Про студентське самоврядування icon

Про студентське самоврядування
НазваПро студентське самоврядування
Сторінка1/2
Дата29.07.2012
Розмір0.56 Mb.
ТипДокументи
  1   2ПОЛОЖЕННЯ

про студентське самоврядування

(органи студентського самоврядування)

Івано-Франківського національного

медичного університету 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Студентське самоврядування Івано-Франківського національного медичного університету (далі – студентське самоврядування) – це самостійна громадська діяльність осіб, які навчаються в ІФНМУ

  1. , щодо реалізації функцій управління університетом, студмістечком, які визначаються ректором, директорами інститутів, деканами факультетів, директором студмістечка i здійснюється особами, які навчаються в університеті.

  2. Студентське самоврядування є важливим елементом удосконалення навчально-виховної роботи. Його діяльність спрямована на інтенсифікацію процесів зростання соціальної активності у студентському середовищі, ініціативності та відповідальності за доручені справи, а також сприяння гармонійному розвитку особистості студентів, набуття ними якостей та навичок лідера, організатора, керівника.

  3. Студентське самоврядування виражає інтереси усіх студентів університету, незалежно від раси, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, громадянства, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак.

  4. Студентське самоврядування забезпечує захист прав та інтересів осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі, їхню участь в управлінні вищим навчальним закладом, зокрема стосовно організації навчального процесу, а також надання їм можливості гармонійного творчого та інтелектуального розвитку.

  5. Студентське самоврядування забезпечує захист прав та інтересів осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі, та їхню участь в управлінні університетом.

  6. Студентське самоврядування діє на основі принципів добровільності, демократичності, законності та гласності.

  7. Студентське самоврядування є незалежним від релігійних об'єднань, політичних партій та рухів.

  8. У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються чинним законодавством України, в тому числі Законом України «Про вищу освіту», наказами та розпорядженнями Міністерства освіти i науки України, Статутом ІФНМУ та цим Положенням.

  9. Студентське самоврядування функціонує на рівні академічних груп, курсів, кафедр, факультетів, гуртожитків, студмістечка та університету в цілому.

  10. Головною структурною одиницею системи студентського самоврядування на рівні факультету є академічна група; на рівні гуртожитку - кімната.

  11. Діяльність старост академічних груп визначається Положенням про організацію навчального процесу ІФНМУ та Положенням про старосту академічної групи ІФНМУ.
 1. ^ ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ, ЗАВДАННЯ ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

  1. Сприяють формуванню у студента університету патріотичних почуттів, поваги до України та Альма-матер, а також почуттів національної свідомості та гідності.

  2. Забезпечують захист прав та інтересів студентів, сприяють задоволенню їх потреб у навчанні, побуті, оздоровленні, відпочинку тощо.

  3. Допомагають керівництву університету в організації навчально-виховної роботи та сприяють її проведенню.

  4. Допомагають керівництву студмістечка в організації побуту студентів у гуртожитках і здійснюють заходи, спрямовані на його поліпшення.

  5. Здійснюють контроль та координацію діяльності старост академічних груп, кафедр, спеціальностей, потоків, курсів, кімнат, блоків та поверхів.

  6. Здійснюють контроль за дотриманням студентами дисципліни та правил внутрішнього розпорядку.

  7. Беруть участь у роботі стипендіальних комісій з розподілу стипендіального фонду та фонду соціальної допомоги студентам із урахуванням їх соціальних проблем, досягнень у навчанні, громадській та науковій роботі, культурі, спорті тощо.

  8. Сприяють створенню умов для вільного розвитку особистості студента шляхом його залучення до різноманітних видів творчої діяльності: науково-дослідницької, технічної, культурної, громадської, спортивної тощо.

  9. Беруть участь в організації дозвілля студентів: вечорів відпочинку, дискотек, конкурсів, оглядів, свят, конференцій, спортивних заходів, днів факультетів тощо.

  10. Беруть участь у розподілі путівок до баз відпочинку університету.

  11. Пропагують здоровий cnoci6 життя, зaпo6iгaють скоєнню студентами правопорушень, вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюну тощо.

  12. Залучають студентів до участі в охороні громадського порядку на території університету.

  13. Сприяють створенню в університеті різних студентських гуртків, об'єднань, клубів за інтересами тощо.

  14. Сприяють створенню фондів, діяльність яких спрямована на популяризацію здорового способу життя, розвиток студентського самоврядування, культури та спорту, підтримку навчальної, наукової діяльності студентів, в тому числі міжнародної.

  15. Організовують співробітництво зі студентськими організаціями інших навчальних закладів, представляють університет у місцевих, регіональних, всеукраїнських i міжнародних молодіжних студентських організаціях.

  16. Взаємодіють з органами студентського самоврядування університетів інших країн, займаються організацією міжнародних освітніх, наукових, культурних та спортивних студентських обмінів.

  17. Здійснюють пошук робочих місць для студентів університету, сприяють створенню нових робочих місць для студентів у рамках університету, а також працевлаштуванню випускників.

  18. Проводять роботу в студентських гуртожитках, беруть участь у поселенні та виселенні студентів, а також сприяють поліпшенню їх соціально-побутових умов проживання в гуртожитках та організовують спільно з адміністрацією відпочинок і дозвілля студентів у гуртожитках.

  19. Беруть участь у роботі викладачів, наставників академічних груп зі студентами кафедр, факультетів.

  20. Беруть активну участь в організації змагання за зразкові кімнати, поверхи, гуртожитки та інше.

 2. ^ ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНІВ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

  1. Органи студентського самоврядування зобов’язані:

   1. допомагати адміністрації університету, факультетів, студмістечка у виконанні завдань навчально-виховної роботи, спрямованої на поліпшення умов та якості навчання, побуту та відпочинку студентів, реалізації їх творчого потенціалу;

   2. інформувати студентів з усіх питань життя університету, що їх стосуються;

   3. звітувати перед студентами університету про виконану роботу;

   4. проводити діяльність, спрямовану на підтримання високого рівня іміджу університету;

   5. проводити організаційні, наукові, культурно-масові, спортивні, оздоровчі та інші заходи;

   6. аналізувати та узагальнювати зауваження та пропозиції студентів щодо організації навчального процесу, соціально-побутових проблем та інших питань діяльності університету i звертатися до адміністрації з пропозиціями щодо їх вирішення.

  1. ^ Органи студентського самоврядування мають право:

   1. формувати студентську фракцію в органах громадського самоврядування університету та у Вченій раді університету, факультету;   1. вносити пропозиції щодо контролю за якістю навчального процесу, брати участь у вирішенні конфліктних ситуацій, що виникають між студентами, студентами та представниками адміністрації або викладачами;

   2. вносити пропозиції щодо залучення коштів університету для реалізації заходів, передбачених програмою діяльності органів студентського самоврядування;

   3. брати участь у вирішенні спірних питань, пов'язаних з накладанням дисциплінарних стягнень на студентів, які порушили правила внутрішнього розпорядку університету;

   4. брати участь у розробці документів, що регламентують діяльність університету з усіх питань, пов'язаних із студентським життям;

   5. одержувати від адміністрації університету об'єктивну i повну інформацію з питань, що стосуються студентів, здійснювати її аналіз та пропонувати відповідні заходи;

   6. приймати акти, що регламентують їхню організацію та діяльність;

   7. застосовувати заохочення Студентського парламенту ІФНМУ за вагомий особистий внесок у розвиток студентського самоврядування, зразкове виконання своїх обов’язків або інші заслуги до члена студентського самоврядування ІФНМУ;

   8. застосовувати догану Студентського парламенту ІФНМУ у разі неналежного виконання обов’язків членами студентського самоврядування ІФНМУ як засіб дисциплінарно-психологічної міри покарання, дія якого поширюється на півроку;

   9. розпоряджатися коштами та іншим майном, що знаходяться на їхньому балансі та банківських рахунках, та виконувати інші функції, передбачені чинним законодавством.

3.3. За погодженням з органами студентського самоврядування в університеті приймаються рішення про:

3.3.1. відрахування осіб, які навчаються в університеті, та їх поновлення на навчання;

3.3.2. переведення осіб, які навчаються в університеті за державним замовленням, на навчання за контрактом за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб;

3.3.3. переведення осіб, які навчаються в університеті за контрактом за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб, на навчання за державним замовленням;

3.3.4. призначення заступника декана/директора факультету/інституту з навчально-виховної роботи, проректора з науково-педагогічної роботи (навчально-виховна робота);

3.3.5. поселення осіб, які навчаються в університеті, в гуртожиток і виселення з гуртожитку;

3.3.6. затвердження рішень з питань функціонування студмістечка університету та гуртожитків, де проживають особи, які навчаються в університеті.

^ 4. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ОРГАНІВ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ УНІВЕРСИТЕТУ

  1. Вищим органом студентського самоврядування університету є Конференція студентів університету. На розгляд Конференції виносять найважливіші питання студентського життя, визначені основними напрямами діяльності студентського самоврядування.

  2. Конференція студентів університету:

   1. обирає голову Студентського парламенту ІФНМУ;

   2. заслуховує звіт голови Студентського парламенту ІФНМУ;

   3. ухвалює Положення про студентське самоврядування ІФНМУ, вносить зміни та доповнення до нього;

   4. визначає чергові завдання, стратегію i напрями дій студентського самоврядування університету;

   5. виконує інші функції, передбачені у тексті цього Положення.

  3. Делегатів на Конференцію студентів університету обирають на Конференціях студентів факультетів, за нормою представництва, яку визначає Студентський парламент ІФНМУ.

  4. Кількість делегатів має бути пропорційна кількості студентів факультету.

  5. Загальна кількість делегатів має бути не менше 1% від кількості студентів університету.

  6. До складу делегатів Конференції студентів університету за посадами входять члени Студентського парламенту ІФНМУ та Студентської ради студмістечка ІФНМУ.

  7. Конференцію студентів університету скликає Студентський парламент ІФНМУ за власним рішенням або на вимогу не менше ніж 10% від кількості студентів університету, або за ініціативою ректорату університету.

  8. Конференцію студентів університету проводять не рідше одного разу на навчальний рік.

  9. Про час, місце та порядок денний її проведення оголошується не пізніше, ніж за 10 робочих днів до Конференції.

  10. Засідання Конференції є правомочним за наявності не менше 2/3 від загальної кількості делегатів.

  11. Рішення Конференції приймаються шляхом прямого голосування абсолютною більшістю голосів присутніх делегатів Конференції.

  12. Конференція студентів університету обирає робочі органи: головуючого, секретаря, лічильну комісію Конференції.

  13. Протокол Конференції підписують головуючий та секретар Конференції.

  14. Рішення Конференції студентів університету є обов'язковими для виконання Органами студентського самоврядування.

  15. В університеті створюються i діють органи студентського самоврядування: Студентський парламент ІФНМУ; Президія та Правління Студентського парламенту ІФНМУ; Студентські ради факультетів; Відділи Студентського парламенту ІФНМУ; Наглядова рада Студентського парламенту ІФНМУ; Відділи Студентських рад факультетів; Студентська рада студмістечка; Студентські ради гуртожитків.

  16. Вищим виконавчим i представницьким органом студентського самоврядування університету є Студентський парламент ІФНМУ.

  17. Студентський парламент ІФНМУ:

   1. організовує діяльність студентського самоврядування університету;

   2. здійснює організаційне керівництво діяльністю студентського самоврядування в університеті;

   3. визначає позицію студентського самоврядування в університеті з актуальних питань студентського життя;

   4. представляє студентське самоврядування університету в органах управління університетом, органах місцевої та державної влади, місцевих, регіональних, всеукраїнських та міжнародних громадських організаціях;

   5. приймає рішення в межах своїх повноважень;

   6. скликає Конференцію студентів університету;

   7. обирає секретаря Студентського парламенту ІФНМУ, першого заступника голови Студентського парламенту ІФНМУ, заступників голови Студентського парламенту ІФНМУ;

   8. формує перелік відділів Студентського парламенту ІФНМУ;

   9. вирішує питання про входження до місцевих, регіональних, всеукраїнських i міжнародних молодіжних студентських об'єднань, спілок та союзів та укладає з ними відповідні угоди;

   10. обирає керівників відділів Студентського парламенту ІФНМУ за поданням голови Студентського парламенту ІФНМУ;

   11. щомісяця заслуховує звіти керівників відділів Студентського парламенту ІФНМУ;

   12. формує студентську фракцію у Вченій раді та органах громадського самоврядування університету згідно чинного законодавства;

   13. заслуховує щорічні звіти керівників органів студентського самоврядування університету;

   14. звітує про свою роботу на Конференції студентів університету;

  18. До складу Студентського парламенту ІФНМУ входять голова Студентського парламенту ІФНМУ, секретар Студентського парламенту ІФНМУ, перший заступник голови Студентського парламенту ІФНМУ, заступники голови Студентського парламенту ІФНМУ з соціально-побутових питань, з інформаційних питань, з навчально-виховної роботи, зі спортивно-оздоровчої роботи, з організаційної роботи та з зовнішніх відносин, голови Студентських рад факультетів, члени Наглядової ради Студентського парламенту ІФНМУ (за згодою).

  19. Засідання Студентського парламенту ІФНМУ відбуваються не рідше одного разу на місяць. Позачергові засідання скликає голова Студентського парламенту ІФНМУ за власним рішенням або на вимогу не менше ніж 1/3 членів Студентського парламенту ІФНМУ.

  20. Засідання Студентського парламенту ІФНМУ є правомочним за наявності не менше 2/3 членів Студентського парламенту ІФНМУ.

  21. Рішення Студентського парламенту ІФНМУ приймають шляхом прямого голосування абсолютною більшістю голосів присутніх членів Студентського парламенту ІФНМУ.

  22. Рішення Студентського парламенту ІФНМУ підписує голова Студентського парламенту ІФНМУ та секретар Студентського парламенту ІФНМУ.

  23. Рішення Студентського парламенту ІФНМУ є обов'язковими для виконання органами студентського самоврядування.

  24. Голова Студентського парламенту ІФНМУ:

   1. дотримується чинного законодавства;

   2. виконує рішення Конференції студентів університету;

   3. виконує рішення Студентського парламенту ІФНМУ;

   4. щорічно звітує про результати діяльності Студентського парламенту ІФНМУ перед Конференцією студентів університету;

   5. здійснює організаційне керівництво органами студентського самоврядування;

   6. розподіляє обов'язки між заступниками голови Студентського парламенту ІФНМУ;

   7. головує на засіданнях Студентського парламенту ІФНМУ;

   8. здійснює представницькі функції та підписує від імені Студентського парламенту ІФНМУ всі види угод та інші документи;

   9. може делегувати окремі повноваження членам Правління Студентського парламенту ІФНМУ.

  1. Розпорядження голови Студентського парламенту ІФНМУ є обов'язковими для виконання членами органів студентського самоврядування.

  2. Голова Студентського парламенту ІФНМУ обирається на Конференції студентів університету з числа осіб, що навчаються в університеті, таємним голосуванням відносною більшістю голосів присутніх делегатів Конференції терміном на один рік.

  3. Реєстрація кандидатів на посаду голови Студентського парламенту ІФНМУ здійснюється Студентським парламентом ІФНМУ на підставі особистої заяви кандидата або подання студентських колективів (котре оформлюється протоколом), які подаються не пізніше 10 робочих днів до дати проведення Конференції студентів університету.

  4. Секретар Студентського парламенту ІФНМУ:

   1. веде протокол засідань Студентського парламенту ІФНМУ;

   2. разом із головою Студентського парламенту ІФНМУ підписує від імені Студентського парламенту ІФНМУ усі види угод та інші документи;

   3. організовує роботу секретаріату.

  1. Секретаря Студентського парламенту ІФНМУ обирає Студентський парламент ІФНМУ з числа студентів та аспірантів за поданням голови Студентського парламенту ІФНМУ терміном на один рік.

  2. Секретар є обраним, якщо за нього проголосувала абсолютна більшість членів Студентського парламенту ІФНМУ.

  3. Перший заступник голови Студентського парламенту ІФНМУ:

   1. здійснює повноваження голови Студентського парламенту ІФНМУ за відсутності голови Студентського парламенту ІФНМУ;

   2. здійснює інші повноваження за дорученням голови Студентського парламенту ІФНМУ;

   3. допомагає голові Студентського парламенту ІФНМУ у його повсякденній роботі.

  4. Першого заступника голови Студентського парламенту ІФНМУ обирає Студентський парламент ІФНМУ з числа студентів та аспірантів університету за поданням голови Студентського парламенту ІФНМУ терміном на один рік.

  5. Заступники голови Студентського парламенту ІФНМУ:

   1. здійснюють повноваження голови Студентського парламенту ІФНМУ відповідно до розподілу обов'язків між ними;

   2. здійснюють відповідно до розподілу обов'язків керівництво роботою напрямів діяльності Студентського парламенту ІФНМУ;

   3. здійснюють інші повноваження за дорученням голови Студентського парламенту ІФНМУ;

   4. допомагають голові Студентського парламенту ІФНМУГ у його поточній роботі.

  6. Заступників голови Студентського парламенту ІФНМУГ обирає Студентський парламент ІФНМУ з числа студентів та аспірантів університету за поданням голови Студентського парламенту ІФНМУ терміном на один рік.

  7. Президія Студентського парламенту ІФНМУ

   1. представляє студентське самоврядування університету в органах управління університетом, місцевої та державної влади;

   2. приймає рішення в межах своїх повноважень;

   3. щомісячно звітує Студентському парламенту ІФНМУ;

   4. вивчає та узагальнює діяльність органів студентського самоврядування факультетів та в інших навчальних закладах України та світу;

   5. узагальнює і поширює позитивний досвід роботи органів студентського самоврядування;

   6. організовує роботу з методичного забезпечення органів студентського самоврядування;

   7. систематично організовує зустрічі з членами адміністрації та співробітниками університету.

4.36. Президія Студентського парламенту ІФНМУ – вищий представницький орган Студентського парламенту ІФНМУ, до складу якого входять: голова Студентського парламенту ІФНМУ, секретар Студентського парламенту ІФНМУ, перший заступник голови Студентського парламенту ІФНМУ, заступники голови Студентського парламенту ІФНМУ, члени Наглядової ради Студентського парламенту ІФНМУ (за згодою).

4.37. Члени Президії Студентського парламенту ІФНМУ не мають права займати іншу керівну посаду (голова, перший заступник, заступник, секретар, керівник відділу) в Студентській раді факультету ІФНМУ, Профспілковій організації ІФНМУ, профспілковому бюро факультету ІФНМУ, Студентській раді студмістечка ІФНМУ, Студентській раді гуртожитку ІФНМУ.

4.38. Члени Президії Студентського парламенту ІФНМУ мають право:

4.38.1. застосовувати заохочення Студентського парламенту ІФНМУ та виносити догану Студентського парламенту ІФНМУ членам студентського самоврядування ІФНМУ;

4.38.2. контролювати виконання усіх рішень Студентського парламенту ІФНМУ;

4.38.3. контролювати проведення конференцій студентів факультетів ІФНМУ, вибори старост потоків, спеціальностей та груп усіх факультетів ІФНМУ;

4.38.4. здійснювати контрольно-координаційну діяльність по відношенню до кожного члена Студентського парламенту ІФНМУ;

4.38.5. приймати рішення в межах своїх повноважень;

4.38.6. надавати пропозиції Студентським радам факультетів ІФНМУ щодо проведення позачергових звітно-виборних конференцій студентів факультетів ІФНМУ у разі винесення двох або більше доган Студентського парламенту ІФНМУ голові Студентської ради відповідного факультету ІФНМУ або за відсутності без поважної причини більш ніж на половині засідань Студентського парламенту ІФНМУ за семестр;

4.38.7. приймати рішення про звільнення керівників відділів у разі системних порушень трудової дисципліни Студентського парламенту ІФНМУ або за відсутності без поважної причини на більш ніж третині засідань Студентського парламенту ІФНМУ чи засідань Правління Студентського парламенту ІФНМУ за квартал;

4.38.8. надавати Правлінню Студентського парламенту ІФНМУ рекомендації щодо плану роботи Студентського парламенту ІФНМУ на навчальний рік;

4.38.9. надавати рекомендації Студентському парламенту ІФНМУ щодо створення та ліквідації Відділів Студентського парламенту ІФНМУ;

4.38.10. надавати рекомендації Студентському парламенту ІФНМУ щодо проведення виборів старост груп відповідних факультетів ІФНМУ;

4.38.11. пропонувати Студентському парламенту ІФНМУ представників від органів студентського самоврядування ІФНМУ в студентську фракцію у Вченій раді ІФНМУ та органах громадського самоврядування університету;

4.38.12. представляти інтереси Студентського парламенту ІФНМУ на зовнішньому рівні;

4.38.13. реєструвати заяви кандидатів на посаду голови Студентської ради відповідного факультету ІФНМУ. Президія Студентського парламенту ІФНМУ має право відмовляти у реєстрації заяви кандидата на посаду голови Студентської ради відповідного факультету ІФНМУ, який був звільнений з цієї посади позачерговою конференцією студентів відповідного факультету ІФНМУ, в зв’язку з недовірою Студентської ради відповідного факультету ІФНМУ, недовірою Студентського парламенту ІФНМУ та у разі невідвідування більше половини засідань Студентського парламенту ІФНМУ за семестр.

4.39.
  1   2

Схожі:

Про студентське самоврядування iconЗакон України про студентське самоврядування Сучасні реалії студентського самоврядування Студентське самоврядування в університеті
Самоврядування це добровільне об’єднання студентів, яке самостійно та під свою відповідальність вирішує питання, які стосуються інтересів...
Про студентське самоврядування iconЗакон України про студентське самоврядування Сучасні реалії студентського самоврядування Студентське самоврядування в університеті
Самоврядування це добровільне об’єднання студентів, яке самостійно та під свою відповідальність вирішує питання, які стосуються інтересів...
Про студентське самоврядування iconЗакон України про студентське самоврядування Сучасні реалії студентського самоврядування Студентське самоврядування в університеті
move to 0-1346401
Про студентське самоврядування iconПоложення про студентське самоврядування вп «Коледж технологій І дизайну Луганського національного університету імені Тараса Шевченка» Студентське самоврядування
Студентське самоврядування це суспільний студентський рух, об'єднуючий всіх студентів коледжу, для це самостійної діяльності студентів...
Про студентське самоврядування iconПоложення про студентське самоврядування у Волинському національному університеті імені Лесі Українки
Студентське самоврядування у Волинському національному університеті імені Лесі Українки (далі студентське самоврядування) це реальна...
Про студентське самоврядування iconПоложення про студентське самоврядування у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки Загальні положення
Студентське самоврядування у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки (далі студентське самоврядування)...
Про студентське самоврядування iconПоложення про студентське самоврядування СумДУ// Студентське самоврядування. 2005. №1. С гайдіна Ю
Бондар А. Осінь, час збирати нагороди: спортивні нагороди студентів СумДУ// Резонанс. 2006. №34-36(235-237). С. 10
Про студентське самоврядування iconПоложення про студентське самоврядування державної установи «кримський державний медичний університет імені с.І. Георгієвського» м. Сімферополь 2010
Студентське самоврядування — це форма управління, за якої студенти на рівні академічної групи, факультету, курсу, гуртожитку, спеціальності,...
Про студентське самоврядування iconМіністерство освіти І науки україни національний авіаційний університет положення про студентське самоврядування київ-2010 розділ загальні положення
Студентське самоврядування в Національному авіаційному університеті (далі нау) -це самостійна громадська діяльність студентів, яка...
Про студентське самоврядування iconСтудентське самоврядування у системі забезпечення якості вищої освіти
України для організації спільних справ. Для ефективної роботи студентське самоврядування взяло за приклад модель державної влади....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи