Облік І аудит післядипломної та заочної форми навчання Рекомендовані методичною радою нук ім адмірала Макарова Миколаїв, 2009 icon

Облік І аудит післядипломної та заочної форми навчання Рекомендовані методичною радою нук ім адмірала Макарова Миколаїв, 2009
НазваОблік І аудит післядипломної та заочної форми навчання Рекомендовані методичною радою нук ім адмірала Макарова Миколаїв, 2009
Сторінка1/4
Дата31.07.2012
Розмір0.61 Mb.
ТипДиплом
  1   2   3   4

Міністерство освіти і науки України

Національного університету кораблебудування

імені адмірала Макарова

Інститут післядипломної освіти

СИПКО Т. Д., ЗАБОТИН О.М., ГРОСІЦЬКА О.Е.


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання контрольних робіт з дисципліни „Економічний аналіз”


для студентів (слухачів) спеціальності „Облік і аудит”

післядипломної та заочної форми навчання

Рекомендовані методичною радою НУК ім. адмірала Макарова
Миколаїв, 2009
УДК 55. 012.32
Сипко Т.Д., Заботин О.М., Гросіцка О.Е. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни „Економічний аналіз” студентами післядипломної форми навчання. – Миколаїв: ПДО НУК, 2009. – с 24.
Методичні вказівки містять вимоги та завдання до виконання, оформлення контрольних робіт та їх захисту, перелік законодавчо-нормативних документів, список рекомендованої літератури.

Призначені для студентів післядипломної форми навчання спеціальності 7.050106 “ Облік і аудит” післядипломної форми навчання.


Рецензент: к.е.н. доцент Великий Ю.В,.


ЗМІСТ


Вступ .............................................................................................................. 4

1. Вказівки по виконанню контрольної роботи ..…................................... 5

2. Вимоги до контрольної роботи ............................................................... 6

3. Теоретичні питання до контрольної роботи............................................6

4. Задачі...........................................................................................................10

5. Приклад рішення задачі.............................................................................20

6. Умовні позначення…………………………………………………….....21

7. Варіанти контрольної роботи ..................................................................22

8. Список рекомендованої літератури ....................................................... 23


ВСТУП

Економічні труднощі розвитку, яких зазнає значна кількість підприємств України, є наслідком об’єктивних і суб’єктивних чинників, пов’язаних з розбудовою незалежної держави, переходом її до ринкової економіки, глибиною і тривалістю кризових явищ у країні.

Відмінність в дії загальних об’єктивних обставин, в розуміння і належному врахуванні та нейтралізації негативних суб’єктивних факторів, які зумовили економічні проблеми, економічні складнощі можливо розглядати з допомогою економічного аналізу.

Не маючи за мету розкривати всі чинники кризових явищ, все таки можна стверджувати, що відсутність кваліфікованого всебічного і своєчасного аналізу економічних та інших явищ є одним із тих чинників, які спричинили і зумовлюють руйнівні процеси в економіці. Перехід на ринкові засади в народному господарстві України посилив роль економічних законів, фінансових категорій механізм йох дій, А це потребує і ґрунтовніших економічних знань, практичних вмінь, навиків якісно нового аналітичного розуміння діючих процесів на підприємстві і умов господарювання.

Курс економічного аналізу є конкретною методологічною дисципліною для спеціальності "Облік і аудит". Ґрунтуючись на матеріалах інших економічних наук і значною мірою узагальнюючи набуті раніше студентами знання, він дає змогу оцінювати окремі господарські ситуації, технологічні процеси, кінцеві вироби та вирішувати комплексні економічні проблеми на підприємстві, в галузі, в регіонах, тощо.

Головними завданнями навчальної дисципліни є:

  1. Оцінювання економічну роботи господарських підприємств, організацій, комерційних банків, інших фінансових організацій;

  2. Пошук і обчислення резервів йох діяльності для підвищення ефективності виробництва, поліпшення фінансових результатів йох діяльності;

  3. Оволодіння практичними навиками користуватися здобутими знаннями та інформацією для розв’язування економічних проблем, ситуацій і прийняття на цій підставі оптимальних управлінських рішень.

Основною формою вивчення дисципліни „Економічний аналіз” для студентів "Облік і аудит" післядипломної заочної форми навчання є самостійна робота, індивідуальна робота з навчальною та методичною літературою, законодавчими та нормативними актами.


^ 1. ВКАЗІВКИ ПО ВИКОНАННЮ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Вивчення дисципліни „Економічний аналіз” студентами "Облік і аудит" післядипломної заочно освіти завершується виконанням письмової контрольної роботи. В контрольній роботі студент повинен показати знання теоретичних основ економічного аналізу, організації проведення та використання його способів і прийомів для дослідження економічної діяльності суб’єктів господарювання. Робота складається з розкриття теоретичних питань дисципліни „Економічний аналіз” та розв’язування задач. В задачах використовуються умовні цифри.

Відповіді на запитання не повинні повторювати текст рекомендованого підручника, а тільки можливе посилання на нього. Практичні індивідуальні завдання студент виконує у табличної форми, з поясненням рішення задач після таблиці.

Варіант практичної індивідуальної домашньої контрольної роботи студент визначає по двом останнім цифрам шифру своєї залікової книжки. Варіанти приведені після переліку питань (дивись сторінку ).

Контрольна робота складається з двох теоретичних питань та двох задач. Перед тим, як писати роботу, необхідно ретельно і послідовно вивчити навчальний матеріал. Самостійна відповідь передбачає вивчення суті питань, основних визначень, положень, висновків, свого бачення даного питання, використання своїх прикладів та аргументів.

Після вивчення і написання теоретичної частини контрольної роботи рекомендується виконувати практичну частину – рішення задач. Умови задач не потрібно переписувати в чистовий варіант контрольної роботи. Необхідно переписати завдання та дотримуватись послідовності його виконання.

Контрольна робота може бути рукописна і виконана в учнівському зошиті, або виконана за допомогою комп’ютерного набору на листах стандартного формату А4.

При рукописному варіанті робота повинна бути написана розбірливо, чорним або фіолетовим чорнилом без виправлень, понятим почерком.

Для зауважень рецензента необхідно залишити поля 20-25 мм.

Обсяг контрольної роботи в зошиті повинен складати 14-16 аркушів. На останньому листі роботи необхідно вказати список використаної літератури. На початку списку слід вказати законодавчі та нормативні акти (Закони, положення, інструкції), а потім – методичну літературу в алфавітному порядку по її назві чи її авторові. Після списку літератури ставиться дата завершення роботи і підпис виконавця.

Титульна сторінка контрольної роботи оформляється відповідно до вимог післядипломної заочної освіти.

Контрольна робота здається на перевірку в післядипломні заочні відділення. Після перевірки роботи слід уважно ознайомитись з зауваженнями і висновками рецензента, виправити помилки.


Несвоєчасно виконана контрольна робота, одержана пізніше ніж за 15 днів до початку сесії, НЕ РЕЦЕНЗУЄТЬСЯ.


Перед заліком зарахована контрольна робота подається викладачу разом з заліковою книжкою і конспектом.

Список рекомендованої літератури додається.


^ 2. ВИМОГИ ДО КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

  1. У відповідях на запитання студент повинен показати знання законодавчо-нормативної, навчальної та додаткової літератури щодо сучасного стану економічного аналізу, його невирішених проблем, змін його ролі та задач в зв’язку з розвитком ринкових відносин.

2. При виконанні завдань необхідно показати вміння не тільки робити аналітичні розрахунки, використовуючи ті чи інші прийоми аналізу, але і узагальнювати їх результати, вказати виявлені резерви, продемонструвати знання тенденцій у розвитку ринкової економіки . Бажано у висновках та пропозиціях звертатися до досвіду виробництва по місцю роботи студента-заочника.


^ 3. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

1. Наукові основи економічного аналізу: сутність, поняття й характеристика.

2. Методологічна єдність системності й комплексності економічного аналізу.

3. Поняття економічного аналізу як науки: єдність і боротьба протилежностей і економічний аналіз, перехід кількісних змін у якісні й економічний аналіз, заперечення заперечень і економічний аналіз.

4. Основні принципи економічного аналізу, їх зміст та характеристика.

5. Економічний аналіз і теорія пізнання: характеристика , взаємозв’язок.

6. Предмет економічного аналізу: поняття, зміст, характеристика.

7. Економічний аналіз та найважливіші категорії діалектики, їх взаємозв`язок.

8. Економічний аналіз та управління (менеджмент) , маркетинг, їх взаємозв`язок.

9. Економічний аналіз і аудит, їх взаємозв`язок.

10. Економічний аналіз та суміжні дисципліни, їх взаємозв`язок.

11. Економічний аналіз та планування, їх взаємозв`язок.

12. Економічний аналіз і математичне моделювання, їх взаємозв`язок.

13.Зміст, завдання економічного аналізу та йох характеристика.

14. Історія становлення економічного аналізу.

15. Економічний аналіз в умовах царської Росії.

16. Економічний аналіз в післяжовтневий період.

17. Економічний аналіз в період переходу до ринкових відносин.

18. Інформаційне забезпечення економічного аналізу: поняття й характеристика.

19. Система економічних показників, їх характеристика і вимоги до підготовки.

20. Основи організації комп'ютерного опрацювання інформації на підприємстві.

21. Мікрорівнева маркетингова інформаційна система на підприємстві.

22. Метод економічного аналізу, його складові елементи, йох характеристика та методологічна основа.

23. Технічні прийоми економічного аналізу та їх класифікація по ряду ознак.

24. Абстрактно – логічні прийоми економічного дослідження на підприємстві.

25. Особливості використання прийому порівняння в економічних дослідженнях на підприємстві.

26. Евристичні прийоми дослідження в економічному аналізі на підприємстві.

27.Середні величини: поняття, характеристика, можливості їх застосування в економічному аналізі на підприємстві.

28. Відносні величини: поняття, характеристика, можливості їх застосування в економічному аналізі на підприємстві.

29. Використання рядів динаміки в економічному аналізі на підприємстві.

30. Використання графічного способу в економічному аналізі на підприємстві.

31.Групування: поняття, характеристика, можливості його застосування в економічному аналізі на підприємстві.

32. Балансовий метод: поняття, характеристика, можливості його застосування при вирішенні аналітичних задач на підприємстві.

33. Прийоми елімінування в економічному аналізі на підприємстві.

34. Інтегральний метод і його використання в економічному аналізі на підприємстві.

35. Спосіб пропорційного ділення і його використання в економічному аналізі на підприємстві.

36. Спосіб часткової участі і його використання в економічному аналізі на підприємстві.

37. Загальна характеристика математичних методів аналізу.

38. Економіко-математичне моделювання як спосіб вивчення господарської діяльності на підприємстві: поняття, етапи, характеристика.

39. Характеристика й застосування в економічному аналізі методів аналізу кількісного впливу факторів на зміну результативного показника.

40. Характеристика й застосування в економічному аналізі методу комплексної оцінки господарської діяльності; етапи й постановка завдань комплексної оцінки.

41. Застосування графічного методу при вирішенні конкретних аналітичних завдань.

42. Характеристика й застосування в економічному аналізі методів кореляційного, регресивного аналізу.

43.Використання методів динамічного програмування для вирішення конкретних аналітичних завдань на підприємстві.

44. Характеристика й застосування в економічному аналізі методів математичної теорії ігор і теорії масового обслуговування на підприємстві.

45. Метод ланцюгових підстановок і його застосування при вирішенні аналітичних задач для мультиплікативної факторної моделі на підприємстві.

46. Метод відносних різниць і його застосування при вирішенні аналітичних задач для мультиплікативної факторної моделі на підприємстві.

47. Метод ланцюгових підстановок і його застосування при вирішенні аналітичних задач для адитивної факторною моделі на підприємстві.

48.Таблиці: поняття, характеристика, види й можливості їх застосування в економічному аналізі на підприємстві.

49. Методи експертної оцінки при вирішенні аналітичних задач на підприємстві.

50. Інтегральний метод і його застосування в аналізі господарської діяльності на підприємстві.

51. Логарифмічний метод і його застосування в аналізі господарської діяльності на підприємстві.

52.Основні прийоми моделювання детермінованих факторних систем, види моделей й можливості їх застосування в економічному аналізі на підприємстві.

53. Індексний метод і його застосування в економічному аналізі на підприємстві.

54. Економіко – математичне моделювання мікрорівневих фінансових ситуацій.

55. Класифікація факторів і резервів підвищення ефективності виробництва.

56. Методика комплексної оцінки інтенсифікації та ефективності виробництва на підприємстві.

57. Системний підхід в економічному аналізі на підприємстві.

58. Фактори в економічному аналізі на підприємстві: поняття і класифікація.

59. Резерви підвищення ефективності виробництва на підприємстві.

60. Сутність моделювання господарської діяльності в економічному аналізі на підприємстві і засоби його реалізації.

61. Використання математичних методів в економічному аналізі на підприємстві, їх характеристика.

62. Спосіб порівняння в економічному аналізі на підприємстві, його характеристик.

63. Принципи організації пошуку та підрахунку резервів в економічному аналізі на підприємстві.

64. Аналіз в системі планування фінансово – господарської діяльності підприємства.

65. Основні категорії економічного аналізу на підприємстві, їх сутність та характеристика.

66. Економічний аналіз, його завдання та роль в прийнятті управлінських рішень на підприємстві.

67. Перспективи розвитку економічного аналізу на підприємстві.

68. Типологія видів економічного аналізу, їх характеристика.

69. Поточний (ретроспективний) аналіз: мета, завдання, організація, методика проведення на підприємстві.

70. Оперативний аналіз: мета, завдання, організація, методика проведення на підприємстві.

71.Перспективний аналіз: мета, завдання, організація, методика проведення на підприємстві.

72. Особливості методики організації аналізу діяльності підприємства.

73. Організація й методика проведення внутрішньогосподарського і галузевого економічного аналізу на підприємстві.

74. Особливості організації та методики міжгосподарського порівняльного аналізу на підприємстві.

75. Функціонально-вартісній аналіз в вирішенні організаційно-економічних задач їх характеристика.

76. Досвід та перспективи використання функціонально-вартісного аналізу на підприємстві.

77.Організація функціонально-вартісного аналізу на машинобудівних підприємствах.

78. Система економічної інформації на підприємстві, її характеристика.

79. Інформаційне забезпечення економічного аналізу, його складові частини та структура.

80. Комп`ютерні технології аналітичних робіт на підприємстві.

81. Методичні принципи організації економічного аналізу на підприємстві.

82. Головні етапи аналітичної роботи на підприємстві та їх характеристика.

83. Сукупність джерел інформації економічного аналізу на підприємстві. Методика перевірки їхньої достовірності.

84. Узагальнення та оформлення результатів економічного аналізу на підприємстві.

85. Об`єкти економічного аналізу та система показників, які використовуються в аналізі їх характеристика.

86. Користувачі аналітичної інформації та суб`єкти економічного аналізу на підприємстві.

87. Класифікація методів та прийомів аналізу, основні їх види, поняття.

88. Поняття, принципи та завдання функціонально-вартісного аналізу, їх характеристика.

89. Основні етапи проведення функціонально-вартісного аналізу на підприємстві, їх характеристика.

90. Економічний аналіз і обґрунтування управлінських рішень у роботі бухгалтера - аналітика на підприємстві.

91. Управління за відхиленнями та економічний аналіз.

92. Управлінський облік і економічний аналіз.

93. Мета й завдання економічного аналізу на підприємстві, їх характеристика.

94. Складові частини аналізу господарської діяльності та напрямки його використання на підприємстві.

95. Етапи проведення комплексного економічного аналізу на підприємстві, їх характеристика.

96. Основні етапи підготовки інформації для економічного аналізу на підприємстві.

97.Способи перевірки достовірності інформаційної бази економічного аналізу на підприємстві.

98. Загальна модель економіста – аналітика підприємства, її можливість використання у ринкової економіці.

99. Методика визначення та обґрунтування величини резервів на підприємстві, їх види та характеристика.

100. Математично – статистичні методи вивчення зв`язків в економічному аналізі.


4. ЗАДАЧІ

Задача 1.

Скласти факторну модель обсягу готової продукції на підприємстві з допомогою трудових факторів, розрахувати обсяг готової продукції за планом і фактично згідно з моделлю, розрахувати зміни факторних показників, визначити вплив на обсяг готової продукції змін трудових факторів.

Розрахунки згідно з моделлю обсягу готової продукції на підприємстві виконати прийомом ланцюгових підстановок (повним і скороченим).

Зробити висновки та пропозиції.

Вихідні дані:

Показники, одиниці

виміру рік

Умовні позначення

Варіанти

1

2

3

4

5

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

1.Середньогодиний виробіток 1-го робітника, грн. на особу


2. Середня тривалість робочого дня, годин


3. Середня облікова чисельність робітників, осіб


5.Середнє число відроблених і-м робітником днівГВ


Т


ЧР


Д4


8,1


2000


2306


8,0


1950


228
10


8,2


5000


23311


7,9


4075


2308


8,2


4500


23510


7,8


4550


23012


7,8


6000


22418


7,86


5850


22830


7,98


15000


23033


7,95


12225


229
Показники, одиниці

виміру рік

Умовні позначення

Варіанти

6

7

8

9

10

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

1.Середньогодиний виробіток 1-го робітника, грн.. на особу


2. Середня тривалість робочого дня, годин


3. Середня облікова чисельність робітників, осіб


5.Середнє число за рік відроблених і-м робітником днівГВ


Т


ЧР


Д24


7,82


13500


22930


7,88


13650


23013


8,0


3786


23316


8,1


4034


23426


7,9


5789


22928


7,6


4799


22819


7,78


7957


23423


8,0


8011


23021


7,9


9876


23627


8,1


10554


238

  1   2   3   4

Схожі:

Облік І аудит післядипломної та заочної форми навчання Рекомендовані методичною радою нук ім адмірала Макарова Миколаїв, 2009 iconНаціональний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
Навчально-методичний посібник рекомендовано до видання науково-методичною Радою нук ( протокол №1 від 24. 02. 2004 р.)
Облік І аудит післядипломної та заочної форми навчання Рекомендовані методичною радою нук ім адмірала Макарова Миколаїв, 2009 iconНаціональний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
...
Облік І аудит післядипломної та заочної форми навчання Рекомендовані методичною радою нук ім адмірала Макарова Миколаїв, 2009 iconВересень 2013 р
С. І. Бай [та ін.]; Мон україни, нук ім адмірала Макарова. – Миколаїв : нук : Торубара О. С., 2013. – 448 с. + електрон коп
Облік І аудит післядипломної та заочної форми навчання Рекомендовані методичною радою нук ім адмірала Макарова Миколаїв, 2009 iconПоложення про Приймальну комісію. Положення про Приймальну комісію Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова (далі  нук) затверджується ректором нук
Приймальна комісія Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова (далі  Приймальна комісія) – робочий орган...
Облік І аудит післядипломної та заочної форми навчання Рекомендовані методичною радою нук ім адмірала Макарова Миколаїв, 2009 iconІмені адмірала с. О. Макарова п. П. Соболь методичні вказівки
Соболь П. П. Методичні вказівки до курсу філософських проблем наукового пізнання. – Миколаїв: нук, 2005. – 48 с
Облік І аудит післядипломної та заочної форми навчання Рекомендовані методичною радою нук ім адмірала Макарова Миколаїв, 2009 iconПоложення про підготовку, організацію та проведення підсумкової атестації слухачів Центру довузівської підготовки Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова
Умовами прийому на перший курс вищих навчальних закладів та Правилами прийому на перший курс Національного університету кораблебудування...
Облік І аудит післядипломної та заочної форми навчання Рекомендовані методичною радою нук ім адмірала Макарова Миколаїв, 2009 iconЄ. В. Гавриличенко конспект лекцій з курсу " облік у зарубіжних країнах" для студентів 5 курсу заочної форми навчання за спеціальністю 050100 «Облік І аудит» факультету післядиплом
Конспект лекцій з курсу “Облік у зарубіжних країнах” (для студентів 5 курсу заочної форми навчання за спеціальністю 050100 «Облік...
Облік І аудит післядипломної та заочної форми навчання Рекомендовані методичною радою нук ім адмірала Макарова Миколаїв, 2009 iconІнститут післядипломної освіти
Навчальний посібник рекомендовано до видання науково-методичною Радою нук ( протокол №2 від 29. 03. 2005 р.)
Облік І аудит післядипломної та заочної форми навчання Рекомендовані методичною радою нук ім адмірала Макарова Миколаїв, 2009 iconІнститут післядипломної освіти
Навчальний посібник рекомендовано до видання науково-методичною радою нук (протокол №1 від 26 лютого 2008 р.)
Облік І аудит післядипломної та заочної форми навчання Рекомендовані методичною радою нук ім адмірала Макарова Миколаїв, 2009 iconНавчальний посібник “Бухгалтерський облік та аудит для менеджерів”
Навчальний посібник для самостійної роботи рекомендовано до видання науково-методичною радою нук (протокол № від 2007 р.)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи