Міністерство освіти І науки україни icon

Міністерство освіти І науки україни
НазваМіністерство освіти І науки україни
Дата29.07.2012
Розмір84.2 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний авіаційний університетІндекс: Н-


“Затверджую”

Проректор університету

з навчальної роботи
____________Кулик М.С.

“_____”__________2006р.


^

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА


з дисципліни

Логістика на повітряному транспорті“

Спеціальність 050208 “Логістика”

Всього годин

Аудиторних

Залік


108

34

9 семестр
КИЇВ 2006


Навчальна програма дисципліни “Логістика на повітряному транспорті“

складена на основі навчального плану спеціальності 050208 “Логістика” за № НБ-7-403/01, затвердженого 11.09.01.


Навчальну програму склала:

к.е.н., доцент Полянська Наталія Євгенівна

Навчальна програма обговорена і схвалена на засіданні випускової кафедри логістики спеціальності 050208 “Логістика” (протокол № 08 від 13.01. 2006 р.)


Завідувач

випускової кафедри

___________ Григорак М.Ю.

„____” __________ 2006р.


Згоден

Декан факультету МЛ

___________ Лукін С.Ю.

“___” __________2006 р.


1. Пояснювальна записка


Навчальна дисципліна “Логістика на повітряному транспорті“ є професійно-орієнтованою дисципліною, передбаченою навчальним планом підготовки спеціалістів з вищою освітою спеціальності 050208 “Логістика”.

Предметом дисципліни є питання регулювання і організації функціонування суб’єктів на повітряному транспорті, логістичне планування та дослідження кон’юнктури ринку авіаперевезень, відповідальності та роботи з несправностей при повітряних перевезеннях.

Основною метою викладання дисципліни є професійне формування спеціалістів вказаного профілю з питань регулювання та отримання доступу до ринку та комерційної діяльності авіапідприємств, логістичне планування маршрутів, побудова розкладу руху, дослідження ринку перевезень та логістичне обслуговування авіаційної клієнтури, організації роботи з несправностей при перевезеннях повітряним транспортом, що надасть можливість забезпечити підвищення ефективності діяльності підприємств ЦА.

Задачами вивчення дисципліни є засвоєння міжнародних правових норм, що регулюють комерційну діяльність авіапідприємств, методології дослідження попиту на повітряні перевезення, методів розробки розкладу руху ПС, відповідальності при перевезеннях, розробка стратегії комерційної діяльності авіаперевізників і аеропортів, рішення виробничих задач на засадах логістики.

В результаті вивчення дисципліни “Логістика на повітряному транспорті” студенти повинні знати:

 • міжнародно-правове регулювання діяльності повітряного транспорту;

 • організацію комерційного співробітництва авіасуб’єктів на підставі логістичних засад;

 • організацію дослідження ринку авіаційних перевезень;

 • складові логістичного обслуговування клієнтури;

 • принципи та методи розробки розкладу руху ПС;

 • організацію рекламної діяльності;

 • відповідальність та робота з несправностей при повітряних перевезеннях.

Спеціалісти з логістики повинні вміти:

- використовувати знання з процесів регулювання організації роботи суб’єктів повітряного транспорту;

- оцінювати доступ до ринку перевезень авіакомпаній;

- аналізувати попит на авіатранспортні послуги;

- розробляти логістичне планування маршрутів авіаперевезень;

- застосовувати логістичні методи стимулювання клієнтів;

- оцінювати процеси оперативного планування перевезень на повітряному транспорті;

- застосовувати логістичні принципи до формування реклами;

- використовувати правове регулювання відповідальності перевізників на ПТ в практичній роботі.


Розробляти роботу з клієнтами на розробляти стратегію і тактику комерційної роботи, використовувати знання для розробки логістичних систем з комерційної діяльності підприємств ПТ.

Навчальна дисципліна у системі професійної підготовки спеціалістів опирається на вивчення таких дисциплін, як “Основи маркетингу”, “Основи менеджменту”

Навчальна дисципліна викладається у 9 семестрі, загальним обсягом 108 годин, передбачений диференційований залік.


2. Зміст навчальної дисципліни

^

Регулювання міжнародного повітряного транспортуОсобливості комерційної експлуатації міжнародних повітряних ліній. Міжнародно-правове регулювання повітряного транспорту. Відмінності організації регулярних і нерегулярних повітряних сполучень.

Двостороннє регулювання повітряного транспорту. Типи угод та їх умови. Угода про повітряне сполучення між державами. Регулювання доступу авіаперевізників до ринку авіаперевезень за визначеними авіасполученнями. Комерційні права. Поняття фактичного перевізника та перевізника по договору.

Національне регулювання як складова міжнародних перевезень.


^ Комерційне співробітництво на міжнародних повітряних лініях


Організація комерційного співробітництва на міжнародних повітряних лініях. Комерційні угоди, види і класифікація. Роздільна, сумісна і пульна експлуатація договірних авіаліній. Особливості існування low cost перевізників. Авіаційні альянси.

Комерційне співробітництво суб’єктів при організації повітряних перевезень формування комерційного завантаження ПС. Диверсифікація як логістична підтримка діяльності авіапідприємств. Угоди на диверсифікаційну діяльність.


^ Організація дослідження ринку на логістичне планування маршрутів авіаперевезень


Поняття про кон’юнктуру ринку авіаційних перевезень. Кон’юнктуроутворюючі фактори. Аналіз пасажиро- і вантажопотоків. Планування відкриття нових авіасполучень. Нецінові засоби стимулювання продажу перевезень. Логістичні методи стимулювання клієнтів.


^ Оперативне планування перевезень на повітряному транспорті


Організація оперативного планування перевезень. Плани руху перевезень та руху ПС. Стратегічне та оперативне планування польоту по повітряних зонах. Поняття навігаційного fligth-плану. Методи та вимоги, що застосовуються до розкладу руху ПС. Поняття, розподіл та надання slot-time. Розрахунок оперативної зміни маршруту рейсу. Графіки оберту ПС та їхнє призначення. Оптимізація розкладу руху авіакомпанії та в аеропорту.

Поняття, розрахунок та роль регулярності та стабільності розкладу руху ПС.


^ Рекламна робота як логістична складова

діяльності повітряного транспорту


Поняття про рекламу. Функції реклами. Роль та організація рекламної роботи на повітряному транспорті. Логістичні принципи формування реклами для споживачів авіаційних перевезень. Сфери застосування реклами. Оцінка ефективності рекламних заходів.

^

Відповідальність при перевезеннях повітряним транспортомПравове регулювання відповідальності перевізників на ПТ. Види відповідальності. Відповідальність при перевезенні пасажирів і багажу. Відповідальність при перевезенні вантажу та пошти. Умови відповідальності при наявності фактичного перевізника та перевізника по договору. Організація претензійної роботи на повітряному транспорті.


^ 3. Основна рекомендована література


 1. Повітряний Кодекс України. – К.: 1993. – 36 с.

 2. Наказ Мінтрансу України вiд 14.10.2003 № 793 «Про затвердження Правил повітряних перевезень вантажів» Зареєстровано: Мін'юст України вiд 07.11.2003 № 1023/8344. – http://zakon.rada.gov.ua

 3. Наказ Мінтрансу України від 18.05.2001 № 297 «Про затвердження Правил виконання чартерних рейсів» Зареєстровано: Мін'юст України вiд 30.05.2001 № 461/5652 – http://zakon.rada.gov.ua

 4. Наказ Мінтрансу України вiд 25.07.2003 № 568 «Про затвердження Правил повітряних перевезень пасажирів і багажу» Зареєстровано: Мін'юст України вiд 29.08.2003 № 755/8076. – http://zakon.rada.gov.ua

 5. Конвеция для унификации некоторых правил международных воздушных перевозок. (DOC 9740). – Монреаль: ICAO, 1999. – 19 c.

 6. Воздушные перевозки: Нормативные акты. Комментарии и рекомендации. Судебная практика. Образцы документов/ Автор-составитель Б. П. Елисеев.– М.: Право и закон, 2001. – 464 с.

 7. Гвадалахарська конвенція Міжнародна організація праці; Конвенція, Міжнародний договір вiд 18.09.1961 Документ 95_130, редакцiя вiд 18.09.1961 Управлiння комп'ютеризованих систем Апарату Верховної Ради України. – © 2004 webmaster@rada.gov.ua

 8. Руководство по регулированию международного воздушного транспорта. Doc№ 9626. Издание первое. – ИКАО. Монреаль, 1996 – 242с.

 9. Афанасьев В.Г. Коммерческая эксплуатация международных воздушных линий. – М.: транспорт, 1987. – 255 с.

 10. Болотов Б.Н., Яшкин А.Р. Коммерческая эксплуатация воздушного транспорта. – Л.: ОЛАГА, 1977. - 91 с.

 11. Грязнов В.С. Правовые основы воздушных сообщений. Учебное пособие. – М.: Авиабизнес, 2001. – 275 с.

 12. Костромина Е.В. Авиатранспортный маркетинг – М:-НОУ ВКШ «Авиабизнес», 2003. – 383 с.

 13. Костромина Е.В. Экономика авиакомпании в условиях рынка. 4-е изд.стереотип. – М.: НОУВКШ «Авиабизнес», 2002. – 303с.

 14. Полянская Н.Е. Организация коммерческой работы на воздушном транспорте – К.: НАУ, 2004. – 320 с.^ 2. Зміст навчальної дисципліни

Табл. 1Назва теми

Обсяг навчальних занять

Самостійна робота

студента

лекції

практичні

1.

Регулювання міжнародного повітряного транспорту

3

2

12

2

Комерційне співробітництво на міжнародних повітряних лініях

3

2

12

3.

Організація дослідження ринку та логістичне планування маршрутів авіаперевезень

3

2

12

5.

Оперативне планування перевезень на повітряному транспорті

3

2

16

6.

Рекламна робота як логістична складова діяльності повітряного транспорту

2

2

10

7.

Відповідальність при перевезеннях повітряним транспортом

3

3

12
Всього

17

17

74Схожі:

Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "А. С. Макаренко" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Василь Сухомлинський" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Софія Русова" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерства освіти і науки України від 17. 04. 2009 року №341 «Про затвердження Плану дій щодо вдосконалення викладання дисципліни...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Петро Могила" Міністерства освіти І науки України
Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської І севастопольської міських...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської і Севастопольської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи