“психологія управління І конфліктологія icon

“психологія управління І конфліктологія
Скачати 394.25 Kb.
Назва“психологія управління І конфліктологія
Сторінка1/2
Дата16.11.2012
Розмір394.25 Kb.
ТипДокументи
  1   2

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ПОЛТАВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ЮРІЯ КОНДРАТЮКА

Кафедра ______українознавства та гуманітарної підготовки_________________

назва кафедри

ПОГОДЖЕНО

Декан ____ФМІБ____________

назва факультету

_________________ О.В.Комеліна

підпис прізвище та ініціали

“ ___ ”___________ 201___ р.
Затверджую

Проректор з науково-педагогічної та методичної роботи

___________________ І.О. Іваницька

підпис

“ ___ ”___________ 201___ р
^

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА


дисципліни психологія управління І КОНФЛІКТОЛОГІЯ

назва дисципліни

для студентів денної форми навчання


Найменування галузі знань

Спеціальність

Освітньо-кваліфікаційний рівень

0306 – Менеджмент і адміністрування

8.03060101 – Менеджмент організацій і адміністрування

магістр
Загальний обсяг навчального часу:

годин

кредитів ECTS

змістових модулів

108

3

2
Види занять і підсумкового контролю знань

Розподіл по семестрах (годин)

9 сем.

Всього

Всього

90

90

Аудиторні заняття, у тому числі:

108

108

лекції

40

40

практичні заняття

18

18

семінарські заняттялабораторні роботиСамостійна робота

30

30

Індивідуальна робота, у тому числі:

20

20

курсова робота (проект)РГР (інші види робіт)

20

20

підсумковий контроль знань – диференційований залік

+

+Робоча навчальна програма затверджена на засіданні кафедри українознавства та гуманітарної підготовки,


протокол від „__^ 5_” _вересня_ 2011_ року № 1_


Завідувач кафедри: к.іст.н., доцент_ ____Кочерга Н.К.

вчене звання, підпис, прізвище та ініціали

Укладач: к.п.н., доцент_____ __ Штепа О.Г.

вчене звання, підпис, прізвище та ініціали

Полтава 2011

1. Робоча програма з дисципліни “Психологія управління і конфліктологія” розроблена на основі робочих навчальних планів спеціальностей згідно з типовою програмою.

^ 2 Мета та завдання дисципліни

2. Мета курсу “Психологія управління і конфліктологія” – сформувати у студентів знання про психологічну сутність, закономірності і суспільні функції процесу управління на сучасному етапі розвитку економіки України, вироблення практичних умінь психологічного аналізу управлінських ситуацій, конструктивної поведінки в умовах конфліктної взаємодії.

^ 2.1. Завдання курсу:

  • наближення до розуміння професійної необхідності глибокого вивчення психологічного змісту і структури майбутньої управлінської діяльності, пізнання власних індивідуальних особливостей в контексті компонентів цієї структури;

  • формування вміння адекватно діагностувати і кваліфіковано моделювати управлінські ситуації як компоненти майбутньої професійної діяльності;

  • усвідомлення необхідності проектування і реалізації перспективних програм професійного самовдосконалення як технологічного процесу самоаналізу і саморозвитку;

  • оволодіння психологічним інструментарієм індивідуальної і групової управлінської взаємодії;

  • навчання студентів теорії та практиці вирішення проблемних ситуацій в професійному спілкуванні, міжособистісних і внутрішньоособистісних конфліктів.

Здійснення завдань курсу полягає в формуванні у студентів комплексу базових знань і умінь за такими напрямками:

1. Освітній напрямок – формування цілісного уявлення про основні психологічні закономірності управлінської діяльності та її конструктивних стратегій у відносинах керівника й підлеглих, головні психологічні принципи побудови організацій, їх типологію і параметри, психологічну сутність і особливості управлінської діяльності, психологічні характеристики управлінських функцій, психологічні закономірності прийняття управлінських рішень, зокрема в умовах конфлікту, професійно-психологічні вимоги до особистості керівника.

2. Мотиваційний напрямок – розкриття теоретичних і технологічних можливостей психологічної науки в процесі професійного самотворення особистості майбутнього керівника, актуалізація прагнення до набуття лідерських рис, формування гуманістичної спрямованості, готовності плідно взаємодіяти без руйнівних конфліктів у відносинах..

3. Рефлексивний і соціально-перцептивний напрямок – адекватна оцінка рівня власних управлінських здібностей, цілей, мотивів, життєвих і професійних орієнтирів, стартових особливостей індивідуальної управлінської концепції, аналіз закономірностей конфліктної поведінки.

4. Технологічний напрямок – оволодіння вмінням аналізувати психологічні умови і особливості управлінської діяльності, орієнтуватися у психологічних проблемах процесу управління, налагоджувати психологічно виправдане спілкування в системах управління, психологічно забезпечувати ефективну технологію управління організацією, персоналом, не виключаючи конфліктні (екстремальні) ситуації.

5. Психокорекційний напрямок – підвищення загальної психогігієнічної компетентності студентів, що включає комплекс необхідних знань і умінь по забезпеченню їх психостійкості і саморегуляції, оволодіння навичками саморегуляції в конфлікт.

Форми контролю знань: опитування студентів на семінарських заняттях, письмові контрольні роботи, індивідуальний захист окремих тем, написання рефератів з окремих тем.

Підсумковий контроль – диференційований залік.


^ 3. Структура дисципліни

Номер або шифр модуля (теми)

М О Д У Л І

або теми

(для дисциплін, що складаються з одного змістовного модуля)

^ Обсяги занять в годинах

Лекції

Практичні (семінари)

Індивідуальна роботи

Усього аудиторних

Самостійна робота

Разом

1

1.Предмет та методи психології управління.

2

2

-


4

2

6

2.Психологія особистості керівника.

4

-

2


4

4

10

3. Психологія управлінської діяльності.

4

2

26

2

10

4. Психологія управлінської роботи з колективом.

4

2

2

6

2

10

5.Психологія управлінського спілкування.

4

2

2

6

4

12

26.Конфліктологія як галузь науково-го знання. Історичні аспектии конфліктології.

2

2

2

4

2

8

7. Феномен конфлікту

4

2

2

6

2

10

8. Природа внутрішньоособистісних конфліктів.

4

2

2

6

2

10

9. Міжособистісний конфлікт

4

2

2

6

4

12

10.Проблема вирішення конфліктів.

4

2

2

6

4

12

11.Основи прогнозування та запобігання конфліктів.

4

2

2

6

2

10
^ Усього за семестр

40

18

20

58

30

108
^ Усього по дисципліні

40

18

20

58

30

1084. Зміст програми за темами (лекційний курс)


^ ТЕМА 1. ПРЕДМЕТ ТА МЕТОДИ ПСИХОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ

Психологія управління як наука, що вивчає психологічні закономірності управлінської діяльності. Місце управлінської психології в системі психологічного знання. Структура предмету психології управління: психологічні закономірності власне управлінської діяльності, психологічні закономірності суб’єкта цієї діяльності – керівника, основні особливості психологічної взаємодії керівника з підлеглими, психологічні закономірності керованої підсистеми і її суб’єктів.

Методи і історія розвитку управлінської психології. Класифікація підходів у розвитку теорії управління. Аналіз психологічних умов і особливостей управлінської діяльності як основне завдання психології управління.


^ ТЕМА 2. ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ КЕРІВНИКА

Психологічна характеристика суб’єкта управління. Головні психологічні теорії особистості і практика управління. Фізіологічні і індивідуально-психологічні особливості людини як фактор управлінської практики. Психологічні проблеми і обмеження в керівній діяльності. Стресові фактори в роботі керівника і їх профілактика. Соціальна перцепція і практичне мислення в діяльності керівника.

Склад і структура управлінських здібностей. Стилі управління. Управлінська підсистема як об’єкт діяльності керівника. Психологія індивідуальної праці керівника.

Психологічні методи вивчення діяльності керівника: спостереження, опитування, аналіз продуктів діяльності, експеримент, тестування.


^ ТЕМА 3. ПСИХОЛОГІЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Поняття управлінської діяльності як типу професійної діяльності, специфіка якої визначається необхідністю організації людей для досягнення спільних цілей. Психологічні особливості управлінської діяльності. Функціональна природа діяльності керівника. Структура управлінських функцій: діяльнісно адміністративні; кадрові; виробничо-технологічні; похідні.

Специфіка і етапи вироблення організаційно-управлінських рішень. Індивідуальні і колегіальні управлінські рішення. Система нормативних вимог до управлінських рішень. Психологічний зміст мотиваційної і комунікативної функції управління.

Психологічні основи управління людськими ресурсами. Психологія кадрового відбору і оцінки діяльності персоналу. Психологія підготовки управлінських кадрів.


^ ТЕМА 4. ПСИХОЛОГІЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ РОБОТИ З КОЛЕКТИВОМ

Основні принципи побудови організації: ієрархічний (вертикальний) і координаційний (горизонтальний). Ієрархічний і адхократичний типи організаційних структур, їх сутність і типологія. Види адхократичних структур: проектна організація, матрична, конгломератна і вільна структура. Складність структури і формалізованість як основні параметри організації. Вплив типів і параметрів організацій на структуру і зміст діяльності керівника.

Психологічне поняття групи і колективу. Класифікації груп: за характером контактів; за кількісним показником; за соціалізаторським принципом; за рівнем організації; за значимістю для особистості; за відповідністю соціального статусу. Особливості управління у формальних і неформальних групах та колективі. Типи функціональної організації виробничих груп.

Проблема організаційних конфліктів. Сутність і види конфліктних ситуацій в управлінській діяльності. Причини і динаміка конфліктів у контексті розвитку методів управління. Роль особистості керівника у вирішенні і профілактиці конфліктів в організації. Позиція керівника як причина виникнення психологічного бар’єру. Поняття екстремальної ситуації і емоційна стійкість керівника до дії стрес-факторів. психологічні бар’єри при впровадженні інновацій та їх подолання.


^ ТЕМА 5. ПСИХОЛОГІЯ УПРАВЛІНСЬКОГО СПІЛКУВАННЯ

Основні проблеми психології управлінської взаємодії. Сутність, категорії психологічного впливу. Зміст механізму управлінської взаємодії. Поняття “соціальної дії” Макса Вебера та її типологія. Розвиток концепції соціальної дії в роботах Т. Парсонса. Методи і прийоми психологічного впливу: переконування, навіювання, маніпуляційні тактики. Проблема встановлення психологічного контакту і регулювання стосунків підлеглих.

Поняття психології спілкування і її місце в загальній психологічній концепції управління. Функції спілкування керівника: інформаційно-комунікативна; інтерактивна; перцептивна. Ефект міжособистісного сприйняття. Характер міжособистісних стосунків у групах і їх вплив на ефективність вирішення групових завдань.


^ ТЕМА 6. КОНФЛІКТОЛОГІЯ ЯК ГАЛУЗЬ НАУКОВОГО ЗНАННЯ

Предмет конфліктології. Конфліктологія як наука про зіткнення, проблемне функціонування особи і суспільства. Зв’язок конфліктології з іншими науками : практичною психологією, соціологією, політологією, менеджментом, медициною тощо. Характеристика методів наукових досліджень в конфліктології. Конфлікт як соціальне явище. Інформаційна, гносеологічна, прогностична, виховна, практично-рекомендаційна, ідеологічна суспільні функції конфліктології. Теоретичні і практичні завдання конфліктології.

^

ТЕМА 7. ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ КОНФЛІКТОЛОГІЇ


Історія культури людства як процес виникнення, розвитку і розв’язання миттєво-буденних і глобальних конфліктів. Проблема конфлікту в античній науці ; концепції Арістотеля і Платона. Розв’язання проблеми співвідношення суспільства і особи в працях Томаса Гоббса. Теорії “неврозів цивілізації” З. Фрейда і “війна всіх проти всіх” К. Хорні. Конфлікт як вічна проблема стосунків індивіда і суспільства (К. Левін, К.-Г. Юнг). Проблема конфліктності М. Вебера. Девіантна поведінка як фактор конфліктності в дослідженнях Е. Дюркгейма. Основні концепції сучасної зарубіжної теорії конфліктності (Л. Козер, Т. Парсонс, Е. Уілсон, П. Ван де Берк, К. Лоренц, Р. Фокс, Р. Адрі та ін.). Здобутки вітчизняних дослідників конфлікту (Ф.М. Бородкін, С.М. Антонова-Турченко, В.А. Сисенко, Я.Л. Коломинський).

^

ТЕМА 8. ФЕНОМЕН КОНФЛІКТУ


Конфлікт як зіткнення протилежно спрямованих тенденцій у свідомості індивіда та міжособистісних взаємодіях. Визначення конфлікту Л. Козера. Специфічні особливості конфлікту як явища суспільного життя. Конфлікт як фактор суспільного розвитку. Рушійні сили конфлікту. Поняття конфліктної ситуації як основи конфлікту. Характеристика і види суб’єктів конфлікту. Об’єкт конфлікту і його основні форми. Проблеми мотивації конфлікту. Теорія і технологія діагностики конфліктів. Типологія конфліктів.

^

ТЕМА 9. ПРИРОДА ВНУТРІШНЬООСОБИСТІСНИХ КОНФЛІКТІВ


Соціально-психологічна сутність внутрішньоособистісних конфліктів в дослідженнях вітчизняних та зарубіжних вчених. Сутність підходів В. Вундта, З.Фрейда, К. Роджерса, С.Л. Рубінштейна, О.Р. Лурія щодо внутрішнього конфлікту. Співставлення причин внутрішньоособистісного конфлікту за З. Фрейдом, А. Адлером, К. Хорні, Е. Еріксоном. Внутрішній конфлікт як зіткнення протилежно спрямованих, несумісних тенденцій в свідомості окремої людини. Причини внутрішньоособистісних конфліктів. Індивідуальні особливості людини, що сприяють виникненню внутрішніх конфліктів. Конфлікт як фактор саморозвитку і самоутвердження особистості. Структура внутрішньоособистісного конфлікту й умови його протікання. Типи конфліктної поведінки. Типологія і особливості динаміки внутрішньоособистісних конфліктів. Шляхи вирішення та функції внутрішнього конфлікту.

^

ТЕМА 10. МІЖОСОБИСТІСНИЙ КОНФЛІКТ


Поняття конфліктогенної особистості. Зміст і типологія міжособистісних конфліктів. Конструктивні і стабілізуючі, емоційні і ділові конфлікти. Класифікація причин конфліктів у трудовому колективі. Особливості технології безконфліктного спілкування. Зарубіжний досвід регулювання конфліктів у підприємницькій діяльності. Поради щодо розв’язання міжгрупових конфліктів.

^

ТЕМА 11. ПРОБЛЕМА ВИРІШЕННЯ КОНФЛІКТІВ


Технологія аналізу конфліктного стану. Метод картографування конфлікту за Х. Корнеліус і Ш. Фейр. Схеми аналізу конфлікту за М. М. Рибаковою. Позитивні і негативні наслідки конфліктів. Особливості наслідків стихійного розвитку конфлікту. Регулювання конфліктної ситуації. Суперечка як тип конфліктної ситуації в малій групі та шляхи її вирішення. Типи та особливості учасників суперечки. Структура конфліктної ситуації. Стадії та періоди протікання конфліктної ситуації. Фази розвитку стосунків у конфліктній ситуації. Напрямки поведінки в проблемній ситуації. Стилі розв’язування конфліктних ситуацій. Рекомендації для правильної поведінки в передконфліктній та кризовій ситуації. Проблеми ескалації конфлікту. Культура розв’язання конфлікту. Діагностика конфлікту. Прийоми приглушення конфлікту.

^

ТЕМА 12. ОСНОВИ ПРОГНОЗУВАННЯ ТА ЗАПОБІГАННЯ КОНФЛІКТІВ


Аналіз як метод прогнозування конфліктів. Запобігання конфліктів як соціально-психологічна і політична проблема. Роль керівників в процесі розгортання і запобігання конфліктів. Система порад по запобіганню конфліктів. Психологічна саморегуляція в конфліктній ситуації. “Рекомендації М. Парсона”. Правила попередньої підготовки до ведення діалогу по вирішенню конфліктної ситуації. Засоби подолання психологічних бар’єрів в процесі суперечок. Вимоги до ведення дискусії – суперечки та правила активного слухання. Рекомендації по психопрофілактиці конфліктів.


^ 5. Теми практичних (семінарських) занять

Модуль

^ ТЕМИ ЗАНЯТЬ

Кіль-ть годин

Усього по модулю

1

Психологія управління в системі психологічного знання. Її предмет, завдання і методи дослідження

2

10

Особистість керівника в процесі управління

2

Психологічні особливості і структура управлінської діяльності

2

Колектив як суб’єкт і об’єкт управлінської взаємодії

2

Управлінська комунікація

2

2

Предмет, завдання і методи конфліктології

2

8

Поняття і структура конфлікту

2

Психологічні теорії внутрішньоособистісних та міжособистісних конфліктів

2

Сучасні методи регулювання і попередження конфліктів

2

Усього

18

18
  1   2

Схожі:

“психологія управління І конфліктологія iconМіністерство освіти І науки, молоді І спорту україни харківська національна академія міського господарства г. Г. Фесенко Конспект лекцій з навчальної дисципліни «психологія управління та конфліктологія»
Фесенко Г. Г. Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Психологія управління та конфліктологія» (для студентів 5 курсу денної форми...
“психологія управління І конфліктологія iconНазва модуля: Психологія управління та конфліктологія
Обсяг модуля: загальна кількість годин – 54 (кредитів єктс – 1,5) аудиторних годин – 22 ( лекцій – 12, семінарських – 6, лабораторних...
“психологія управління І конфліктологія iconНазва Модуля: Психологія управління та конфліктологія
Знати соціально-психологічні особливості управління та основні підходи до вивчення конфліктів їх типологію, психологічні основи управлінської...
“психологія управління І конфліктологія iconПрограма фахових вступних випробувань галузь знань 0301 "Психологія" спеціальність підготовки 03010201 «Психологія» окр "Магістр"
Основи психологічного консультування, Політична психологія, Юридична психологія, Психологія управління, Психологія конфлікту, Клінічна...
“психологія управління І конфліктологія iconПрограма фахових вступних випробувань галузь знань 0301 "Психологія" спеціальність підготовки 03010201 «Психологія» окр "Магістр" окр «спеціаліст» − 03010201 Психологія
Основи психологічного консультування, Політична психологія, Юридична психологія, Психологія управління, Психологія конфлікту, Клінічна...
“психологія управління І конфліктологія iconПрограма фахових вступних випробувань галузь знань 0301 соціально-політичні науки спеціальність підготовки 03010201 "Психологія" окр «Спеціаліст»
Основи психологічного консультування, Політична психологія, Юридична психологія, Психологія управління, Психологія конфлікту, Клінічна...
“психологія управління І конфліктологія iconПрограма фахових вступних випробувань 0301 Соціально-політичні науки освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр»
Основи психологічного консультування, Політична психологія, Юридична психологія, Психологія управління, Психологія конфлікту, Клінічна...
“психологія управління І конфліктологія iconПрограма фахових вступних випробувань 0301 Соціально-політичні науки на освітньо-кваліфікаційні рівні «спеціаліст»
Основи психологічного консультування, Політична психологія, Юридична психологія, Психологія управління, Психологія конфлікту, Клінічна...
“психологія управління І конфліктологія iconПсихологія” спеціалізація – „психологія праці та управління”
У підготовці майбутніх психологів велика роль належить виробничій практиці. Дана програма призначена для студентів, які спеціалізуються...
“психологія управління І конфліктологія iconПсихологія” спеціалізація – „психологія праці та управління”
Психологія праці та управління”, та їх керівників. Вона розроблена на основі Методичних рекомендацій по складанню програм практики...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи