Міністерство освіти І науки України icon

Міністерство освіти І науки України
Скачати 141.69 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки України
Дата29.07.2012
Розмір141.69 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти І науки України


Національний авіаційний університет

Інститут економіки та менеджменту


Індекс: Н-7-7.050208-
“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Проректор університету

з навчальної роботи

________________М.С. Кулик

“___”________________2006р.Навчальна програма


з навчальної дисципліни


Інформаційні системи і технології в логістиці”


Спеціальність 6.050200 “Логістика”


Всього годин - 81

в тому числі аудиторних - 17

Залік диф. - 9 семестр


Київ - 2005


Навчальна програма дисципліни “Інформаційні системи і технології в логістиці” складена на основі навчального плану спеціальності №НБ-7-208/01 6.050200 “Логістика”.


Навчальну програму склали:


Доцент кафедри логістики

к.е.н., доцент О. Косарев


Навчальна програма обговорена та схвалена на засіданні випускової кафедри Логістики спеціальності 7.050208 “Логістика” (протокол № від 03.04.2006р.)


Завідувач кафедри М. Григорак


Навчальна програма обговорена та схвалена на засіданні науково-методично-редакційної комісії факультету менеджменту та логістики інституту економіки та менеджменту, протокол №_____ від “_____”____________2006р.
^

Голова НМРР О.Бондаренко
“ЗГОДЕН”

Декан ФМЛ


_____________С.Ю. Лукін

“___”________2006р.


“ЗГОДЕН”

Директор ІЕМ


_____________І.В. Щелкунов

“___”________2006р.


^ 1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


Програма вивчення нормативної дисципліни " Інформаційні системи і технології в логістиці” складена у відповідності до місця та значення дисципліни за структурно-логічною схемою, передбаченою освітньо-професійною програмою бакалавра з напряму підготовки 0502 “Менеджмент” спеціальності «Логістика» і охоплює всі змістовні модулі, визначені анотацією для мінімальної кількості годин, передбачених стандартом.

Предметом вивчення дисципліни “Інформаційні системи і технології в логістиці” є процеси інформаційного та технологістичного забеспечення взаємодії субїектів господарської діяльності, обслуговування споживача, стратегії побудування інформаційних систем для логістичного обслуговування мережи поставок.

^ Мета викладання курсу “Інформаційні системи і технології в логістиці” полягає у формування знань

 • о состоянии и тенденциях развития экономических информационных систем;

 • о новой информационной технологии решения логистических задач управления,

- о навыках разработки и использования интеллектуальных информационных систем в различных прикладных областях (основные сферы производственного цикла, финансово-экономические информационные системы, логістика) і навичок студентів в організації та технології інформаційного та технологістичного забеспечення електронної взаємодії суб’ектів господарської діяльності, використання новітніх інформаційних систем та технологій, а також супутниковіх сетей связи и Інтернет для розробки оптимальних та ефективних стратегій обслуговування клієнтів компанії в умовах швидко змінного ринкового середовища.

Основними завданнями, що мають бути вирішені у процесі викладання дисципліни, є:

 • механізм та модели використання інформаційного та технологічного забеспечення електронної взаємодії субїектів господарської діяльності,

 • використання новітніх інформаційних систем та технологій, а також спутниковіх сетей связи и Інтернет для планування і відстежування процесів обслуговування споживачів;

 • розробка інформаційної системі і технології для взаимодії з клієнтами компанії;

В результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні знати:

 • основні визначення та терміни навчальної дисципліни;

- знать основные методы разработки интеллектуальных информационных

систем и специфику актуальной проблемной области -логистики;

 • методи і модели використання інформаційних систем і технологій для обслуговування споживачів.

В результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні вміти:

 • використовувати інформаційні системи і технології до планування і відстеження процесів обслуговування споживачів;

 • планувати та контролювати процеси обслуговування споживача с використанием інформаційних систем і технологій;

 • владеть навыками работы с основными интеллектуальными информационными системами;^ 2. Задачи курса

В результате изучения учебного курса, практических занятий и выполнения курсовой работы студент должен:

- иметь представление об интеллектуальных технологиях и наиболее

перспективных прикладных сферах их применения;

- знать основные методы разработки интеллектуальных информационных

систем и специфику актуальных проблемных областей;

- уметь работать с различными моделями представления знаний и обосновывать

выбор той или иной модели в зависимости от характера предметной области и

специфики решаемых задач, компоновать структуру интеллектуальной

прикладной системы;

- владеть навыками работы с основными инструментальными средствами

проектирования интеллектуальных систем;

- иметь опыт проектирования и разработки демонстрационного прототипа

интеллектуальной системы для конкретной предметной области.

На современном этапе развития информационных технологий и информатизации в сфере бизнеса важными проблемами являются:

 • разработка адекватных моделей проблемных сред для систем поддержки решений в различных областях предпринимательства;

 • моделирование и знаний, эвристик и представлений менеджера или эксперта в сфере своей деятельности, с целью разработки высокоэффективных систем поддержки этих решений;

 • применение идей, средств и методов новой информационной технологии для интеллектуализации информационных систем в различных областях экономики и бизнеса, а также повышения эффективности решения задач управления.^ 2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Тема 1. Логістичне обслуговування в системі обслуговування споживача

Поняття обслуговування споживача. Обслуговування споживача як вид діяльності. Обслуговування споживача як критерій якості роботи. Обслуговування споживача як філософія управління та місія підприємства. Зростання важливості обслуговування споживача. Роль і місце логістичного обслуговування в системі обслуговування споживача.


Тема 2. Сутність логістичного обслуговування споживача

Окреслення цілей логістичного обслуговування. Компоненти логістичного обслуговування: час поставки, доступність товару, гнучкість, частота, комплектність та відповідність поставок, повернення товару, гарантії та процедури розгляду скарг тощо. Елементи та критерії логістичного обслуговування споживача. Зміна споживчих пріоритетів в логістичному обслуговуванні.


Тема 3. Процес логістичного обслуговування споживача

Основні етапи процесу логістичного обслуговування: інформування потенційних споживачів, отримання та опрацювання замовлення, поставка товару, розгляд скарг та вимог, відповіді на рекламації, утилізація. Допродажне логістичне обслуговування. Логістичне обслуговування під час трансакції. Післяпродажне логістичне обслуговування.


Тема 4. Логістичне обслуговування і утримання споживача

Формування партнерських стосунків "постачальник - споживач". Партнерський маркетинг і логістичне обслуговування. "Лояльний клієнт" і вигоди від його утримання. Визначення пріоритетів в обслуговуванні споживача. Базовий рівень обслуговування та показники його оцінки. Диверсифікація логістичних послуг. Сегментування споживачів та розробка пакетів логістичних послуг для різних сегментів. Вплив дефіциту запасів на задоволеність клієнтів обслуговуванням. Елементи і значення реверсивної логістики в обслуговуванні споживачів.


Тема 5. Вибір рівня логістичного обслуговування споживача

Витрати на логістичне обслуговування споживача та їх ефективність. Кількісна оцінка рівня логістичного обслуговування. Моделювання процесу вибору оптимального рівня логістичного обслуговування споживача.


Тема 6. Стандарти логістичного обслуговування та якість послуг

Поняття та мета розробки "стандартів обслуговування". Якість послуг, очікування споживачів та їх задоволення. Критерії якості роботи і способи мотивації працівників, що надають логістичні послуги. Контроль рівня задоволеності споживача та дотримання “стандартів обслуговування”. Концепція бенчмаркінга у логістичному обслуговуванні.


Тема 7. Концепції логістичного обслуговування споживача

Концепція “циклу замовлень” в управлінні обслуговуванням споживача. Замовлення як джерело інформації. Логістичний цикл замовлень. Форми опрацювання замовлень. Інформаційна логістична система (ІЛС) в обслуговуванні замовлень. Інтеграція ІЛС постачальника і замовника за допомогою EDI.

Концепція "ефективного обслуговування споживача” (ЕОС): характеристика, основні елементи, управління попитом і пропозицією. Концепція “швидкого реагування” на замовлення (QR). Управління взаємовідносинами зі споживачами (CRM).


Тема 8. Стратегії логістичного обслуговування споживача

Поняття стратегії обслуговування споживача. Конфронтаційні стратегії обслуговування клієнта. Стратегії уникнення та ігнорування конкуренції в обслуговуванні споживача. Стратегії обслуговування на різних рівнях логістичної інтеграції. Методика розробки стратегії обслуговування споживача в логістичних системах: аудит обслуговування, визначення цілей і стандартів сервісу, інституціоналізація системи управління, контролю і аудиту. Роль мерчандайзингу у логістичному обслуговуванні.


Тема 1. Информационные системы при интегрированном

автоматизированном управлении экономическими

объектам

Классификация информационных систем. Области применения информационных систем в экономике. Интегрированное автоматизированное производство, планирование и управление. Интегрированные экономические информационные системы.

Тема 2. Тенденции развития информационных систем поддержки решений

Направления развития информационных технологий и систем.

Моделирование и анализ ситуаций. Процесс подготовки и принятия решений. Новая технология решения задач управления в экономике. Интеллектуальные технологии.


Тема 3. Интеллектуальные технологии на основе инженерии знаний и

искусственного интеллекта

Организация работы с данными и знаниями. Инженерия знаний. Развитие исследований в области искусственного интеллекта. Теория и практика искусственного интеллекта. Интеллектуальные информационные системы поддержки решений.


Тема 4. Экспертные системы - системы, базирующиеся на знаниях

Экспертные системы (ЭС) - основная разновидность ИИС.

Функциональные возможности и характеристика ЭС. Области применения экспертных систем. Статические и динамические экспертные системы.


Тема 5. Представление знаний в интеллектуальных системах

Проблема представления и моделирования знаний; отличие знаний от данных; типы знаний; декларативные и процедурные модели представления знаний; основные модели представления знаний.

Фреймовый подход, слоты, присоединенные процедуры. Семантические сети, отношения и объекты, вывод в семантической сети. Продукционные модели, компоненты продукционных систем.

Логические модели представления знаний. Исчисление предикатов. Нечеткие множества. Представление и формализация нечетких знаний; нечеткие отношения.

Нейронные сети. Нейрон как простой вычислительный элемент; персептрон; многослойные нейронные сети; ускоренное обучение в многослойных нейронных сетях; сеть Хопфилда; самоорганизующиеся нейронные сети.


Тема 6. Обработка знаний и вывод решений в интеллектуальных

системах

Общие методы поиска решений в пространстве состояний в продукционных системах. Выводы на фреймах и в семантических сетях. Дедуктивные методы поиска решений. Поиск решений в условиях неопределенности. Вероятностная байесовская логика. Нечеткая логика и приближенные рассуждения. Вывод на нейронных сетях.


Тема 7. Работа инженера знаний при разработке

интеллектуальных систем

Этапы проектирования интеллектуальных систем. Анализ специфики предметной области и методы приобретения знаний. Выявление, анализ и обработка источников знаний. Работа с экспертами. Проблема извлечения знаний. Автоматизация извлечения знаний и формирования модели.


Тема 8. Архитектура интеллектуальных информационных

систем.

Структура системы. Проектирование базы знаний. Разработка механизма вывода решений. Объяснение и обоснование решений. Прогнозирование. Интеллектуальный интерфейс.


Тема 9. Инструментальные средства проектирования

интеллектуальных систем.

Анализ и обзор традиционных языков программирования и представления знаний: язык Лисп; фрейм-ориентированный язык FRL; язык логического программирования Пролог; продукционный язык OPS.

Современные программные средства построения интеллектуальных систем. Объектно-ориентированный язык Visual Basic. Язык логического программирования Visual Prolog. Интегрированная инструментальная среда GURU. Интегрированная инструментальная среда G2 для создания интеллектуальных систем реального времени.


Тема 10. Интеллектуальная система планирования производства.

Производственная программа предприятия и календарное планирование. Задачи внутрифирменного планирования. Характеристика основных функциональных модулей. Использование имитационного моделирования в интеллектуальной системе для реализации расчетных функций и функций прогнозирования реализуемости планов. Учет неопределенности в системе.


Тема 11. Динамическая интеллектуальная система оперативно-

диспетчерского управления предприятием.

Оперативно-диспетчерское управление предприятием. Специфика решаемых задач и реализуемых функций. Работа в реальном масштабе времени. Фреймово-продукционная модель представления знаний в системе. Имитационное моделирование на базе нечеткой сети Петри для реализации функций прогнозирования. Управление в реальном времени и оперативное прогнозирование.


Тема 12. Информационно-аналитические системы управления

маркетингом.

Процесс управления маркетингом. Информационно-аналитические системы поддержки маркетинговых решений. CRM-технологии и интеллектуальный анализ данных в управлении маркетингом. Интернет-маркетинг и электронная коммерция.


Тема 13. Разработка интеллектуальной системы поддержки

банковских решений

Анализ проблемной области. Архитектура системы и характеристика функциональных блоков. Основы банковского кредитования и методы определения кредитоспособности заемщика. Кредитный рейтинг. Моделирование бизнес-процессов в системе. Подсистема оценки кредитоспособности заемщика. Анализ залоговых средств недвижимости и ценных бумаг. Формализация знаний и эвристик; построение базы знаний.


Тема 14. Экспертная система риск-менеджмента.

Цели, функции и структура системы. Информационная структура системы. Подсистема формирования портфеля ценных бумаг. Подсистема технического анализа рыночной информации и мониторинга портфеля. Разработка базы знаний фундаментального анализа. Система риск-менеджмента при управлении инвестиционным портфелем. Оценка рисков на основе фундаментального эвристического анализа. Интеллектуальный мониторинг рынка. Учет неопределенности и прогнозирование тенденций.


3. Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для

самостоятельной работы

1. Анализ современных коммерческих экспертных систем.

2. Сопоставительный анализ инструментальных средств систем

искусственного интеллекта с типами проблемных сред.

3. Теория нечетких множеств как инструмент моделирования знаний.

4. Использование байесовского метода для задач прогнозирования.

5. Оценка возможностей нейронных сетей для использования в системах

поддержки решений.

6. Исследование возможностей генетических алгоритмов.

7. Агенда-системы и системы с “классной доской” как стратегии вывода

решений.

8. Анализ дедуктивных и индуктивных методов поиска решений.

9. Обоснование и прогнозирование решений на основе имитационного

моделирования в интеллектуальных системах.

10. Нечеткие Сети Петри как инструмент моделирования сложных

производственных систем.

11. Основы нечеткой логики и возможности ее применения в системах

управления производством.

12. Прогнозирование продаж в автоматизированной информационной

системе маркетинга.

13. Фреймовая модель представления знаний в ЭС внутреннего аудита в

организации.

14. Информационная система поддержки решений в финансовом анализе.

15. Принципы построения ЭС для оценки инвестиционных проектов.

16. Анализ банковских информационных систем.

17. Современные инструментальные средства проектирования

информационных систем.

18. Характеристика основных бухгалтерских информационных систем


Примерная тематика рефератов, курсовых работ

1. Финансовый анализ и финансовое планирование предприятия с

использованием информационно-управляющих систем.

2. Разработка подсистемы оценки эффективности инвестиционных проектов

в автоматизированной интеллектуальной системе управления банком .

Использование методы оценки эффективности инвестиционных проектов в модели эвристического анализа.

4. Инструментарий создания информационной системы с Web-интерфейсом.

Система проверки бухгалтерского баланса на достоверность в процессе

мониторинга и анализа финансового состояния неплатежеспособных

предприятий.

Интеллектуальный анализ данных при управлении маркетингом в торгово-

производственной фирме.

Интеллектуальный анализ данных при мониторинге технологического процесса в информационной системе управления производством.

8. Концепция автоматизированной интеллектуальной системы анализа

фондового рынка.

Система анализа рисков при управлении инвестиционным портфелем и

кредитами в информационной системе “Банк”.

Методы анализа финансовых инструментов и прогнозирования с

использованием нейронных сетей.

Система управления инвестиционным портфелем на основе генерации и

анализа гипотез с использованием Байесовского подхода.

12. Автоматизированная система документооборота банка.

13. Имитационная модель транзакционных процессов коммерческого банка.

14. Разработка интеллектуальной технологии Интернет-маркетинга.

15. Разработка модели реинжиниринга бизнес-процессов в банке.

16. Разработка мультиагентных технологий в интеллектуальной

информационной системе.

17. Риск-анализ инвестиционного портфеля на основе нечеткой логики.

18. Сценарный анализ рисков при управлении предприятием на базе имитационного моделирования процессов.


^ 3. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 1. Крикавський Є.В. Логістика: Навчальний підручник. - Львів: Видавництво НУ “Львівська політехніка”, 1999. - 264с.

 2. Кулибанова В.В. Маркетинг: сервисная деятельность. - СПб: Питер, 2000. - 240с.

 3. Логистика: Общественный пассажирский транспорт. Учебник для студентов экономических вузов / Под общ. Ред. Л.Б. Миротина. – М.: Издательство «Экзамен», 2003. – 224 с.

 4. Маркетинговые исследования потребительского рынка / В. Анурин, И. Муромкина, Е. Евтушенко. – СПб.: Питер, 2004. – 270 с.: ил. – (Серия «Учебное пособие»)

 5. Мате Э. Послепродажное обслуживание. Пер. з франц. - М.: “Прогрес”, “Универс”, 1993. - 155с.

 6. Миротин Л.Б., Ташбаев Ы.Э., Касенов А.Г. Логистика: Обслуживание потребителей: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2002. – 190с.

 7. Николайчук В. Логистика в сфере распределения. - СПб: Питер, 2001. - 160с.

 8. Джонсон Дж.С., Вуд Д.Ф., Вордлоу Д.Л., Мерфи П.Р. Современная логистика, 7-е издание: Пер. с англ. под ред. Н.А. Коржа. — М.: Издательский дом «Вильямс», 2002. — 624 с. (с. 126–137)

 9. Бауэрсокс Д.Д., Клосс Д.Д. Логистика: интегрированная цепь поставок/Пер. с англ. — М.: ЗАО «Олимп–Бизнес», 2001. — 640 с. (с. 77–98)

 10. Christopher Martin. Logistics and supply chain management: strategies for reduction cost and improving service/2-th edition. London: Prentice Hall, 1998. — 294 c. (с. 35–68)

 11. Gourdin Kent N.. Global logistics management: a competitive advantage for the new millennium. Oxford: Blackwell business, 2001. — 299 c. (с. 40–58)

 12. Handfield R.B., Nichols E.L. Supply Chain Redesign. Transforming supply chains into inegrated value systems. New Jersey: Financial Times Prentice Hall, 2002. — 371 c. (с. 103–110)

13Информационніе технологи в бизнесе, Под ред. М.Желены.-СПб:Питер.2002.-1120 с.

14.Т.А.Родкина Информационная логистика.- М., «Экзамен» 2001г.-288с.

15. В.И.Сергеев, А.А. Кизим, П.А.Эльяшкевич Глобальные логистические системы. Учебное пособие.- СПб. «Бизнес-пресса», 2001.-240с.

16. Волокитин А.В. и др.Электронная коммерция.Учебное пособие.М.: НТЦ»ФИОРД_ИНФО», 2002.-272с.

. 17. Вендров А.М. CASE-технологии. Современные методы и средства

проектирования информационных систем .- М.: Финансы и статистика, 1998.

18. Статистические и динамические экспертные системы / Э.В.Попов, И.Б.Фоминых и др..-М.: Фин.и стат.,1996.

1 9. Карминский А.М., Нестеров П.В. Информатизация бизнеса.- М.:Финансы и статистика, 1997.

20. Колесник А.П. Компьютерные системы в управлении финансами.-

М.:Фин. и стат., 1994.

21.М.Уорнер, М.Витцель Виртуальные организации.Новые форма ведения бизнеса в ХХ1 веке./Пер.с англ.-М.: Добрая книга,2005.-296с.


Схожі:

Міністерство освіти І науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "А. С. Макаренко" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Василь Сухомлинський" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Софія Русова" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерства освіти і науки України від 17. 04. 2009 року №341 «Про затвердження Плану дій щодо вдосконалення викладання дисципліни...
Міністерство освіти І науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Петро Могила" Міністерства освіти І науки України
Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської І севастопольської міських...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської і Севастопольської...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи