Перелік фахових видань та умови публікації наукових статтей в них icon

Перелік фахових видань та умови публікації наукових статтей в них
Скачати 147.21 Kb.
НазваПерелік фахових видань та умови публікації наукових статтей в них
Дата29.07.2012
Розмір147.21 Kb.
ТипДокументи

Перелік фахових видань та умови публікації наукових статтей в них


Назва журналу

Контакти (ВУЗ, тел., i-mail)

Вимоги

Періодич-ність

Документи

Вісник економіки і транспорту


Українська державна академія залізничного транспорту

7, майдан Фейєрбаха, Харків, 61050, Україна

Тел.: (380-57) 730-10-96, 730-10-97

kafEOiUP@ukr.net


Актуальні проблеми економіки

Секретар журнала

Кривонос Елена

Тел. 288-94-98; Факс 280-80-56

E-mail: lena@nam.kiev.ua


назва статті мовою оригіналу та англійською мовою;

коротка анотація (1–3 речень) мовою оригіналу та англійською мовою, яка повинна починатися з слів “У статті …”;

посилання на власні публікації допускаються тільки у випадку крайньої необхідності;

обсяг статті — 12–24 тис. знаків (як виняток, не більше 40 тис. знаків);

шрифти найпоширенішого типу, текстовий шрифт та шрифт формул повинні бути різними;

обов’язково потрібні посилання на літературу у тексті, а вона сама в кінці статті (не менше 10 джерел) за абеткою;

матеріали мають бути надані роздрукованими на папері та в електронному вигляді;
відомості про автора (авторів) мовою оригіналу та англійською мовою, службова і домашня адреси, службовий та домашній телефони, фото 3х4 та науковий інтерес, ключові слова (мовою оригіналу статті та англ. мовою);

заява з підписами автора(ів) про те, що надіслана стаття не друкувалася і не подана до будь-яких інших видань;

рекомендація вченої ради організації, де працює (навчається) автор статті або наукового керівника чи доктора наук.

Економіка та держава

Адреса редакції: 04112 м. Київ, вул. Дорогожицька, 18, к. 29,

Поштова адреса: 04112, м. Київ, а/с 61

Телефон: (044) 223-26-28, (044) 458-10-73

Факс: (044) (044) 458-10-73

E-mail:

economy_2008@ukr.net

Розділи статты повинні бути виділені;

— обов’язковий список використаних джерел у кінці статті;

— обсяг статті — 12-25 тис. знаків (як виняток, не більше 40 тис. знаків);

— шрифти найпоширенішого типу, текстовий шрифт та шрифт формул повиннні бути різними;

—Посилання на ілюстраціїї в тексті статті обов’язкові. До графіків та діаграм мають бути подані таблиці, на основі яких вони збудовані;

— разом із друкованою статтею треба подати її електронний варіант. Схеми, рисунки та фотографії слід записувати окремими графічними файлами форматів TIF, BMP, JPG, в імені яких зазначається номер ілюстрації у статті, наприклад pict 4.tif.
— відомості про автора (авторів);

— УДК;

— назва статті мовою оригіналу та англійською мовою;

— коротка анотація (2-4 речення) мовою оригіналу та англійською мовою;


Вісник НУВГП

Національний університет водного господарства та природокористування,

м. Рівне 33000, м. Рівне, вул. Соборна,11, НУВГП, редколегії збірника “Вісник НУВГП”. Тел. для довідок – 22-24-31, Шалупіна Тетяна Георгіївна. Електронна адреса: T.G.Shalupina@nuwm.rv.ua


В збірник приймаються статті обсягом 6-8 повних сторінок разом з рисунками, таблицями та списком літератури

Поля: верхнє, ліве, праве – 1.5 см, нижнє – 1.7 см.

Пропонуються такі розміри шрифтів:

 • “Times New Roman”.

 • для УДК - 10 кегель, великі літери, жирний;

 • для заголовку доповіді – 10 кегель, великі літери, жирний;

 • для прізвищ авторів – 10 кегель, жирний;

 • для назви організації і міста – 10 кегель, нормальний;

 • для анотації (3-4 рядки через 1 інтервал) – 10 кегель, жирний;

 • для заголовків розділів в тексті – 10 кегель, жирний;

 • для основного тексту – 10 кегель, нормальний;

- для переліку джерел (через 1 інтервал , слово “Перелік “ не друкувати) – 9 кегель, нормальний.

Текст друкується через 1 інтервал і вирівнюється на ширину аркуша.

Абзацний відступ від основного тексту – 0,5 см.

УДК, прізвище (а) автора (ів), назва статті, рядки тексту анотації, вирівнюються по лівому краю сторінки.

Додатково подаються окремими файлами рисунки..

Між рядком з вказаним індексом УДК і рядком з прізвищем автора(ів), рядком з прізвищем автора (ів) та назвою, назвою та анотацією, анотацією та текстом, текстом та переліком джерел – віддаль повинна бути в 1,5 інтервали.

Анотація друкується на мові статті та на англійській мові.

видається щоквартально.

Матеріали на черговий збірник подаються до 25 березня, 25 червня, 25 вересня. та до 25 грудня.


Для сторонніх осіб – авторська довідка.

УДК

Анотація

Відомості про автора

Вісник Вінницького політехнічного інституту

Вінницький політехнічний інститут

тел. 59-83-83 (к. 114 ГНК) E-mail: visvpi@vstu.vinnica.ua


Обсяг статті : оглядово-узагальнювального характеру — до 16 сторінок А4; проблемного характеру — до 11 сторінок А4; про розв'язання конкретної наукової задачі — до 7 сторінок А4; короткого повідомлення про досягнутий результат — до 3 сторінок А4.

текст статті, викладений українською мовою друкується на одній стороні аркушів формату А4 (поля: 3 см зліва, 1,5 см справа, по 2 см зверху і знизу) через півтора інтервали між рядками.

Використовувати шрифт Peterburg або Times New Roman Cyr, 14 пт.

Всі сторінки рукопису мають бути пронумеровані.

У верхньому лівому кутку рукопису потрібно вказати індекс УДК. З наступного рядка друкуються ініціали та прізвище авторів, вчений ступінь, звання (відцентрувати). З нового рядка — назва статті (великими напівжирними літерами, відцентрувати). Далі подається анотація статті українською мовою(з окремого рядка). Анотація — це реферат без бібліографічного опису (шапки реферату). З нового рядка — вступ. Далі — основний текст статті.

Реферат має бути викладений трьома мовами — українською, російською та англійською.

Реферат починається з індексу УДК. З нового рядка вказується назва статті, через знак "/" — ініціали та прізвища авторів (без центрування та виділення жирним шрифтом), через знак "//" — кількість рисунків, таблиць, літературних джерел. Далі, з абзацу — текст реферату (анотація). В кінці — під назвою "Ключові слова:" наводиться перелік ключових слів (трьома мовами). Обсяг реферату — не більше 1/3 сторінки формату А4.
роздруковані два примірники рукопису статті;

електронну версію рукопису статті та її реферату (на дискеті або СD);

Реферат, що містить стисло і точно сформульовану задачу статті та основні результати.

Подання електронної версії реферату (трьома мовами) з ключовими словами (одним файлом) на дискеті є обов'язковим.

Експертний висновок (для громадян України ).

Витяг з протоколу засідання кафедри, лабораторії, відділу тощо з короткою характеристикою статті і рекомендацією наукового семінару підрозділу (1 примірник).

Вестник

Донецкого университета

83055 м. Донецьк-55, вул. Університетська, 24.

Контактні: тел. , (062) 302-92-51 (062) тел/факс 305-16-51, 335-50-21. E-mail: stupin@dongu.donetsk.ua

Обсяг рукопису не повинен перевищувати 8 сторінок, включаючи малюнки, таблиці, список літератури.

Основний текст статті - шрифт Times New Roman Cyr, розмір 10 пт., з вирівнюванням по ширині; резюме, список літератури, таблиці, підрисуночні підписи - шрифт Times New Roman Cyr, розмір 9; формули, їх компоненти і усі змінні в тексті та окремо в рядках набираються лише за допомогою редактора формул Microsoft Equation 3.0 - текст та змінна курсивом, матриця - вектор - полужирним курсивом, розмір: 11 пт., 9 пт., 8 пт., 18 пт., 12 пт.(звичайний, крупний індекс, дрібний індекс, крупний символ, дрібний символ – відповідно);

поля дзеркальні: верхнє - 20 мм, нижнє - 25 мм, зсередини - 30 мм, зовні - 20 мм. Міжрядковий інтервал - одинарний. Абзацний відступ - 1 см. Відстань від краю до верхнього колонтитулу - 2 см., до нижнього - 1,5 см
Подається в 2 примірниках (українською, російською або англійською мовами), стаття супроводжується заявою, відомостями про авторів (ПІБ, місце роботи, посада, поштова адреса, телефон, E-mail), «внутрішньою» рецензією (по можливості), експертним висновком (для тих, хто не є співробітником університету обов’язково)

Вісник Львівської державної фінансової академії: збірник наукових статей. Економічні науки

Львівська державна фінансова академія

(032) 275-16-25

e-mail: aljoshyna@ukr.net

Науково-дослідний сектор

(032) 240-34-96


обсягом 6-8 сторінок

шрифтом Times New Roman (кегль 12) на аркуші формату А-4 з міжрядковим інтервалом 1,5. Поля – 20 мм з усіх сторін, сторінки не нумеруються.

Оформлення статті здійснюється наступним чином: прізвище та ініціали авторів (вирівнювання по правому краю, напівжирний курсив); УДК (вирівнювання по лівому краю, напівжирний курсив); назвастатті (вирівнювання по правому краю, всі літери великі, курсив); анотація статті (українською та англійською мовами обсягом до 500 знаків, курсив); текстова частина; література.
анотація статті

дані про авторів (прізвище, ім'я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання, місце роботи, посада, адреси для листування, номери телефонів)

Вiсник Хмельницького національного університету

Хмельницький національний університет

р/р Хмельницького регіонального відділення

Української технологічної академії

№ 26005301154 в "ВАТ Держощадбанк України" м. Хмельницький,

МФО 315784, ЗКПО 22772370

мінімальна кількість сторінок у рокопису має становити не менше 4, не перевищувати 12 сторінок, включаючи рисунки та таблиці;

кількість співавторів - не більше трьох.

- поля: слева – 2,5 см; справа – 1,5 см; сверху – 2,5 см; снизу – 2,5 см; переплет – 0 см;

- інтервал меж рядками – 1,3 (має бути обраний пункт “множитель”);

- інтервал між абзацами “перед”, “после” – 0 пт;

- відступи “слева”, “справа” – 0 пт;

- відступ першої строчки – 1,27 см (допускається “1,25 см” для редактора Word версій XP / 2003 / 2007);

- рисунки, створені у вбудованому у редакторі Word редакторі рисунків, слід подавати як згруповані об’єкти. Положення об’єкту – “в тексте”;
- експертним висновком, написаною рецензентом;

внутрішньою рецензією, підписаною співробітником ВУЗу – доктором наук, де працює автор;

- заявою авторів про друкування статті відповідно до форми;

- відомостями про автора (авторів), з яким надалі редколегія буде підтримувати стосунки щодо публікації рукопису.

Держава та регіони

69002, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 70-Б, ГУ “ЗІДМУ”, редакція журналу “Держава та регіони”

українська мова, обсяг – 0,5–1 авт. арк.

УДК;

- Анотація українською та англійською мовами (до 100 слів);

- Ключові слова українською та англійською мовами (3–10 слів);

Поля з усіх боків – 20 мм. Шрифт – Times New Roman 14 з інтервалом 1,5
завірена рецензія доктора наук відповідного профілю,

довідка про автора,

копія документа про сплату

^ ВІСНИК ДІТБ

Туріянська М.М., вул. Університетська, 94, м. Донецьк, 83114, Україна.

E–mail: ditb@ditb.donbass.com – для М.М. Туріянської.

Контактний телефон: (062) 381–99–63. Факс (062) 311–25–04

Обсяг статті – 7–10 сторінок формату А4. Статті публікуються на мові оригіналу (українська, російська, англійська)

шрифт Times New Roman, 14 pt, інтервал –1,5, береги – верхній, нижній – 20 мм, лівий – 30 мм, правий – 10 мм.

Статті можуть бути надіслані до 20 грудня

анотацію та ключові слова (українською, російською та англійською мовами) і на окремому аркуші відомості про авторів

Статті подаються у 2–х примірниках на паперовому носії та в електронному вигляді

Конкуренцiя. Вiсник Антимонопольного комiтету України

03035, МСП-860

Київ, вул. Урицького, 45

Антимонопольний комітет України

Тел. (044) 251 6245

E-mail: afanasienko@amcu.gov.ua

Обсяг статтi: 6-8 аркушiв формату А4

Текст статтi необхiдно друкувати з одного боку стандартного аркуша (формату А4) через 1,5 iнтервалу шрифтом Times New Roman 14 pt. Формат тексту – 170х252 мм (60-62 знаки в рядку, 29 рядкiв на сторiнцi). Поля: верхнє – 25 мм, нижнє – 20 мм, праве – 20 мм, лiве – 30 мм. Статтю надсилати у двох примiрниках.

кольорове фото (мінімальний розмір - 9х13)

направлення установи, в якiй вона виконана, i висновком експертної комiсiї.

Стаття має бути завiзована науковим керiвником.

Вісник Національного авіаційного університету. Науковий журнал (фахове видання в галузі технічних і хімічних наук)

НАУ, м. Київ, пр. Космонавта Комарова, 1, корп.7, к. 320;

тел.: 406-76-86.

Статтю подають у редакцію в 2 примірниках, надрукованих через 1 міжрядковий інтервал у 2 стовпчика (8,25 см кожний) на білому папері формату А4. Кожна сторінка повинна бути підписана всіма авторами.

шрифтом Times New Roman (кегль 11)

назва статті (по центру, великі літери, на-півжирний, відступ зверху – 6 пт)

місце роботи, електронна адреса (кегль 10 по центру, відступ зверху – 6 пт);

анотація українською мовою (курсив, кегль 10, відступ зверху і знизу – 6 пт, зліва і справа 0,5 см);

текст статті з заголовками, списком літе-ратури (у 2 стовпчика, кегль 10);

ініціали, прізвище, назва статті, анотація російською мовою (кегль 10, по ширині сторінки 17 см, відступ зверху і знизу 6 пт);

ініціали, прізвище, назва статті, анотація англійською мовою (кегль 10, по ширині сторінки 17 см).

Обсяг статті з рисунками, таблицями, списком літератури, анотаціями – до 6 повних сторінок.

Відстань між стовпчиками – 0,5 см (текст – 17´24 см, ліве поле – 2 см, праве – 2 см, верхнє – 2,5 см, нижнє – 2,5 см).

Відступ заголовків (напівжирний шрифт), таблиць, рисунків від тексту зверху – 3 пт, знизу – 3 пт.

Максимальна ширина формул – 8 см.

4 рази на рік

1) експертним висновком, завіреним печаткою;

2) рецензією з зазначенням наукового ступеня рецензента, вченого звання, посади, місця роботи, завіреною печаткою;

3) індексом УДК, підтвердженим підписом бібліографа -класифікатора зі штампом НТБ;

4) відомостями про авторів українською, російською й англійською мовами(окремий файл і надрукована сторінка;

5) списком умовних скорочень і позначень;

6) диск з текстом статті та відомостями про авторів.

Нові технології

КУЕІТУ, відділ НДР, вул. Пролетарська, 24/37, м. Кременчук, Полтавська обл., 39600, Україна.
Контактні телефони: (05366) 3-11-44, 3-30-38 (дод. 310); e-mail: vndr@ient.net , http://n-tech.kueitu.com/trebovanya.htmlстатті подаються українською, росйською або англійською мовами і друкуються мовою оригіналу. Після текстів статей англійською мовою обов'язково подається розширена анотація українською мовою (до 1200 знаків).
обсяг статті — 10000-12000 знаків. Статті більшого розміру можуть друкуватися з продовженням.

Текст повинен бути надрукований з одного боку аркуша через 1,5 інтервалу, кеглем 14 пт; поля повинні бути не менше 20 мм; один надрукований рядок оригіналу повинен містити 60±2 знаки з урахуванням проміжків між словами (один проміжок вважається одним знаком).

Обов’язкові елементи статті:

 • індекс УДК;

 • заголовок;

 • прізвища авторів;

 • анотація – мовою статті;

 • ключові слова – мовою статті (слова з тексту статті, які з точки зору інформаційного пошуку несуть смислове навантаження. Ключові слова подаються у називному відмінку, загальна їх кількість — не менше трьох і не більше десяти);

 • основний текст статті;

 • список використаної літератури.
рецензія за підписом доктора наук з іншої організації (якщо серед авторів відсутній доктор наук);

експертний висновок про можливість публікації матеріалів у пресі та інших засобах масової інформації;

відомості про авторів (авторська довідка), реферати українською, російською і англійською мовами рекомендований середній обсяг — 500 друкованих знаків);

копія квитанції про оплату.


Вісник Сумського державного університету

Україна, 40007, м.Суми, вул.Римського-Корсакова, 2, Сумський державний університет, редакція журналу "Вісник СумДУ". Тел. (8-0542) 64-06-57, Сумський державний унiверситетмови :українська, російська та англійська, обсягом:

оглядово-узагальнюючого характеру - 12 сторінок;

проблемного характеру - 10 сторінок;

про розв'язання конкретної наукової задачі - 5 сторінок;

короткого повідомлення про досягнутий результат - 3 сторінки.

Стаття починається з УДК (індекс за Універсальною десятковою класифікацією), потім заголовок, рядком нижче - ініціали, прізвище та вчене звання автора (авторів), місце роботи.

Текст статті повинен бути підготовленим у текстовому редакторі Word на аркушах формату А4. Поля: верхнє - 25 мм, нижнє - 52 мм, ліве і праве - по 40 мм, інтервал - одинарний, перший рядок абзацу - відступ 5 мм. Слова друкуються без переносів. Шрифт - School Book. Всі нетекстові об'єкти створюються вбудованими засобами Word. Формули - за допомогою редактора Equation.^ НАУКА Й ЕКОНОМІКА

29008, Україна, м. Хмельницький, вул. Кам’янецька, 159/2

тел./факс 8(0382) 67-01-43, тел. 8(0382) 67-01-33

електронна адреса: naukaiekonomica@kheu.km.ua


Стаття українською (або російською) мовою (обсягом до 20 сторінок тексту, роздрукованого на папері формату А4 через 1,5 інтервалу, кеглем 14, шрифтом Times New Roman; поля справа, знизу та вгорі 15 мм, зліва — 25 мм).

Для електронного варіанту статті наступні вимоги: абзац 10 мм, одинарний міжрядковий інтервал, шрифт — Times New Roman 12.

Структура статті: рядок 1 — УДК, вирівнювання по лівому краю; рядок 2 — ініціали та прізвище кожного з авторів статті (кожен співавтор з нового рядка), вирівнювання по лівому краю; рядок 3 — пустий; рядок 4 — назва статті (вирівнювання по центру, напівжирний шрифт); рядок 5 — пустий; рядок 6 — анотація статті мовою, якою вона виконана (напівжирний курсив), рядок 7 — анотація статті англійською мовою (напівжирний курсив), якщо вона не є мовою статті (якщо стаття написана англійською мовою, то перша анотація має бути на англійській мові, а друга — на українській або російській); рядок 8 — пустий; рядок 9 — починається текст статті. Назви таблиць та рисунків потрібно виділяти напівжирним шрифтом.

чотири рази на рік

Відомості про автора (прізвище, ім’я, по батькові; науковий ступінь і вчене звання, посада, місце роботи, адреса і телефон та ін. (див. додаток 1).


Схожі:

Перелік фахових видань та умови публікації наукових статтей в них iconПерелік фахових видань та умови публікації наукових статтей в них
move to 1155-15974
Перелік фахових видань та умови публікації наукових статтей в них iconСекція – Енергетика та енергозбереження
України, 2 публікації у наукових виданнях, які не включені до переліку наукових фахових видань України: 4 публікації у міжнародних...
Перелік фахових видань та умови публікації наукових статтей в них iconПерелік наукових фахових видань україни, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора І кандидата наук
move to 2022-4345
Перелік фахових видань та умови публікації наукових статтей в них iconПерелік наукових фахових видань україни, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора І кандидата наук
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут мон україни
Перелік фахових видань та умови публікації наукових статтей в них iconАлфавітний перелік наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук
Авіаційно-космічна техніка І технологія (Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського "хаі" мон україни)
Перелік фахових видань та умови публікації наукових статтей в них iconПерелік електронних наукових фахових видань України
Вісник кредитно-економічного факультету Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана
Перелік фахових видань та умови публікації наукових статтей в них iconПерелік електронних наукових фахових видань України
Анали Мечниковського Інституту (Інститут мікробіології та імунології ім. І.І. Мечникова амн україни) з медичних наук, 19. 01. 06
Перелік фахових видань та умови публікації наукових статтей в них iconПерелік наукових фахових видань України (станом на 25. 01. 2013 р.) (витяг)
Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю рнбо україни
Перелік фахових видань та умови публікації наукових статтей в них iconПерелік наукових медичних фахових видань україни
Львівський медичний часопис (Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького)
Перелік фахових видань та умови публікації наукових статтей в них iconПерелік електронних наукових фахових видань України
Вісник Національного університету кораблебудування, засновником якого є Національний університет кораблебудування імені адмірала...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи