Олександр Колтунов, Ольга Сікорська, Таїса Оладько icon

Олександр Колтунов, Ольга Сікорська, Таїса Оладько
Скачати 58.02 Kb.
НазваОлександр Колтунов, Ольга Сікорська, Таїса Оладько
Дата31.07.2012
Розмір58.02 Kb.
ТипДокументи

олександр Колтунов, Ольга Сікорська, Таїса Оладько

м. Одеса

Проблема викладання української мови як іноземної

в ситуації білінгвізму за кредитно-модульної системи організації навчального процесу


У статті розглянуто викладання української мови як іноземної, знання психолінгвістичних аспектів оволодіння іноземною мовою, подано ряд пропозицій щодо застосування найрізноманітніших методів та прийомів навчання.

Ключові слова: білінгвізм, кредитно-модульна система, аудіювання, мікро діалог.

Ситуація білінгвізму, яка існує на сьогодні в Україні, наклала відбиток і на гуманітарну складову вищої освіти. У тих регіонах нашої держави, де питання двомовності стоїть вкрай гостро, виникають і певні специфічні труднощі під час викладання української мови студентам, які є громадянами як України, так і інших держав. Ці труднощі пов’язані насамперед з мотивацією до сумлінного вивчення дисципліни. Майже повна відсутність спілкування державною мовою на вулицях міста, де навчаються студенти-іноземці, у ЗМІ та неформальному спілкуванні у стінах самого університету із часом суттєво знижують мотивацію до вивчення дисципліни.

Зважаючи на більшу кількість годин, відведену для вивчення студентами-іноземцями російської мови, ніж української, опанування лексики останньої обтяжене дифузійними процесами між двома близькими мовами. Натомість, засвоєння граматичного аспекту обох – української та російської – мов відбувається легше, оскільки студенти опановують його на заняттях з обох дисциплін. Варто також пам’ятати, що в умовах кредитно-модульної системи навчання вагому частку навчального матеріалу студентам запропоновано вивчати самостійно. Відтак, перед викладачем української мови як іноземної (наприклад, в Одеському національному медичному університеті) постає низка завдань:

– постійно викликати та стимулювати мотивацію іноземних громадян до вивчення державної мови;

– оскільки курс є практичним, орієнтуватися на комунікативний підхід до вивчення української мови як іноземної;

– задля раціоналізації навчального процесу працювати у тісній співпраці з викладачем російської мови;

– вивчати аудиторно лише той матеріал, який є не під силу іноземним громадянам у разі самостійного вивчення;

– у доборі лексичного та комунікативного матеріалу дотримуватися загальнопедагогічного принципу зв’язку навчання з життям.

Для вирішення цих завдань викладачі української мови ОНМедУ активно використовують відеозаписи комунікативних ситуацій з повсякденного життя, художні фільми. Це, по-перше, наочно демонструє функціонування української мови, по-друге, відеоряд сприяє кращому засвоєнню лексики без звертання до мови-посередника (англійської). Перегляд україномовних художніх фільмів знайомить іноземних громадян з побутом, традиціями, особливостями менталітету українців, що, крім іншого, полегшує соціальну адаптацію студентів.

Під час аудиторних занять надаємо перевагу усним завданням, урізноманітнюємо форми роботи: аудіювання, робота в парах, рольові ігри, спонтанне складання мікродіалогів, характерних для тієї чи іншої побутової ситуації. «Реалізація комунікативного підходу у навчальному процесі з іноземної мови означає, що <...> оволодіння засобами спілкування (фонетичними, лексичними, граматичними) спрямоване на їх практичне застосування у процесі спілкування» [2, с. 39]. Вченими-лінгвістами доведено, що під час вивчення іноземної мови варто зводити до мінімуму використання мови-посередника. У разі, коли рідною мовою студента є, наприклад, хінді, а мовою-посередником – англійська (переважно середній і низький рівень володіння), максимально «одномовна» ситуація на занятті дає можливість студенту спрямувати всі розумові ресурси на засвоєння мови, яка вивчається, не витрачаючи ні сил, ані часу на «потрійний» переклад (українська–англійська–хінді). Для семантизації граматичного матеріалу використовуємо прийоми наочності (предметної, зображальної, моторної), перекладу, тлумачення, контексту [див.: 1].

Задля економії часу в умовах кредитно-модульної системи враховуємо, що́ саме студенти вивчають на заняттях з російської мови відповідно до навчальної програми, та спонукаємо їх до переносу набутих знань, умінь, навичок у нові мовну та мовленнєву ситуації. Наприклад, оскільки курс вивчення російської мови починається зі вступної фонетичної частини, нам достатньо одного заняття на вивчення алфавіту й особливостей української фонетичної системи. Щоправда, за такої ситуації варто прогнозувати небажані взаємовпливи двох мов і попереджувати виникнення пов’язаних з цим помилок у мовленні. Наприклад, звертаємо увагу, що звук [о] в ненаголошеній позиції вимовляємо так само, як і в наголошеній, літера г ніколи не позначає звук [в] тощо.

Для забезпечення якісної організації самостійної роботи студента викладацьким колективом розроблено «Робочий зошит з української мови» (окремо для російськомовних і для англомовних громадян інших країн) з друкованою основою, який можна використовувати для виконання письмових завдань під час занять, для самостійної домашньої роботи студента, для відпрацювання пропущених занять. Наявність такого зошита як додатка до підручника значно полегшує роботу в академічних групах з різним рівнем володіння англійською мовою, дає можливість варіювати форми роботи відповідно до інтелектуального рівня розвитку студентів.

У процесі вивчення української мови повсякчас наголошуємо, що це мова щоденного спілкування, демонструємо комунікативні моделі в різних побутових ситуаціях, зорієнтовуємо студентів на ті конкретні життєві випадки, де володіння українською мовою стане в нагоді: відвідання столиці України, заповнення бланків документів, користування послугами супермаркетів, пошти, інших установ, де українська мова функціонує на належному рівні. Під час добору мовних засобів, які пропонуємо до вивчення, враховуємо комунікативний мінімум, тобто «максимально вичерпний та коректний перелік комунікативних завдань» [5].

Оцінювання знань іноземних студентів в умовах модульно-рейтингової системи навчання підвищує їхню мотивацію і самостійність у вивченні програмного матеріалу. Такий підхід до оцінювання знань студентів передбачає навчально-практичну спрямованість всієї діяльності в аудиторії. Переваги цієї системи полягають в інтенсифікації вивчення української мови [див.: 3]. Одним з найефективніших методів контролю є виконання тестових завдань. Такий контроль сприяє визначенню рівня знань, оцінюванню матеріалу з усіх розділів: фонетики, лексики, морфології, синтаксису.

Отже, викладання української мови як іноземної потребує особливого педагогічного такту, знання психолінгвістичних аспектів оволодіння іноземною мовою, вправності у застосуванні найрізноманітніших методів та прийомів навчання, вміння повертати на користь двомовну ситуацію, в якій відбувається навчання та проживання студентів-іноземців.


Література:

  1. Антонів О. Граматичний матеріал у дистанційному курсі української мови як іноземної // Теорія і практика викладання української мови як іноземної. 2010. Вип. 5. С. 128–136

  2. Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах : Підручник. – Вид. 2-ге, випр. і перероб. / Кол. Авторів під кер. С. Ю. Ніколаєвої. – Київ : Ленвіт, 2002. – 328 с.

  3. Паламар Л. Модульно-рейтингова система оцінювання знань іноземців з української мови // Теорія і практика викладання української мови як іноземної. – 2010. – Вип. 5. – С. 3–9.

  4. палінська о. урок української: принципи оптимізації роботи на занятті з української мови як іноземної // Теорія і практика викладання української мови як іноземної. – 2009. – Вип. 4. – С. 51–58.

  5. Чезганов С. А. Лінгвометодичні основи укладання підручника з української мови як іноземної // http://books.br.com.ua/themes/132/219


Автори:

-Прізвище, ім’я, по батькові – Колтунов Олександр Юлійович

Місце роботи – Одеський національний медичний університет

Посада – завідувач кафедри суспільних наук

Вчений ступінь і наукове звання – кандидат політичних наук, доцент

Дом. адреса – Катерининська, 69, кв. 13, 723-33-55


-Прізвище, ім’я, по батькові – Сікорська Ольга Олександрівна

Місце роботи – Одеський національний медичний університет

Посада – доцент кафедри суспільних наук

Вчений ступінь і наукове звання – кандидат філологічних наук, доцент

Дом. адреса – Варненська,19, корп. 1, кв. 41, 765-64-43


-Прізвище, ім’я, по батькові – Оладько Таїса Василівна

Місце роботи – Одеський національний медичний університет

Посада – викладач кафедри суспільних наук

Дом. адреса – Довженко, 9а, кімн. 925, 098-217-63-10


Схожі:

Олександр Колтунов, Ольга Сікорська, Таїса Оладько iconОлександр Колтунов, Ольга Сікорська, Таїса Оладько
move to 1143-74787
Олександр Колтунов, Ольга Сікорська, Таїса Оладько iconОлександр Колтунов, Ольга Сікорська, Таїса Оладько
Проблема викладання української мови як іноземної в ситуації білінгвізму за кредитно-модульної
Олександр Колтунов, Ольга Сікорська, Таїса Оладько iconНеводнічик Ольга Іванівна Подлеснюк Олександр Владиславович Селезень Дмитро Іванович Тарасюк Анна Сергіївна список вступників, що рекомендуються до зарахування за умовами конкурс

Олександр Колтунов, Ольга Сікорська, Таїса Оладько iconБогів Олександр Ярославович
Богів Олександр Ярославович – кандидат історичних наук, доцент кафедри суспільних дисциплін та української мови ЗакДУ
Олександр Колтунов, Ольга Сікорська, Таїса Оладько iconБогів Олександр Ярославович
Богів Олександр Ярославович – кандидат історичних наук, доцент кафедри суспільних дисциплін та української мови ЗакДУ
Олександр Колтунов, Ольга Сікорська, Таїса Оладько iconСіончук Олександр Володимирович
Сіончук Олександр Володимирович. Народився 27. 06. 1966 р с. Прислуч,Полонського р-н,Хмельницької обл
Олександр Колтунов, Ольга Сікорська, Таїса Оладько iconКорченко Олександр Григорович Національний авіаційній університет, завідуючий кафедрою безпеки інформаційних технологій кандидат технічних наук, доцент Шишкін Олександр Володимирович
Одеський національний політехнічний університет, доцент кафедри системного програмного
Олександр Колтунов, Ольга Сікорська, Таїса Оладько iconДокументи
1. /Товарознавство та експертиза в митн_й справ_/Маг_стри/_саєнко _нна Миколахвна маг..doc
Олександр Колтунов, Ольга Сікорська, Таїса Оладько iconОлександр Петрович Реєнт
Р33 Член-кореспондент нан україни Олександр Петрович Реєнт: Біобібліографічний покажчик / нан україни, Інститут історії України;...
Олександр Колтунов, Ольга Сікорська, Таїса Оладько iconОлександр Петрович Реєнт
Р33 Член-кореспондент нан україни Олександр Петрович Реєнт: Біобібліографічний покажчик / нан україни, Інститут історії України;...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи