«івано-франківський національний медичний університет» european credit transfer system icon

«івано-франківський національний медичний університет» european credit transfer system
Назва«івано-франківський національний медичний університет» european credit transfer system
Сторінка2/6
Дата29.07.2012
Розмір0.74 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6

^ Д. Процедура допуску до навчання (громадяни України)


Провадження освітньої діяльності у Державному вищому навчальному закладі “Івано-Франківський національний медичний університет” здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України (серія АВ № 506162, дата отримання 13.01.2010 року, термін дії ліцензії до 01.07.2019 р.).

Правила прийому розроблені Приймальною комісією Державного вищого навчального закладу “Івано-Франківський національний медичний університет” (надалі – Приймальна комісія) відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України № 961 від 19 жовтня 2010 року та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 28 жовтня 2010 року за № 999/18294.

Державний вищий навчальний заклад “Івано-Франківський національний медичний університет” (ДВНЗ “ІФНМУ”)

Прийом заяв і документів, вступні екзамени, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової та повної загальної середньої освіти проводиться з 1 липня 2011 року до 31 липня 2011 року (детальніше можна ознайомитись з Правилами прийому до Державного вищого навчального закладу “Івано-Франківський національний медичний університет” у 2011 році (із доповненнями від 17.05.2011 р., протокол засідання приймальної комісії № 6) на веб-сайті університету http://www.ifnmu.edu.ua).


Вимоги до рівня освіти вступників:

На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста приймаються особи з повною загальною середньою освітою.

ДВНЗ “ІФНМУ” здійснює прийом студентів на старші курси у порядку переведення та поновлення в межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти України № 245 від 15 липня 1996 року. Перевищення ліцензованого обсягу допускається лише у разі поновлення осіб, які повертаються після академічної відпустки.

^ Порядок прийому заяв і документів для вступу у вищий навчальний заклад

Вступники особисто подають заяву про вступ до ДВНЗ “ІФНМУ”, у якій вказують спеціальність та форму навчання.

Вступник може подати заяву та документи не більше ніж до п’яти вищих навчальних закладів України та не більше ніж на три напрями підготовки (спеціальності) у кожному з них. Кожна подача заяви та документів фіксується на зворотному боці сертифіката та засвідчується печаткою приймальної комісії.

При поданні заяви вступник пред’являє особисто:

документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

сертифікат (сертифікати) Українського центру оцінювання якості освіти (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

медичну довідку за формою 086-о;

паспорт громадянина України (паспорт громадянина України для виїзду за кордон, військовий квиток або приписне свідоцтво, свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство).

На вимогу вступника приймальна (відбіркова) комісія засвідчує копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього, сертифіката (сертифікатів) Українського центру оцінювання якості освіти та інших документів.

До заяви вступник додає:

документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або копії;

сертифікат (сертифікати) Українського центру оцінювання якості освіти (для вступників на основі повної загальної середньої освіти), за особистим вибором оригінали або копії;

медичну довідку за формою 086-о або її копію;

шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.

Інші документи або їх копії подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними напрямами підготовки (спеціальностями), установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів.

Вступники мають право подавати сертифікати чи їх дублікати Українського центру оцінювання якості освіти, видані у 2008, або 2009, або 2010, або 2011 роках.

Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною (відбірковою) комісією вищого навчального закладу, до якого вони подаються, або в установленому законодавством порядку (нотаріально).

Особи з обмеженими фізичними можливостями (інваліди І та ІІ груп, діти-інваліди) подають документи, що засвідчують їхнє право на складання вступних екзаменів у ДВНЗ “ІФНМУ”.

Особи, які в 2011 році не брали участь у зовнішньому незалежному оцінюванні подають документи, що засвідчують їх право на складання тільки вступних екзаменів у ДВНЗ “ІФНМУ”:

громадяни України, звільнені зі строкової військової служби в рік вступу до вищого навчального закладу;

військовослужбовці рядового, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, – при вступі на заочну форму навчання;

особи, що мають захворювання, вказані в переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, встановленому Міністерством освіти і науки України та Міністерством охорони здоров’я України, для яких Український центр оцінювання якості освіти не може забезпечити проходження незалежного зовнішнього оцінювання навчальних досягнень.

Особи, які здобули повну загальну середню освіту у 2007 році і раніше, подають документи, що підтверджують їх право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у вищому навчальному закладі за їх вибором.

Громадяни України, які у 2011 році здобули повну загальну середню освіту за кордоном, подають документи, що підтверджують їх право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у вищому навчальному закладі за їх вибором.

При прийомі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста, магістра на основі базової або повної вищої освіти осіб, які подають документ про здобутий за кордоном освітньо-кваліфікаційний рівень, обов’язковою є процедура нострифікації документа про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень, що проводиться Міністерством освіти і науки України в установленому порядку. Нострифікація цих документів здійснюється протягом першого року навчання. (детальніше можна ознайомитись з Правилами прийому до Державного вищого навчального закладу “Івано-Франківський національний медичний університет” у 2011 році (із доповненнями від 17.05.2011 р., протокол засідання приймальної комісії № 6) на веб-сайті університету http://www.ifnmu.edu.ua).


Інформація щодо фінансових витрат студентів: вартість навчання за контрактом щорічно з урахуванням коефіцієнту інфляції складає: лікувальна справа - 15500 грн., педіатрія – 13000 грн., стоматологія - 18500 грн., фармація денна – 12900 грн., фармація заочна форма – 9500 грн., лікувальна справа (фельдшер) – 7330 грн., сестринська справа – 6700 грн., стоматологія ортопедична – 7300 грн.


^ Процедура допуску до навчання (іноземних громадян)

Підготовка іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно із Законом України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» (із змінами), Указами Президента України від 25.03.94 № 112 «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними прикордонними областями Російської Федерації» та від 03.06.94 № 271 «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова», постановами Кабінету Міністрів України від 26.02.93 № 136 «Про навчання іноземних громадян в Україні» (із змінами) та від 05.08.98 № 1238 «Про затвердження Положення про прийом іноземців та осіб без громадянства на навчання до вищих навчальних закладів». Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними договорами, загальнодержавними програмами, іншими міжнародними зобов’язаннями України, приймаються на навчання на підставі направлень Міністерства освіти і науки в межах обсягів державного замовлення.

Іноземці українського походження, які отримали направлення на навчання від українських національно-культурних товариств, користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, якщо вони були учасниками міжнародних олімпіад із загальноосвітніх предметів, вступне випробування з яких визначено вищим навчальним закладом як профільне для вступу на обраний вступником напрям підготовки (спеціальність).

Згідно Положення про прийом іноземців та осіб без громадянства на навчання до вищих навчальних закладів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.98р. №1238, та наказом Міністерства освіти і науки України від 12.08.2003 р. за № 544, для в’їзду в Україну у період з 15 серпня по 15 листопада підставою для оформлення в’їзної візи з метою навчання є оригінал відповідного запрошення. Зарахування на І курс іноземців проводиться до 1 жовтня, зарахування на підготовчі курси до 15 листопада.

Іноземці подають до університету наступні документи:

а) анкету встановленого зразка;

б) копію документа про освіту та отримані із навчальних дисциплін оцінки (бали);

в) документ про відсутність ВІЛ-інфекції;

г) медичний сертифікат про стан здоров’я, засвідчений офіційним органом охорони здоров’я країни, з якої прибув іноземець, і виданий не пізніше, ніж за 2 місяці до в’їзду на навчання в Україну;

д) страховий поліс з надання екстреної медичної допомоги;

е) копію документа про народження;

є) 6 фотокарток розміром 6х4 см;

ж) зворотній квиток з відкритою датою повернення на батьківщину терміном до одного року.

Зазначені в підпунктах “б”, “г”, “е” документи повинні бути засвідчені відповідно до законодавства країни їх видачі та легалізовані у встановленому порядку.

Іноземці зараховуються до університету на навчання за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб за результатами співбесіди з біології та на підставі укладеного договору(детальніше можна ознайомитись з Правилами прийому до Державного вищого навчального закладу “Івано-Франківський національний медичний університет” у 2011 році (із доповненнями від 17.05.2011 р., протокол засідання приймальної комісії № 6) на веб-сайті університету http://www.ifnmu.edu.ua).

Іноземні громадяни можуть навчатись українською, російською, англійською мовами.

Вартість навчання щорічно для іноземних громадян складає: лікувальна справа – 3400 доларів США, педіатрія – 3400 доларів США, стоматологія – 3700 доларів США, фармація – 2900 доларів США, фармація (заочна) – 2400 доларів США, 2500 доларів США в рік – навчання на факультеті післядипломної освіти. *

* – Вартість одного року навчання є орієнтовною.


^ А. Формальності, прийняті в Україні, щодо прийому студентів

Для в’їзду в Україну з метою навчання іноземний громадянин повинен отримати у консульських установах України за кордоном студентську візу (тип „О”). Згадана віза видається на підставі „Запрошення на навчання”, яке заповнює вищий навчальний заклад, який приймає іноземного громадянина на навчання (стажування). „Запрошення на навчання” видається на підставі заяви майбутнього студента та поданих копій документів про освіту, копії паспорта (по e-mail, поштою чи факсом).

Вищий навчальний заклад забезпечує візову підтримку іноземних громадян. Вартість „Запрошення на навчання” та візової підтримки визначається Міністерством освіти і науки України.

Вищий навчальний заклад забезпечує сприяння у перетині державного кордону України. По прибутті іноземного громадянина на навчання заклад забезпечує реєстрацію його в еміграційній службі впродовж 3-х днів.


^ Показник середньої вартості проживання в м. Івано-Франківську:


 1. Вартість проживання однієї особи в одномісній кімнаті за один місяць - 440,0 грн.

 2. Чотирьох разове харчування – (60,0 грн. в день на 30 днів) - 1800,0 грн.

 3. Матеріальні видатки (придбання книг, періодичної преси, засобів особистої гігієни лікувально-профілактичних препаратів)- за один місяць - 500,0 грн.

 4. Проїзд в транспорті (6,0 грн. в день на 30 днів) - 180,0 грн.

 5. Культурні заходи (театр 4 рази в місяць) - 140,0 грн.

 6. Послуги зв’язку – за один місяць - 120,0 грн.

Всього: 3180,0 грн.


Примітка: додаткова інформація:

Комплексний обід в ресторані "Надія" (одна особа) – 30,0 грн.

Вартість проживання в готелі "Надія":

люкс (за добу) – 1960,0 грн.

напівлюкс (за добу) – 870,0 грн.


^ Г. Забезпечення житлом

По прибутті до навчального закладу, студент може отримати інформацію щодо проживання у голови студентського профкому, МІСЬКІВА Василя Андрійовича.

Студентський профком знаходиться за адресою: 76018, м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 2. тел. +38(03422)25355. За цим телефоном студент може отримати інформацію щодо проживання в місті.

Якщо іноземний студент бажає проживати в гуртожитку, йому необхідно звернутися в деканат факультету по роботі з іноземними громадянами за адресою: 76018, м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 2. тел. +38(03422)24844. При собі необхідно мати паспорт, для підтвердження особи, після чого студенту видається ордер на поселення в гуртожиток. Того ж дня необхідно оплатити проживання в гуртожитку з розрахунку 470 грн. (1 ліжко-місце в двохмісній кімнаті) за кожен місяць проживання. Для студентів з особливими потребами в гуртожитку передбачені ліфти.

Якщо студент бажає винаймати приватне житло, то вартість орендної платні становить від 800 грн. за 1 місяць проживання. Також у місті існує розвинута мережа готелів, де вартість проживання за добу складає від 50 грн. (звичайний номер в гуртожитку готельного типу) до 870 грн. (номер напівлюкс).


^ Д. Здоров'я і страхування

1. Медичне обслуговування

1. Медичне обслуговування

Перед від’їздом на навчання до України іноземний громадянин повинен пройти комплексне медичне обстеження на предмет відсутності протипоказів до проживання в кліматичних умовах України.

Іноземним студентам, які приїхали на навчання до ІФНМУ, гарантується медичне обслуговування в клініці університету та лікувальних закладах м. Івано-Франківська.

Медична допомога іноземним студентам у лікувальний закладах надається на підставі Постанови Кабінету Міністрів України за № 79 від 28.01.1997 р. „Про затвердження Порядку надання медичної допомоги іноземним громадянам, які тимчасово перебувають на території України”.

2. Студенти з особливими потребами можуть звернутись за консультацією до деканату факультету по роботі з іноземними громадянами:

76018, Івано-Франківськ, вул. Галицька, 2

тел. +380342224844

факс + 380342224844

e-mail: fd@ifnmu.edu.ua

3. Іноземні студенти, які приїжджають на навчання в Україну, підлягають обов’язковому медичному страхуванню з наданням екстреної медичної допомоги (крім іноземців, що прибули з країн, з якими укладені договори про безоплатне надання екстреної медичної допомоги).


^ Е. Умови навчання

1. Бібліотеки

Бібліотека Івано-Франківського yfwsjyfkmyjuj медичного університету має понад піввікову історію - розпочала свою діяльність у 1945 році.

Книжковий фонд бібліотеки багатогалузевий і налічує понад 315 тисяч примірників літератури. У бібліотеці 5 тисяч читачів, з них 3600 студенти. Щорічно її відвідує близько 170 тисяч користувачів. Бібліотека займає 1200 м2 площі. У бібліотеці працює 29 працівників, на 27,0 ставках. Сайт бібліотеки http://ifnmulibrary.samomu.ru/.


^ Структура бібліотеки:

- відділ обслуговування;

- відділ комплектування та обробки літератури;

- довідково-бібліографічний та інформаційний відділ.

Відділ обслуговування користувачів є найбільшим підрозділом бібліотеки. До послуг читачів: 2 абонементи, центральний читальний зал, читальний зал кафедри українознавства, читальні зали гуртожитків: № 1-2, № 3, № 4.


Графік роботи:

- науковий та навчальний абонементи, вул.Галицька,7а:

щоденно з 8.00-19.00

вихідні дні: субота, неділя;

- центральний читальний зал вул.Галицька,7а

щоденно з 8.00-19.00

неділя з 11.00-17.00

вихідний: субота;

- читальний зал іноземної літератури вул. Галицька,7а

щоденно з 8.00-19.00

вихідні дні: субота, неділя;

- читальний зал кафедри українознавства вул. Галицька, 2

щоденно з 11.00-19.00

вихідні дні: субота, неділя;

- читальний зал гурт. № 1-2 вул. Тролейбусна,10

щоденно з 11.00-19.00

вихідні дні: субота, неділя;

- читальний зал гурт. № 3 вул. Мазепи,171

щоденно з 13.00-19.00

вихідні дні: субота, неділя;

- читальний зал гурт.№4 вул. Півд.бульвар,32б

щоденно з 14.00-20.00

вихідні дні: субота, неділя;

Щоденно послугами абонементу та читального залу користуються понад 350 користувачів. Література видається безкоштовно. Платних послуг не існує. Навчальна література видається на термін викладання дисципліни, а наукова література терміном на 15 днів. Читачам бібліотеки, що загубили книгу проводять заміну згідно правил користування бібліотекою та наказу ректора, заміна проводиться до відповідності видання книжки однократна, 10-ти кратна та 30-ти кратна.

Відділ комплектування та обробки літератури займається формуванням та обліком фондів. У роботі використовуються всі джерела комплектування: книжкові магазини, безпосередні зв’язки з видавництвами та авторами, дарча література. Фонд постійно поповнюється новою літературою, яка опрацьовується, систематизується та описується для карткових та електронного каталогу. Відділ працює щоденно 8 до 17 год. Вихідні дні: субота – неділя

Довідково-бібліографічний відділ є осередком інформації. Відділ зробив впевнені кроки у напрямі автоматизації та комп’ютеризації. Перехід до електронного каталогізування документів, розробка власних баз даних сприяє значному розширенню можливостей, збагаченню інформаційного ресурсу. Багато робиться для інформаційно-бібліографічного забезпечення навчального процесу безперервної освіти. Ця робота відбувається у тісній співпраці з викладачами та студентами.

Ведеться інформування викладачів та студентів на Днях інформації кафедри. На допомогу навчальному та науковому процесам відділ укладає та видає рекомендаційні списки літератури.

По мірі того, як зростає темп бібліотечного життя зростала потреба у безпосередньому думками та досвідом роботи. Це стало приводом обговорення на методичних об’єднаннях бібліотек вищих навчальних закладів м. Івано-Франківська.

Для оперативного забезпечення користувачів необхідною літературою у читальних залах проводяться тематичні книжкові виставки та перегляди літератури. Бібліотека бере участь у проведенні наукових конференцій, семінарів, методичних об’єднань.

До послуг відвідувачів бібліотеки протягом 2008-2009 навчального року було організовано 51 медичну книжкову виставку, 27 – суспільно-політичних, 19 переглядів літератури, проведено 4 літературно-тематичні вечори , диспут , обговорення книги, усний журнал, читацьку конференцію. Також уже стало традицією проведення Днів кафедр під час яких науковці мають змогу ознайомитися з літературою по профілю кафедри та працями викладачів ІФНМУ, у змістовному діалозі з працівниками бібліотеки отримати вичерпні дані щодо інформаційних можливостей бібліотеки, комплектування фонду та використання навчальної літератури з дисциплін, закріплених за кафедрою. У минулому році працівники навчального та наукового абонементів організували 6 таких заходів.

Традиційний предметний каталог та картотеки доповнені електронним каталогом, який повністю відтворює всі види видань: книги, статті, періодичні видання, автореферати. Електронний каталог надає можливість багатоаспектного пошуку: за автором, назвою, УДК, видами документів. Протягом 2009 року працівниками довідково-бібліографічного відділу в електронну базу даних внесено 7629 назв журнальних статей з періодичних видань різних галузей медицини.

Автоматизація інформаційно-бібліотечних процесів позитивно сприймається користувачами, які відзначають оперативність, доступність та комфортні умови роботи з інформацією. Особлива увага приділяється інформації новинок літератури, яка надходить у бібліотеку. Протягом 2009-2010 н.р. було проведено 11 Днів інформації, де представлено 1939 примірників літератури, яку відвідали 1009 користувачів (професорсько-викладацький склад, лікарі, магістри, аспіранти, студенти).

Вдале інформаційне забезпечення сприяє процесу освіти і самоосвіти, стимулює процес отримання знань.


^ 2. Навчально-лабораторна база.


Інформаційно-обчислювальний центр, вул. Галицька 7а


Графік роботи щоденно з 8 до 18 год.

вихідні субота, неділя

Працює 15 працівників. У інформаційно обчислювальному центрі, що забезпечують усі процеси роботи з комп’ютерами, яких налічується 15 та відповідними програмами з доступом в Інтернет. Обслуговування користувачів ресурсами Інтернет. Створення віртуальних сторінок web-видань, їхньої наукової обробки. Формування та технологічна підтримка використання електронних ресурсів web-видань буде основою створення національного розподільного фонду електронних документів, що є одним з найважливіших завдань Національної програми інформатизації України.


^ Ж. Позапрограмна діяльність і дозвілля

В університеті ефективно діє створена вертикаль студентського самоврядування, яка в своїй роботі спирається на розроблене “Положення про “Студентське самоврядування”.

Самоврядування в університеті має структуру: студентський парламент, студентське наукове товариство; студентська рада університету; студентський профком; студентська рада гуртожитку; старостат курсу (староста курсу та академічної групи),. Головною умовою участі студента у самоврядних структурах є активна життєва позиція, а для участі в роботі студентського профкому – сплата членських внесків.

Головними сферами участі студентів у життєдіяльності університету є організація: навчально-виховної роботи; наукової роботи та технічної творчості студентів; культурно-освітньої, фізкультурно-масової роботи; студентського побуту і дозвілля у гуртожитках; правопорядку в корпусах ІФНМУ; системи працевлаштування; системи міжвузівських відносин.

Центр культури та дозвілля студентів (ЦКДС):

чоловіча Народна самодіяльна хорова капела „Сурма”;

Народний ансамбль ритмічного танцю „Арт”;

Народний самодіяльний ансамбль танцю „Дружба”;

групи ритмічного танцю „Арт”, „ Арт академія” і „Арабески”;

гурток художнього слова;

жіночий ансамбль „Сузір’я”;

гурти „Вендета”, „Омега”, „IQ”.

13 курсових та факультетних колективів художньої самодіяльності та творчих об’єднань;

спортивні та спортивно-оздоровчі клуби (“Медик”, “Здоров’я”) та секції (з футболу, волейболу, баскетболу, бадмінтону, настільного і великого тенісу, легкої атлетики, лижного спорту, спортивної ходьби, туризму, спортивного орієнтування, плавання, шахів та шашок, ритмічної гімнастики, самозахисту, атлетичної гімнастики, армреслінгу і гирьового спорту).

Університет має бази відпочинку у Карпатах в м. Яремче.

Івано-Франківська область належить до туристичного регіону в якому діють багато туристичних піших, велосипедних та кінних маршрутів, турбаз, баз відпочинку, пансіонатів, які здебільшого розміщені у містах Яремче, Коломиї, Косові, Верховині, селищах Ворохта, Осмолода, Ясень, Шешори тощо. По всій області діє програма зелений туризм у якій задіяні сотні приватних підприємців. На відстані 60 – 100 км від Івано-Франківська у селищах Яблуниця, Поляниця, Ворохта, м. Яремче, Косів, Рожнятів розміщені підйомники та гірськолижні траси, гірськолижний курорт “Буковель”.

У м. Трускавець, Моршин та селищі Мізунь містяться оздоровчі водно-бальнеологічні курорти, де можна оздоровити сечовидільну та травну системи.

У м. Івано-Франківську діють чисельні дискоклуби “Едісон”, “Вавілон”, “Кіліманджаро”, “Баракуда” кафе, бари, ресторани, нічні клуби, сучасні кінотеатри “Космос” та “Люм’єр”, обласний драматичний театр, філармонія, Народний дім, дім “Просвіта”, інтернет-клуби та інтернет-кафе, ряд музеїв.


ІІІ – МЕДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

(спеціальності «Лікувальна справа» та «Педіатрія»)


 1. ^ В.о. декана медичного факультету:

Яцишин Роман Іванович, доктор медичних наук, професор, Заслужений лікар України, завідувач кафедри внутрішньої медицини № 1 ім. академіка Є.М. Нейка


^ Заступник декана по 1-2 курсах:

Козовий Руслан Васильович, кандидат медичних наук, доцент кафедри медичної біології з курсом медичної генетики

^ Заступник декана по 3-4 курсах:

Симчич Антон Володимирович, кандидат медичних наук, доцент кафедри загальної хірургії

Заступник декана по 5-6 курсах:

Бойчук Олександр Петрович, кандидат медичних наук, доцент кафедри інфекційних хвороб з курсом епідеміології

^ Заступник декана по спеціальності «Педіатрія»:

Кобрин Тарас Зіновійович, кандидат медичних наук, доцент кафедри інфекційних хвороб з курсом епідеміології

^ Директор медичного коледжу:

Боцюрко Юрій Володимирович, кандидат медичних наук, доцент кафедри внутрішньої медицини № 4 та медсестринства


^ Куратор ЕСТS медичного факультету:

Петрина Віталій Олегович, асистент кафедри внутрішньої медицини № 1 ім. академіка Є.М.Нейка


вул. Галицька, 2

м. Івано-Франківськ, 76018

Деканат медичного факультету

телефон: +3803422- 2-25-72

Контактні телефони куратора ЕСТS від факультету:

+380976430386 (мобільний)

+3803422- 2-25-72 (деканат медичного факультету, щодня з 15 00 до 18 00 , крім суботи та неділі)


2. Медичний факультет Івано-Франківського національного медичного університету готує спеціалістів за спеціальностями: лікувальна справа, педіатрія, лікувальна справа (фельдшер), сестринська справа. На сьогоднішній день на факультеті навчається 2737 студентів. З них за спеціальністю лікувальна справа – 1769 студентів, педіатрія – 363 студент, лікувальна справа (фельдшер) – 90 студентів і сестринська справа – 515 студентів.

Підготовка спеціалістів за спеціальностями «Лікувальна справа» та «Педіатрія» здійснюється на підставі Наказів МОЗ України №414 від 23.07.2007р. „Про внесення змін до наказу МОЗ України від 31.01.2005 року №52 “Про затвердження та введення нового навчального плану підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст” кваліфікації „лікар” у вищих навчальних закладах за спеціальностями “лікувальна справа”, “педіатрія”; та № 539 від 08.07.2010р. „Про внесення змін до навчального плану підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня „спеціаліст” кваліфікації „лікар” за спеціальностями „лікувальна справа”, „педіатрія”, затвердженого наказом МОЗ від 19.10.2009р. №749”;

Навчальний процес здійснюється на 40 кафедрах, з яких 6 є випусковими і проводять профілізовану підготовку студентів на останньому курсі. На кафедрах задіяно 384 науково-педагогічних працівники. Серед них є 55 докторів наук, 176 кандидатів наук і 153 викладачі без наукового ступеня. Науково-педагогічна спеціальність викладачів, що забезпечують навчальний процес відповідає дисциплінам, які вони викладають. Середній вік професорсько-викладацького складу становить 50 років, в тому числі докторів наук – 55 років, кандидатів наук – 46 років.


ІІІ – СТОМАТОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

(спеціальність „Стоматологія”)

 1. ^ В. о. декана стоматологічного факультету:

Бугерчук Олександр Вікторович, кандидат медичних наук, доцент кафедри ортопедичної стоматології

^ Заступник декана стоматологічного факультету по 1-3 курсах:

Кривенький Тарас Петрович, кандидат медичних наук, асистент кафедри стоматології факультету післядипломної освіти.

^ Заступник декана стоматологічного факультету по 4-5 курсах:

Бульбук Олександр Вікторович, кандидат медичних наук, доцент кафедри ортопедичної стоматології

^ Куратор ЕСТS стоматологічного факультету:

Октисюк Юрій Вікторович, асистент кафедри дитячої стоматології


вул. Галицька, 2

м. Івано-Франківськ, 76018

Деканат стоматологічного факультету

телефон: +3803422- 3-10-50

Контактні телефони куратора ЕСТS від факультету:

+380502801583 (мобільний)

+3803422- 3-10-50 (деканат стоматологічного факультету, щодня з 15 00, крім суботи та неділі)

+3803422-3-11-29 (кафедра дитячої стоматології)

2. Стоматологічний факультет Івано-Франківського національного медичного університету готує спеціалістів за спеціальностю “Cтоматологія”, та молодших спеціалістів за спеціальністю “Cтоматологія ортопедична”. На сьогоднішній день на факультеті навчається 987 студентів. З них за спеціальністю стоматологія – 898 студентів, стоматологія ортопедична – 89 студентів. Навчальний процес здійснюється на 34 кафедрах, з яких 4 є профільними.


ІІІ –ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

(спеціальність „Фармація ”)

 1. ^ Декан фармацевтичного факультету:

Мойсеєнко Микола Іванович, доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри медичної інформатики, медичної та біологічної фізики.

^ Заступник декана фармацевтичного факультету:

Леочко Наталія Миколаївна, кандидат технічних наук, доцент кафедри хімії

Заступник декана фармацевтичного факультету по заочній формі навчання, Дудій Петро Федорович, доктор медичних наук, професор.

Куратор ЕСТS фармацевтичного факультету:

Іванчук Ірина Михайлівна, кандидат фармацевтичних наук, доцент кафедри фармації


вул. Галицька, 124 а

м. Івано-Франківськ, 76018

Деканат фармацевтичного факультету

телефон: +0342- 78-83-91

Контактні телефони куратора ЕСТS від факультету:

+0503739573 (мобільний)

+0342 - 78-83-91 (деканат фармафацевтичного факультету, щодня з 15 00, крім суботи та неділі)


2. Фармацевтичний факультет Івано-Франківського національного медичного університету готує спеціалістів за спеціальністю 7.110201 “Фармація” та 8.110201 “Фармація”. На сьогоднішній день на факультеті навчається 848 студентів. З них денної форми навчання – 383 студенти, заочної форми навчання - 465 студентів.

Навчальний процес за спеціальністю 7.110201 “Фармація” забезпечує 19 кафедр університету, з яких 2 є випускаючими (кафедра клінічної фармації з курсами фармакології і клінічної фармакології та кафедра фармації) і проводять профілізовану підготовку студентів на останньому курсі. Всі викладачі мають відповідні науково-педагогічні спеціальності: з яких 19 докторів наук та 84 кандидатів наук


Наукова діяльність вчених та науково-педагогічних співробітників Івано-Франківського національного медичного університету зосереджена на розробці прикладних тем, участі в рандомізованих багатоцентрових дослідженнях в рамках доказової медицини і апробації лікарських засобів вітчизняної фармпромисловості, скерована на теоретичне, технологічне та матеріально-технічне забезпечення фундаментальних досліджень, а також медичних технологій і розробок актуальних питань діагностики, профілактики і лікування найважливіших неінфекційних захворювань, зумовлених особливостями екологічного стану довкілля на Прикарпатті.

Основний науковий напрям університету “Розробка нових медичних технологій та стандартів діагностики, профілактики і лікування найважливіших захворювань в рамках рандомізованих досліджень Доказової медицини”.

^ Найбільш вагомі досягнення:

Наукове відкриття «Закономірний зв’язок між розвитком хронічного аспіринового поліпозного риносинуїту і порушенням метаболізму арахідонової кислоти в організмі людини» (отримано Диплом №481 від 12.10.2009 р. Міжнародної академії авторів наукових відкриттів і винаходів). Автори: професори Попович В.І, Ковальчук Л.Є., Ерстенюк Г.М., Рижик В.М., ас. Кошель І.В. Суть відкриття полягає в тому, що вперше доказано первинне, генетично детерміноване зниження активності фермента циклооксигенази.

«Тривала екстракорпоральна мембранна оксигенація крові у хворих з ускладненням вірусними пневмоніями» (проф. Тітов І.І.,проф.Волошинський О.В.), що дозволяє зменшити та повністю ліквідувати акроціаноз та дифузний ціаноз, гіпергідроз шкіри, нормалізуються показники артеріального тиску, зменшується тахікардія чи зникнення аритмії, зменшуються ознаки гіпоксичної енцефалопатії. Зростання насиченості гемоглобіну киснем з 56,41±3,25% до 95,18±6,24% PaO2, SaO2 та зниження PaCO2.

«Протиемболічний кава-фільтр „Антел М” (проф. Геник С. М., асп. Попадюк О.Я.) забезпечує ефективне вловлення тромбоемболів та профілактує перфорацію стінки судини.

«Спосіб імунокорекції у хворих на метаболічний синдром з цукровим діабетом 2 типу» (доц. Скрипник Н. В.). Спосіб дозволить підвищити ефективность ранньої діагностики імунних порушень та імунокорекція у хворих на метаболічний синдром (МС) з цукровим діабетом (ЦД) 2 типу.

«Спосіб малотравматичного роз’єднання перфорантних вен» (проф. Гудз І.М., асп. Попадюк О.Я.). Спосіб дозволить полегшити виконання закритого роз’єднання перфорантних вен.

«Спосіб ортопедичного лікування хворих з частковими дефектами зубних рядів та патологією серцево-судинної системи» (ас. Андрійців С.С., проф. Рожко М.М., проф. Вакалюк І.П., лікар Котлярова О.В.). Спосіб дозволить лікарю-ортопеду ефективно надати ортопедичну допомогу хворим та уникнути ускладнення з боку серцево-судинної системи під час підготовки та проведення ортопедичного лікування.

«Спосіб оцінки важкості перебігу метаболічного синдрому у хворих з постінфарктним кардіосклерозом» (академік АМН України Нейко Є.М., проф. Оринчак М.А., ас. Вакалюк І.І.), який дозволяє вважати гіперальдостеронемію характерною діагностичною ознакою метаболічного синдрому. Визначення зв’язку гіперальдостеронемії із гіперінсулінемією у хворих з постінфарктним кардіосклерозом обґрунтовує доцільність корекції медикаментозного лікування і включення в лікувальний комплекс антагоніста альдостерону.

«Використання стовбурових клітин для усунення кісткових дефектів щелепно-лицевої ділянки» (проф. Пюрик В.П., доц. Проць Г.Б.). Запропонований спосіб дозволяє використання автологічних стовбурових клітин для усунення кісткових дефектів щелепно-лицевої ділянки, ефективність якого підтверджена результатами рентгенологічного дослідження і клінічних висновків ефективності лікування генералізованого пародонтиту, нагноєних радикулярних кіст , попереджує розвиток ускладнень на 10-15%.

В даний час в університеті функціонує 10 наукових шкіл:

 1. “Актуальні проблеми терапії. Нові медичні технології діагностики та лікування” (проф. Р.І.Яцишин);

 2. “Терапія і сімейна медицина” (проф. Л.В.Глушко);

 3. ”Нові діагностичні і лікувальні технології в кардіології” (професори Н.М.Середюк, І.П.Вакалюк);

 4. “Актуальні проблеми інфектології” (проф. Б.М.Дикий);

 5. „Стоматологічне здоров’я” (проф. М.М.Рожко);

 6. “Нові лікувальні технології в абдомінальній хірургії” (проф. І.М.Шевчук);

 7. “Нові лікувальні технології в судинній хірургії” (професори І.М.Гудз, О.В.Пиптюк);

 8. ”Нові діагностичні і лікувальні технології в хірургії захворювань органів черевної порожнини” (проф. С.М.Василюк);

 9. “Мікроциркуляція при експериментальній патології” (проф. В.А.Левицький);

 10. ”Дослідження мінеральних ресурсів Прикарпаття” (професори Г.М.Ерстенюк, В.Є.Нейко).


Матеріально-технічна база університету дозволяє в повній мірі забезпечити підготовку спеціалістів на всіх факультетах. Університет має сім базових навчальних корпусів, що у розрахунку на одного студента становить 14,8 м2, університетську клініку, навчання студентів також проводиться на клінічних кафедрах, які розташовані на базах клінічних лікувально-профілактичних закладів м. Івано-Франківська та Івано-Франківської області. Навчальним і науково-дослідницьким цілям служить науково-дослідна база загальною площею 1209 м2, до складу якої входить віварій університету з корисною площею 642 м2. В ньому розташовані експеримен­тальні лабораторії і операційні кімнати теоретичних і клінічних кафедр університету. Наукові (гістологічні, електронномікроскопічні, біохімічні та ін.) лабораторії та операційні кімнати існують на базі більшості кафедр. В 2002 році відкрито реконструйований корпус фармацевтичного факультету, де розміщено кафедри фармації та хімії. Загальна площа корпусу фармацевтичного факультету 4500 м2, що на одного студента фармацевтичного факультету складає – 40,8 м2.

Крім того, на балансі університету знаходяться учбова аптека площею
270 м2; бібліотека - 950м2; спортивний корпус та спортивний зал, устаткований необхідним інвентарем, басейн.

В університеті активно впроваджується комп'ютеризація навчального процесу, для чого на кафедрах університету використовується більше 500 персональних комп’ютерів. Переважна більшість навчальних кімнат і лекційних аудиторій різних кафедр забезпечені сучасними технічними засобами навчання. Створено 5 комп’ютерних класів і один загально-університетський комп’ютерний інформаційно-обчислювальний центр.

Власні комп'ютерні класи мають кафедри медичної інформатики, медичної та біологічної фізики, нормальної анатомії, фізіології, соціальної медицини і ООЗ, оперативної хірургії з топографічною анатомією та інші.

Закріплення практичних навичок, набутих студентами під час аудиторних занять та самостійної роботи, відбувається на виробничій практиці. Фахівцями університету розроблені робочі програми виробничих практик для студентів медичного, стоматологічного, фармацевтичного факультетів та факультету підготовки іноземних громадян. Практична підготовка студентів відбувається в університетській клініці, на базах клінічних лікувально-профілактичних закладів м. Івано-Франківська та Івано-Франківської області, на провідних фармацевтичних підприємствах, обласних та міських аптеках, навчальна практика з фармакогнозії проводиться на базі ботанічного городу (м. Івано-Франківськ) і на науково-виробничій базі (м. Яремча).

Для покращення забезпеченості навчального процесу україномовними підручниками та науково-методичними матеріалами при університеті функціонує власна друкарня.

До складу бібліотеки, яка є справжнім науковим, інформаційним та культурно-освітнім підрозділом університету, входять: відділи обслуговування, комплектування та обробки літератури, довідково-бібліографічний та інформаційний. Відділ обслуговування читачів є найбільшим підрозділом бібліотеки. До послуг читачів два абонементи, центральний читальний зал, читальний зал кафедри українознавства, читальні зали гуртожитків № 1, № 3 та № 4. Загальна площа бібліотеки складає понад 1200 м2. вся література видається безкоштовно. Платних послуг не існує.

В розпорядженні студентів університету обласна науково-медична бібліотека, обласна державна наукова бібліотека ім. Івана Франка.


^ Розділ ІІІ. П 4. Перелік запропонованих програм навчання з присвоєння ступеня “Бакалавр”, “Магістр”, “Кваліфікацій” і тривалості навчання за кожною з них

В Івано-Франківському національному медичному університеті проводиться навчання з присвоєння ступеня “Магістр медицини” та освітньо-кваліфікаційного рівня “Лікаря-спеціаліста” за відповідною спеціальністю та «Магістр фармації» та освітньо-кваліфікаційного рівня «Провізора-спеціаліста».

Навчання з присвоєння ступеня “Бакалавр” в Івано-Франківському національному медичному університеті на даний час не проводиться.

Навчання з присвоєння ступеня “Магістр медицини” та освітньо-кваліфікаційного рівня “Лікаря-спеціаліста” за відповідною спеціальністю проводиться після закінчення університету та отриманням диплома спеціаліста за кваліфікацією “Лікар”. Присвоєння ступеня “Магістр фармації ” та освітньо-кваліфікаційного рівня “Провізора-спеціаліста” проводиться після закінчення університету і отриманням диплома спеціаліста за кваліфікацією “Провізор”.

Навчання з присвоєння освітньо-кваліфікаційного рівня “Лікаря (провізора)-спеціаліста” за відповідною спеціальністю здійснюється відповідно до з наказом Міністерства охорони здоров’я України № 81 від 23.02.2005р.“Про затвердження Переліку спеціальностей та строки навчання в інтернатурі випускників медичних і фармацевтичних вищих навчальних закладів, медичних факультетів університетів.” та № 47 від 07.02.2001р. Про внесення доповнень до наказу МОЗ України від 19.09.96 N 291 “Про затвердження Положення про спеціалізацію (інтернатуру) випускників вищих медичних і фармацевтичних закладів освіти III-IV рівнів акредитації” та з обов’язковим виконанням “Типового навчального плану та програми спеціалізації (інтернатури) випускників вищих медичних закладів освіти ІІІ-IV рівнів акредитації з відповідної спеціалізації”, затверджених МОЗ України. Такі типові навчальні плани та програми наявні в Івано-Франківському національному медичному університеті по кожній зі спеціальностей, за якою проводиться навчання.

Навчання з присвоєння ступеня “Магістр” за відповідною спеціальністю здійснюється відповідно до “Положення про магістратуру” Івано-Франківського національного медичного університету і здійснюється з обов’язковим виконанням “Типового навчального плану та програми підготовки магістрів медицини (фармації) із відповідної спеціальності”, затверджених МОЗ України. Такі типові навчальні плани та програми наявні в Івано-Франківському державному медичному університеті по кожній зі спеціальностей, за якою проводиться навчання в магістратурі. Їхній перелік є відповідним до “Переліку спеціальностей та строків навчання в інтернатурі” оскільки згідно “Положення про магістратуру” Івано-Франківського національного медичного університету за час навчання в магістратурі лікарі (провізори) - інтерни повинні у встановлені терміни виконати програму інтернатури за обраним фахом і пройти атестацію для визначення знань і практичних навиків з присвоєнням звання лікаря (провізора) - спеціаліста з обраної спеціальності.

Одночасно, після закінчення магістратури лікар(провізор)-інтерн повинен захистити магістерську науково-дослідну роботу, після чого йому присвоюється кваліфікація лікаря (провізор)-спеціаліста певного фаху з присвоєнням звання “магістр” і врученням відповідного диплома.


^ Розділ ІІІ. п.5. Опис основних методів викладання і навчання, що використовуються і способів оцінювання знань, умінь і навичок студентів


Навчальний процес в Івано-Франківському національному медичному університеті здійснюється у таких формах:

 1. навчальні заняття;

 2. виконання індивідуальних завдань;

 3. самостійна робота студентів;

 4. практична підготовка;

 5. контрольні заходи.


1) Основні види навчальних занять:

- лекція;

- лабораторне, практичне, семінарське, індивідуальне заняття;

- консультація.
Лекція

Лекція - основна форма проведення навчальних занять, призначених для засвоєння теоретичного матеріалу. Як правило, лекція є елементом курсу лекцій, який охоплює основний теоретичний матеріал окремої або кількох тем навчальної дисципліни. Тематика курсу лекцій визначається робочою навчальною програмою.

Лекція як форма навчального процесу має низку властивих їй рис, наприклад:

-дає цілісне та логічне освітлення основних положень навчальної дисципліни;

-озброює студентів методологією вивчення даної науки;

-краще та повніше, ніж інші форми навчального процесу, компенсує зношування або відсутність сучасних підручників та навчальних посібників;

-оперативно знайомить з останніми науковими даними;

-органічно поєднує навчання з вихованням;

-націлює студентів на самостійну роботу та визначає основні її напрямки;

-виконує функцію потужного мотиваційного поштовху до вивчення дисципліни.

Можливе читання окремих лекцій з проблем, які стосуються даної навчальної дисципліни, але не охоплені навчальною програмою. Такі лекції проводяться провідними вченими або спеціалістами для студентів та працівників в окремо відведений час.

Лекції проводяться лекторами - професорами і доцентами (викладачами) ІФНМУ, а також провідними науковцями або спеціалістами, запрошеними для читання лекцій.

Лекції проводяться у відповідно обладнаних приміщеннях - аудиторіях для однієї або більше академічних груп студентів.

Лектор, якому доручено читати курс лекцій, зобов'язаний перед початком відповідного семестру подати на кафедру (предметну або циклову комісію) складений ним конспект лекцій (авторський підручник, навчальний посібник), контрольні завдання для проведення підсумкового контролю, передбаченого навчальним планом і програмою для даної навчальної дисципліни.

Лектор, який вперше претендує на читання курсу лекцій, може бути зобов'язаний завідувачем кафедри (головою предметної або циклової комісії) до проведення пробних лекцій з участю викладачів та наукових співробітників кафедри.

Лектор зобов'язаний дотримуватися навчальної програми щодо тем лекційних занять, але не обмежується в питаннях трактування навчального матеріалу, формах і засобах доведення його до студентів.
1   2   3   4   5   6

Схожі:

«івано-франківський національний медичний університет» european credit transfer system icon«івано-франківський національний медичний університет» european credit transfer system
move to 1143-14675
«івано-франківський національний медичний університет» european credit transfer system icon«івано-франківський національний медичний університет» european credit transfer system
move to 1143-14675
«івано-франківський національний медичний університет» european credit transfer system iconМіністерство охорони здоров’я України Івано-Франківський національний медичний університет «Затверджую»
Правил прийому до двнз “Івано-Франківський національний медичний університет” в 2013 році мають на це право
«івано-франківський національний медичний університет» european credit transfer system iconМіністерство охорони здоров’я України Івано-Франківський національний медичний університет «Затверджую»
Хvіі правил прийому до двнз «Івано-Франківський національний медичний університет» в 2013 році
«івано-франківський національний медичний університет» european credit transfer system iconМіністерство охорони здоров’я України Івано-Франківський національний медичний університет «Затверджую»
Правил прийому до двнз “Івано-Франківський національний медичний університет” в 2013 році
«івано-франківський національний медичний університет» european credit transfer system iconМіністерство охорони здоров’я України Івано-Франківський національний медичний університет «Затверджую»
Правил прийому до двнз «Івано-Франківський національний медичний університет» в 2013 році
«івано-франківський національний медичний університет» european credit transfer system iconEuropean credit transfer system ects – information package

«івано-франківський національний медичний університет» european credit transfer system iconEuropean Credit Transfer System ects – Інформаційний пакет 2010/2011 Напрям „геодезія, картографія та землеустрій чернівці, 2010
Міністерство освіти І науки україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича інженерно-технічний факультет
«івано-франківський національний медичний університет» european credit transfer system iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89820
«івано-франківський національний медичний університет» european credit transfer system iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89826
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи