Міністерство освіти І науки України icon

Міністерство освіти І науки України
Скачати 174.12 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки України
Дата29.07.2012
Розмір174.12 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти І науки України


Національний авіаційний університет

Інститут економіки та менеджментуІндекс: Н-8-8.050208-8
“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Проректор університету

з навчальної роботи

________________М.С. Кулик

“___”________________2006р.Навчальна програма


з навчальної дисципліни


^ Корпоративне управління”


Спеціальність 8.050208 “Логістика”


Всього годин - 81

в тому числі аудиторних - 20

Екзамен - 10 семестр


Київ - 2006


Навчальна програма дисципліни “Корпоративне управління” складена на основі навчального плану спеціальності №НБ-8-208/051 8.050208 “Логістика”.


Навчальну програму склали:


Завідувач кафедри логістики

К.е.н., доцент М. Григорак


Ст..викладач кафедри логістики О. Карпунь


Навчальна програма обговорена та схвалена на засіданні випускової кафедри Логістики спеціальності 8.050208 “Логістика” (протокол №-___ від 17.04.2006р.)


Завідувач кафедри М. Григорак


Навчальна програма обговорена та схвалена на засіданні науково-методично-редакційної комісії факультету менеджменту та логістики інституту економіки та менеджменту, протокол №_____ від “_____”____________2006р.
^

Голова НМРР О.Бондаренко
“ЗГОДЕН”

Декан ФМЛ


_____________С.Ю. Лукін

“___”________2006р.


“ЗГОДЕН”

Директор ІЕМ


_____________І.В. Щелкунов

“___”________2006р.


^ 1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


Програму нормативної дисципліни «Корпоративне управління» складено відповідно до місця та значення дисципліни за структурно–логічною схемою, передбаченою освітньо-професійною програмою магістра всіх спеціальностей з напряму підготовки 0502 «Менеджмент». Вона охоплює всі змістовні модулі, визначені анотацією для мінімальної кількості годин, згідно зі стандартом.

Предметом вивчення дисципліни є загальні закономірності. Принципи формування, функціонування та розвитку системи корпоративного управління; характеристику основних елементів організаційного та економічного механізмів управління утвореннями корпоративного типу.

Мета викладання курсу «Основи управлінського консультування» полягає в опануванні принципів корпоративного управління; опануванні навичками формування організаційної культури корпоративного типу; формуванні умінь застосування інструментів економічного та організаційного механізмів управління корпораціями річного типу; формуванні навичок взаємоузгодження діяльності представницьких, виборних та виконавчих органів управління АТ; опануванні навичок формування систем стратегічного управління корпораціями, в тому числі шляхом впровадження систем стратегічного планування, моніторингу та контролінгу; формуванні навичок трансформації систем управління АТ.

Основними завданнями, що мають бути вирішені у процесі викладання дисципліни, є:

  • розкриття теоретичних основ формування корпоративного управління та об'єктів корпоративного тину;

  • викладення методики використання базових інструментів механізмів корпоративного управління.

В результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні знати:

  • принципи корпоративного управління;

  • механізми управління корпораціями;

  • принципи формування систем стратегічного управління корпораціями.

В результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні вміти:

  • формувати організаційну культуру корпоративного типу;

  • застосувати інструменти економічного та організаційного механізмів управління корпораціями річного типу;

  • організовувати взаємоузгодження діяльності представницьких, виборних та виконавчих органів управління АТ;

  • впроваджувати системи стратегічного планування, моніторингу та контролінгу.

2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

^

Тема 1. Передумови виникнення корпоративної форми організації бізнесу та сутність корпоративного управління


Еволюція формування корпоративної форми організації бізнесу. Діалектика розвитку корпоративних відносин. Фактори формування інтегрованих структур: розвиток фінансового капіталу, технологічні, ринкові, управлінські фактори. Стратегічні переваги та недоліки корпорацій. Роль корпорацій у економіці. Особливості формування та роль корпоративного сектору в Україні.

Основні характеристики інтеграційних процесів. Базові принципи формування корпоративних структур: кооперація, концентрація („з капіталом”, „без капіталу”), централізація. Типи інтегрування (горизонтальне, вертикальне, змішане), їх переваги та цілі. Характеристика основних форм інтегрування. Особливості побудови промислово-фінансових груп (ПФГ). Різновиди і характеристики мережевих структур. Особливості управління в різних формах інтегрованих структур.

Різновиди організаційних об’єднань корпоративного типу. Об’єднання осіб та капіталів: характеристика варіантів побудови та регулювання. Галузеві особливості корпоративних об’єднань. Корпоративні форми підприємництва в Україні. Поняття та ознаки господарського товариства. Господарські товариства як організаційно – правова форма підприємництва.

Поняття корпоративного управління. Визначення та зміст категорії "корпоративне управління". Особливості функцій менеджменту в управлінні структурами корпоративного типу. Характеристика складових елементів корпоративного управління. Сучасні концепції корпоративного управління: об’єкти і функції.

Моделі корпоративного управління та їх характеристика. Інсайдерська та аутсайдерська моделі корпоративного управління: переваги, недоліки, сфери застосування. Характеристика існуючих моделей корпоративного управління акціонерними товариствами (німецька, англо-американська, японська, підприємницька, змішана). Учасники корпоративних відносин. Моделі побудови структури „корпоративної складової” систем управління АТ в Україні.

Стандарти корпоративного управління. Базові (міжнародні) принципи корпоративного управління ОЕСР: права акціонерів; рівне ставлення до акціонерів; роль зацікавлених осіб в управлінні корпорацією; розкриття інформації та прозорість; обов'язки правління. Призначення та зміст національних кодексів корпоративного управління. Концепція розвитку корпоративного управління в Україні. Програма розвитку корпоративного управління в Україні. Формування та призначення кодексів корпоративного управління окремих компаній.

Корпоративна культура та її роль у корпоративному управлінні. Сутність і функції корпоративної культури. Місце корпоративної культури у формуванні належного корпоративного управління. Характеристики корпоративного типу організаційної культури. Чинники, що впливають на корпоративну культуру (цілі, цінності, стандарти, норми, які панують у суспільстві, інтереси зацікавлених груп тощо). Особливості, основні складові, різновиди і моделі корпоративних культур. Механізми формування корпоративної культури.

^

Тема 2. Особливості зовнішнього середовища функціонування корпорацій. Акціонерне товариство як об’єкт корпоративного управління


Нормативно-правова база корпоративного управління в Україні. Правове регулювання підприємницької діяльності. Правове забезпечення процесів приватизації і корпоратизації. Законодавче регулювання процесу створення та функціонування АТ. Вимоги до установчих документів АТ. Антимонопольне регулювання. Законодавство стосовно цінних паперів та фондового ринку. Адаптація українського законодавства щодо корпоративного управління до міжнародних норм.

Інфраструктура корпоративного середовища. Особливості середовища функціонування корпорацій в Україні. Основні інститути корпоративного сектору та принципи їх діяльності. Сфери та функції державного регулювання діяльності корпоративних структур. ФДМУ та його роль у формуванні та управлінні корпоративним сектором економіки України. Інформаційне середовище корпорацій (АТ).

Фондовий ринок (ФР) та його інфраструктура. Поняття, роль і функції ФР у корпоративному середовищі. Види ФР та їх основна характеристика. Учасники ФР (емітенти, організатори торгівлі та торговці ЦП, реєстратори, зберігачі та депозитарії). Регулятивна інфраструктура ФР та основні проблеми розвитку ФР в Україні. Національна депозитарна система України: рівні, учасники, функції. Поняття та роль реєстру акціонерів, організація його ведення. Основні функції реєстратора цінних паперів. Інвестори та інститути спільного інвестування. Перерозподіл власності та роль фондового ринку. Фондова біржа та позабіржовий ФР (в тому числі ПФТС): поняття, завдання, принципи, функції та організація функціонування. Взаємодія АТ з фінансовими ринками.

Державне регулювання фондового ринку України. Державна політика на ФР: мета, завдання, принципи регулювання та контролю. Роль Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (ДКЦПФР) у формуванні та регулюванні корпоративного середовища. Відносини держави з міжнародними фінансовими організаціями щодо розвитку ФР (в тому числі з IOSCO).

Акціонерна форма підприємницької діяльності. Сутність акціонерної форми власності: передумови та цілі формування. Визначення поняття "акціонерне товариство". Корпоративні риси акціонерних товариств (АТ). Переваги та недоліки діяльності АТ. Види акціонерних товариств. Шляхи та етапи створення АТ.

Особливості зовнішнього та внутрішнього середовища корпорацій (АТ). Елементи зовнішнього та внутрішнього середовища АТ. Середовище функціонування АТ як середовище інтересів. Особливості взаємодії АТ з агентами зовнішнього середовища.

Конфлікт інтересів. Ідентифікація основних груп, зацікавлених у результатах діяльності АТ. Зміст категорії “конфлікт інтересів” та його місце у дослідженні середовища функціонування АТ Класифікація конфліктів інтересів в АТ. Вплив конфлікту інтересів на функціонування АТ та основні його наслідки. Регулювання корпоративних конфліктів.

^

Тема 3. Організаційний та економічний механізми управління корпорацією


Характеристика організаційного механізму управління АТ. Основні елементи та рушійні сили організаційного механізму. Структурна складова організаційного механізму. Процесні характеристики діяльності органів управління АТ. Механізми розподілу та реалізації влади в корпораціях. Взаємодія представницьких, виборних та виконавчих органів управління АТ, варіанти побудови. Загальна характеристика внутрішніх нормативних документів корпорацій (ВНД): технологія розробки, застосування та внесення змін. Рекомендаційні норми корпоративного права як основа ВНД.

Органи управління АТ. Загальні збори акціонерів: функції, повноваження, технологія підготовки та проведення. Особливості формування та компетенція спостережної ради. Комітети і комісії в складі органів управління АТ (види, функції). Повноваження ревізійної комісії. Виконавчі органи управління (рада директорів, правління) в системі управління АТ –функції, розподіл повноважень. Функціональне структурування корпорацій.

Особливості прийняття управлінських рішень в корпораціях (АТ) різного типу. Фактори, що впливають на управлінські рішення в корпораціях: структура власності, інтереси зацікавлених груп, тип організаційної структури управління, галузеві чинники тощо. Участь виборних та виконавчих органів управління АТ у підготовці та прийнятті корпоративних рішень. Підготовка, узгодження, затвердження та документальне оформлення управлінських рішень в корпораціях (АТ). Характеристика основних ризиків корпоративних рішень.

Сутність економічного механізму корпоративного управління. Економічні інтереси як рушійна сила та основа функціонування економічного механізму корпорації (АТ). Система зовнішніх та внутрішніх економічних відносин корпорацій (АТ). Склад та основні функції економічного механізму управління корпорацією. Загальна характеристика ринкової, інвестиційної, фінансової, мотиваційної та інших складових економічного механізму. Взаємозв’язок економічного та організаційного механізмів функціонування корпорації (АТ).

Характеристика елементів економічного механізму діяльності корпорацій. Управління інвестиційною діяльністю корпорацій (АТ). Інструменти використання зовнішніх та внутрішніх джерел фінансування діяльності корпорацій (короткострокове фінансування, акціонерний механізм самофінансування, випуск облігацій, залучення позикових коштів тощо). Механізми формування фондів розвитку корпорацій. Дивідендна політика АТ.

Підприємництво у внутрішньокорпоративному господарюванні. Організаційні та економічні основи розвитку внутрішньокорпоративного підприємництва. Трансфертні ціни: поняття, особливості обрахування, суперечності. Вплив внутрішньокорпоративного підприємництва на загальний розвиток організаційних формувань корпоративного типу. Організація внутрішнього фінансування в умовах децентралізованих структур корпорацій (АТ).

^

Тема 4. Управління корпоративним капіталом


Сутність корпоративного капіталу. Поняття і структура корпоративного капіталу, шляхи формування. Статутний капітал АТ: економічна роль, розміри, форми внесків, відносини власності, динамічність. Поняття фіктивного та реального капіталу. Оцінка АТ на фондовому ринку.

Характеристика цінних паперів АТ. Види цінних паперів: загальна характеристика та сфери застосування. Класифікація та основні характеристики акцій АТ за типами, категоріями та формами випуску. Права акціонерів – власників різних категорій акцій. Види вартості акцій: номінальна, емісійна, ринкова, балансова. Переваги випуску акцій та облігацій як інструментів залучення капіталу.

Формування та регулювання корпоративного капіталу. Роль інвесторів у формування капіталу АТ. Емісія цінних паперів акціонерного товариства, зміст основних етапів. Основні вимоги до розповсюдження акцій. Особливості електронного обігу цінних паперів. Операції з цінними паперами в АТ та інших формуваннях корпоративного типу. Формування портфелю цінних паперів АТ: принципи та основні фінансові результати.

^

Тема 5. Корпоративний контроль


Контроль в системі корпоративного управління. Поняття та концептуальні засади корпоративного контролю. Джерела корпоративного контролю. Суб’єкти та об’єкти корпоративного контролю. Функції корпоративного контролю. Зв’язок корпоративного контролю з іншими функціями корпоративного управління. Корпоративний контроль як функція захисту прав акціонерів.

Різновиди корпоративного контролю. Форми корпоративного контролю: аутсайдерський, інсайдерський, коаліційний контроль. Типологія корпоративного контролю: акціонерний, фінансовий, управлінський контроль. Моделі корпоративного контролю: приватне (сімейне) підприємство, колективна власність менеджерів, концентроване зовнішнє володіння, розпорошене володіння, державне підприємство, підприємство з часткою ДКП. Внутрішній та зовнішній аудит у корпораціях (АТ). Інформаційне забезпечення корпоративного контролю.

Механізми корпоративного контролю. Характеристика елементів та рушійних сил механізму корпоративного контролю. Шляхи придбання контролю над корпорацією: відчуження (переведення) активів, фіктивне банкрутство, ринок корпоративного контролю, отримання прав на довірче управління. Механізми контролю в системі корпоративного управління. Вплив механізмів корпоративного контролю на формуванням інвестиційної та дивідендної політики АТ. Формування ефективних механізмів корпоративного контролю в умовах перехідної економіки.

^

Тема 6. Управління державними корпоративними правами (ДКП)


ДКП як об’єкт корпоративного управління. Державні корпоративні права (ДКП): поняття, джерела походження, вплив на діяльність АТ. Державна політика щодо управління ДКП. Законодавчий захист ДКП. Органи виконавчої влади та представники органів виконавчої влади, уповноважені з управління ДКП: загальна характеристика та функції. Підготовка уповноважених з управління ДКП.

Особливості організаційного механізму управління корпораціями з частками ДКП. Цілі та механізми управління ДКП. Порядок формування органів управління корпораціями з частками ДКП. Особливості прийняття управлінських рішень в АТ з різними частками ДКП. Порядок розробки та затвердження ВНД в АТ з ДКП. Організаційний механізм захисту ДКП. Особливості підзвітності АТ з ДКП.

Особливості економічного механізму управління корпораціями з частками ДКП. Фінансове планування в корпораціях з ДКП, згідно з „Концепцією управління ДКП”. Управління капіталом корпоратизованих підприємств (особливості управління активами, індексація ОФ, відчуження активів, регулювання додаткових емісій в АТ з ДКП). Концепція корпоративно-дивідендної політики держави. Оцінка ДКП.

^

Тема 7. Стратегічне управління корпораціями (АТ)


Особливості стратегічного управління корпораціями (АТ). Стратегічне управління як інструмент реалізації потенціалу корпоративного управління. Типові риси та відмінності корпорацій (АТ), що впливають на структуру та процес стратегічного управління. Принципова схема стратегічного управління корпораціями (АТ): стратегічний моніторинг(СМ) середовища великих організаційних систем; формулювання корпоративної місії та цілей; визначення корпоративних стратегій (механізми); обґрунтування та забезпечення взаємозв'язку "стратегічних наборів" корпорації загалом та її формувань; система планів як інструмент забезпечення виконання стратегій; механізми функціонування корпорацій у стратегічному режимі; стратегічний контроллінг - загальна характеристика етапів, їх варіативність та послідовність.

Стратегічний моніторинг середовища функціонування корпорацій. Концепції структурування середовища великих організацій. Середовище корпорацій як „середовище інтересів зацікавлених груп”. Концепція та сутність стратегічного моніторингу. Критерії формування системи СМ. Організаційні форми стратегічного моніторингу. Механізми забезпечення динаміки функціонування системи СМ. Оцінка можливості впливу корпорацій на середовище. Зв’язок результатів стратегічного моніторингу з цілями та стратегіями корпорацій. Організаційне оформлення системи СМ.

Визначення цілей діяльності корпорацій. Характеристика підходів до ідентифікації цілей корпорацій. Загальні закономірності встановлення корпоративних цілей. Особливості визначення корпоративної місії та забезпечення її взаємозв'язку із місіями корпоративних формувань. Місія як втілення соціальної відповідальності, якісна мета корпорації (АТ). Місія та імідж корпорації. Аналіз груп інтересів у процесі встановлення цілей діяльності у спеціалізованих, вертикально-інтегрованих та диверсифікованих компаніях. Механізми кількісного визначення цілей. Порядок затвердження цілей діяльності АТ.

Визначення загальнокорпоративних стратегій та побудова "стратегічного набору" корпорацій (АТ). Фактори, що визначають стратегію розвитку корпорації. Сутність та визначення загальнокорпоративних та загальноконкурентних стратегій. Зміст типових стратегій корпорацій, необхідність досягнення їх збалансованості між собою у межах „стратегічного набору”. Організаційні стратегії розвитку корпорацій як стратегії трансформації (злиття, приєднання, поділ, виділ, перетворення тощо) та їх вплив на операції із цінними паперами. Сутність, сфери та умови застосування комплексних стратегій розвитку великих організаційних систем, особливості їх "стратегічних наборів". Механізми та методи обґрунтування "стратегічних наборів" в АТ різних типів. Порядок затвердження стратегій розвитку АТ.

Стратегічне планування в корпораціях. Порядок визначення параметрів системи стратегічного планування АТ. Сутність та структура стратегічного плану як інструмент виконання „стратегічного набору”. Формування загальнокорпоративних програм виконання комплексних стратегій: зміст процесу, технологічні прийоми та методи. Балансування інтересів при розробці стратегічних планів, проектів та програм АТ. „Стратегічна складова” в ОСУ АТ. Система погодження та затвердження стратегічних і поточних планових документів.

Стратегічний контроллінг в управлінні корпораціями (АТ). Зміст поняття "контроллінг" та його місце в системі стратегічного управління корпораціями. Принципова схема контроллінгу. Цілі, задачі та інструменти контроллінгу. Варіанти побудови системи стратегічного контроллінгу в корпораціях (АТ): міжнародний досвід. Керівники виборних (колегіальних), виконавчих органів управління та спеціалісти як суб'єкти контроллінгу. Організаційне оформлення стратегічного контроллінгу в АТ.

Управління організаційним розвитком корпорацій (АТ). Динамічність організаційних структур управління корпораціями. Цілі, принципи, моделі організаційного розвитку корпорацій (АТ). Характеристика форм реорганізації АТ: злиття, приєднання, поділ, виділ, перетворення тощо як організаційне забезпечення виконання відповідних стратегій. Особливості застосування форм реорганізації АТ. Процедура банкрутства акціонерного товариства. Санація як примусова форма реорганізації АТ. Порядок ліквідації АТ.

^

Тема 8. Ефективність корпоративного управління


Методичні підходи до визначення ефективності корпоративного управління. Фактори підвищення ефективності корпоративного управління. Показники оцінки ефективності корпоративного управління. Особливості оцінки ефективності управління корпораціями (АТ) різного типу. Напрямки підвищення ефективності управління корпораціями (АТ).

Оцінка ефективності механізмів корпоративного управління. Організаційна ефективність: сутність, параметри та методи оцінки. Ефективність інвестиційної діяльності. Оцінка ефективності портфелю цінних паперів АТ. Ефективність корпоративного управління як досягнення балансу інтересів.

Рейтинги корпоративного управління. Сутність рейтингових оцінок. Призначення та сфери застосування рейтингів корпоративного управління. Загальна характеристика методів визначення рейтингів корпоративного управління „Standard & Poor’s”, „Brunswick Warburg”, “PricewaterhouseCoopers” тощо.


^ 3. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


Нормативно-правові акти

1. Закон України "Про господарські товариства".

2. Закон України "Про цінні папери і фондову біржу".

3. Закон України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні".

4. Методика оценки государственных корпоративных прав, утвержденная Постановлением Кабинета Министров Украины №1406 от 2 августа 1999 г.


Основна література

1. Архипова Н.И. Организационное управление. М.: ПРИОР, 1998, - 448с.

2. Величко О.В. Организационно-структурные формы корпоративных объединений в современной рыночной экономике. М: Корпорация Плюс, 1999. -213с.

3. Голубков Д.Ю. Особенности корпоративного управления. Изд.-во Альнина, 1999, 272 стр.

4. Демб Ада, Ф.-Фрідріх Найбауер. Корпоративне управління: Віч-на-віч з парадоксами. -Пер. з англ. -К.: Основи, 1997р. - 302 с.

5. Задихайло Д.В., Кібенко О.Р., Назарова Г.В. Корпоративне управління: Навчальний посібник. - Харків: Еспада, 2003. - 688 с.

6. Козаченко А.В., Воронкова А.Е. Корпоративноеє управление: Учебник для вузов. - Киев: «Либра», 2004. - 368 с.

7. Кныш М.И., Пучков В,В., Тютиков Ю.П. Стратегическое управление корпорациями - СПб: «КультИнформПресс». - 2002. - 239 с.

8. Круглов М.И. Стратегическое управление компанией. - М.: Русская деловая литература, 1998, 768 стр.

9. Львов Ю.А. Русинов В.М., Саулин А.Д., Страхова О.А. Управление акционерным обществом в России. - М.: ОАО "Типография "Новости", 2000.

10. Пивоваров С.Э., Баркан Д.И., Тарасович Л.С., Майзель А.Й. Международный менеджмент. Учебник для вузов. - СПб: Издательство "Питер", 2000.

11. Управление и корпоративный контроль в акционерном обществе. Практическое пособие. Под ред. Е.П.Губина, - М.: Юристь, 1999.

12.Храброва Й.А. Корпоративное управление: вопросы интеграции. Аффилированные лица, организационное проектирование, интеграционная динамика: - М.: Издательский Дом "АЛЬПИНА", 2000.

13. Шеин В.Й., Жуплев А.В., Володин А.А. Корпоративный менеджмент: опыт России и США. - М.: ОАО "Типография "Новости", 2000.


Додаткова література

1. Акбердин Р.3., Кибанов А.Я. "Совершенствование структуры, функций и экономических взаимоотношений управленческих подразделений предприятий при формах хозяйствования". Учебное пособие. - М.: ГАУ, 1993г.

2. Акофф Р. Планирование будущего корпорации: Пер. с англ. М.: Прогресс, 1985.

3. Акционерное общество и товарищество с ограниченной ответственностью. Сб. зарубежного законодательства. Изд-во БЕК, Москва, 1995.

4. Акціонерні товариства. Організація та діяльність. Київ: "Українська інвестиційна газета", 1997.

5. Акціонерні товариства: організація та діяльність. Укл. Шестопал Г.С. - К., 1997.

6. Андреев В.Н., Мироносецкий Н.Б. Оптимизация управления предприятием (объединением). Новосибирск: Найка, 1984.

7. Аптекарь С.С. Фінансово-нромислові групи і їх роль в структурній перебудові національної економіки. - Донецьк, 1997.

8. Бердникова Т.Б, АО на рынке ценных бумаг. Москва: Финансыі и статистика, 1997.

9. Березюк О. "Господарські об'єднання: стан законодавства та перспективи розвитку". Право України.- 1998-№ З

10.Берзон Н.И., Ковалев А.П. Акционерное общество: капитал, правовая база, управление. АО "Финстатинформ", 1995.

11. Брейли Р., Майерс С. Принципы корпоративных финансов. М.: Олимп-

Бизнес, 1999.

12.Винарик Л.С. Совершенствование управления производственными акционерными обществами. -Донецк: ИЗПНАН Украины, 1998.

13.Вінник О. "Характерні риси господарських організацій". Предпринимательство, хозяйство и право.- 1998- № 6

14.Тлушецкий А,, Кравченко М. Дивиденды акционерного общества: объявление и выплата. Москва: Центр "Деловой мир", 1998.

15.Гончаров В.В. В поисках совершенства управления. Руководство для высшего управленческого персонала. М.: МП "Сувенир", 1993.

16.Горбунов А.Р. Дочерние компании, филиалы, холдинги. Организационные структуры. Консолидированный баланс. Налоговое планирование. М.: Издательский центр "АНКИЛ", 1997.

17.Грудницкая С. "Порядок формирования объединений предприятий: структура и компетенция органов обіединения" . Предпринимательство, хозяйство и право,- 1996-№9

18.Грудницька С. "Відмінність об'єднань підприємств від господарських товариств". Право України.- 1994- № 9

19.Дикань В. "Про створення фінансово-промислових груп в Україні" . Економіка України.-1995-№ 11

20.3абелин П.В. Основы корпоративного управления концернами. - М.: Издательство "Приор", 1998.

21.Иванов А.Н. АО: управление капиталом й дивидендная политика. - М.: ИНФРА, 1996.

22.Кожевников В., Гончарова І. "Корпорация по-украински". Финансовая консультация.- 1998-№27

23.Комаров В. "На межгосударственном уровне определен порядок создания и регулирования деятельности транснациональных корпораций". Риск. 1998 №4

24.Корпоративнеє управление. Владельцы, директора н работники акционерного общества. -Пер. с англ, М.: "Джон Уайли й Санз", 1996

25.Кудряшов В.В. Как провести эмиссию акций в акционерном обществе. Москва: Центр экономики и маркетинга, 1998.

Схожі:

Міністерство освіти І науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "А. С. Макаренко" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Василь Сухомлинський" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Софія Русова" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерства освіти і науки України від 17. 04. 2009 року №341 «Про затвердження Плану дій щодо вдосконалення викладання дисципліни...
Міністерство освіти І науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Петро Могила" Міністерства освіти І науки України
Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської І севастопольської міських...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської і Севастопольської...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи