Розгорнута структура випускної роботи фахівців окр «бакалавр» icon

Розгорнута структура випускної роботи фахівців окр «бакалавр»
Скачати 242.45 Kb.
НазваРозгорнута структура випускної роботи фахівців окр «бакалавр»
Дата28.07.2012
Розмір242.45 Kb.
ТипДокументи

РОЗГОРНУТА СТРУКТУРА ВИПУСКНОЇ РОБОТИ ФАХІВЦІВ ОКР «БАКАЛАВР»

ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 0305 «ЕКОНОМІКА І ПІДПРИЄМНИЦТВО»

НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ 6.030507 «МАРКЕТИНГ»


Назва виду навчальної роботи

Кількість сторінок

Керівники та консультанти

Анотація

1

Керівник випускної роботи

Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів (за необхідністю)

1

Керівник випускної роботи

Вступ

2-4

Керівник випускної роботи

Основна частина роботи:

– теоретичний розділ

– аналітико-дослідницький розділ


30-35

40-45

Керівник випускної роботи

Спеціальна частина:

– нормативно-правова база маркетингової діяльності підприємства

8-10

к.е.н., доцент кафедри промислового маркетингу

О.І. Краузе

(за фахом економіст-правознавець)

Техніко-економічне обґрунтування

6-8

Керівник випускної роботи

Охорона праці

6-7

Консультант кафедри технологій і обладнання зварювального виробництва згідно наказу по ТНТУ

ім. І. Пулюя

Висновки

3-5

Керівник випускної роботи


Основне завдання студентів при виконанні випускної роботи полягає у проведенні самостійного комплексного дослідження однієї з актуальних проблем маркетингової діяльності підприємства, використовуючи знання із загальнотеоретичних та спеціальних дисциплін і практичні матеріали, отримані на підприємстві. При цьому студенту необхідно глибоко вивчити літературні джерела з обраної теми, розкрити її зміст як у теоретичному, так і в практичному аспектах на основі прогнозних, звітних та статистичних даних і спостережень, проаналізувати діяльність підприємства, а також зробити відповідні висновки та сформулювати обґрунтовані пропозиції щодо методів вдосконалення маркетингової діяльності і підвищення ефективності виробництва конкретного підприємства.

Випускна робота повинна мати комплексний характер і бути завершеним дослідженням, розділи якого мають бути логічно пов’язаними, а виявлені результати аналізу – мати практичне значення для досліджуваного підприємства, за матеріалами якого її виконують.

У вступі до випускної роботи дається наукове обґрунтування актуальності та значення обраної теми; формулюється мета, завдання, предмет та об’єкт дослідження; наводиться перелік застосованих методів дослідження; характеризується сучасний стан проблеми, якої стосується робота, а також особливості формулювання та вирішення цих питань стосовно конкретних умов досліджуваного підприємства та ринкового середовища; вказуються вихідні дані для розробки теми.

Основна частина роботи

Розділ 1. Теоретичний розділ структурно складається з 3-4 підрозділів. У даному розділі, який повинен мати теоретичний характер, слід викласти суть досліджуваної проблеми та ступінь її сучасної розробки, аналіз та узагальнення існуючих концепцій, визначити дискусійні аспекти та невирішені питання, проблеми, розглянути еволюцію підходів до їх вирішення, викласти теоретичні основи обраної теми. Рекомендується саме в цю частину включити підрозділ, присвячений огляду наукової літератури з питань, що розглядаються.

Важливе місце в даному розділі посідає викладення методик аналізу визначених проблем, які будуть використовуватись у наступних розділах роботи. Автор має продемонструвати свою обізнаність з методами аналізу і на основі їх критичного огляду обґрунтувати вибір найбільш придатного для обраного напряму дослідження.

Розділ 2. Аналітико-дослідницький розділ. Завдання, структура та зміст другого розділу залежать від специфіки теми випускної роботи і особливостей об’єкта дослідження (специфіки діяльності підприємства). Питання другого розділу розробляються за матеріалами, які зібрані на досліджуваному підприємстві, використовуються також дані Держкомстату України, результати досліджень маркетингових консалтингових компаній.

Загальний аналіз основних техніко-економічних показників та оцінку діяльності підприємства виконують за прийнятою в теоретичному розділі системою показників.

В аналітико-дослідницькому розділі необхідно надати коротку організаційно-економічну характеристику досліджуваного підприємства, умови господарювання, сучасні проблеми та перспективи розвитку. Проаналізувати ефективність організаційної структури підприємства, його місію, цільову орієнтацію, особливості маркетингової діяльності та охоплення нових ринків збуту, вплив маркетингової діяльності на окремі сторони виробничо-господарського процесу підприємства. При цьому використовують такі прийоми економічного аналізу: порівняння, зведення та групування, згладжування, абсолютні, відносні та середні величини, ряди динаміки, індексні методи, суцільне та вибіркове спостереження, соціальне опитування тощо.

У цьому розділі роботи слід застосувати економіко-математичні методи аналізу: кореляційно-регресійний аналіз, теорія ігор, теорія масового обслуговування, динамічний аналіз тощо. Для комплексного розв’язання завдань, пов’язаних з підвищенням якості продукції і одночасної економії матеріальних і трудових ресурсів, доцільно використовувати метод функціонально-вартісного аналізу.

Методи соціології (анкетування, «панельні» дослідження) дають змогу досліджувати поширення інформації на ринку, виявляти ставлення споживачів до нововведень, вивчати розвиток різних форм ціннісних орієнтацій споживача.

Конкретні вибрані методи маркетингового та економіко-математичного аналізу узгоджують з керівником випускної роботи.

Аналітичний матеріал повинен включати два напрями:

Перший – загальна виробнича, організаційна, економічна, фінансова, маркетингова та інші характеристики підприємства (фірми, організації).

Другий – поглиблений аналіз досліджуваної проблеми. Виконується аналіз ефективності виробництва, управління підприємством відповідно до теми бакалаврської роботи, класифікуються переваги, недоліки, пояснюється вплив на основні показники господарчої діяльності підприємства.

Однією з ознак високої якості випускної роботи є застосування економіко-математичних методів та комп’ютерних технологій як під час аналізу, так і при обґрунтуванні запропонованих заходів.

Спеціальна частина випускної роботи носить назву «Нормативно-правова база маркетингової діяльності підприємства».

У спеціальній частині випускної роботи, що сформульована кафедрою як «Нормативно-правова база маркетингової діяльності підприємства», слід розглянути нормативно-правові акти, що мають прямий або опосередкований вплив на маркетингову діяльність підприємства (організації). Охарактеризувати значення і вплив визначених нормативно-правових актів на діяльність підприємства (з погляду обраної теми дослідження). Студент повинен розглядати нормативно-правові акти в розрізі окремих, найбільш важливих для діяльності підприємства (обраної теми), статей. Необхідно також розглянути діяльність підприємства з погляду антимонопольного законодавства, для цього потрібно визначити частку ринку підприємства, відносну частку ринку підприємства та місткість ринку.

В роботі необхідно також здійснити огляд внутрішніх нормативно-правових актів, до яких належать: статут підприємства, накази, розпорядження та інструкції.

Техніко-економічне обґрунтування

Даний розділ є логічним продовженням аналізу маркетингового середовища, що проводиться в аналітичному розділі випускної роботи. Техніко-економічне обґрунтування складається з декількох етапів:

1) Аналіз альтернативних шляхів подолання проблеми або реалізації маркетингової можливості. Визначення мети дослідження.

2) Розробка графіку проведення маркетингового дослідження.

3) Теоретичне обґрунтування пошукових питань.

4) Пошукові питання, гіпотези та джерела інформації.

5) Складання бюджету маркетингового дослідження.

6) Аналіз джерел вторинної маркетингової інформації.

7) Розробка концепції збору вторинної маркетингової інформації.

8) Результати дослідження.

9) Узагальнення та рекомендації.

Логічним завершенням випускної роботи є висновки. Головна їх мета – підсумки проведеної роботи. У висновках коротко підводяться підсумки дослідження, по пунктах формуються основні результати, окремі лаконічні положення, методичні рекомендації та пропозиції автора щодо оптимального розв’язання проблеми

^ СТРУКТУРА ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ ФАХІВЦІВ ОКР «СПЕЦІАЛІСТ»

ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 0305 «ЕКОНОМІКА І ПІДПРИЄМНИЦТВО»

СПЕЦІАЛЬНОСТІ 7.03050701 «МАРКЕТИНГ»


Назва виду навчальної роботи

Кількість сторінок

Керівники та консультанти

Анотація

1

Керівник дипломної роботи

Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів (за необхідністю)

1

Керівник дипломної роботи

Вступ

4-5

Керівник дипломної роботи

Основна частина роботи:

– теоретичний розділ

– аналітичний розділ

– практичний розділ


30-35

30-35

25-30

Керівник дипломної роботи

Спеціальна частина:

– нормативно-правова база маркетингової діяльності підприємства

6-8

к.е.н., доцент кафедри промислового маркетингу

О.І. Краузе

Організаційно-економічна частина

8-10

Керівник дипломної роботи

Охорона праці

4-5

к.е.н., доцент кафедри промислового маркетингу

Н.М. Голда

Безпека в надзвичайних ситуаціях

2-3

Консультант кафедри обладнання харчових технологій згідно наказу по ТНТУ ім. І. Пулюя

Висновки

3-5

Керівник дипломної роботиОсновна частина

Теоретична частина (перший розділ). Теоретична частина виконується на основі вивчення теоретичних положень класиків економічної науки, праць вітчизняних і зарубіжних економістів, законодавчих актів, урядових рішень і постанов, методичних розробок з досліджуваної проблеми. Тут подається характеристика теоретичних і методологічних питань досліджуваної проблеми, аналізуються з точки зору вітчизняних і зарубіжних учених-економістів, проводиться їхня критична оцінка й обґрунтування позиції автора дипломної роботи.

У першому підрозділі визначається сутність економічної чи соціально-економічної категорії, її місце в системі економічних або соціально-економічних категорій і взаємозв'язок з ним. У другому – теоретичне і прикладне значення цієї маркетингової категорії, характеризується досягнутий рівень теоретичної розробки і практичного вирішення досліджуваної проблеми із зазначенням позитивних моментів і недоліків (з посиланнями на літературні джерела). У третьому підрозділі доцільно розглянути позитивний досвід країн ближнього і далекого зарубіжжя, позначити перспективи подальшого розвитку розглянутої проблеми.

Незважаючи на те, що перший розділ є теоретичним, у ньому необхідно використовувати ілюстративний матеріал у вигляді таблиць, схем, графіків, діаграм.

Перший розділ має бути поданий у проблемному плані. Це означає, що студент повинен осмислити певне явище, проаналізувати його висвітлення в літературі й виразити своє ставлення до позитивних і негативних сторін запитання.

^ Аналітична частина (другий розділ). Аналітичним є другий розділ роботи, він повинен містити: аналіз ринку на якому працює підприємство; аналіз діючої практики і сучасного стану підприємства у сфері маркетингової діяльності, що стосується обраної теми дослідження. Головним у другому розділі є аналіз практичних і статистичних даних підприємств, в основному бази переддипломної практики. Тому слід уважно підійти до підбору фактичного матеріалу, який найкраще характеризує об'єкт дослідження. Для цього потрібно проаналізувати звітні дані підприємства, що характеризують його ринкову діяльність та відобразити їх в графічному матеріалі (таблицях, схемах, діаграмах). На основі аналізу досліджуваного матеріалу, особистих спостережень і критичної оцінки маркетингової діяльності підприємства у даному розділі уточнюються діючий стан і негативні сторони, розглядаються причини недоліків та вказуються можливості покращення діяльності підприємства, що розглядається.

Зміст і кількість підрозділів цього розділу визначаються завданнями дослідження. Аналізовані запитання повинні не тільки висвітлювати рівень і динаміку показників, що досліджуються, але й встановлювати причинний зв’язок між ними. Результати аналізу повинні бути підставою для розробки рекомендацій, що дозволяють усунути виявлені в ході дослідження недоліки в економіці досліджуваного об'єкта.

Розділ завершується оцінкою отриманих результатів.

^ Практична частина (третій розділ). Практична частина включає розробку практичних рекомендацій (наприклад, схем, програм, планів, стратегічних рішень) з досліджуваної проблеми. В практичній частині, що є третім розділом дипломної роботи, студент має дати відповіді на проблемні питання обраної теми.

Цей розділ повинен містити обґрунтовані пропозиції спрямовані на досягнення поставленої мети. Характер і зміст заходів, що пропонуються, повинні базуватися на результатах аналізу, проведеного в другому розділі дипломної роботи.

У спеціальній частині дипломної роботи, що сформульована кафедрою як «Нормативно-правова база маркетингової діяльності підприємства», слід розглянути нормативно-правові акти, що мають прямий або опосередкований вплив на маркетингову діяльність підприємства (організації). Охарактеризувати значення і вплив визначених нормативно-правових актів на діяльність підприємства (з погляду обраної теми дослідження). Студент повинен розглядати нормативно-правові акти в розрізі окремих, найбільш важливих для діяльності підприємства (обраної теми), статей. Необхідно також розглянути діяльність підприємства з погляду антимонопольного законодавства, для цього потрібно визначити частку ринку підприємства, відносну частку ринку підприємства та місткість ринку.

В роботі необхідно здійснити огляд внутрішніх нормативно-правових актів, до яких належать: статут підприємства, накази, розпорядження та інструкції.

Потрібно також розглянути нормативно-технічне забезпечення якості виробленої продукції та її реалізації. Важливим елементом державного впливу на якість є сертифікація товарів і послуг. Стандарти регламентують організаційно-методичні та загально технічні положення для певної галузі, терміни та визначення, загально технічні вимоги, норми і поєднання видів технічної та виробничої діяльності під час розроблення, виготовлення, транспортування та утилізації продукції, щодо її безпечності, охорони навколишнього середовища. До нормативних документів зі стандартизації в Україні належать: державні стандарти України (ДСТУ); галузеві стандарти України (ГСТУ); стандарти науково-технічних та інженерних товариств і спілок України (СТТУ); технічні умови України (ТУУ); стандарти підприємств (СТП). Державні стандарти містять обов’язкові вимоги до безпеки продукції, техніки безпеки та охорони праці

Основними засобами регулюючого впливу держави на маркетингову діяльність суб’єктів господарювання є:

  • державне замовлення, державне завдання;

  • ліцензування, патентування і квотування;

  • сертифікація та стандартизація;

  • застосування нормативів та лімітів;

  • регулювання цін та тарифів;

  • надання інвестиційних, податкових та інших пільг;

  • надання дотацій, компенсацій, цільових інновацій та субсидій.

Відповідно до тематики практичного (проектного) розділу дипломної роботи студент повинен розглянути нормативно-правове забезпечення пропонованих розробок (наприклад, розробка та виведення на ринок нового товару; розробка комплексу маркетингових заходів з метою підвищення ефективності збутової політики підприємства, підвищення ефективності комунікацій; розробка рекламної кампанії тощо).

Організаційно-економічна частина

Цей розділ повинен містити економічне обґрунтування запропонованих організаційних заходів практичного розділу. Невід'ємною частиною обґрунтування запропонованих дипломником заходів має бути розрахунок економічної ефективності.

Крім того, «Організаційно-економічна частина» може включати аналіз організаційної структури служби (відділу) маркетингу на підприємстві та розробку комплексу заходів щодо її удосконалення. Запропонована організаційна структура служби (відділу) маркетингу повинна забезпечувати якісне формування та ефективне впровадження маркетингової стратегії в процесі стратегічного управління розвитком маркетингової діяльності підприємства.

Охорона праці в галузі

Частина дипломної роботи «Охорона праці в галузі» та може включати такі матеріали:

 • заходи з охорони праці

 • результати аналізу, досліджень і розрахунків, які на думку виконавця і керівника є додатковими до матеріалу, викладеного у відповідній частині дипломної роботи.

Розділ «Охорона праці в галузі» передбачає тісну прив’язку до підприємства, на базі якого здійснюється дипломна робота і становить 10-15 сторінок друкованого тексту.

В розділі необхідно висвітлити наступні питання:

1. Організація охорони праці на підприємстві.

Це питання передбачає опис діяльності служби охорони праці на даному підприємстві, який регламентується рядом державних актів та законів.

2. Планування та фінансування робіт з охорони праці на досліджуваному підприємстві.

3. Оцінка стану охорони праці на досліджуваному підприємстві.

4. Економічна оцінка заходів з охорони праці.

Питання, які розробляються в спеціальній частині, обов'язково повинні відповідати обраній темі, за якою ведеться розробка роботи дипломником, і видаються вони відповідними особами (викладачами-консультантами), призначеними наказом по дипломному проектуванню.

Завдання з розділу «Безпека в надзвичайних ситуаціях» видаються та перевіряються консультантом кафедри обладнання харчових технологій, призначеним згідно наказу ректора по Тернопільському національному технічному університеті ім. Івана Пуля.


^ СТРУКТУРА ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ ФАХІВЦІВ ОКР «МАГІСТР»

СПЕЦІАЛЬНОСТІ 0305 «ЕКОНОМІКА І ПІДПРИЄМНИЦТВО»

СПЕЦІАЛЬНОСТІ 8.03050701 «МАРКЕТИНГ»


Назва виду навчальної роботи

Кількість сторінок

Керівники та консультанти

1

2

3

Анотація

1

Керівник дипломної роботи

Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів (за необхідністю)

1

Керівник дипломної роботи

Вступ

4-5

Керівник дипломної роботи

Основна частина роботи:

– теоретико-методичний розділ

– аналітико-дослідницький розділ

– проектно-рекомендаційний розділ


30-35

30-35

25-30

Керівник дипломної роботи

Спеціальна частина:

– нормативно-правова база маркетингової діяльності підприємства

8-10

к.е.н., доцент кафедри промислового маркетингу

О.І. Краузе

Обґрунтування економічної ефективності

6-8

Керівник дипломної роботи

Охорона праці

4-5

к.е.н., доцент кафедри промислового маркетингу

Н.М. Голда

Безпека в надзвичайних ситуаціях

2-3

Консультант кафедри обладнання харчових технологій згідно наказу по ТНТУ ім. І. Пулюя

Висновки

3-5

Керівник дипломної роботи


Основна частина

Основна частина роботи складається з розділів та підрозділів. Основному текстові кожного розділу може передувати передмова з коротким описом вибраного напряму та обґрунтуванням застосованих методів досліджень. У кінці кожного розділу формулюють висновки із стислим викладенням наведених у розділі наукових і практичних результатів.

Теоретико-методичний розділ структурно складається з 3 підрозділів. У теоретичному розділі потрібно розкрити стан теоретичних напрацювань з обраної теми, проаналізувати існуючі різноманітні погляди на ті чи інші аспекти, виявити невирішені проблеми, які потребують розв’язання в теоретичному, методичному та прикладному плані, запропонувати власне теоретичне бачення проблеми.

В огляді літератури потрібно визначити основні етапи розвитку наукової думки з досліджуваної теми. Важливе місце в даному розділі посідає викладення методик аналізу визначених проблем, які будуть використовуватись у наступних розділах роботи. Автор має продемонструвати свою обізнаність з методами аналізу і на основі їх критичного огляду обґрунтувати вибір найбільш придатного для обраного напряму дослідження.

У теоретичному розділ магістрант повинен опрацювати нормативно-правову базу, довідкову та статистичну інформацію, монографії, періодику, іншу інформацію з цієї проблематики.

Аналітико-дослідницький розділ. Завдання, структура і зміст аналітичного розділу залежать від специфіки теми дипломної магістерської роботи і особливостей об’єкту дослідження (специфіки діяльності підприємства). Питання аналітичного розділу розробляються за матеріалами, які зібрані студентом під час переддипломної практики.

Загальний аналіз основних техніко-економічних показників та оцінку діяльності підприємства виконують за прийнятою в теоретичному розділі системою показників. Основним методом аналізу показників діяльності підприємства за 5 років є метод порівняння. Прогресивним методом в останні роки вважається метод бенчмаркінгу, коли як еталон для порівняння вибирають типове, найуспішніше підприємство, що займає сильні ринкові позиції впродовж тривалого часу.

В аналітико-дослідницькому розділі необхідно проаналізувати організаційну структуру підприємства, його місію, цільову орієнтацію, особливості маркетингової діяльності та охоплення нових ринків збуту, вплив маркетингової діяльності на окремі сторони виробничо-господарського процесу підприємства. При цьому використовують такі прийоми та методи економічного аналізу: порівняння, зведення та групування, згладжування, абсолютні, відносні та середні величини, ряди динаміки, індексні методи, суцільне та вибіркове спостереження, соціальне опитування тощо.

У цьому розділі роботи слід застосувати економіко-математичні методи аналізу: кореляційно-регресійний аналіз, теорію ігор, теорію масового обслуговування, динамічний аналіз тощо. Для комплексного розв’язання завдань, пов’язаних з підвищенням якості продукції і одночасної економії матеріальних і трудових ресурсів, доцільно використовувати метод функціонально-вартісного аналізу.

Методи соціології (анкетування, «панельні» дослідження) дають змогу досліджувати поширення інформації на ринку, виявляти ставлення споживачів до нововведень, вивчати розвиток різних форм ціннісних орієнтацій споживача.

Конкретні вибрані методи маркетингового та економіко-математичного аналізу узгоджують з керівником дипломної магістерської роботи.

Комплексний підхід дає змогу досліджувати ринкову ситуацію, розглядаючи її як об’єкт, який має різні прояви. Наприклад, проблематика ринку окремого товару може бути пов’язана із зміною попиту, товарної пропозиції або ціни, тобто з такими аспектами досліджуваного об’єкту, за допомогою яких можна визначити і прийняти стратегічні та тактичні рішення виходу із проблемної ситуації, що склалася.

Можливою складовою кваліфікаційної роботи магістра є дослідницький підрозділ, який може бути логічним продовженням аналітичного підрозділу. Логічне включення у магістерську дипломну роботу дослідницького підрозділу визначається специфікою теми і пояснюється необхідністю ілюстрації в роботі навиків та вміння студентом застосовувати методи виконання маркетингових досліджень, нагромадження та систематизації вторинної та первинної маркетингової інформації, розроблення самої програми дослідження ринків, покупців чи конкурентів, застосування різного виду експериментів та грамотної інтерпретації отриманих результатів.

Аналітико-дослідницький розділ повинен бути максимально насиченим фактичною інформацією (таблиці, графіки, діаграми, схеми), що відображають відповідні результати діяльності підприємства за останніх 5 років.

Слід чітко розмежувати джерела походження використаної при аналізі інформації: що запозичене з літератури, що одержано з документів організації, а які дані здобуті шляхом власних спостережень, експериментів, розрахунків, соціологічних опитувань тощо.

Висновки, до яких дійшли у ході виконання аналітико-дослідницького розділу, є базою для розробки проектно-рекомендаційного розділу кваліфікаційної роботи магістра.

Проектно-рекомендаційний розділ повинен містити основні раціональні шляхи і напрямки вдосконалення діяльності об’єкту дослідження. В цьому розділі наводяться обґрунтовані пропозиції студента, спрямовані на досягнення мети, поставленої у вступі. Структурно він вміщує 2-3 підрозділи. Характер і зміст заходів, що пропонуються, повинні базуватися на аналізі, проведеному в другій частині дипломної магістерської роботи, а також результатах аналітичних досліджень та виявлених маркетингових можливостей підприємства щодо зміцнення його ринкових позицій.

Залежно від специфіки теми, розроблені пропозиції та обґрунтовані заходи можуть мати вигляд організаційних, економічних, інноваційних, технологічних та інших стратегічних заходів, розроблених розділів бізнес-плану.

Проектні розробки можуть стосуватися однієї складової комплексу маркетингу підприємства або охоплювати різні напрями маркетингової діяльності, мати стратегічний характер. Серед найпоширеніших проектних рішень можна визначити такі:

 • формування корпоративної моделі стратегічного планування;

 • використання результатів портфельного аналізу для прийняття рішень щодо подальшого розвитку стратегічних господарських підрозділів підприємства;

 • визначення і вибір варіантів розвитку товару та ринку;

 • розробка управлінських рішень щодо товарної політики: стратегії щодо формування асортименту; використання концепцій життєвого циклу товару; позиціювання торгової марки; стратегії розробки нових товарів;

 • формування стратегії ціноутворення підприємства, інтеграція різних моделей ціноутворення, прийняття стратегічних і тактичних рішень щодо цінового рівня, застосування єдиних чи змінних цін, стратегії ціноутворення в межах товарного асортименту, системи знижок;

 • розробка управлінських рішень щодо формування системи розподілу: вибір типу організації відділу збуту; вибір каналів розподілу, типів посередників; оцінка каналів і пошук партнерів; логістичні рішення;

 • розробка управлінських рішень щодо маркетингових комунікацій: формування структури маркетингових комунікацій; вибір оптимальних засобів розповсюдження реклами; розробка програм стимулювання збуту; організація особистих продажів як засобу комунікації; розробка плану маркетингових комунікацій;

 • стратегічне управління маркетинговою діяльністю підприємства: формування комплексного підходу до функціонування маркетингу на підприємстві; оптимізація та розвиток служби маркетингу на підприємстві (планування маркетингової діяльності відповідного функціонального підрозділу; формування системи фінансування маркетингу).

 • побудова моделі інтегрованого управління конкурентоспроможністю підприємства;

 • вибір стратегії та управлінське забезпечення формування довгострокових конкурентних переваг підприємства.

Крім вищезазначених, проектні розробки можуть охоплювати й інші аспекти вдосконалення маркетингової діяльності промислових підприємств.

У спеціальній частині дипломної роботи, що сформульована кафедрою як «Нормативно-правова база маркетингової діяльності підприємства», слід розглянути нормативно-правові акти, що мають прямий або опосередкований вплив на маркетингову діяльність підприємства (організації). Охарактеризувати значення і вплив визначених нормативно-правових актів на діяльність підприємства (з погляду обраної теми дослідження). Студент повинен розглядати нормативно-правові акти в розрізі окремих, найбільш важливих для діяльності підприємства (обраної теми), статей. Необхідно також розглянути діяльність підприємства з погляду антимонопольного законодавства, для цього потрібно визначити частку ринку підприємства, відносну частку ринку підприємства та місткість ринку.

В роботі необхідно здійснити огляд внутрішніх нормативно-правових актів, до яких належать: статут підприємства, накази, розпорядження та інструкції.

Потрібно також розглянути нормативно-технічне забезпечення якості виробленої продукції та її реалізації. Важливим елементом державного впливу на якість є сертифікація товарів і послуг. Стандарти регламентують організаційно-методичні та загально технічні положення для певної галузі, терміни та визначення, загально технічні вимоги, норми і поєднання видів технічної та виробничої діяльності під час розроблення, виготовлення, транспортування та утилізації продукції, щодо її безпечності, охорони навколишнього середовища. До нормативних документів зі стандартизації в Україні належать: державні стандарти України (ДСТУ); галузеві стандарти України (ГСТУ); стандарти науково-технічних та інженерних товариств і спілок України (СТТУ); технічні умови України (ТУУ); стандарти підприємств (СТП). Державні стандарти містять обов’язкові вимоги до безпеки продукції, техніки безпеки та охорони праці

Основними засобами регулюючого впливу держави на маркетингову діяльність суб’єктів господарювання є:

  • державне замовлення, державне завдання;

  • ліцензування, патентування і квотування;

  • сертифікація та стандартизація;

  • застосування нормативів та лімітів;

  • регулювання цін та тарифів;

  • надання інвестиційних, податкових та інших пільг;

  • надання дотацій, компенсацій, цільових інновацій та субсидій.

Відповідно до тематики практичного (проектного) розділу дипломної роботи студент повинен розглянути нормативно-правове забезпечення пропонованих розробок (наприклад, розробка та виведення на ринок нового товару; розробка комплексу маркетингових заходів з метою підвищення ефективності збутової політики підприємства, підвищення ефективності комунікацій; розробка рекламної кампанії тощо).

Якщо підприємство діє на міжнародних ринках або магістрантом в третьому розділі розроблено комплекс маркетингових заходів з метою виходу підприємства на міжнародний ринок, в розділі також необхідно опрацювати міжнародні законодавчі норми, якими керується (буде керуватися) підприємство.

Розділ «Обґрунтування економічної ефективності». Невід’ємною частиною обґрунтування пропонованих магістрантом заходів має бути розрахунок економічної ефективності. Цей розділ повинен містити економічне обґрунтування запропонованих організаційних заходів проектно-рекомендаційного розділу.

Хоча й не завжди можна дати точну оцінку економічної ефективності проектних розробок у сфері маркетингової діяльності, здебільшого рекомендовано давати економічне обґрунтування доцільності їх впровадження. За результати розрахунків та зроблені на цій основі висновки відповідальність несе студент – автор дипломної роботи.

Однією з ознак високої якості дипломної роботи є застосування економіко-математичних методів та електронно-обчислювальних машин як під час аналізу, так і при обґрунтуванні запропонованих заходів.

Розділ «Охорона праці в галузі» передбачає тісну прив’язку до підприємства, на базі якого здійснюється дипломна магістерська робота.

Розділ роботи «Охорона праці в галузі» може включати такі матеріали:

 • заходи з охорони праці

 • результати аналізу, досліджень і розрахунків, які на думку виконавця і керівника є додатковими до матеріалу, викладеного у відповідній частині дипломної роботи.

В розділі необхідно висвітлити наступні питання:

1. Організація охорони праці на підприємстві.

Це питання передбачає опис діяльності служби охорони праці на даному підприємстві, який регламентується рядом державних актів та законів.

2. Планування та фінансування робіт з охорони праці на досліджуваному підприємстві.

3. Оцінка стану охорони праці на досліджуваному підприємстві.

4. Економічна оцінка заходів з охорони праці.

Питання, які розробляються в спеціальній частині, обов'язково повинні відповідати обраній темі, за якою ведеться розробка роботи дипломником, і видаються вони відповідними особами (викладачами-консультантами), призначеними наказом по дипломному проектуванню.

Безпека в надзвичайних ситуаціях

Консультантами з розділу «Безпека в надзвичайних ситуаціях» можуть бути призначені лише викладачі дисципліни «Безпека в надзвичайних ситуаціях».

Завдання з розділу «Безпека в надзвичайних ситуаціях» видаються та перевіряються консультантом кафедри обладнання харчових технологій, призначеним згідно наказу ректора по Тернопільському національному технічному університеті ім. Івана Пуля.

Схожі:

Розгорнута структура випускної роботи фахівців окр «бакалавр» iconПоложення "Про випускні кваліфікаційні роботи студентів хду" міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет факультет затверджую
Зразок оформлення титульного аркуша випускної кваліфікаційної роботи окр “бакалавр”, “спеціаліст”, “магістр”
Розгорнута структура випускної роботи фахівців окр «бакалавр» iconПоложення "Про випускні кваліфікаційні роботи студентів хду" міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет факультет затверджую
Зразок оформлення титульного аркуша випускної кваліфікаційної роботи окр “бакалавр”, “спеціаліст”, “магістр”
Розгорнута структура випускної роботи фахівців окр «бакалавр» iconВипускної роботи обговорена і затверджена на засіданні кафедри міжнародної економіки, протокол № від 201 р
Прошу затвердити мені тему випускної роботи у наступній редакції
Розгорнута структура випускної роботи фахівців окр «бакалавр» iconПояснювальна записка до випускної роботи бакалавра (назва атестаційної роботи) Бакалавр

Розгорнута структура випускної роботи фахівців окр «бакалавр» iconПояснювальна записка до випускної роботи бакалавра (назва атестаційної роботи) Бакалавр

Розгорнута структура випускної роботи фахівців окр «бакалавр» iconПоложення про конкурсний відбір вступників на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» (старші курси) Галузь знань: 1401 «Сфера обслуговування»
Комісія для спеціальності 140103 «Туризм» з метою нормативного забезпечення роботи Комісії щодо конкурсного відбору вступників на...
Розгорнута структура випускної роботи фахівців окр «бакалавр» iconПоложення про конкурсний відбір вступників на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» (старші курси) Галузь знань: 0303 «Журналістика та інформація»
Комісія для спеціальності 03030101 «Журналістика» з метою нормативного забезпечення роботи Комісії щодо конкурсного відбору вступників...
Розгорнута структура випускної роботи фахівців окр «бакалавр» iconПоложення про конкурсний відбір вступників на навчання за співбесідою за освітньо-професійною програмою підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» (старші курси) Галузь знань: 0302 Міжнародні відносини
«Міжнародна інформація» з метою нормативного забезпечення роботи фахової атестаційної комісії Інституту міжнародних відносин щодо...
Розгорнута структура випускної роботи фахівців окр «бакалавр» iconП. А. Правдивцев графік роботи студентів-заочників економічного факультету 3 курсу окр «Бакалавр»
Окр «Бакалавр» за скороченим терміном навчання галузь знань 0306 «Менеджмент І адміністрування»
Розгорнута структура випускної роботи фахівців окр «бакалавр» iconП. А. Правдивцев графік роботи студентів-заочників економічного факультету 2 курсу окр «Бакалавр»
Окр «Бакалавр» з нормативним терміном навчання галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи