Міністерство освіти І науки України icon

Міністерство освіти І науки України
Скачати 62.36 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки України
Дата29.07.2012
Розмір62.36 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти І науки України


Національний авіаційний університет

Інститут економіки та менеджменту


Індекс: Н-7-7.050208-
“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Проректор університету

з навчальної роботи

________________М.С. Кулик

“___”________________2006р.Навчальна програма


з навчальної дисципліни


Фінансові потоки в логістичних системах”


Спеціальність 6.050200 “Логістика”


Всього годин -

в тому числі аудиторних -

Екзамен - семестр


Київ - 2006


Навчальна програма дисципліни “Фінансові потоки в логістичних системах” складена на основі навчального плану спеціальності №НБ-7-208/01 6.050200 “Логістика”.


Навчальну програму склали:


Доцент кафедри логістики

к.е.н., доцент О. Косарев


Навчальна програма обговорена та схвалена на засіданні випускової кафедри Логістики спеціальності 7.050208 “Логістика” (протокол № від 03.04.2006р.)


Завідувач кафедри М. Григорак


Навчальна програма обговорена та схвалена на засіданні науково-методично-редакційної комісії факультету менеджменту та логістики інституту економіки та менеджменту, протокол №_____ від “_____”____________2006р.

Голова НМРР О.Бондаренко
“ЗГОДЕН”

Декан ФМЛ


_____________С.Ю. Лукін

“___”________2006р.


“ЗГОДЕН”

Директор ІЕМ


_____________І.В. Щелкунов

“___”________2006р.


^ 1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


Програма вивчення дисципліни “Фінансові потоки в логістичних системах” складена відповідно до місця та значення дисципліни за структурно-логічною схемою, передбаченою освітньо-професійною програмою спеціаліста із спеціальності “Логістика” і охоплює всі змістовні модулі, визначені анотацією для мінімальної кількості годин, передбачених стандартом.

Предметом вивчення дисципліни “Фінансові потоки в логістичних системах” фінансові потоки, взаємодія фінансових та матеріальних і інформаційних потоків, оцінка фінансової стійкості логістичних систем.

Вивчення курсу “Фінансові потоки в логістичних системах” базується на загальних знаннях теорії економіки, менеджменту та логістики і взаємопов’язане з такими дисциплінами: “Економіка підприємства”, "Фінанси підприємства", "Бухгалтерський облік", “Основи менеджменту”, "Логістика", "Функціональна логістика", "Інтегровані матеріальні потоки", "Управління ризиками в логістиці", "Логістичне обслуговування".

Програма дисципліни складається з таких розділів:

1. Мета та завдання дисципліни “Фінансові потоки в логістичних системах”.

2. Зміст дисципліни.

3. Список рекомендованої літератури.


Мета та завдання дисципліни "Фінансові потоки в логістичних системах”Метою викладання курсу “Фінансові потоки в логістичних системах” є формування навичок дослідження та оцінки впливу взаємодії матеріальних і фінансових потоків на ефективність функціонування логістичних систем

Основними завданнями, що мають бути вирішені у процесі викладання дисципліни, є:

 • набуття теоретичних знань із управління фінансовими потоками в логістичних системах;

 • формування навичок управління загальними витратами фірми;

 • визначення центрів тяжіння витрат;

 • підвищення фінансової стійкості підприємства за рахунок координації фінансових потоків в логістичних системах;

 • складання бюджету підприємства та служби логістики, його контроль і використання.Зміст дисципліни
Тема 1. Управління логістичними та загальними витратами в логістичних системах


Роль логістики в забезпеченні конкурентоспроможності підприємства. Основні види витрат в логістиці. Фактори, що визначають розмір логістичних витрат. Стратегія управління логістичними витратами. Співвідношення логістичних та загальних витрат фірми. Концепція мінімізації загальних витрат. Методи зменшення логістичних витрат без погіршення якості.

Тема 2. Облік та аналіз логістичних витрат


Класифікація логістичних витрат. Прямі і непрямі витрати. Постійні і змінні витрати. Фактичні і планові витрати. Способи їх визначення та обліку. Системи обліку витрат. Урахування додаткових витрат. Функціонально-вартісний аналіз та його принципи: системний підхід, функціональний підхід, принцип відповідності корисності функції для споживача і витратами. Центри тяжіння логістичних витрат. Планування логістичних витрат. Методи обґрунтування плану витрат на логістику і в цілому по підприємству.

Тема 3. Управління доходами в логістичних системах


Склад та джерела доходів в логістичних системах. Чинники, що визначають структуру та розмір доходів. Цінова політика та механізм її формування. Вплив логістики на ринкові ціни. Об'єктивні компоненти відношення "ціна-якість". Стратегії коригування цін. Стратегії управління доходами в логістичних системах. Методи обґрунтування плану доходів служби логістики та логістичної системи в цілому.

Тема 4. Фінансові основи формування майна в логістичних системах


Склад та особливості майна в логістичних системах. Управління формуванням майна в процесі його створення. Вартість майна та методи його оцінки. Вплив логістичної інфраструктури на склад та вартість майна.

Тема 5. Управління обіговими коштами в логістичних системах


Обігові кошти в логістичних системах, характеристика їх складу та особливостей кругообігу. Стратегія управління обіговими коштами. Роль оптимального управління запасами та їх вплив на розмір обігових коштів. Аналіз обігових коштів. Планування потреби в обігових коштах. Управління дебіторською заборгованістю в логістичних системах. Вплив системи взаєморозрахунків учасників логістичної системи на потребу в обігових коштах.

Тема 6. Управління інвестиційною діяльності в логістичних системах


Необхідність інвестицій в логістичних системах. Джерела та форми інвестування. Інвестиційна політика логістичної системи. Обґрунтування ефективності інвестування в логістику. Формування портфелю інвестицій. Вплив логістики на ефективність інвестицій.

Тема 7. Управління фінансовими потоками в логістичних системах


Фінансові потоки в логістичних системах. Основні види і характеристики фінансових потоків в логістичних системах. Планування руху фінансових потоків підприємства. Схема проектного фінансування на базі логістики. Способи платежів. Методи внутрішньофірменного контролю і регулювання фінансових потоків, що супроводжують рух товарів та послуг.

Тема 8. Бюджетування в логістичних системах


Переваги розробки бюджету підприємства та його структурних підрозділів. Принципи та фактори бюджетування. Розробка бюджету логістичної діяльності та його роль у формуванні бюджету підприємства. Контроль виконання бюджету. Аналіз планового і фактичного бюджету. Виявлення причин відхилень. Розробка колективної відповідальності за дотримання бюджету. Мотивація. Претензії.

Тема 9. Оцінка ефективності функціонування логістичних систем


Вплив схеми реалізації фінансових потоків на ефективність логістичних систем. Вартісне управління логістичними потоками. Види фінансових ризиків, які виникають в логістичних системах та способи їх попередження. Вплив логістики на підвищення фінансової стійкості підприємства. Резерви підвищення ефективності логістики за рахунок раціонального управління фінансовими потоками.


^ 3. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 1. Крикавський Є.В. Логістика: Навчальний підручник. - Львів: Видавництво НУ “Львівська політехніка”, 199. - 264с.

 2. Кулибанова В.В. Маркетинг: сервисная деятельность. - СПб: Питер, 2000. - 240с.

 3. Логистика: Общественный пассажирский транспорт. Учебник для студентов экономических вузов / Под общ. Ред. Л.Б. Миротина. – М.: Издательство «Экзамен», 2003. – 224 с.

 4. Маркетинговые исследования потребительского рынка / В. Анурин, И. Муромкина, Е. Евтушенко. – СПб.: Питер, 2004. – 270 с.: ил. – (Серия «Учебное пособие»)

 5. Мате Э. Послепродажное обслуживание. Пер. з франц. - М.: “Прогрес”, “Универс”, 1993. - 155с.

 6. Миротин Л.Б., Ташбаев Ы.Э., Касенов А.Г. Логистика: Обслуживание потребителей: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2002. – 190с.

 7. Николайчук В. Логистика в сфере распределения. - СПб: Питер, 2001. - 160с.

 8. Джонсон Дж.С., Вуд Д.Ф., Вордлоу Д.Л., Мерфи П.Р. Современная логистика, 7-е издание: Пер. с англ. под ред. Н.А. Коржа. — М.: Издательский дом «Вильямс», 2002. — 624 с. (с. 126–137)

 9. Бауэрсокс Д.Д., Клосс Д.Д. Логистика: интегрированная цепь поставок/Пер. с англ. — М.: ЗАО «Олимп–Бизнес», 2001. — 640 с. (с. 77–98)

 10. Christopher Martin. Logistics and supply chain management: strategies for reduction cost and improving service/2-th edition. London: Prentice Hall, 1998. — 294 c. (с. 35–68)

 11. Gourdin Kent N.. Global logistics management: a competitive advantage for the new millennium. Oxford: Blackwell business, 2001. — 299 c. (с. 40–58)

 12. Handfield R.B., Nichols E.L. Supply Chain Redesign. Transforming supply chains into inegrated value systems. New Jersey: Financial Times Prentice Hall, 2002. — 371 c. (с. 103–110)
Схожі:

Міністерство освіти І науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "А. С. Макаренко" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Василь Сухомлинський" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Софія Русова" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерства освіти і науки України від 17. 04. 2009 року №341 «Про затвердження Плану дій щодо вдосконалення викладання дисципліни...
Міністерство освіти І науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Петро Могила" Міністерства освіти І науки України
Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської І севастопольської міських...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської і Севастопольської...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи