Автор науковий керівник icon

Автор науковий керівник
Скачати 57.16 Kb.
НазваАвтор науковий керівник
та наукового керівника
Дата29.07.2012
Розмір57.16 Kb.
ТипКонкурс

З А Я В К А

автора та наукового керівника

конкурсної роботи під шифром “_________________”

АВТОР

НАУКОВИЙ КЕРІВНИК

1. Прізвище _____________________________

1. Прізвище ___________________________

2. Ім’я (повністю)_______________________

2. Ім’я (повністю)_____________________3. По батькові (повністю)__________________

3. По батькові (повністю )________________4. Повна назва вищого навчального закладу, в якому навчається автор (и)

____________________________________________

4. Місце роботи, тел.___________________________________________________________________________

5. Факультет ____________________________

5. Посада _______________________________

6. Курс (рік навчання) ____________________

6. Науковий ступінь _____________________

7. Результати роботи опубліковано

7. Вчене звання _________________________

_________________________________

_______________________________________

(кількість статей/ тез, вихідні дані)


8. Результати роботи впроваджено

8. Домашня адреса, тел., i-mail _____________

_________________________________

_________________________________

(форма впровадження, рік, місце впровадження)
9. Домашня адреса, тел.,
е-mail__________________________________
Науковий керівник ________________

(підпис)

Автор(и) роботи ________________

(підпис)

Рішенням конкурсної комісії ___________________________________________

(назва вищого навчального закладу)

студент/ка ______________________________ рекомендується для участі у ІІ турі
(прізвище, ініціали)

І Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт «Економіка та управління транспортними підприємствами» за напрямом ____________________

Голова конкурсної комісії

вищого навчального закладу ____________ ____________________

М.П. (підпис) (посада, прізвище, ініціали)
“___”____________________20__р.
АНОТАЦІЯ

В анотації наукової роботи під шифром “_________________” зазначаються:

 актуальність, мета, об’єкт та предмет дослідження, завдання наукової роботи, основні результати, використана методика дослідження;

 загальна характеристика наукової роботи (структура, обсяг, кількість сторінок, рисунків, таблиць, використаних наукових джерел тощо).

У кінці анотації подається набір ключових слів (сталих термінологічних словосполучень), що вживаються у науковій роботі та визначають її тематику. Загальна кількість ключових слів повинна становити не менше трьох але не більше десяти. Ключові слова подаються у називному відмінку, друкуються у рядок, через кому. Текст анотації має бути лаконічним та відображати основний зміст роботи.^ Національний авіаційний університет

Інститут економіки та менеджменту

(м. Київ)


запрошує студентів

вітчизняних ВНЗів всіх рівнів акредитації,

прийняти участь у


Всеукраїнському конкурсі

студентських наукових робіт

«Економіка та управління
транспортними підприємствами»^ УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

На виконання Державної цільової програми роботи з обдарованою молоддю на 2007-2010 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів від 08 серпня 2007 року № 1016, та з метою пошуку обдарованої студентської молоді, створення умов для її творчого зростання, активізації науково-дослідної роботи студентів у вищих навчальних закладах Інститут Економіки та менеджменту проводить І Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт «Економіка та управління транспортними підприємствами»

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт «Економіка та управління транспортними підприємствами» буде проводитись за наступними напрямами:

  1. економіка транспорту,

  2. математичне моделювання економічних процесів на транспорті,

  3. фінанси, облік та аудит на транспортних підприємствах,

  4. маркетингові дослідження ринку транспортних послуг,

  5. міжнародні економічні процеси на транспорті,

  6. сучасні проблеми менеджменту,

  7. транспорт та логістика,

  8. транспортні технології.

У Конкурсі можуть брати участь студенти вищих навчальних закладів України ІІІ-ІV рівнів акредитації незалежно від форм власності та підпорядкування, у тому числі іноземні громадяни, які навчаються у вищих навчальних закладах України.

Конкурс проводиться у два тури. Перший тур у ВУЗах, де навчаються студенти (листопад-грудень 2012року), другий – в Інституті економіки та менеджменту Національного авіаційного університету (січень-березень 2012р.). Кінцевий термін подачі конкурсної роботи та супровідних документів на ІІ тур – 01 грудня .2012р.


Контрольні дати конкурсу:

Жовтень-грудень 2011 – проведення І туру конкурсу у ВУЗах-учасниках.

До 01.12.2011 – подання конкурсних робіт на ІІ тур.

До 11.02.2012– І етап ІІ туру (розгляд та рецензування конкурсних робіт, визначення фіналістів).

До 25.02.2012 – розсилка запрошень на ІІ етап ІІ туру.

17.03.2012 – ІІ етап ІІ туру – прилюдний захист конкурсних робіт на конференції.

18.03.2012 – оголошення підсумків конкурсу.


^ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТА ПОДАННЯ КОНКУРСНИХ РОБІТ

На Конкурс подаються самостійно підготовлені наукові роботи студентів 3-6 курсів або студентських колективів (не більше 3 осіб) з актуальних проблем у галузі економічних наук, що є пошуковими за своїм характером, мають наукове й прикладне значення для розвитку транспортних підприємств, впроваджені у виробництво або в навчальний процес. Конкурсна робота подається у супроводі наступних документів:

- анотації наукової роботи,

- заявки за підписом голови конкурсної комісії І туру Конкурсу та завіреної печаткою ВУЗу, де навчаються студенти-учасники.

- рецензії на наукову роботу з вказаними основними результатами. Рецензія надається доктором або кандидатом економічних наук та завіряється печаткою установи, де працює рецензент,

- актів впровадження, копій статей та тез, підтвердження участі в конференція, конкурсах, олімпіадах (за наявності).

Прізвища, ініціали автора (авторів) та наукового керівника, назва вищого навчального закладу в конкурсних роботах, а також в інших документах замінюються відповідним шифром (шифр – п’ять букв латинської абетки та п’ять цифр в довільному порядку), наприклад: FMRVW32145. В окремому запечатаному конверті, що вкладається в загальний конверт формату А4, під тим самим шифром подається заявка на участь у конкурсі .

На Конкурс подаються наукові роботи, оформлені за такими вимогами: текст друкується шрифтом Times New Roman № 14, інтервал 1,5 (до 40 рядків на сторінку). Обсяг зброшурованої конкурсної роботи не повинен перевищувати 30 сторінок з додатками. Наукова робота обов'язково повинна мати назву, зміст, вступ, висновки та список використаної літератури. Представлення макетів і натурних зразків не допускається. Креслення та ілюстрації, що додаються до роботи, повинні бути скомпоновані на листі стандартного розміру.

На Конкурс можуть бути представлені відповідно переоформлені курсові, дипломні роботи освітньо-кваліфікаційних рівнів "бакалавр", "спеціаліст", "магістр", якщо вони містять наукову новизну або передбачається впровадження їх результатів у виробництво чи навчальний процес.

Конкурсні роботи надсилаються в паперовому (з підписами конкурсанта і наукового керівника) та електронному вигляді (на електронну адресу mazur123@bigmir.net).


Наукові роботи фіналістів конкурсу, оформлені у вигляді тезисів, буде опубліковано в збірнику матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів та молодих вчених ”Сучасні підходи до креативного управління економічними процесами”.


Всі конкурсні роботи надсилаються на адресу:

03680, м. Київ, пр. Космонавта Комарова, 1, Національний авіаційний університет, Інститут економіки та менеджменту, Вовк Ользі Миколаївні. (Обов’язково вказати напрям конкурсної роботи на конверті).


За детально інформацією звертайтесь за тел: (044)406-74-98, 097-101-17-67,

е-mail: mazur123@bigmir.net.

Вовк Ольга Миколаївна

Схожі:

Автор науковий керівник iconУдк 336. 71. 078. 3 Автор: Верхогляд Олександр Володимирович, студент денної форми навчання 4 курсу факультету банківських технологій. Науковий керівник
Науковий керівник: Коваленко Вікторія Володимирівна, к е н., доцент кафедри банківської справи
Автор науковий керівник iconАвтор науковий керівник
Місце роботи, тел
Автор науковий керівник iconПм-09-Г1 Науковий керівник
Науковий керівник: О. В. Брюховецька, к психол н., доцентІнституту менеджменту та психології двнз «умо» напн україни
Автор науковий керівник iconПм-09-Г1 Науковий керівник
Науковий керівник: О. В. Брюховецька, к психол н., доцентІнституту менеджменту та психології двнз «умо» напн україни
Автор науковий керівник iconАвтор: Артеменко Олександр Сергійович, студент факультету банківських технологій групи бс-42
Науковий керівник: Лобода Дмитро Леонідович, старший викладач кафедри банківської справи
Автор науковий керівник iconАвтор: Багмет Ксенія Вікторівна, студент факультету банківських технологій групи бс-42
Науковий керівник: Лобода Дмитро Леонідович, старший викладач кафедри банківської справи
Автор науковий керівник iconАвтор: Ребрик Михайло Андрійович, студент 4 курсу факультету банківських технологій групи бс-33
Науковий керівник: Маслак Наталія Григорівна, к е н., доцент кафедри банківської справи уабс нбу
Автор науковий керівник iconАрапетян емма робертівна
Львівського університету імені Івана Франка (науковий керівник – д б н. С. О. Гребінський) та аспірантуру (науковий керівник – д...
Автор науковий керівник iconЛексикографічний аналіз сучасної банківської термінології (№0109U008863) Науковий керівник науково-дослідної роботи
Науковий керівник науково-дослідної роботи: в о зав кафедри іноземних мов Черняк Лариса Іванівна
Автор науковий керівник iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Керівник практики від університету С. Л. Карпець Науковий керівник В. А. Вакалюк
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи