Міністерство охорони здоров’я україни івано-франківський національний медичний університет icon

Міністерство охорони здоров’я україни івано-франківський національний медичний університет
Скачати 101.63 Kb.
НазваМіністерство охорони здоров’я україни івано-франківський національний медичний університет
Дата29.07.2012
Розмір101.63 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТЗатверджено

на засіданні Вченої ради

30.05.2012р., протокол № 6

Ректор ____________ проф. Рожко М.М.ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ДИПЛОМНУ РОБОТУ

В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ МЕДИЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ


Івано-Франківськ

2012

Методичні вказівки підготували:

д. б. наук, професор Г.М. Ерстенюк

д. б. наук, професор М.І. Мойсеєнко

д. м. наук, професор І.Г. Купновицька

д. фарм. наук, професор А.Р. Грицик

д. фарм. наук, доцент Д.В. Семенів


Рецензент: доктор медичних наук, професор І.П. Вакалюк


Положення про дипломну роботу в ІФНМУ розроблено згідно «Положення про дипломну роботу для вищих навчальних закладів ІІІ та ІV рівня акредитації», затвердженого Головним управлінням освіти, науки та інформаційно-аналітичного забезпечення МОЗ України (2001).


ПОЛОЖЕННЯ

^ ПРО ПОРЯДОК ПІДГОТОВКИ

ТА ЗАХИСТУ ДИПЛОМНИХ РОБІТ

Загальні положення

  1. Дипломна робота – це самостійно виконана творча робота випускників університету, головною метою виконання та захисту якої є, з одного боку підготовка спеціалістів до самостійної практичної діяльності, а з іншого боку – перевірка знань та умінь, отриманих за період навчання.

  2. Форми державної атестації встановлюються навчальним планом, який затверджується ректором університету.

Формою державної атестації зі спеціальності «Фармація» є:

 • державні іспити;

 • державні іспити та захист дипломної роботи;

 • захист дипломної роботи.

До форми державної атестації у вигляді лише захисту дипломної роботи допускаються випускники університету, які протягом навчання працювали в студентському науковому товаристві, мають певні наукові здобутки, та не менш, ніж 75% відмінних оцінок за дисциплінами навчального плану.

  1. Дипломна робота виконується на завершальному етапі навчання і є заключною випускною роботою. На підставі успішного складання державних випускних іспитів та (або) захисту дипломної роботи Державна екзаменаційна комісія з врахуванням теоретичної і практичної підготовки присвоює кваліфікацію спеціаліста.

  2. Це положення розроблене на підставі Закону України «Про освіту», «Положення про державний вищий навчальний заклад», «Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах» та «Рекомендацій про порядок створення, організацію і роботу державної екзаменаційної (кваліфікаційної) комісії у вищих навчальних закладах України» розроблених Міністерством освіти України від 29.12.1993р., «Положення про дипломну роботу» (2001). 1. Загальні вимоги до дипломної роботи

  1. Дипломна робота повинна свідчити про те, що студент оволодів усім комплексом теоретичних знань, умінь та практичних навичок за обраною спеціальністю, набутих ним протягом періоду навчання.

  2. Дипломна робота повинна містити результати проведених експериментальних досліджень та їх теоретичне обґрунтування.

  3. Студент повинен висловити своє особисте ставлення до поставленого завдання і сформулювати висновки.

 2. Затвердження тематики дипломних робіт

  1. Теми дипломних робіт мають бути актуальними й важливими з наукової та практичної точки зору.

  2. Теми та розгорнені плани дипломних робіт розробляються професорами та провідними доцентами випускних кафедр, схвалюються на засіданнях кафедр і цикловій комісії.

  3. Внесення змін до тематики дипломних робіт здійснюється кафедрами та цикловою комісією.
 1. Обрання теми дипломної роботи

  1. Теми дипломних робіт, призначення наукових керівників та закріплення студентів V курсу затверджується наказом ректора університету до 30 серпня.

  2. Проект наказу готує декан відповідного факультету.

  3. Студенти-випускники мають право самостійно за погодженням з керівником обрати тему дипломної роботи.

  4. Для виконання дипломної роботи студент закріплюється за певною кафедрою.

  5. Погодження тем та затвердження розгорнених планів дипломних робіт зі спеціальності «Фармація» здійснюється кафедрами:

 • Фармації,

 • Організації і економіки фармації та технології ліків,

 • Клінічної фармакології і фармакотерапії.
 1. Керівництво дипломними роботами

  1. Керівниками дипломних робіт призначаються професори, доценти, а також інші викладачі університету, які мають науковий ступінь. До керівництва дипломними роботами можуть також допускатися співробітники науково-дослідних структурних підрозділів, які мають науковий ступінь.

  2. Керівник дипломної роботи:

 • здійснює керівництво протягом усього періоду виконання дипломної роботи.

 • дає завдання на дипломну роботу на спеціальному бланку з переліком обов’язкового табличного, графічного та ілюстративного матеріалу.

 • дає відзив на завершену роботу перед захистом.

  1. Протягом навчального року викладач може здійснювати керівництво не більш ніж 5 дипломними роботами.
 1. Оформлення дипломної роботи

  1. Дипломна робота повинна бути надрукована з частотою строк 1,5 інтервали з дотриманням всіх загальноприйнятих правил оформлення машинописних робіт на листах формату А-4 з полями: зліва – 30мм; зверху – 20мм; справа – 10мм; знизу – 20мм. Правку, редагування, оформлення текстів студент може виконувати, дотримуючись загальноприйнятих вимог до оформлення.

  2. Титульний лист дипломної роботи оформляється за запропонованою формою (додаток 1).

  3. На виконання дипломної роботи оформляється завдання кафедри на дипломну роботу.

  4. Основними розділами дипломної роботи є:

 • Вступ.

 • Огляд літератури.

 • Експериментальна частина.

 • Висновки.

 • Список використаних літературних джерел.

  1. Загальний обсяг дипломної роботи повинен складати 40-60 сторінок друкованого тексту.

  2. Зміст роботи необхідно викладати лаконічно, в логічній послідовності. Не слід загромаджувати текст інформаційним, описувальним матеріалом. Всі положення дипломної роботи повинні бути обґрунтованими, підтверджуватися фактами, цифрами, розрахунками тощо. Результати розрахунків, якщо вони виконані в значних обсягах, заносяться в таблиці чи розміщуються в додатку.

Якщо в роботі є формули, то їх слід навести в окремих рядках.

Текст дипломної роботи повинен супроводжуватися та ілюструватися графіками, таблицями, схемами, розрахунками. Кожній таблиці і рисунку надаються свої порядкові номери.

  1. Всі офіційні дані, цитати, нормативні документи повинні мати обов’язкове посилання на літературні джерела.

В кінці роботи наводиться перелік використаної літератури відповідно до вимог бібліографічного оформлення літературних джерел.


 1. Захист дипломних робіт

  1. До захисту дипломних робіт допускаються студенти, які виконали всі вимоги навчального плану.

  2. Списки студентів, допущених до захисту дипломних робіт,подаються до Державної екзаменаційної комісії деканом відповідного факультету.

  3. Список студентів, Державна атестація яких відбувається у формі лише захисту дипломної роботи, затверджується Вченою радою університету за поданням завідувачів відповідних кафедр.

  4. Попередній захист (апробація) дипломних робіт повинна відбуватися на засіданні кафедри (спільному засіданні кафедр) відповідно до пункту 4.5 цього Положення.

  5. Державній комісії перед захистом дипломних робіт деканом відповідного факультету надаються такі документи:

 • зведена відомість про виконання студентами навчального плану і про отримані ними оцінки з усіх дисциплін, курсових робіт, практик.*

студент надає:

 • дипломну роботу з записом на ній висновку завідуючого (завідуючих) відповідної кафедри (кафедр) про допуск студента до захисту;

 • витяг з наказу ректора університету про затвердження теми дипломної роботи;

 • завдання на дипломну роботу;

 • відзив керівника про дипломну роботу;

 • рецензія на дипломну роботу спеціаліста відповідної кваліфікації.**

  1. Склад рецензентів затверджується першим проректором за поданням завідувачів відповідних кафедр.

  2. Захист дипломних робіт проводиться на відкритому засіданні державної комісії за участю не менш ніж половини її складу при обов’язковій присутності голови комісії.

  3. Тривалість захисту однієї роботи не повинна перевищувати 30 хвилин, з яких для розкриття змісту роботи студентом – не більше 20 хвилин.

  4. Результати захисту дипломних робіт оцінюються: «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно».

  5. При визначенні оцінки приймається до уваги рівень теоретичної, наукової та практичної підготовки.

  6. Захист дипломної роботи з метою підвищення оцінки не допускається.

  7. Рішення Державної комісії про оцінку знань, виявлених при захисті дипломної роботи приймається на закритому засіданні комісії відкритим голосуванням простою більшістю голосів членів комісії, які брати участь у її засіданні. Пр. однаковій кількості голосів голос голови комісії є вирішальним.

  8. Результати захисту дипломних робіт оголошуються у цей же день після оформлення протоколів засідання державної комісії.

  9. Студентам, які успішно захистили дипломну роботу, присвоюється кваліфікація відповідно до отриманої спеціальності і видається диплом встановленого зразка.

  10. У випадку, коли захист дипломної роботи не відповідає вимогам рівня атестації, державна комісія приймає рішення про те, що студент є не атестованим, про що відзначається у протоколі засідання комісії.

  11. Студент, який при захисті дипломної роботи отримав незадовільну оцінку, відраховується з університету і йому видається академічна довідка.***

  12. Якщо студент не з’явився на засідання державної комісії для захисту дипломної роботи, то в протоколі комісії відзначається, що він є неатестованим у зв’язку з неявкою на засідання комісії.

  13. Студенти, які у затверджений для них термін не захистили дипломну роботу, допускаються до повторного захисту протягом трьох років після закінчення вищого навчального закладу на засадах, визначених університетом.

  14. У випадках, коли захист дипломної роботи визначається незадовільним, державна комісія встановлює, чи може студент подати на повторний захист ту саму роботу з доопрацюванням, чи він повинен опрацювати нову тему, визначену відповідною кафедрою.

  15. Студентам, які не захищали дипломну роботу з поважної причини (документально підтвердженої), ректором університету за поданням декана відповідного факультету може бути продовжений строк навчання до наступного терміну роботи державної комісії чи захисту дипломних робіт відповідно, але не більше, ніж на один рік.

  16. У додаток до диплому вносяться оцінка із захисту дипломної роботи та оцінки з інших державних іспитів.

  17. Студенти, які при захисті дипломної роботи виявили схильність до науково-дослідної роботи, видається рекомендація на наукову діяльність.

  18. Тим, хто захистив дипломну роботу і склав державні іспити з оцінкою «відмінно» і має загальні оцінки «відмінно» не менше ніж з 75 відсотків дисциплін навчального плану, а з решти дисциплін – оцінки «добре», видається диплом з відзнакою, про що записується у протоколі засідання комісії.

  19. Всі засідання державної комісії оформлюються протоколом за встановленою формою.

  20. Дипломні роботи зберігаються в бібліотеці вищого навчального закладу протягом п’яти років, потім списуються в установленому порядку.

  21. Голова державної комісії готує звіт, у якому відбивається аналіз рівня підготовки випускників і якості виконання дипломних робіт; відповідність тематики дипломних робіт сучасним вимогам, характеристика знань студентів, виявлених на державних екзаменах, недоліки в підготовці з окремих дисциплін, даються рекомендації щодо поліпшення навчального процесу.

  22. Звіт голови державної екзаменаційної комісії обговорюється на засіданні Вченої ради університету.


P.S.:

* При наявності декількох екзаменаційних оцінок з однієї дисципліни, в зведену відомість про виконання навчального плану заноситься середня оцінка з округленням до цілого значення.

** державній комісії можуть бути подані також інші матеріали, що характеризують наукову і практичну цінність виконаної роботи – друковані статті за темою роботи, документи, які вказують на практичне застосування роботи, макети, зразки матеріалів, виробів тощо.

*** у разі одержання незадовільної оцінки з одного екзамену (дипломної роботи), студент не позбавляється права продовжувати складати державні екзамени з інших дисциплін (захищати дипломну роботу) у термін, встановлений графіком.


Додаток 1


^ МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Спеціалізація


Кафедра


Допущено до захисту

протокол засідання кафедри № ____

від «____» _________ 20___ р.

завідувач кафедри _______________

П.І.Б. та підпис


Дипломна робота


На тему: __________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________


Виконав студент ___________________________


Керівник

дипломної

роботи ___________________________________


Обговорено і затверджено на засіданні методичної комісії фармацевтичного факультету 28.05.2012 р., протокол № 6.

Голова методичної комісії проф. Мойсеєнко М. І.Схожі:

Міністерство охорони здоров’я україни івано-франківський національний медичний університет iconМіністерство охорони здоров’я України Івано-Франківський національний медичний університет «Затверджую»
Правил прийому до двнз “Івано-Франківський національний медичний університет” в 2013 році мають на це право
Міністерство охорони здоров’я україни івано-франківський національний медичний університет iconМіністерство охорони здоров’я України Івано-Франківський національний медичний університет «Затверджую»
Хvіі правил прийому до двнз «Івано-Франківський національний медичний університет» в 2013 році
Міністерство охорони здоров’я україни івано-франківський національний медичний університет iconМіністерство охорони здоров’я України Івано-Франківський національний медичний університет «Затверджую»
Правил прийому до двнз «Івано-Франківський національний медичний університет» в 2013 році
Міністерство охорони здоров’я україни івано-франківський національний медичний університет iconМіністерство охорони здоров’я України Івано-Франківський національний медичний університет «Затверджую»
Правил прийому до двнз “Івано-Франківський національний медичний університет” в 2013 році
Міністерство охорони здоров’я україни івано-франківський національний медичний університет iconМіністерство охорони здоров'я України Івано-Франківський національний медичний університет

Міністерство охорони здоров’я україни івано-франківський національний медичний університет iconМіністерство охорони здоров'я України Івано-Франківський національний медичний університет

Міністерство охорони здоров’я україни івано-франківський національний медичний університет iconМіністерство охорони здоров’я україни івано-франківський національний медичний університет
move to 1143-14596
Міністерство охорони здоров’я україни івано-франківський національний медичний університет iconМіністерство охорони здоров’я україни івано-франківський національний медичний університет
move to 1143-14596
Міністерство охорони здоров’я україни івано-франківський національний медичний університет iconМіністерство охорони здоров’я України Івано-Франківський національний медичний університет «Затверджую»
Під час вступного екзамену перевірці підлягає також уміння вступників належним чином оформлювати роботу
Міністерство охорони здоров’я україни івано-франківський національний медичний університет iconМіністерство охорони здоров’я України Івано-Франківський національний медичний університет «Затверджую»
...
Міністерство охорони здоров’я україни івано-франківський національний медичний університет iconМіністерство охорони здоров’я України Івано-Франківський національний медичний університет «Затверджую»
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи