Протокол №6 Ректор М. М. Рожко Тимчасове положення про кредитно-модульну систему організації навчального icon

Протокол №6 Ректор М. М. Рожко Тимчасове положення про кредитно-модульну систему організації навчального
НазваПротокол №6 Ректор М. М. Рожко Тимчасове положення про кредитно-модульну систему організації навчального
Сторінка1/4
Дата29.07.2012
Розмір0.49 Mb.
ТипПротокол
  1   2   3   4


ЗАТВЕРДЖЕНО

Вченою Радою ІФНМУ

« 24 » травня 2011 р.

протокол № 6

Ректор М.М. Рожко


Тимчасове положення

про кредитно-модульну систему організації навчального

процесу (КМСОНП) в Івано-Франківському національному

медичному університеті

(нова редакція)


ВСТУП


Актуальність запровадження КМСОНП – створення передумов для входження освіти України до єдиного європейського та світового освітнього і наукового простору шляхом впровадження в систему вищої освіти України основних ідей, сформульованих Болонською декларацією 1999 року та іншими документами Болонського процесу:

 • побудова Європейської зони вищої освіти як передумови розвитку мобільності громадян з можливістю їх працевлаштування;

 • формування та зміцнення інтелектуального, культурного, соціального та науково-технічного потенціалу України як складової Європи;

 • посилення міжнародної конкурентоспроможності як національної, так і Європейської систем вищої освіти, підвищення їх престижності у світі;

 • конкуренція з іншими системами вищої освіти за студентів, вплив та престиж;

 • підвищення визначальної ролі вищих навчальних закладів у розвитку національних та Європейських культурних цінностей (вищі навчальні заклади як носії національної та Європейської свідомості).

Однією із умов входження України до єдиної Європейської зони вищої освіти є реалізація системою вищої освіти України ідей Болонського процесу.

Дане Положення розроблене на виконання рішення колегії Міністерства освіти і науки України від 24 квітня 2003р., протокол № 5/5-4 “Про проведення педагогічного експерименту щодо запровадження кредитно-модульної системи організації навчального пронесу у вищих навчальних закладах III-ІУ рівнів акредитації”, наказів МОН України від 23 січня 2004р. № 48 “Про проведення педагогічного експерименту з кредитно-модульної системи організації навчального процесу”, від 13.07.2007 р. № 612 «Про затвердження Плану дій щодо забезпечення якості вищої освіти України та її інтеграції в європейське і світове освітнє співтовариство на період до 2010 року», від 16.10.2009р. № 943 «Про запровадження у вищих навчальних закладах Європейської кредитно-трансферної системи» та наказу МОЗ України від 31.12.2004р. № 685 «Про експериментальне впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладах ІІІ-ІУ рівнів акредитації у 2004-2010 рр.».Положення розроблялося з урахуванням таких нормативно-правових документів:

- Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах (Наказ Міністерства освіти України від 2 червня 1993 р., № 161);

- Наказів МОЗ України від 31.01.2005 р. № 52 „Про затвердження та введення нового навчального плану підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня „спеціаліст” кваліфікації „лікар” у вищих навчальних закладах ІІІ-ІУ рівнів акредитації України за спеціальностями „лікувальна справа”, „педіатрія”, „медико-профілактична справа”, від 23.07.2007р. №414 „Про внесення змін до наказу МОЗ України від 31.01.2005 року №52 “Про затвердження та введення нового навчального плану підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст” кваліфікації „лікар” у вищих навчальних закладах за спеціальностями “лікувальна справа”, “педіатрія”; від 08.07.2010р. № 539 „Про внесення змін до навчального плану підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня „спеціаліст” кваліфікації „лікар” за спеціальностями „лікувальна справа”, „педіатрія”, затвердженого наказом МОЗ від 19.10.2009р. №749”;

від 08.07.2010р. №541 „Про внесення змін до навчального плану підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня „спеціаліст» кваліфікації „лікар-стоматолог” за спеціальністю „стоматологія”, затвердженого наказом МОЗ від 07.12.2009р. №929”;

від 08.07.2010р. №542 „Про внесення змін до навчального плану підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня „спеціаліст” кваліфікації „провізор” за спеціальністю „фармація”, затвердженого наказом МОЗ від 07.12.2009р. №930”.


Під час розробки даного документу враховувалися основні положення Болонської декларації 1999 р. та наступних офіційних документів Болонського процесу, основні засади Європейської кредитно-трансферної системи (далі – ECTS).

Мета запровадження КМСОНП підвищення якості вищої освіти фахівців і забезпечення на цій основі конкурентоспроможності випускників та престижу української вищої освіти у світовому освітньому просторі.

^ Основні завдання КМСОНП:

 • адаптація ідей ECTS до системи вищої освіти України для забезпечення мобільності студентів у процесі навчання та гнучкості підготовки фахівців, враховуючи швидкозмінні вимоги національного та міжнародного ринків праці;

 • забезпечення можливості навчання студентові за індивідуальною варіативною частиною освітньо-професійної програми, що сформована за вимогами замовників та побажаннями студента і сприяє його саморозвитку і відповідно підготовці до життя у вільному демократичному суспільстві;

 • стимулювання учасників навчального процесу з метою досягнення високої якості вищої освіти;

 • унормування порядку надання можливості студенту отримання професійних кваліфікацій відповідно до ринку праці.


Очікувані результати:

 • підвищення якості вищої освіти, конкурентоспроможності випускників та престижу національної вищої освіти;

 • введення в дію системи стандартів вищої освіти з урахуванням специфіки кредитно-модульної системи;

 • створення системи оцінювання якості освіти студентів, яка найбільш адаптована до вимог Болонської декларації;

 • нормативно-методичне забезпечення академічної мобільності студентів у вітчизняному та європейському освітянському просторі й створення передумов взаємного визнання дипломів державного зразка про вищу освіту на принципах, передбачених ECTS;

 • відпрацювання робочого варіанту КМСОНП та необхідної науково-методичної документації з експериментальних напрямів.


^ Терміни запровадження КМСОНП:

Перший етап (2004-2005 роки) – розроблення навчально-методичних матеріалів, змісту освіти, форм організації навчального процесу тощо для їх апробації в експериментальних групах медичного факультету.

^ Другий етап (2005-2006 роки) – запровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу на 1 курсі за спеціальністю «Лікувальна справа».

Третій етап (2006-2010 роки) передбачає внесення коректив до експериментальних матеріалів та їх апробація на більшому масиві учасників експерименту, запровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу на 1,2,3,4,5 та 6 курсах за спеціальностями «Лікувальна справа» та «Педіатрія».

^ Четвертий етап (2010-2015 роки) запровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу на 1-5 курсах за спеціальностями «Стоматологія» та «Фармація».


^ 1. ОСНОВНІ ТЕРМІНИ, ПОНЯТТЯ ТА ЇХ ВИЗНАЧЕННЯ


У положенні використано терміни, що подані у Законах України “Про вищу освіту” від 17.01.2002 р. №2984-III та “Про інноваційну діяльність” від 04.07.2002 р. № 40-V, Державному класифікаторі професій ДК 003-95, Державному класифікаторі видів економічної діяльності ДК 009-96, Комплексі нормативних документів для розробки складових системи стандартів вищої освіти (додаток № 1 до наказу Міністерства освіти і науки України від 31.07.98 р. № 285 зі змінами та доповненнями, що введені розпорядженням Міністерства освіти і науки України від 05.03.2001 р. № 28-р) та введені нові терміни відповідно до цілей цього положення, а саме:

 • кредитно-модульна система організації навчального процесу (КМСОНП) – це модель організації навчального процесу, яка ґрунтується на поєднанні двох складових: кредитів (залікових освітніх одиниць) та модульної технології навчання і охоплює зміст, форми та засоби навчального процесу, форми контролю навчальної діяльності студента в процесі аудиторної і самостійної роботи та якості його знань і умінь

 • навчальна дисципліна складається з кількох залікових кредитів, кількість яких визначається змістом та формами організації навчального процесу.
 • заліковий кредит – відповідно до наказу МОН України (від 23.01.2004 р. № 48) – це одиниця виміру навчального навантаження для засвоєння змістових модулів навчальної дисципліни.

 • модуль – це задокументована, завершена частина освітньо-професійної програми (навчальної дисципліни, практики, державної атестації), що реалізується відповідними видами навчальної діяльності студента (лекції, практичні, лабораторні, семінарські та індивідуальні заняття, самостійна робота, практики, контрольні заходи). Модуль є частиною загального обсягу навчальної інформації, спорідненої за формами і видами навчальної та науково-дослідної діяльності студента.

 • змістовий модуль – це система навчальних елементів, логічно завершена частина теоретичного та практичного навчального матеріалу, яка відповідає певному об’єкту вивчення; змістові модулі формують розділи навчальної дисципліни; навчальна дисципліна формується як сукупність тісно пов’язаних між собою змістових модулів, передбачених для засвоєння протягом відведеного періоду навчання.


^ 2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


2.1. Для запровадження КМСОНП в університеті вводяться такі основні елементи ECTS:

 • інформаційний пакет – загальна інформація про університет, назва напрямів, спеціальностей, спеціалізацій спеціальностей, анотації (змістові модулі) із зазначенням обов’язкових та вибіркових курсів, методики і технології викладання, залікові кредити, форми та умови проведення контрольних заходів, система оцінювання якості освіти тощо;

 • договір про навчання між студентом і університетом (напрям, освітньо-кваліфікаційний рівень, порядок і джерела фінансування, порядок розрахунків);

 • угода про практичну підготовку та зобов’язання про якість – підписується між студентом, навчальним закладом, який направляє на підготовку та організацією, яка приймає на підготовку і підтверджує, що вони дотримуватимуться принципів Зобов’язання про якість для практики студентів Еразмус.

 • академічна довідка оцінювання знань, що засвідчує досягнення студента в системі кредитів і за шкалою успішності на національному рівні та за системою ECTS.

- Додаток до диплома європейського зразка (Diploma supplement) - є документом, що видається разом з дипломом про вищу освіту, в якому описується здобута кваліфікація (ступінь) вищої освіти за загальноприйнятим в Європейському просторі вищої освіти зразком, де зазначається інформація про власника диплома, здобуту кваліфікацію, перелік вивчених дисциплін (модулів) та його успішність, систему оцінювання, академічні та професійні права, інформація про систему вищої освіти країни тощо. 

 • 2.2. Формування індивідуального навчального плану студента здійснюється на підставі переліку навчальних дисциплін, що сформовані на основі освітньо-професійної програми підготовки (ОПП) і структурно-логічної схеми підготовки фахівців. Навчальна дисципліна формується як система змістових модулів, передбачених для засвоєння студентом, об’єднаних в модулі – розділи навчальної дисципліни.

2.3. Реалізація індивідуального навчального плану студента здійснюється протягом часу, який не перевищує граничного терміну навчання. Нормативний термін навчання визначається на підставі галузевих стандартів вищої освіти. Граничний термін може перевищувати нормативний на 1 рік. Різниця між граничним і нормативним термінами не фінансується з державного бюджету.

2.4. Індивідуальний навчальний план студента включає нормативні та вибіркові навчальні дисципліни. ^ Нормативні дисципліни необхідні для виконання вимог нормативної частини освітньо-кваліфікаційної характеристики. Вибіркові навчальні дисципліни забезпечують підготовку для виконання вимог варіативної частини освітньо-кваліфікаційної характеристики, у тому числі відповідність обсягу підготовки, передбаченому нормативним терміном навчання. Вони дають можливість здійснювати підготовку за спеціалізацією певної спеціальності та сприяють академічній мобільності і поглибленій підготовці в напрямах, визначених характером майбутньої діяльності. Сукупність нормативних навчальних дисциплін визначає нормативну (обов’язкову) складову індивідуального навчального плану студента.

2.5. Змістові модулі соціально-гуманітарних та фундаментальних нормативних навчальних дисциплін на споріднених напрямах повинні бути уніфікованими в установленому порядку.

2.6. Індивідуальний навчальний план студента за певним напрямом формується особисто студентом під керівництвом куратора в КМСОНП.

2.7. При формуванні індивідуального навчального плану студента на наступний навчальний рік враховується фактичне виконання студентом індивідуальних навчальних планів поточного й попередніх навчальних років. При цьому навчальне навантаження студента повинно бути виконано у повному обсязі (наказ МОН України № 774 від 30.12.2005р.).

Формування індивідуального навчального плану студента за певним напрямом передбачає можливість індивідуального вибору дисциплін з дотриманням послідовності їх вивчення відповідно до структурно-логічної схеми підготовки фахівців. При цьому обсяг обов’язкових та вибіркових дисциплін, запланованих до вивчення, повинна становити не менше 60 кредитів на навчальний рік.

Система дає змогу здійснювати перехід студента в межах споріднених напрямів підготовки (певної галузі знань).

2.8. ^ Спорідненість напрямів підготовки визначається спільністю переліку дисциплін, які відносяться до нормативної складової індивідуального навчального плану студента цих напрямів підготовки, коли різниця між обсягами необхідних дисциплін може бути засвоєна студентом у межах граничного терміну підготовки.

2.9. Зарахування дисциплін, включених в індивідуальний навчальний план студента, здійснюється за результатами певного виду контролю якості освіти студента протягом навчального року, без організації екзаменаційних сесій.

2.10. Система оцінювання якості освіти студента (зарахування залікових кредитів) має бути стандартизованою та формалізованою.


3. ПРИНЦИПИ


Для впровадження КМСОНП слід дотримуватися таких принципів:

 • ^ Порівняльної трудомісткості кредитів, який полягає в досягненні кожним студентом встановлених ECTS норм, які забезпечують академічну мобільність студентів, державне й міжнародне визнання результатів освіти на конкретних етапах виконання студентом індивідуального навчального плану.

 • Кредитності полягає в декомпозиції змісту освіти й навчання на відносно єдині та самостійні за навчальним навантаженням студентів частки, які забезпечують:

а) на рівні індивідуального навчального плану - набір (акумулювання) заданої трудомісткості кількості кредитів, які відповідають розрахунковій нормі виконання студентом навчального навантаження в умовах кредитно-модульної організації навчального процесу;

б) на рівні вивчення навчальної дисципліни - набір (акумуляція) заданої для даної дисципліни кількості кредитів, що включають в себе виконання необхідних видів діяльності, які передбачені програмою вивчення навчальної дисципліни.

 • Модульності визначає підхід до організації оволодіння студентом змістовими модулями і проявляється через специфічну для модульного навчання організацію методів і прийомів навчально-виховних заходів, основним змістом яких є активна самостійно-творча пізнавальна діяльність студента.

 • ^ Методичного консультування – полягає в науковому та інформаційно-методичному забезпеченні діяльності учасників освітнього процесу.

 • Організаційної динамічності полягає в забезпеченні можливостей зміни змісту навчання з урахуванням динаміки соціального замовлення і потреб ринку праці.

 • Гнучкості та партнерства полягає в побудові системи освіти так, щоб зміст навчання й шляхи досягнення цілей освіти та професійної підготовки відповідали індивідуальним потребам і можливостям студента.

 • ^ Пріоритетності змістової й організаційної самостійності та зворотного зв’язку полягає у створенні умов організації навчання, що вимірюється та оцінюється результатами самостійної пізнавальної діяльності студентів.

 • ^ Науковості та прогностичності полягає у побудові (встановленні) стійких зв’язків змісту освіти з науковими дослідженнями.

 • Технологічності та інноваційності полягає у використанні ефективних педагогічних й інформаційних технологій, що сприяє якісній підготовці фахівців з вищою освітою та входженню в єдиний інформаційний та освітній простір.

 • ^ Усвідомленої перспективи полягає в забезпеченні умов для глибокого розуміння студентом цілей освіти та професійної підготовки, а також можливості їх успішного досягнення.

 • Діагностичності полягає в забезпеченні можливості оцінювання рівня досягнення та ефективності, сформульованих і реалізованих в системі, цілей освіти та професійної підготовки.^ 4. ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ


Формами організації навчального процесу в умовах КМСОНП є: лекції, практичні, семінарські, лабораторні та індивідуальні заняття, всі види практик та консультацій, виконання самостійних завдань студентів та інші форми і види навчальної та науково-дослідницької діяльності студентів (наказ МОН України від 02.06.1993 року № 161 «Про затвердження Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах»).


^ 5. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ


Організаційно-методичне забезпечення КМСОНП передбачає використання всіх документів, регламентованих чинною нормативною базою щодо вищої освіти, адаптованих і доповнених з урахуванням особливостей цієї системи.


^ 6. КОНТРОЛЬ УСПІШНОСТІ СТУДЕНТА

  1   2   3   4

Схожі:

Протокол №6 Ректор М. М. Рожко Тимчасове положення про кредитно-модульну систему організації навчального iconПротокол №6 Ректор М. М. Рожко Тимчасове положення про кредитно-модульну систему організації навчального
move to 1143-14385
Протокол №6 Ректор М. М. Рожко Тимчасове положення про кредитно-модульну систему організації навчального iconПротокол №6 Ректор М. М. Рожко Тимчасове положення про кредитно-модульну систему організації навчального
move to 1143-14385
Протокол №6 Ректор М. М. Рожко Тимчасове положення про кредитно-модульну систему організації навчального iconПротокол № від 20 р. Положення про кредитно-модульну систему організації навчального процесу
Положення про кредитно-модульну систему організації навчального процесу в Інституті педагогіки, психології та інклюзивної освіти...
Протокол №6 Ректор М. М. Рожко Тимчасове положення про кредитно-модульну систему організації навчального iconНаказ № Про доповнення до «Тимчасового положення про кредитно-модульну систему організації навчального процесу в зну» з метою вдосконалення організації впровадження кредитно-модульної системи в зну наказую
Внести наступні зміни до «Тимчасового положення про кредитно-модульну систему організації навчального процесу в зну» та читати у...
Протокол №6 Ректор М. М. Рожко Тимчасове положення про кредитно-модульну систему організації навчального iconПоложення про кредитно-модульну систему організації навчального процесу (кмсонп) в Донецькому державному університеті управління Розглянуто та ухвалено на засіданні навчально методичної ради Дондуу
Тимчасове положення є основним нормативним документом, що регламентує організацію та проведення в Дондуу навчального процесу за кредитно-модульною...
Протокол №6 Ректор М. М. Рожко Тимчасове положення про кредитно-модульну систему організації навчального iconПоложення про кредитно-модульну систему організації навчального процесу на основі Тимчасового положення (наказ мон україни від 23. 01. 2004 р. №48) та інших нормативно-правових актів з урахуванням
Про впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу (витяг)
Протокол №6 Ректор М. М. Рожко Тимчасове положення про кредитно-модульну систему організації навчального iconНаказую внести наступні зміни до «Тимчасового положення про кредитно-модульну систему організації навчального процесу в зну» та читати у наступній редакції
З метою вдосконалення організації впровадження кредитно-модульної системи в зну за результатами аналізу проведення першого модульного...
Протокол №6 Ректор М. М. Рожко Тимчасове положення про кредитно-модульну систему організації навчального iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова Положення про кредитно-модульну систему організації навчального процесу
Вступ
Протокол №6 Ректор М. М. Рожко Тимчасове положення про кредитно-модульну систему організації навчального iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова Положення про кредитно-модульну систему організації навчального процесу
Вступ
Протокол №6 Ректор М. М. Рожко Тимчасове положення про кредитно-модульну систему організації навчального iconПоложення про кредитно-модульну систему організації навчального процесу в Сумському державному університеті (нова редакція) пунктом 8/1 такого змісту
У зв’язку з тим, що при застосуванні кредитно-модульної системи організації навчального процесу в Сумду в різні роки навчання студентів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи