи є можливість врахувати всі досягнення студента з даної конкретної дисципліни. Наприклад, участь в наукових дослідженнях, конференціях, предметних олімпіадах тощо.

У вступній лекції або на першому практичному, семінарському, лабораторному занятті викладач зобов’язаний поінформувати студентів про організацію навчального процесу з дисципліни за КМС. Для цього необхідно, зокрема, надати студентам інформацію, яка міститься в робочій навчальній програмі дисципліни:

 1. про відповідність бальної оцінки з дисципліни оцінці за національною шкалою, шкалою КМС та ECTS;

 2. про оцінювання знань, умінь та навичок студентів з окремих видів робіт та в цілому по модулях (в балах).

В якості прикладу розглянемо дисципліну, на вивчення якої за навчальним планом виділено 162 години, тобто 4,5 кредити. З годин, які заплановані на самостійну роботу студентів, на підготовку курсової роботи рішенням кафедри виділяється 36 годин, тобто 1 кредит. Тобто максимальна бальна оцінка з дисципліни (БОД) становить:

162 — 36 = 126 годин.

126 годин × 5 = 630 балів.

Д*126/3,5 + КР 36/1


Трудомісткість модулів

ТМ1 = 1,5 кр. 36 год. × 1,5 кр. × 5 = 270 балів.

ТМ2 = 2 кр. × 36 год. × 5 = 360 балів.

ТКР = 1 кр. × 36 год. × 5 = 180 балів.

Таблиця 1 — Відповідності бальної оцінки з дисципліни оцінці за державною шкалою, шкалою КМС та ECTS

% балів від трудомісткості

Оцінка за шкалою

Абсолютна

бальна оцінка

за 1-й модуль

Абсолютна

бальна оцінка

за 2-й модуль

Абсолютна

бальна оцінка

з дисципліни

Абсолютна

бальна оцінка

за КП(КР)

держав-ною

КМС

ECTS

97Б100
5+
262270

349360

611630

175180

94Б<97

відмін-но

5

A

254261

338348

592610

169174

91Б<94
5-
246253

328337

573591

164168

85Б<91
4+

В

230245

306327

536572

153163

80Б<85

добре

4

C

216229

288305

504535

144152

75Б<80
4-

203215

270287

473503

135143

71Б<75

задові-льно

3+

D

192202

256269

447472

128134

68Б<71

3

E

184191

245255

428446

122127

65Б<68

3-

176183

234244

410427

117121

40Б<65

незадо-вільно

*

FX

108175

144233

252409

72116

27Б<40

незадо-вільно

3

F

10773

14397

251170

7149

14Б<26

2

7238

9650

16988

4825

0Б<14

1

370

490

870

240

Таблиця 2 — Оцінювання знань, умінь та навичок студентів з окремих видів робіт та в цілому по модулях (в балах)

^ Вид роботи

Модуль

І

ІІ

 1. Виконання та захист лабораторних робіт (1 роб. — 20 балів)

60

100

2. Виконання практичних завдань (1 завдання — 20 б.)

60

60

3. Контрольні роботи (1 робота — 10)

10

20

4. Виконання завдань з СРС

20

20

5. Активна робота на лекційних, практичних, лабораторних заняттях, консультаціях

10

20

6. Колоквіуми

110

140

В с ь о г о

270

360

Також викладач має ознайомити студентів з критеріями оцінювання рівня знань, умінь та навичок студента з даної дисципліни. Такі критерії розробляються відповідно до вимог кваліфікаційної характеристики, забезпечують належну градацію і можуть бути застосовані як при поточному, так і при підсумковому контролі.

Згідно з Положенням про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою у Вінницькому національному технічному університеті (Вінниця, ВНТУ, 2004) підведення підсумків роботи студентів денної форми навчання у триместрі за результатами КМС проводиться на останньому тижні теоретичного навчання. Викладач має

 • виставити бальну оцінку з дисципліни (БОД) кожного студента в деканатському журналі успішності студентів;

 • оголосити студентам денної форми навчання отримані бальні оцінки з дисципліни за КМС під час практичних, семінарських, лабораторних занять або консультацій в присутності всієї групи.

Студенти, які за сумою балів модульного контролю у триместрі мають бальну оцінку з дисципліни (БОД) вищу, ніж 65% від абсолютної бальної оцінки з дисципліни, можуть, за їхнім бажанням, бути:

 • звільнені від складання заліку, диференційованого заліку, екзамену і отримати оцінку, відповідну бальній оцінці з дисципліни (БОД);

 • допущені до складання заліку, диференційованого заліку, екзамену з метою підвищення оцінки.

До складання заліку, диференційованого заліку, екзамену з кожної дисципліни допускаються всі студенти, які виконали навчальний план з цієї дисципліни, незалежно від захисту КП (КР) з цієї дисципліни, а також стану їхніх справ з інших дисциплін.

Студенти, які виконали навчальний план дисципліни, що передбачає обов'язкове позитивне оцінювання всіх передбачених навчальним планом дисципліни лабораторних робіт, практичних та семінарських занять, індивідуальних завдань тощо, та набрали кількість балів у межах FX (40Б<65 від абсолютної бальної оцінки з дисципліни), допускаються до заліку, диференційованого заліку, екзамену з необхідністю додаткового вивчення програмного матеріалу з дисципліни.

Студентам, які не виконали навчальний план з дисципліни, викладач виставляє в заліково-екзаменаційну відомість бальну оцінку з дисципліни та пише «недопущений». Викладач визначає для кожного з них обсяг додаткової роботи для вивчення цієї дисципліни і строк складання заліку, диференційованого заліку, екзамену. Залік чи екзамен ці студенти складають після повного виконання навчального плану з дисципліни після закінчення заліково-екзаменаційної сесії.

Студенти можуть бути допущеними до складання триместрових/семестрових екзаменів за наявності не більше двох недопусків або незадовільних оцінок за КМС.

 1. ^ Організація проведення заліку, диференційованого заліку, екзамену

Заліково-екзаменаційна сесія проводиться згідно з розкладом. Викладачі зобов'язані приймати у студентів заліки, диференційовані заліки та екзамени лише в аудиторіях та в терміни, визначені розкладом заліково-екзаменаційної сесії в присутності асистента, призначеного розпорядженням завідувача кафедри для проведення заліку, диференційованого заліку чи екзамену, із числа викладачів, аспірантів або працівників навчально-допоміжного персоналу кафедри, які мають вищу освіту. У разі захворювання екзаменатора або асистента завідувач кафедри повинен здійснити його заміну і сповістити про це деканат та навчальний відділ.

Норми часу на проведення екзаменів та заліків визначені наказами ректора ВНТУ № 149 від 29.06.2007 р. «Про затвердження норм часу для планування і обліку навчальної роботи та переліків основних видів методичної, наукової і організаційної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників університету» та № 131 від 13.05.2011 р. «Про зміни в організації навчального процесу у 2011-201 навчальному році».

При проведенні усного екзамену в аудиторії одночасно може перебувати не більше 8 студентів. Для підготовки до відповіді студенту має надаватися не менше 30 хвилин. Перебування студента в приміщенні, де проводиться екзамен, не повинно тривати більше 4 годин.

Триместрові/семестрові заліки з певної дисципліни проводяться після закінчення її вивчення до початку заліково-екзаменаційної сесії. Заліки приймаються викладачами, які проводили практичні, семінарські та інші заняття в навчальній групі або/та читали лекції з даної дисципліни. Залік виставляється за результатами навчальної роботи студента в триместрі/семестрі (виконання студентом триместрових/семестрових індивідуальних завдань та контрольних робіт, виступів на семінарських заняттях, результатів колоквіумів тощо). Згідно з Положенням про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою у Вінницькому національному технічному університеті (Вінниця, ВНТУ, 2004) до індивідуального навчального плану / залікової книжки студента виставляється «зараховано», якщо його бальна оцінка з дисципліни (БОД) складає не менше, ніж 65% абсолютної бальної оцінки з дисципліни. До індивідуального навчального плану / залікової книжки студента виставляється також оцінка за шкалою ECTS.

Студент вважається допущеним до триместрового/семестрового контролю з конкретної навчальної дисципліни (екзамену, диференційованого заліку або заліку), якщо він виконав всі види робіт, передбачені навчальним планом на триместр/семестр з цієї навчальної дисципліни.

Якщо студент виконав навчальний план з дисципліни, але не отримав залік за результатами навчання в триместрі/семестрі, залік може бути виставлений за результатами виконання ним підсумкової контрольної роботи або співбесіди на останньому занятті з цієї навчальної дисципліни.

Перед кожним екзаменом згідно з розкладом заліково-екзаменаційної сесії обов’язково проводиться консультація. На консультації викладач

 • доводить до відома студентів, хто з них і з яких причин не допущений до екзамену;

 • знайомить студентів з порядком проведення екзамену;

 • дає відповіді на теоретичні чи практичні питання студентів, пояснює певні теоретичні положення, аспекти їх практичного застосування.

До обов'язкової супровідної документації заліку, диференційованого заліку чи екзамену належить Тека екзаменатора, до складу якої входять:

 1. Робоча навчальна програма дисципліни.

 2. Екзаменаційні білети.

 3. Заліково-екзаменаційна відомість.

 4. Перелік питань, які виносяться на залік, диференційований залік чи екзамен.

 5. Критерії оцінювання знань, умінь та навичок студентів.

 6. Затверджений завідувачем кафедри перелік навчальної літератури, обладнання, технічних засобів, якими студенту дозволяється користуватися під час екзамену (за потребою).

Екзаменаційні білети мають бути складені на основі робочих навчальних програм дисциплін і затверджені (перезатверджені) на засіданні кафедри на кожен рік не пізніше ніж за місяць до початку заліково-екзаменаційної сесії. Вони повинні повністю охоплювати навчальну програму дисципліни або її окремого модуля як самостійної структурно-логічної частини теоретичного та практичного матеріалу, яка виноситься на триместровий/семестровий залік, диференційований залік чи екзамен, забезпечувати контроль знань і навичок студентів. Кількість екзаменаційних білетів повинна перевищувати кількість студентів академічної групи не менше, ніж на 5. При проведенні екзамену в письмовій формі кількість варіантів контрольних завдань визначається таким чином, щоб забезпечити самостійне виконання письмової роботи кожним студентом академічної групи.

Екзаменаційні білети мають відповідати таким вимогам:

 • кожне питання бажано розпочинати словами: обґрунтувати..., проаналізувати..., дати оцінку..., довести... тощо, щоб забезпечити перевірку умінь студентів використовувати набуті знання для вирішення практично спрямованих завдань;

 • складність білетів для усного екзамену має бути приблизно однаковою і дозволяти студенту за час, відведений для відповіді (до 20 хв.), глибоко та повно розкрити зміст усіх питань;

 • складність та трудомісткість контрольних завдань для письмового контролю мають відповідати відведеному часу контролю (120 хвилин); завдання не повинні вимагати докладних пояснень, складних розрахунків та креслень і забезпечувати мінімум непродуктивних витрат часу на  допоміжні операції, проміжні розрахунки та ін.;

 • при формулюванні завдань (питань) екзаменаційних білетів необхідно використовувати стандартизовані (рекомендовані) терміни, назви, позначення.

Результати триместрового контролю заносяться екзаменатором до заліково-екзаменаційної відомості, залікової книжки / індивідуального плану студента. Заліково-екзаменаційну відомість екзаменатор отримує в деканаті напередодні або в день проведення триместрового/семестрового контролю. Без заліково-екзаменаційної відомості викладач не повинен приймати заліки, диференційовані заліки або екзамени.

Форма заліково-екзаменаційної відомості є стандартною. Вона визначена наказом МОН України від 30.12.2005 р. № 774, яким було затверджено Рекомендації щодо структури залікового кредиту та порядку оцінювання навчальних досягнень студентів.

Відомість видається викладачеві у відповідній дирекції інституту (деканаті факультету) частково заповненою. Співробітниками дирекції (деканату) заповнюються графи:

 • назва вищого навчального закладу,

 • назва інституту;

 • назва факультету,

 • номер групи;

 • навчальний рік,

 • номер триместру/семестру,

 • курс, шифр академічної групи,

 • номер відомості,

 • назва навчальної дисципліни,

 • дата проведення екзамену,

 • прізвище, ініціали, посада викладача-екзаменатора, який виставляє підсумкову оцінку,

 • прізвище, ініціали, посада викладача, який проводив практичні (семінарські, лабораторні) заняття і здійснював поточний контроль,

 • номер студента у списку, прізвище, ініціали студента, номер залікової книжки студента.

Заліково-екзаменаційна відомість має бути підписана директором відповідного інституту.

Викладач заповнює графи:

 1. бальна оцінка дисципліни (БОД). Графа «БОД до екзамену (заліку)» заповнюється викладачем повністю. Він проставляє БОД з журналу викладача. У графі «БОД після екзамену» бальна оцінка проставляється лише в тому випадку, якщо студент складав залік, диференційний залік або екзамен.

Студент може підвищити оцінку, яку він отримав за результатами КМС, в результаті складання заліку, диференційного заліку або екзамену в період сесії. При цьому БОД підвищується до нижнього рівня балів екзаменаційної оцінки, так само при складанні заліку, диференційного заліку.

^ Якщо студент на екзамені (заліку, диф. заліку) отримав оцінку нижчу, ніж за КМС, в заліково-екзаменаційну відомість виставляється оцінка за КМС. Не допускається зниження отриманої БОД (зменшення кількості балів) студентам з будь-якої причини.

 1. оцінка за шкалою: державною, КМС, ECTS.

Приклад заповнення заліково-екзаменаційних відомостей для студентів денної та заочної форм навчання наводиться в додатках 1 та 2.

Перелік питань, які виносяться на залік, диференційований залік чи екзамен, має охоплювати всі теми навчальної програми, містити всі теоретичні питання, які входять до складу екзаменаційних білетів. Перелік питань повинен бути затверджений (перезатверджений) на засіданні кафедри щонайменше за місяць до початку заліково-екзаменаційної сесії. Студентам заочної форми навчання затверджений (перезатверджений) перелік питань має бути доведений під час попередньої установчої сесії.

Критерії оцінювання знань, умінь та навичок студентів визначаються кафедрою, включаються до робочої навчальної програми дисципліни і доводяться до відома студентів лектором, який цю дисципліну викладає, або викладачем, що веде практичні, семінарські заняття чи лабораторні роботи.

Питання про те, якими засобами навчання студенту дозволяється користуватись під час триместрового/семестрового контролю з кожної конкретної дисципліни, вирішує кафедра. Перелік навчальної літератури, обладнання, технічних засобів, якими студент може користуватися під час заліку, диференційованого заліку, екзамену, затверджується завідувачем кафедри і вкладається до Теки екзаменатора. Відсутність такого переліку у Теці екзаменатора означає, що використання будь-яких засобів навчання під час екзамену (заліку, диференційованого заліку) з цієї конкретної дисципліни не передбачено.

Під час екзамену (заліку, диференційованого заліку) екзаменатор зобов'язаний:

 1. Дотримуватись розкладу диференційованих заліків та екзаменів (дата, час початку екзамену, аудиторія).

 2. Проводити екзамен (залік) тільки за затвердженим комплектом екзаменаційних білетів або контрольних завдань.

 3. Студентам, які не планують покращувати оцінку під час диференційного заліку чи екзамену, проставити отриману оцінку у відповідну графу заліково-екзаменаційної відомості та в індивідуальний навчальний план / залікову книжку, подану особисто студентом або старостою цієї групи.

 4. При усній формі заліку чи екзамену оголошувати оцінку одразу після закінчення опитування студента і проставляти її в заліково-екзаменаційну відомість, в індивідуальний навчальний план / залікову книжку студента.

 5. При письмовій формі проведення заліку, диференційованого заліку чи екзамену оголошувати оцінку не пізніше наступного дня в присутності всіх студентів групи, які його складали, та проставляти її в заліково-екзаменаційну відомість, в індивідуальний навчальний план \ залікову книжку студента.

На обговорення

На заліку, диференційованому заліку чи екзамені, крім викладача та його асистента, можуть бути присутніми:

 • ректор, проректори;

 • директор інституту, декан факультету, студенти якого складають залік або іспит;

 • завідувач кафедри;

 • викладачі, які проводили у навчальній групі інші види занять з дисципліни, можуть брати участь у прийманні екзамену в якості асистентів;

 • начальник навчального відділу;

 • члени комісій, які можуть бути створені наказом ректора або розпорядженням першого проректора з науково-педагогічної роботи по організації навчального процесу та його науково-методичного забезпечення, для вивчення тих чи інших питань організації навчального процесу чи підготовки питань на засідання Методичної або Вченої рад ВНТУ.

Перевіряти організацію проведення заліків, диференційованих заліків чи екзаменів мають право співробітники навчального відділу.

Присутність на екзаменах або заліках сторонніх осіб без дозволу ректора, першого проректора з науково-педагогічної роботи по організації навчального процесу та його науково-методичного забезпечення, директора відповідного інституту або декана факультету не допускається.

Захист курсових проектів (робіт) повинен мати публічний характер.

 1. ^ Оцінювання знань, умінь і навичок студентів

З метою об'єктивного оцінювання рівня підготовки студента екзаменаторові надається право ставити додаткові питання як теоретичного, так і практичного характеру (розв'язок практичних завдань) в межах навчальної програми.

Під час проведення контрольних заходів викладач та студент мають бути коректними по відношенню один до одного. Викладач має уважно та зацікавлено вислуховувати відповіді студентів. Відповідь студента не бажано переривати зауваженнями чи виразами здивування. Студент, готуючись до відповіді, певним чином вибудував виклад навчального матеріалу. Коли викладач перериває студента, у останнього це викликає занепокоєння, нервовість, від чого відповідь стає плутаною, логічно непослідовною. Під час відповіді викладач, зрозумівши, що студент відповідає впевнено, змістовно, може зупинити його і попросити перейти до розкриття іншого питання білета. Екзаменатору надається право ставити додаткові питання крім зазначених у білеті, пропонувати студенту задачі та приклади в рамках навчальної програми дисципліни.

Екзамен — складний процес підбиття підсумків пізнавальної діяльності. Він потребує від викладача високої педагогічної культури, майстерності, толерантності. Бажано пам'ятати, що оцінка не може бути використана як засіб покарання студента за негативні вчинки; не допускати вибіркової поблажливості; прагнути забезпечити незалежність оцінювання знань студентів як від попередніх оцінок у заліковій книжці, так і від зовнішнього тиску; якщо це можливо, враховувати індивідуальні особливості студентів.

Результати складання екзаменів, диференційованих заліків, захистів курсових проектів (робіт) оцінюються за:

 • національною чотирибальною шкалою («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»), а заліків — за двобальною шкалою («зараховано», «не зараховано»);

 • за шкалою КМС (5+, 5, 5-, 4+, 4, 4-, 3+, 3, 3-,2);

 • за шкалою EСTS (А, В, С, D, E, FX, F).

При визначенні критеріїв оцінювання екзаменаційних відповідей необхідно керуватися такими загальними положеннями:

оцінки «відмінно» заслуговує студент, який показав всебічні, систематичні і глибокі знання навчально-програмного матеріалу, уміння вільно виконувати завдання, передбачені програмою, опанував основну та додаткову літературу, рекомендовану навчальною програмою, засвоїв взаємозв'язок основних понять дисципліни в їх значенні для майбутньої професії, вияв творчі здібності в розумінні, викладі і використанні навчально-програмного матеріалу;

оцінки «добре» заслуговує студент, який показав повне знання навчально-програмного матеріалу, успішно виконав передбачені програмою завдання, засвоїв основну літературу, рекомендовану навчальною програмою, показав систематичний характер знань із дисципліни і здатність до їх самостійного поповнення й оновлення в ході подальшої навчальної роботи та професійної діяльності;

оцінки «задовільно» заслуговує студент, який показав знання основного навчально-програмного матеріалу в обсязі, необхідному для подальшого навчання і майбутньої роботи за спеціальністю, упорався з виконанням завдань, передбачених програмою, припустився помилок у відповіді на екзамені та при виконанні екзаменаційних завдань, але володіє необхідними знаннями для їх усунення під керівництвом викладача;

оцінка «незадовільно» виставляється студенту, який виявив прогалини в знаннях основного навчально-програмного матеріалу, припустився принципових помилок у виконанні передбачених програмою завдань і не може продовжувати навчання або приступити до професійної діяльності після закінчення ВНЗ без додаткових занять із відповідної дисципліни. 

Відмова студента від відповіді на екзаменаційний білет атестується як незадовільна відповідь.

На обговорення

У відомостях напроти прізвища конкретного студента викладач робить такі записи:

«Не з'явився» — якщо студент був допущений до триместрового/семестрового контролю, але не з'явився на нього. Це стосується:

 • студентів, які виконали навчальний план, що передбачає обов'язкове позитивне оцінювання всіх передбачених навчальним планом дисципліни лабораторних робіт, практичних та семінарських занять, індивідуальних завдань тощо, набрали суму балів в межах FX (40Б<65 від абсолютної бальної оцінки з дисципліни), і були допущені до екзамену з необхідністю додаткового вивчення програмного матеріалу з дисципліни;

 • студентів, які отримали за КМС позитивні оцінки. Якщо студент не з'явився в день складання заліку (диференційного заліку) чи екзамену та не передав залікову книжку старості групи, який подає її викладачеві для виставлення оцінки, оголошеної на останньому тижні теоретичного триместру, у заліково-екзаменаційну відомість виставляється бальна оцінка та пишеться «не з'явився».

«Не допущений» — якщо студент не був допущений до складання триместрового/семестрового контролю через невиконання навчального плану, що передбачає обов'язкове позитивне оцінювання всіх передбачених навчальним планом дисципліни лабораторних робіт, практичних та семінарських занять тощо, незалежно від отриманої БОД. Екзамен (залік) такі студенти складають після повного виконання навчального плану з дисципліни. Студент, який був не допущений до складання триместрового/семестрового контролю, вважається таким, що використав першу спробу скласти екзамен (залік) з дисципліни і має заборгованість.

«Відмінно», «Добре», «Задовільно», «Незадовільно», «Зараховано», «Не зараховано» — залежно від результату складання семестрового контролю.

Заліково-екзаменаційні відомості викладач повністю заповнює і ставить свій підпис проти кожного прізвища студента та на зворотньому боці відомості в графі «Екзаменатор». Підпис у відомості асистента, який був присутній на заліку, диференційованому заліку, екзамені, є обов'язковим. Заліково-екзаменаційну відомість екзамену чи диференційного заліку викладач зобов'язаний особисто повернути в деканат не пізніше 10.00 наступного дня, а заліково-екзаменаційні відомості заліків — до початку заліково-екзаменаційної сесії.

На обговорення

2 варіанти:

І. Після захисту курсових проектів (робіт) викладач:

 • робить ксерокопію повністю заповненої заліково-екзаменаційної відомості;

 • повертає заліково-екзаменаційну відомість в деканат не пізніше другого дня від початку сесії;

 • захищені курсові роботи (проекти) здає в архів упродовж двох тижнів з дня екзамену, про що на ксерокопії відомості робиться відповідна помітка;

 • копію заліково-екзаменаційної відомості з поміткою архіву здає в деканат.

Контроль за своєчасність здачі заліково-екзаменаційних відомостей в деканат, курсових робіт (проектів) — в архів покладається на декана відповідного факультету.

ІІ. Курсові проекти (роботи) зберігаються на кафедрі протягом одного року, потім списуються в установленому порядку (Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах, затверджене наказом Міністерства освіти України від 2 червня 1993 р. № 161, с. 7).

В індивідуальний навчальний план / залікову книжку студента викладач записує всі навчальні години (аудиторні та СРС) з дисципліни, що виноситься на триместровий/семестровий контроль, своє прізвище, позитивну оцінку, ставить свій підпис та дату. Оцінки «Незадовільно» та «Не зараховано» в індивідуальний навчальний план / залікову книжку студента не записуються.

Письмові екзаменаційні роботи студентів зберігаються на кафедрі протягом навчального року, а потім знищуються, про що складається відповідний акт.
  1   2   3

Схожі:

Порядок організації І проведення заліків, диференційованих заліків, екзаменів у Вінницькому національному технічному університеті iconПоложення про порядок І методику проведення заліків та екзаменів на заочній формі навчання з метою належного проведення заліків та екзаменів, організації та підбиття підсумків заліково-екзаменаційних сесій наказую
Про затвердження Положення про порядок І методику проведення заліків та екзаменів на заочній формі навчання
Порядок організації І проведення заліків, диференційованих заліків, екзаменів у Вінницькому національному технічному університеті iconПоложення про порядок та методику проведення семестрових (курсових) екзаменів І заліків в Ужгородському національному університеті
Екзамени та заліки складають студенти, яких не влаштовує підсумкова позитивна оцінка, виставлена викладачем за результатами модульних...
Порядок організації І проведення заліків, диференційованих заліків, екзаменів у Вінницькому національному технічному університеті iconПравила прийому до Вінницького національного технічного університету в 2013 році Провадження освітньої діяльності у Вінницькому національному технічному університеті здійснюється
Провадження освітньої діяльності у Вінницькому національному технічному університеті здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства...
Порядок організації І проведення заліків, диференційованих заліків, екзаменів у Вінницькому національному технічному університеті iconПорядок розрахунку підсумкової оцінки з дисципліни, що вивчалась протягом декількох семестрів, для заповнення Додатка до диплома про вищу освіту (diploma supplement)
Підсумкова оцінка за 100-бальною шкалою, шкалою ects І національною шкалою з дисципліни, що вивчалась протягом декількох семестрів...
Порядок організації І проведення заліків, диференційованих заліків, екзаменів у Вінницькому національному технічному університеті iconПро організацію І проведення семестрових іспитів, диферен- ційованих заліків І заліків під час зимової екзаменаційної сесії
Згідно з діючими навчальними планами, відповідно до чинних законодавчих І нормативних документів, з метою поліпшення організації...
Порядок організації І проведення заліків, диференційованих заліків, екзаменів у Вінницькому національному технічному університеті iconКалендарний план прийому диференційованих заліків у студентів іі-го курсу, спеціальність «Сестринська справа» з дисципліни «Медсестринство в акушерстві» (осінній семестр 2013-2014 н р.)

Порядок організації І проведення заліків, диференційованих заліків, екзаменів у Вінницькому національному технічному університеті iconКалендарний план прийому диференційованих заліків у студентів іі-го курсу, спеціальність «Сестринська справа» з дисципліни «Медсестринство в акушерстві» (осінній семестр 2013-2014 н р.)

Порядок організації І проведення заліків, диференційованих заліків, екзаменів у Вінницькому національному технічному університеті iconПравила прийому до Вінницького національного технічного університету у 2011 році
Провадження освітньої діяльності у Вінницькому національному технічному університеті здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства...
Порядок організації І проведення заліків, диференційованих заліків, екзаменів у Вінницькому національному технічному університеті iconРозклад затверджую : екзаменів, заліків на відділенні заочного навчання

Порядок організації І проведення заліків, диференційованих заліків, екзаменів у Вінницькому національному технічному університеті iconПорядок організації прийому іноземних гостей в Одеському Національному Університеті ім. І.І. Мечникова Загальні положення Цей документ (далі Порядок) виданий на виконання наказу мон україни №681 від 22.
Порядок виданий на виконання наказу мон україни №681 від 22. 07. 2009 «Про затвердження Порядку організації прийому іноземних гостей...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи