Правила прийому до Запорізького державного медичного університету в 2012 році icon

Правила прийому до Запорізького державного медичного університету в 2012 році
НазваПравила прийому до Запорізького державного медичного університету в 2012 році
Сторінка3/5
Дата28.07.2012
Розмір0.56 Mb.
ТипПравила
1   2   3   4   5
^

XVІ. Наказ про зарахування


16.1. Накази про зарахування на навчання видаються ректором ЗДМУ на підставі рішення приймальної комісії та оприлюднюються на інформаційному стенді приймальної комісії і web-сайті ЗДМУ у вигляді списку зарахованих.

16.2. Накази про зарахування на навчання за формою, встановленою Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, надсилаються до Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та Єдиної державної електронної бази з питань освіти.

16.3. Рішення приймальної комісії про зарахування вступника може бути скасоване приймальною комісією лише за письмовою заявою вступника або в разі виявлення порушень законодавства з боку вступника, передбачених пунктом 19.4 розділу XІX цих правил.
^

XVІІ. Особливості прийому на навчання іноземців та осіб без громадянства у ЗДМУ


17.1. Підготовка іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно із Законом України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» (із змінами), Указами Президента України від 25.03.94 № 112 «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними прикордонними областями Російської Федерації» та від 03.06.94 № 271 «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова», постановами Кабінету Міністрів України від 26.02.93 № 136 «Про навчання іноземних громадян в Україні» (із змінами) та від 05.08.98 № 1238 «Про затвердження Положення про прийом іноземців та осіб без громадянства на навчання до вищих навчальних закладів». Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними договорами, загальнодержавними програмами, іншими міжнародними зобов’язаннями України, приймаються на навчання на підставі направлень Міністерства освіти і науки, молоді та спорту в межах обсягу державного замовлення.

17.2. При вступі на медичний та фармацевтичний напрями підготовки іноземці українського походження, які отримали направлення на навчання від українських національно-культурних товариств, користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, якщо вони були учасниками міжнародних олімпіад із біології або хімії.

17.3. Громадяни зарубіжних країн які вступають на умовах повної оплати навчання, додають типовий договір на підготовку фахівця з гарантією повної компенсації витрат на підготовку.

Іноземні громадяни подають до ЗДМУ такі документи:

а) заяву;

б) документ про освіту та одержані з навчальних дисциплін оцінки;

в) медичний сертифікат про стан здоров’я, засвідчений офіційним органом охорони здоров’я країни, з якої прибув громадянин і виданий не пізніше ніж за два місяці до від’їзду на навчання в Україну;

г) документ про відсутність ВІЛ-інфекції, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України;

д) страховий поліс з надання екстреної медичної допомоги (крім іноземців, що прибули з країн, з якими укладено угоди про безоплатне надання екстреної медичної допомоги);

ж) копію документа про народження;

з) 6 кольорових фотокарток 60x40 мм.

Зазначені в підпунктах «б», «г», «ж» документи повинні бути засвідчені відповідно до законодавства країни їх видачі та легалізовані у встановленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

17.4. Іноземні громадяни при вступі на підготовчий факультет ЗДМУ зараховуються без вступних випробувань. Іноземні громадяни, які вступають за напрямами «Медицина» та «Фармація» після закінчення підготовчого факультету зараховуються без вступних випробувань, за результатами складання випускних іспитів підготовчого факультету. Іноземні громадяни, які не закінчували підготовчий факультет ЗДМУ, проходять співбесіду з біології, хімії та української (російської) мови і літератури при вступі на перший курс. При зарахуванні іноземних громадян з інших вищих навчальних закладів або при їх поновленні на навчання вони проходять співбесіду.

17.5. Іноземці, які здобули повну загальну середню освіту у закордонних школах з вивченням української мови, та закордонні українці приймаються до ЗДМУ за вступними екзаменами, передбаченими правилами прийому, у межах установлених квот за рекомендаціями національних культурних українських товариств та дипломатичних установ України за кордоном.
^

XVІІІ. Додаткове зарахування до ЗДМУ та зберігання робіт вступників


18.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються із ЗДМУ. На звільнені при цьому місця може проводитися додаткове зарахування за конкурсом осіб, які подали сертифікати зовнішнього оцінювання (успішно склали вступні випробування, що проводив ЗДМУ) і не пройшли за конкурсом на навчання.

18.2. Роботи вступників (у т.ч. аркуші підготовки до усної відповіді, листки співбесіди), виконані ними на вступних екзаменах, фахових випробуваннях, співбесідах, які не прийняті на навчання, зберігаються протягом одного року, потім знищуються, про що складається акт. Якщо такий вступник рекомендований до зарахування до іншого навчального закладу за результатами поточних вступних екзаменів, то його вступні роботи надсилаються до цього вищого навчального закладу за відповідним запитом.

19. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому до ЗДМУ

19.1. На засіданні приймальної комісії мають право бути присутніми представники засобів масової інформації не більше двох осіб від одного засобу. Акредитація представників ЗМІ проводиться відповідальним секретарем приймальної комісії.

Акредитація здійснюється відповідно до Законів України.

Заявка на акредитацію подається відповідальному секретарю на офіційному бланку редакції ЗМІ і засвідчується підписом головного редактора та печаткою ЗМІ. Разом із заявкою представляється копія свідоцтва про державну реєстрацію ЗМІ (для новостворених друкованих ЗМІ та друкованих ЗМІ, що акредитуються вперше) та копія ліцензії на мовлення (для електронних ЗМІ).

Заявка на акредитацію повинна містити наступні відомості:

  • повне найменування ЗМІ;

  • його засновників (співзасновників) або видавця (видавців);

  • тираж, періодичність (для електронних ЗМІ – канал і реґіон мовлення);

  • юридичну та фактичну адресу редакції ЗМІ, реґіон розповсюдження, поштову адресу (у тому числі індекс);

  • прізвище, ім’я, по батькові головного редактора (директора) ЗМІ, номер його робочих телефонів і факсів;

  • номери робочих телефонів і факсів редакції, електронну адресу;

  • прізвище, ім’я, по батькові журналіста, який рекомендується на акредитацію (повністю), його рік народження, посаду, робочий телефон, мобільний телефон (за бажанням);

  • прізвище, ім’я, по батькові технічного фахівця, його посаду, робочий телефон.

Заявка на акредитацію приймається в ориґіналі. Заявки, направлені факсом і електронною поштою, не розглядаються.

Рішення про акредитацію приймається відповідальним секретарем в терміни, що не перевищують 30 днів з дня отримання заявки на акредитацію.

Список акредитованих представників ЗМІ оприлюднюється на офіційному web-сайті ЗДМУ.

19.2. Громадські організації, яким Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України надано право вести спостереження за роботою приймальної комісії, можуть направляти своїх спостерігачів на її засідання. Приймальна комісія створює належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надає їм можливість ознайомлення з документами, які надаються членам комісії до засідання.

19.3. Голова приймальної комісії, як правило, оголошує про засідання комісії не пізніше дня, що передує дню засідання. В особливих випадках – не пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проектом порядку денного засідання оприлюднюється.

19.4. Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про наявність права на зарахування поза конкурсом, права на першочергове зарахування, права на зарахування за співбесідою, про здобуту раніше освіту, про участь в олімпіадах та конкурсах Малої академії наук України, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання, є підставою для відрахування студента.

19.5. Інформування громадськості про подання заяв на вступ до ЗДМУ здійснюється за даними Єдиної державної електронної бази з питань освіти інформаційною системою «Конкурс».

Приймальна комісія ЗДМУ зобов’язана подавати у встановленому порядку отримані від вступників відомості до Єдиної державної електронної бази з питань освіти.


Затверджено на засіданні приймальної комісії 10 листопада 2011 р. (протокол № 2).


Адреса приймальної комісії:

69035, м. Запоріжжя,

пр. Маяковського, 26,

т. 233-01-49.


^ Додаток 1 до Правил прийому до ЗДМУ в 2012 році

Перелік освітньо-кваліфікаційних рівнів та напрямів підготовки (спеціальностей),

за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

Освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста

^ Напрями підготовки

Спеціальності

Ліцензовані обсяги

Нормативні терміни навчання, роки

^ Вартість одного року навчання, грн.***

Код

Назва

Код

Назва

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

^ Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

1101

Медицина7.12010001


7.12010002


7.12010005

Лікувальна справа


Педіатрія


Стоматологія


510


150


60
6


6


5
131001

(99000)2

119001

(75800)2

152001

(97800)2
1102

Фармація

7.12020101


7.12020104

Фармація


Технології парфумерно-косметичних засобів

290


50

400


50

5


5

5,5


5,5

125001

(62500)2

132001

(66000)2

98201

(51040)2

98201

(51040)2

Ліцензійний обсяг для прийому іноземних громадян

1101


1102

Медицина


Фармація

7.12010001


7.12020101

Лікувальна справа


Фармація

500

6


5

3000 у.о*

4100 у.о.**

2800 у.о.*

4100 у.о.**

* - для іноземних громадян, які навчаються державною мовою; ** - для іноземних громадян, які навчаються англійською мовою

1 – вартість навчання за І курс; 2 – загальна вартість навчання.

^ Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра

Галузі знань

Напрями підготовки

^ Ліцензовані обсяги

Нормативні терміни навчання

Вартість одного року навчання, грн.***

Шифр

Найменування

Код

Назва

Денна форма навчання

Денна форма навчання

^ Денна форма навчання

1201

медицина

6.120102

Лабораторна діагностика

40

4

62001

(24800)2

*** Вартість навчання може бути змінена.

Додаток 3 до правил прийому до ЗДМУ в 2012 році


Перелік напрямів підготовки для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, бакалавра для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста медичного та фармацевтичного спрямувань за умови вступу на споріднений напрям підготовки


^ За денною формою навчання

Споріднені спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, бакалавра

^ Напрями підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста

Курс

Термін

навчання (роки)

Кількість місць

за кошти державного бюджету

за кошти фізичних та юридичних осіб

Назва

Код

Код

Назва

Лікувальна справа

Сестринська справа

Акушерська справа

Лабораторна діагностика

Сестринська справа

5.12010101

6.120101

5.12010105

6.120102

5.12010102

7.12010001


7.12010002

Лікувальна справа


Педіатрія

2*


2*

5


5в межах ліцензії

Фармація

Аналітичний контроль якості хімічних лікарських сполук

Виробництво фармацевтичних препаратів

5.12020101

5.12020102


5.120201037.12020101

Фармація

1 (2*)

4в межах ліцензії

Фармація

6.12020101

7.12020101

Фармація

1 (4*)

2в межах ліцензії

* - курс зарахування з нормативним терміном навчання.

^ Додаток 3 до правил прийому до ЗДМУ в 2012 році (Продовження)

За заочною формою навчання

^ Споріднені спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, бакалавра

Напрями підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста

Курс

Термін

навчання (роки)

Кількість місць

за кошти фізичних, юридичних осіб

Назва

Код

Код

Назва

Лікувальна справа

Сестринська справа

Медико-профілактична справа

Стоматологія

Акушерська справа

Стоматологія ортопедична

Стоматологічна справа

Лабораторна діагностика

5.12010101

5.12010102

5.12010103

5.12010104

5.12010105

5.12010106

5.12010107

5.12010201

7.12020101

Фармація

1

5

в межах ліцензії

Лабораторна діагностика

Сестринська справа

6.120102

6.120101

2

4,5

в межах ліцензії

Фармація

Аналітичний контроль якості хімічних лікарських сполук

Виробництво фармацевтичних препаратів

Фармація

5.12020101

5.12020102


5.12020103


6.120201

7.12020101

Фармація

1

4,5

в межах ліцензії

Фармація

6.12020101

1

2,5

в межах ліцензії
1   2   3   4   5

Схожі:

Правила прийому до Запорізького державного медичного університету в 2012 році iconПравила прийому до Медичного коледжу Запорізького державного медичного університету в 2012 році
Провадження освітньої діяльності у Медичному коледжі Запорізького державного медичного університеті здійснюється відповідно до ліцензії...
Правила прийому до Запорізького державного медичного університету в 2012 році iconПравила прийому до Державного вищого навчального закладу Університету менеджменту освіти у 2012 році м. Київ 2011 Правила прийому
move to 1812-2224
Правила прийому до Запорізького державного медичного університету в 2012 році iconПравила прийому до Буковинського державного медичного університету в 2012 році Чернівці 2011
Провадження освітньої діяльності у Буковинському державному медичному університеті здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства...
Правила прийому до Запорізького державного медичного університету в 2012 році iconЗатверджую Голова приймальної комісії Ректор Буковинського державного медичного університету професор Т. М. Бойчук
Буковинського державного медичного університету, які користуються особливими умовами прийому в 2014 році
Правила прийому до Запорізького державного медичного університету в 2012 році iconЗатверджую Голова приймальної комісії Ректор Буковинського державного медичного університету професор Т. М. Бойчук
Буковинського державного медичного університету, які користуються особливими умовами прийому в 2014 році
Правила прийому до Запорізького державного медичного університету в 2012 році iconЗатверджую Голова приймальної комісії Ректор Буковинського державного медичного університету проф есор Т. М. Бойчук
Буковинського державного медичного університету, які користуються особливими умовами прийому в 2014 році
Правила прийому до Запорізького державного медичного університету в 2012 році iconПравила прийому до яких розробляються І затверджуються Приймальними комісіями відповідних навчальних закладів
Правила прийому до Рівненського державного гуманітарного університету у 2010 році. – Рівне: рвв рдгу. – 2010 – 48с
Правила прийому до Запорізького державного медичного університету в 2012 році iconПравила прийому до Рівненського державного аграрного коледжу в 2012 році Рівне 2011 Правила прийому до Рівненського державного аграрного коледжу в 2012 році
Провадження освітньої діяльності у Рівненському державному аграрному коледжі здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти...
Правила прийому до Запорізького державного медичного університету в 2012 році iconПравила прийому до Державного вищого навчального закладу Університету менеджменту освіти у 2012 році м. Київ 2011 Правила прийому
Провадження освітньої діяльності у вищому державному навчальному закладі Університеті менеджменту освіти здійснюється відповідно...
Правила прийому до Запорізького державного медичного університету в 2012 році iconПравила прийому на перший курс медичного університету імені О. О. Богомольця в 2011 році

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи