Сво (позначення стандарту) стандарт вищої освіти icon

Сво (позначення стандарту) стандарт вищої освіти
Скачати 93.73 Kb.
НазваСво (позначення стандарту) стандарт вищої освіти
Дата29.07.2012
Розмір93.73 Kb.
ТипДокументи
СВО
(позначення стандарту)


СТАНДАРТ ВИЩОЇ ОСВІТИ


Освітньо-професійна програма


спеціаліста

(назва освітньо-кваліфікаційного рівня)


за спеціальністю


7.110206 Клінічна фармація

напряму підготовки

1102 Фармація

(код і назва підготовки)


^ Видання офіційне


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ України


Київ

Передмова

І РОЗРОБЛЕНО

робочою групою Міністерства освіти та науки


ВНЕСЕНО

Національною фармацевтичною академією України

(назва базового вищого навчального закладу)


^ 2 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ


Наказом Міністерства освіти та науки

від___________ _____ р. №____________


Наказом Міністерства праці і соціальної політики

від___________ _____ р. №____________


Погоджено
^

Наказом Міністерства охорони здоров’я України


від___________ _____ р. №____________


3 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ


4 РОЗРОБНИКИ СТАНДАРТУ


Черних Валентин Петрович, доктор хімічних наук, доктор фармацевтичних наук, професор, ректор Національної фармацевтичної академії України, член-кореспондент НАН України.

Зупанець Ігор Альбертович, доктор медичних наук, професор, перший проректор НФАУ.

Попов Сергій Борисович, доктор медичних наук, професор кафедри клінічної фармації НФАУ.

Мнушко Зоя Миколаївна, доктор фармацевтичних наук, професор, завідуюча кафедрою менеджменту і маркетингу у фармації НФАУ.


ІІ


Гридасов Віктор Іванович, кандидат фармацевтичних наук, професор, декан фармацевтичного факультету НФАУ.

Вінник Лариса Михайлівна, заступник ректора з навчальної роботи НФАУ.

Георгіянц Вікторія Акопівна, кандидат фармацевтичних наук доцент кафедри фармацевтичної хімії, завідуюча науково-методичною лабораторією з питань фармацевтичної освіти НФАУ.

Кайдалова Лідія Григорівна, методист вищої кваліфікації НФАУ.

Бездітко Наталія Володимирівна, кандидат медичних наук, доцент кафедри клінічної фармації НФАУ.

Зайченко Ганна Володимирівна, кандидат медичних наук, доцент кафедри клінічної фармації НФАУ.

Огарь Світлана Володимирівна, кандидат фармацевтичних наук, доцент кафедри організації і економіки фармації НФАУ.

Соболєва Валентина Олексіївна, кандидат фармацевтичних наук, доцент кафедри аптечної технології ліків НФАУ.

Бевз Наталія Юріївна, кандидат фармацевтичних наук, доцент кафедри фармацевтичної хімії НФАУ.

Мусієнко Наталія Михайлівна, кандидат фармацевтичних наук, доцент кафедри менеджменту і маркетингу у фармації НФАУ.


Цей стандарт не може бути повністю чи частково відтворений, тиражований та розровсюджений без дозволу Міністерства освіти та науки України та Міністерства праці і соціальної політики України.


ІІІ


Вступ

^ Освітньо-професійна програма (ОПП) є державним нормативним доку­м­ен­-
т­ом, в яко­му визначається нормативний зміст навчання, становлюються вимоги до змісту, обсягу та рівня освітньої та професійної підготовки фахівця відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня певної спеціальності.

Цей стандарт є складовою галузевої компоненти державних стандартів вищої освіти і використовується при:

 • розробці та корегуванні відповідних навчальних планів і програм навчальних дисциплін;

 • розробці засобів діагностики рівня освітньо-професійної підготовки фахівця;

 • визначенні змісту навчання як бази для опановування нови­ми спеціальностями, кваліфікаціями;

 • визначенні змісту навчання в системі перепідготовки та під­ви­ще­ння кваліфікації.ІVСВО
(позначення стандарту)


^ СТАНДАРТ ВИЩОЇ ОСВІТИ


Освітньо-професійна програма


спеціаліста

(назва освітньо-кваліфікаційного рівня)


за спеціальністю

^ 7.110206 Клінічна фармація

напряму підготовки

1102 Фармація

(код і назва підготовки)


^ Чинний від ________________________________

(рік-місяць-число)


1 Галузь використання

Цей стандарт поширюється на органи управління вищою освітою, вищі навчальні заклади, а також міністерства, відомства, асоціації, підприємства, організації різних форм власності, де готуються або використовуються фахівці освітньо-кваліфікаційного рівня

спеціаліст

(назва освітньо-кваліфікаційного рівня)


за спеціальністю

^ 7.110206 Клінічна фармація


напряму підготовки

1102 Фармація
(код і назва підготовки)освітнього рівня

спеціаліста

(назва освітнього рівня)кваліфікації

^ 7.110206 клінічний провізор

(код і назва підготовки)


СВО________________

з узагальненим об’єктом діяльності: лікарські засоби, людина, фармацевтичні заклади – аптека, фармацевтична фірма, аптечний пункт, лікувально-профілактичні заклади – багатопрофільні стаціонари, спеціалізовані стаціонари, санаторно-курортні заклади, заклади тривалого лікувального забезпечення (будинки-інтернати), ЦРЛ, бюро судово-медичної експертизи, клініко-діагностичні лабораторії, науково-дослідні установи – НДІ медичного та фармацевтичного профілю, науково-дослідні лабораторії, вищі навчальні заклади медичного та фармацевтичного профілю.


з нормативним терміном навчання (денна форма) 5 років_

(років, місяців)

Цей стандарт встановлює:

 • нормативну частину змісту навчання у навчальних об’єктах, їх інформаційний обсяг та рівень засво­є­­н­­ня у процесі підготовки відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики;

 •  рекомендований перелік навчальних дисциплін підго­то­вки фахівців;

 • форми державної атестації;

 • нормативний термін навчання.


Стандарт є обов’язковим для вищих навчальних зак­л­адів, що готують фахівців даного профілю.

Стандарт придатний для цілей сертифікації фахівців та атестації випускників вищих навчальних закладів.


^ 2 Нормативні посилання


В цьому стандарті є посилання на такі державні та галузеві стандарти України:

- ДК 003-95 Державний класифікатор професій;

- ДК 009-96 Державний класифікатор видів економічної діяльності;

- ДСВО 01-98 Перелік напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями;

- ДСВО 02-98 Перелік кваілфікацій за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями;

- ДСВО 03-98 Освітній рівень базової вищої освіти;

- ДСВО 04-98 Освітній рівень повної вищої освіти;

- ДСВО 07.1-98 Освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста;

 • ДСВО 07.2-98 Освітньо-кваліфікаційний рівень магістра;

 • СВО _____ Терміни та визначення;

 • СВО _____ Освітньо-кваліфікацій­на характеристика.2

СВО__________________

3 Позначення і скорочення


У даному стандарті для формування шифрів застосовуються нас­ту­пні скорочення назв циклів підготовки, до яких віднесено блоки змістовних модулів:

ГЕ - гуманітарної і соціально-економічної підготовки,

ПН - природничо-наукової підготовки,

ПП - професійної та практичної підготовки.


^ 4 Розподіл змісту освітньо-професійної програми та максимальний навчальний час за циклами підготовки


4.1 Освітньо-професійна програма передбачає такі цикли підготовки:

- гуманітарної, соціально-економічної та природничо-наукової підготовки, що забезпечує певний освітній рівень;

- професійної (професійно-орієнтованої) та практичної підготовки, що разом з попередніми циклами забезпечує певний освітньо-кваліфікаційний рівень.

4.2 Розподіл змісту освітньо-професійної програми підготовки фахівця та максимальний навчальний час за циклами підготовки подано у таблиці Додатку А.


^ 5 Нормативна частина змісту освітньо-професійної програми


5.1 Система знань у вигляді системи змі­с­т­овних модулів щодо скла­до­в­их узагальнених структур діяль­ності, пода­них у “СВО ____ Освітньо-ква­лі­фі­ка­ці­йна характеристика” в змісті умінь, та мініма­льна кіль­кість навчальних годин/кредитів вивчення кожного змістовного модуля, наведені у таблиці Додатку Б.

5.2 Система блоків змістовних модулів, у які гру­пу­ються змісто­вні модулі, та мінімальна кількість навчальних годин/кредитів вивчення кожного блоку наве­д­е­ні у таблиці Додатку В.

Примітка. У таблиці Додатку Б у графі 4 та у таблиці Додатку В у графі 2 шифри змістовних модулів наведені за структурами:

а) шифр змістовного модуля, що відповідає умінню, зазначе­н­о­му у квалі­фі­ка­ці­йній характеристиці:


ХХ. Х. ХХ. ХХ. Х. ХХ. ХХ

номер змістовного модуля, наскрізний для даного уміння
шифр уміння
3


СВО____________________


б) шифр змістовного модуля, що відповідає умінню, зазна­ч­еному у освітній характеристиці:


З. ХХ. ХХ. Х. ХХ. ХХ

номер змістовного модуля, наскрізний

для даної здатності
шифр уміння
У таблиці Додатку В у графі 1 шифри блоків змістовних модулів наведені за стуктурою:


ХХ. ХХ

номер блоку змістовних модулів,
наскрізний для даного циклу підготовки
цикл підготовки
6 Рекомендований перелік навчальних дисциплін

6.1 У таблиці Додатку Г зазначений рекомендований перелік навчальних дисци­п­лін, визначені блоки змістовних модулів, що входять до кожної з них, встановлена мінімальна кількість навчальних годин/кредитів їх вивчення.

6.2 Навчальний заклад має право за узгодженням з Міністе­рством освіти України змінювати назви нав­ча­ль­н­их дисциплін та розподіл блоків змістовних модулів у них.


7 Державна атестація студента


7.1 На державну атестацію студента виносяться блоки змістовних модулів, що зазначені у таблиці Додатку В.

7.2 У Додатку Д наведені нормативні форми державної атестації студента і поданий розподіл блоків змістовних модулів між ними.


4


СВО________________


Розподіл змісту освітньо-професійної про­грами та максимальний навчальний час за циклами підго­товки

Додаток А
Цикл підготовки

Максимальний навча­ль­ний час за циклами
(академічних годин/кредитів)

1

2

Гуманітарної і соціально-економічної
підготовки

1890/35

Природничо-наукової
підготовки

2133/39,5

Професійної та практичної
підготовки

2214/41
Максимальний навча­ль­ний час загальної підготовки: 9936/1845

Схожі:

Сво (позначення стандарту) стандарт вищої освіти iconСво (позначення стандарту) стандарт вищої освіти
move to 1143-14360
Сво (позначення стандарту) стандарт вищої освіти iconСво (позначення стандарту) стандарт вищої освіти
move to 1143-14360
Сво (позначення стандарту) стандарт вищої освіти iconПоложення Стандарту вищої освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України про державний екзамен
Відповідно до Стандарту вищої освіти Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України у хду вибрано структуру завдань державної...
Сво (позначення стандарту) стандарт вищої освіти iconПоложення Стандарту вищої освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України про державний екзамен
Відповідно до Стандарту вищої освіти Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України у хду вибрано структуру завдань державної...
Сво (позначення стандарту) стандарт вищої освіти iconМіністерствО освіти І науки, молоді та спорту україни
Ця програма складена відповідно до галузевого стандарту вищої освіти України «Засоби діагностики якості вищої освіти бакалавра галузі...
Сво (позначення стандарту) стандарт вищої освіти iconМіністерствО освіти І науки, молоді та спорту україни
Ця програма складена відповідно до галузевого стандарту вищої освіти України «Засоби діагностики якості вищої освіти бакалавра галузі...
Сво (позначення стандарту) стандарт вищої освіти iconМіністерствО освіти І науки, молоді та спорту україни
Ця програма складена відповідно до галузевого стандарту вищої освіти України «Засоби діагностики якості вищої освіти бакалавра галузі...
Сво (позначення стандарту) стандарт вищої освіти iconМіністерствО освіти І науки, молоді та спорту україни
Ця програма складена відповідно до галузевого стандарту вищої освіти України «Засоби діагностики якості вищої освіти бакалавра галузі...
Сво (позначення стандарту) стандарт вищої освіти iconМіністерствО освіти І науки, молоді та спорту україни
Ця програма складена відповідно до галузевого стандарту вищої освіти України «Засоби діагностики якості вищої освіти молодшого спеціаліста...
Сво (позначення стандарту) стандарт вищої освіти iconГсвоу 0 галузевий стандарт вищої освіти україни освітньо-професійна програма
Цей стандарт не може бути повністю чи частково відтворений, тиражований та розповсюджений без дозволу Міністерства освіти І науки...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи