Двнз «Івано-Франківський національний медичний університет» icon

Двнз «Івано-Франківський національний медичний університет»
НазваДвнз «Івано-Франківський національний медичний університет»
Сторінка4/8
Дата05.02.2013
Розмір0.82 Mb.
ТипРобоча програма
1   2   3   4   5   6   7   8


1.2.3. Тематичний план самостійної роботи студентів

№ з/п
Тема

Кількість
годин

^ Модуль 1. Біологічні особливості життєдіяльності людини.

Основи медичної генетики


Змістовий модуль 1. Молекулярно-клітинний рівень організації життя

Опрацювання тем, які не входять до плану аудиторних занять

1.

Організація потоків речовини й енергії у клітині

2

2.

Клітинні мембрани. Транспорт речовин через плазмалему

2

3.

Будова гена про- та еукаріотів. Гени структурні, регуляторні, тРНК, рРНК

2Змістовий модуль 2. Закономірності спадковості та мінливості

Опрацювання тем, які не входять до плану аудиторних занять

1.

Генетичні карти. Методи картування хромосом людини.

1

2.

Сучасний стан дослідження генома людини.

1

3.

Мінливість, її форми та прояви: фенотипова, генотипова

2

Змістовий модуль 3. Методи вивчення спадковості людини. Спадкові хвороби

^ Опрацювання тем, які не входять до плану аудиторних занять

1.

Популяційно-статистичний метод. Медико-генетичне консультування

2

2.

^ Підготовка до практичних навичок змістових модулів 2 і 3

2
Разом

4

^ Змістовий модуль 4. Біологія індивідуального розвитку

Опрацювання тем, які не входять до плану аудиторних занять

1.

Особливості пренатального періоду розвитку людини. Передумови вроджених вад розвитку

2

2.

Постнатальний період онтогенезу, його періодизація

2

3.

Старість як завершальний етап онтогенезу людини. Теорії старіння

2

4.

Підготовка до контролю засвоєння модуля 2

2

МОДУЛЬ 2. Популяційно-видовий, біогеоценотичний

і біосферний рівні організації життя


^ Змістовий модуль 5. Медико-біологічні основи паразитизму.

Медична протозоологія

Опрацювання тем, які не входять до плану аудиторних занять

1.

Методи лабораторної діагностики захворювань, викликаних паразитич­ними найпростішими

4

2.

Вчення Є.Н. Павловського про природно-вогнищеві хвороби

2

3.

Особливості перебігу малярії в умовах України

2

4.

Підготовка до практичних занять – теоретична підготовка та опрацювання практичних навичок

2


Змістовий модуль 6. Медична гельмінтологія

^ Опрацювання тем, які не входять до плану аудиторних занять

1.

Кров’яні сисуни – збудники паразитарних хвороб людини. Збудники метагонімозу, нанофієтозу.

2

2.

Ришта і філярії – збудники захворювань людини

2

3.

Лабораторна діагностика гельмінтозів

4

4.

Підготовка до практичних занять – теоретична підготовка та опрацювання практичних навичок

2Змістовий модуль 7. Медична арахноентомологія. Біосфера та людина

Опрацювання тем, які не входять до плану аудиторних занять

1.

Кліщі – мешканці житла людей та їх медичне значення

2

2.

Походження людини. Людські раси як віддзеркалення адаптаційних закономірностей розвитку людини

2

3.

Підготовка до контролю засвоєння модуля 2

2 

1.2.4. Структура залікового кредиту - модулів 1,2

Структура залікового кредиту - модуля 1 -

«Біологічні особливості життєдіяльності людини. Основи медичної генетики»

Змістовий модуль 1. Молекулярно-клітинний рівень організації життя
п/п

Тема

Лекції

Практичні заняття

Самостійна робота студента

Індивідуальна роботаВступ до курсу медичної біології. Організації живого. Рівні організації живого. Оптичні системи в біологічних дослідженнях.

0,5

1

-

-Морфологія клітин. Структурні компоненти цитоплазми та ядра.

0,5

1

-

-Клітинні мембрани. Транспорт речовин через плазмалему.

-

-

2

-Морфологія хромосом. Каріотип людини.

-

1

-

-Молекулярні основи спадковості. Характеристика нуклеїнових кислот.

1

1

2

-Будова гена про- та еукаріотів. Гени структурні, регуляторні, тРНК, рРНК.

0,5

-

2

-Організація протоку інформації у клітині. Регуляція експресії генів молекулярні механізми мінливості у людини.

0,5

2

-

-Життєвий цикл клітини. Поділ клітини.

1

1

-

-Розмноження та його форми. Гаметогенез. Запліднення.

-

1

-

-
^ Всього за змістовий модуль 1

4

8

6
Змістовий модуль 2 . Закономірності спадковості та мінливостіОрганізмовий рівень організації генетичної інформації. Прояви основних закономірностей успадкування на прикладі менделюючих ознак людини (моно-, ди- та полігібридне схрещування)

-

2

1

-Взаємодія алельних і неалельних генів. Явище плейотропії. Генетика груп крові.

1

2

-

-

  1. -

Зчеплене успадкування. Генетика статі.

1

2

1

-Мінливість у людини як властивість життя і генетичне явище: фенотипові та генотипові мінливість.

-

-

2

-
^ Всього за змістовий модуль 2

2

6

4
Змістовий модуль 3 . Методи вивчення спадковості людини. Спадкові хворобиОснови медичної генетики. Методи вивчення спадковості людини.

2

2

-

-Хромосомні хвороби. Цитогенетичний метод їх діагностика.

1

2

1

-Молекулярні хвороби. Біохімічний метод і ДНК-діагностика.

1

2

1

-Популяційно-статистичний метод. Медико-генетичне консультування.

-

-

2

-
^ Всього за змістовий модуль 3

4

6

4
Змістовий модуль 4. Біологія індивідуального розвитку.Біологічні особливості репродукції людини. Гаметогенез. Запліднення.

-

-

2

-Молекулярно-генетичні механізми онтогенезу. Особливості пренатального періоду розвитку людини. Порушення онтогенезу та їх місце в патології людини.

-

-

4

-Постнатальний період онтогенезу.

-

-

2

-^ Контроль засвоєння модуля 1 «Біологічні особливості житєдіяльності людини. Основи медичної генетики»


-

2

-

-
^ Всього за змістовий модуль 4

-

2

8Разом за модуль 1

10

22

22


^ Структура залікового кредиту - модуля 2 -

«Популяційно-видовий, біогеоценотичний і біосферний рівні організації життя»

Змістовий модуль 5. Медико-біологічні основи паразитизму.

Медична протозоологія.
п/п

Тема

Лекції

Практичні заняття

Самостійна робота студента

Індивідуальна роботаВступ в медичну паразитологію. Медико-біологічні основи паразитизму. Найпростіші - паразити людини. Тип Саркоджгутикові (Sarcomastigophora). Представники класу Справжні амеби (Lobosea) – паразити людини.

0,5

2

3

-Представники класу Тваринні джгутикові (Zoomastigophora) – паразити людини.

0,5

2

3

-Тип Апікомплексні (Apicomplexa). Представники класу Споровики (Sporozoa) – паразити людини.

0,5

1

2

-Тип Війконосні (Ciliophora). Представники класу Щілиннороті (Rimostomatea) – паразити людини.

0,5

1

2

-
^ Всього за змістовий модуль 5

2

6

10
Змістовий модуль 6. Медична гельмінтологіяМедична гельмінтологія. Плоскі та Круглі черви - паразити людини. Тип Плоскі черви (Plathelminthes). Клас Сисуни (Trematoda) – печінковий, котячий, ланцетоподібний та легеневий сисуни - збудники захворювань у людини.

1

2

3

-Клас Стьожкові (Cestoidea) – збудники захворювань людини.

1

2

3

-Тип Круглі черви (Nemathelminthes). Клас Власне круглі черви (Nematpoda) - збудники захворювань людини.

2

2

4

-
^ Всього за змістовий модуль 6

4

6

10
Змістовий модуль 7. Медична арахноентомологія. Біосфера та людина

Медична арахноентомологія. Членистоногі (Arthropoda) як збудники та переносники збудників інфекцій та інвазій. Клас Павукоподібні (Arachnoidea). Кліщі (Acarina) – збудники хвороб та переносники збудників захворювань людини.


1

2

1

-Клас Комахи (Insecta): воші (Anoplura), блохи (Aphaniptera), клопи (Hemiptera), тарганові (Blattoidea) – збудники хвороб та переносники збудників захворювань людини.

0,5

1

1

-Клас Комахи (Insecta): двокрилі (DIptera) – збудники хвороб та переносники збудників захворювань людини.

0,5

1

2

-Біосфера як система, що забезпечує існування людини. Основи екології людини.

2

-

2

-Контроль засвоєння модуля 2 «Популяційно-видовий, біогеоценотичний і біосферний рівні організації життя»

-

2

-

-
^ Всього за змістовий модуль 7

4

6

6

-
Разом за модуль 2

10

18

26

-
Разом за навчальну дисципліну

20

40

48

-^ 1.3. ЗАСОБИ ПРОВЕДЕННЯ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

Розподіл і послідовність викладу матеріалу на лекціях і практичних заняттях відповідає типовій навчальній програмі, яка розроблена згідно Болонського процесу і затверджена МОЗ України. Матеріал окремих тем визначається диференційовано на лекціях і практичних заняттях.

Виключено дублювання матеріалу на лекціях і практичних заняттях (крім окремих основних питань теми). При плануванні навчального процесу враховано те, що лекція повинна передувати практичним заняттям і необхідно дотримуватись наступності у викладі матеріалу на лекціях і практичних заняттях.

Матеріал теми пропорційно розподіляється на лекціях і практичних заняттях, при цьому планується по всіх етапах навчального процесу забезпечувати новими знаннями і вміннями.

^ 1.3.1. ЗАСОБИ ПРОВЕДЕННЯ ПОТОЧНОГО І КІНЦЕВОГО КОНТРОЛЮ

1. Початковий рівень визначається на першому практичному занятті за допомогою письмової контрольної роботи, яка складається з 10 тестових завдань.

^ 2. Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних занять у формі:

  • індивідуального усного опитування за теоретичними питаннями на основі рекомендованої літе­ратури, які включені до методичних розробок з відповідних тем;

  • розв’язування ситуаційних задач за темою заняття на основі рекомендацій у методичних роз­роб­ках, підбірки задач, відповідних методичних матеріалів кафедри, задач­ни­ків, практикумів;

  • у формі тестових завдань з однією чи декількома правильними відповідями;

  • у формі письмових контрольних робіт.

^ 3. Підсумковий контроль: здійснюється по завершенню модуля і включає контроль теоретичних знань, практичних навичок і вмінь. Проводиться в три етапи:

  • комп’ютерне тестування;

  • перевірка рівня засвоєння практичних вмінь і навичок у формі визначення і описування мікропрепаратів з біології клітини і парази­тології та роз­в’я­зування ситуаційних генетичних задач з метою встановлення прогнозу спад­кової патології та діагностики спадкових хвороб;

  • письмова відповідь на контрольні запитання.

Підсумковий контроль проводиться на 11-му та 20-му практичних заняттях після завершення модулів 1, 2 (відповідно). Здійснюється контроль теоретич­них знань, набутих практичних навичок і вмінь. Максимальна кіль­кість ба­лів модульного підсумкового контролю дорівнює 80. Модуль вважаєть­ся зарахований, якщо студент набрав не менше 50 балів. Проводиться в 3 етапи:

І етап – тестовий комп’ютерний контроль рівня теоретичної підготовки студентів. Кожному студенту пропонуються 30 тестових завдань, які оцінюються в 1 бал за кожне;

ІІ етап – індивідуальна контрольна письмова робота, яка містить 10 контрольних запитань. Правильна відповідь на кожне запитання оцінюється в 3 бали;

ІІІ етап – перевірка рівня засвоєння практичних вмінь і навичок у формі визначення мікропрепаратів з біології клітини та паразитології і розв’я­зування ситуаційних генетичних задач з метою встановлення прогнозу спадкової патології та встановлення діагнозу спадкової хвороби. Цей етап оцінюється в 20 балів.

Оцінка з дисципліни “Біологія з основами генетики” виставляється як серед­ня з оцінок за 2 модуля, на які вона структурована.

Оцінка за модуль визначається з урахуванням оцінок поточного контролю та підсум­ко­вої оцінки, яка виставляється при оцінюванні теоретичних знань та практичних навичок від­повідно до переліків, визначених програмою дисцип­лі­ни “Біологія з основами генетики”.

Максимальна кількість балів при вивченні кожного модуля – 200, в тому числі за поточ­ну навчальну діяльність – 120 балів, за результатами модульного підсумкового контролю – 80 балів. При засвоєнні кожної теми модуля за поточну навчальну діяльність студента виставляються оцінки за 4-ри бальною (традиційною) шкалою, які потім конвертуються в бали, залежно від кількості тем у модулі, таким чином:

Оцінка

Модуль 1

Модуль 2

5”

12

15

4”

10

12

3”

6

8

2”

0

0
1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Двнз «Івано-Франківський національний медичний університет» iconМіністерство охорони здоров’я України Івано-Франківський національний медичний університет «Затверджую»
Правил прийому до двнз “Івано-Франківський національний медичний університет” в 2013 році мають на це право
Двнз «Івано-Франківський національний медичний університет» iconМіністерство охорони здоров’я України Івано-Франківський національний медичний університет «Затверджую»
Хvіі правил прийому до двнз «Івано-Франківський національний медичний університет» в 2013 році
Двнз «Івано-Франківський національний медичний університет» iconМіністерство охорони здоров’я України Івано-Франківський національний медичний університет «Затверджую»
Правил прийому до двнз «Івано-Франківський національний медичний університет» в 2013 році
Двнз «Івано-Франківський національний медичний університет» iconМіністерство охорони здоров’я України Івано-Франківський національний медичний університет «Затверджую»
Правил прийому до двнз “Івано-Франківський національний медичний університет” в 2013 році
Двнз «Івано-Франківський національний медичний університет» iconМоз україни двнз «Івано-Франківський національний медичний університет»

Двнз «Івано-Франківський національний медичний університет» iconДвнз «Івано-Франківський національний медичний університет»
move to 1143-14625
Двнз «Івано-Франківський національний медичний університет» iconДвнз «Івано-Франківський національний медичний університет»
move to 1143-14625
Двнз «Івано-Франківський національний медичний університет» iconДвнз «Івано-Франківський національний медичний університет»
move to 1143-14624
Двнз «Івано-Франківський національний медичний університет» iconДвнз «Івано-Франківський національний медичний університет»
move to 1143-14624
Двнз «Івано-Франківський національний медичний університет» icon“Затверджую”
Правил прийому двнз «Івано-Франківський національний медичний університет» у 2012 році
Двнз «Івано-Франківський національний медичний університет» icon«прикарпатський хірургічний форум»
Ректорат двнз «Івано-Франківський національний медичний університет», Головне Управління охорони здоров’я Івано-Франківської обласної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи