Контрольная работа по економическому анализу бухгалтерский баланс, его сущность и порядок отражения в нем хозяйственных операций Бухгалтерский баланс icon

Контрольная работа по економическому анализу бухгалтерский баланс, его сущность и порядок отражения в нем хозяйственных операций Бухгалтерский баланс
НазваКонтрольная работа по економическому анализу бухгалтерский баланс, его сущность и порядок отражения в нем хозяйственных операций Бухгалтерский баланс
Сторінка3/7
Дата31.07.2012
Розмір1.06 Mb.
ТипКонтрольная работа
1   2   3   4   5   6   7
^ II. Забезпечення наступних витрат і платежівЗабезпечення виплат персоналу

400

37

238

Інші забезпечення

410415416

Цільове фінансування

420

6,9

34,3

Усього за розділом II

430

43,9

272,3

^ III. Довгострокові зобов'язанняІнші довгострокові фінансові зобов'язання

450

Відстрочені податкові зобов'язання

460

Інші довгострокові зобов'язання

470

Усього за розділом III

480150

^ IV. Поточні зобов'язанняКороткострокові кредити банків

500

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

510

Векселі видані

520

314

287,5

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

226,3

206

Поточні зобов'язання за юзрахунками:з одержаних авансів

540

з бюджетом

550

з позабюджетних платежів

560

зі страхування

570

407

381,5

з оплати праці

580

736,1

711

з учасниками

590

1385

1408

із внутрішніх розрахунків

600

Інші поточні зобов'язання

610

2948,9

2411

Усього за розділом IV

620

6017,3

5405

^ V. Доходи майбутніх періодів

630

БАЛАНС

640

105842,3

108434,6Баланс на 1.01.2002 р.


Форма N1 код за ДКУД

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

І. Необоротні активиНематеріальні активи:залишкова вартість

010

37,2

148,2

первісна вартість

011

37,2

148,2

Знос

012

0

0

Незавершене будівництво

020

1013,9

1696,7

Основні засоби:залишкова вартість

030

66166,7

66401,7

первісна вартість

031

110088,8

113622,2

Знос

032

43922,1

47220,5

Довгострокові фінансові інвестиції:

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств040

інші фінансові інвестиції

045

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

Відстрочені податкові активи

060

Інші необоротні активи

070

59

87

Гудвіл при консолідації

075

Усього за розділом І

080

67276,8

68333,6

^ II. Оборотні активиЗапаси:виробничі запаси

100

15615,8

14190,2

тварини на вирощуванні та відгодівлі

110

незавершене виробництво

120

1464,9

1693,9

готова продукція

130

7688

10678,5

товари

140

242,3

203,8

Векселі одержані

150

84,7

119,7

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:чиста реалізацшна вартість

160

7362

7941

первісна вартість

161

7362

7941

резерв сумнівних боргів

162

Дебіторська заборгованість за розрахунками:з бюджетом

170

1072,2

3054,6

за виданими авансами

180

з нарахованих доходів

190

із внутрішніх розрахунків

200

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

8

14

Поточні фінансові інвестиції

220

Грошові кошти та їх еквіваленти:у національній валюті

230

7503,2

6312,7

в іноземній валюті

240

116,7

307,9

Інші оборотні активи

250

0

304,7

Усього за розділом II

260

41157,8

44821

^ IIІ. Витрати майбутніх періодів

270

БАЛАНС

280

107434,6

113154,6

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

І. Власний капіталСтатутний капітал

300

458

458

Пайовий капітал

310

Додатковий вкладений капітал

320

Інший додатковий капітал

330

82195,2

80763,2

Резервний капітал

340

515

515

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

19439,1

21772,2

Неоплачений капітал

360

Вилучений капітал

370

Накопичена курсова різниця

375

Усього за розділом І

380

102607,3

103508,4

Частка меншості

385
^ II. Забезпечення наступних витрат і платежівЗабезпечення виплат персоналу

400

238

272

Інші забезпечення

410415416

Цільове фінансування

420

34,3

44,2

Усього за розділом II

430

272,3

316,2

^ III. Довгострокові зобов'язанняІнші довгострокові фінансові зобов'язання

450

Відстрочені податкові зобов'язання

460

Інші довгострокові зобов'язання

470

Усього за розділом III

480

150

150

^ IV. Поточні зобов'язанняКороткострокові кредити банків

500

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

510

Векселі видані

520

287,5

518,5

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

206

124,5

Поточні зобов'язання за юзрахунками:з одержаних авансів

540

з бюджетом

550

з позабюджетних платежів

560

зі страхування

570

381,5

800

з оплати праці

580

711

2105

з учасниками

590

1408

1408

із внутрішніх розрахунків

600

Інші поточні зобов'язання

610

2411

4224

Усього за розділом IV

620

5405

9180

^ V. Доходи майбутніх періодів

630

БАЛАНС

640

108434,6

113154,6Звіт про фінансові результати за 2001 р.

1. Фінансові результати

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

Дохід (виручка) від реалізації (товарів, робіт, послуг)

010

92544,1

96456,9

Податок на додану вартість

015

15362

16012

Акцизний збір

020025

Інші вирахування з доходу

030

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

77182,1

80444,9

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

040

55481,4

56448,6

Валовий:прибуток

050

21700,7

23996,3

збиток

055

Інші операційні доходи

060

31650,1

35304,8

Адміністративні витрати

070

12544

10523

Витрати на збут

080

1262,7

1295,4

Інші операційні витрати

090

34492,4

37542,9

Фінансові результати від операційної діяльності:прибуток

100

5051,7

9939,8

збиток

105

Дохід від участі в капіталі

110

Інші фінансові доходи

120

1101,1

1627,9

Інші доходи

130

3955,7

3061,2

Фінансові витрати

140

39

33

Втрати від участі в капіталі

150

[нші витрати

160

3746,7

5945,3

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування :прибуток

170

6322,8

8650,6

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

2693,4

4897,3

Фінансові результати від звичайної діяльності:прибуток

190

3629.4

3753.3

збиток

195

Надзвичайні:доходи

200

витрати

205

Податки з надзвичайного прибутку

210

Частки меншості

215

Чистий:прибуток

220

3629.4

3753.3

збиток

225


II. Елементи операційних витрат

Найменування показника

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Матеріальні затрати

230

47297.5

52506.8

Витрати на оплату праці

240

16119.3

14002.7

Відрахування на соціальні заходь

250

5964.1

5366.5

Амортизація

260

3733.4

3604.9

Інші операційні витрати

270

2401.6

2381.5

Разом

280

75515.9

77862.4

1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Контрольная работа по економическому анализу бухгалтерский баланс, его сущность и порядок отражения в нем хозяйственных операций Бухгалтерский баланс iconЛекция 3: Бухгалтерский баланс как элемент метода бухгалтерского учета
Структура и основы построения бухгалтерского баланса. Актив, пассив, статьи баланса
Контрольная работа по економическому анализу бухгалтерский баланс, его сущность и порядок отражения в нем хозяйственных операций Бухгалтерский баланс iconТема Загальна характеристика бухгалтерського обліку, його предмет І метод
Андреева Л. Ф., Гевлич Л. Л., Тесленко Ю. В. Бухгалтерский учет: Методические указания и задания для проведения практических занятий...
Контрольная работа по економическому анализу бухгалтерский баланс, его сущность и порядок отражения в нем хозяйственных операций Бухгалтерский баланс iconТема 11. Платіжний баланс і макроекономічна рівновага Платіжний баланс, його структура і методологія складання

Контрольная работа по економическому анализу бухгалтерский баланс, его сущность и порядок отражения в нем хозяйственных операций Бухгалтерский баланс iconТема 11. Платіжний баланс і макроекономічна рівновага Платіжний баланс, його структура і методологія складання

Контрольная работа по економическому анализу бухгалтерский баланс, его сущность и порядок отражения в нем хозяйственных операций Бухгалтерский баланс iconГлосарій термінів економічних категорій, що використовуються при викладанні дисципліни
Банківський баланс – це бухгалтерський баланс, який відбиває стан активів, пасивів та власного капіталу у грошовій формі на певну...
Контрольная работа по економическому анализу бухгалтерский баланс, его сущность и порядок отражения в нем хозяйственных операций Бухгалтерский баланс iconЛекция 1: Хозяйственный учет, его суть и характеристика
Бухгалтерский учет на предприятиях Украины с разными формами собственности. Н. М. Ткаченко К.: А. С. К.,1998. – 800 с
Контрольная работа по економическому анализу бухгалтерский баланс, его сущность и порядок отражения в нем хозяйственных операций Бухгалтерский баланс icon11 класс. Контрольная работа №1
Используя одну из приведенных ниже формул, определите, какова индуктивность контура, если при силе тока 4 а в нем возникает магнитный...
Контрольная работа по економическому анализу бухгалтерский баланс, его сущность и порядок отражения в нем хозяйственных операций Бухгалтерский баланс iconСавченко Алла Іванівна президент компанії тов «бдо». Отримала диплом
«Баланс-Аудит» была основана в 1993 году. Ее деятельность под флагом bdo началась в 1997 году. С августа 2009 года аф "bdo баланс-Аудит"...
Контрольная работа по економическому анализу бухгалтерский баланс, его сущность и порядок отражения в нем хозяйственных операций Бухгалтерский баланс iconКонтрольная работа по дисциплине «Управление проектами» Выполнил студент гр. Ф. И. О. Проверил Ф. И. О. Сумы 2006
Контрольная работа по дисциплине «Управление проектами» состоит из двух частей: теоретической и практической
Контрольная работа по економическому анализу бухгалтерский баланс, его сущность и порядок отражения в нем хозяйственных операций Бухгалтерский баланс iconЛингвистические маркеры коммуникативного молчания
Современные ученые фокусируют внимание на анализе естественного языка в его представлении. Прагматический поворот помогает осмыслить...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи