Національний авіаційний університет icon

Національний авіаційний університет
Скачати 443.61 Kb.
НазваНаціональний авіаційний університет
Сторінка1/5
Дата29.07.2012
Розмір443.61 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Інститут електроніки та систем управління

Факультет систем управління

Кафедра електротехніки і світлотехніки


Індекс Р01 – 8.090603 – 19 ЗАТВЕРДЖУЮ

Індекс Р01 – 8.090605 – 19 Проректор з навчальної роботи


_________________ М.Кулик

“_____” _____________ 2005р.


РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА


навчальної дисципліни

“Теоретичні основи електротехніки”

(за кредитно-модульною системою)


Напрям: 0906 “Електротехніка”


Спеціальності: 6.090600 “Електротехнічні системи електроспоживання”

6.090600 “Світлотехніка і джерела світла”


Курс  2, 3 Семестри  3, 4, 5


Лекції  121 Екзамени  3, 5 семестри

Практичні заняття  69 Диференційований залік  4 семестр

Лабораторні заняття  69

Самостійна робота  227

Усього  486


Домашнє завдання (1)  4 семестр

Курсова робота (2)  3, 5 семестри


Київ 2005Робоча навчальна програма складена на основі робочих навчальних планів № НБ – 3 – 603/01 та № НБ – 3 – 605/01 напряму 0906 “Електротехніка” спеціальностей 8.090603 “Електротехнічні системи електроспоживання” та 8.090605 “Світлотехніка і джерела світла”, навчальної програми дисципліни “Теоретичні основи електротехніки”, затвердженої 05.02.2004 р., “Тимчасового Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою (в умовах педагогічного експерименту)” та “Тимчасового положення про рейтингову систему оцінювання ”, затверджених наказом ректора від 15.06.2004 №1 122/од.


Робочу навчальну програму склали:

професор кафедри електротехніки і

світлотехніки О.Зеленков

доцент кафедри електротехніки і

світлотехніки В.Козловський


Робоча навчальна програма обговорена на засіданні кафедри електротехніки і світлотехніки, протокол № 14 від 21 березня 2005р.

Завідувач кафедри В.Васильєв


Робоча навчальна програма обговорена та схвалена на засіданні науково-методично-редакційної комісії факультету систем управління, протокол № від ___ __________ 2005р.


Голова НМРК Ю.Безкоровайний


ЗГОДЕН

Декан ФСУ


__________ О.Кривоносенко


“____” _____________ 2005р.


ЗМІСТВступ …………………………………………………………………. 4

1. Пояснювальна записка ……………………………………………… 4

1.1. Мета викладання навчальної дисципліни ………………………….. 4

1.2. Завдання вивчення навчальної дисципліни ………………………… 4

1.3. Місце навчальної дисципліни в системі професійної підготовки

фахівця ………………………………………………………………… 4

1.4. Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчальної дисципліни ……. 4

1.5. Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчальних модулів ………. 5

1.6. Міждисциплінарні зв’язки навчальної дисципліни ………………… 7

^ 2. Зміст навчальної дисципліни ………………………………………… 7

2.1. Тематичний план навчальної дисципліни …………………………….7

2.2. Проектування дидактичного процесу з видів навчальних занять …..9

2.2.1. Лекційні заняття, їх тематика і обсяг ……………………………… 9

2.2.2. Практичні заняття, їх тематика і обсяг …………………………….12

2.2.3. Лабораторні заняття, їх тематика і обсяг ………………………….14

2.2.4. Самостійна робота студента і контрольні заходи ……………… 16

2.2.4. 1. Курсова робота № 1 …………………………………………… 18

2.2.4. 2. Домашнє завдання ……………………………………………… 18

2.2.4. 3. Курсова робота № 2 …………………………………………… 18

^ 3. Навчально методичні матеріали з дисципліни ………………… 19

3.1. Основна та додаткова література …………………………………… 19

3.2. Перелік наочних та інших навчально-методичних посібників,

методичних матеріалів до ТЗН ……………………………………… 19

^ 4. Рейтингова система оцінювання набутих студентом знань

та вмінь …………………………………………………………………20

4.1. Основні терміни, поняття, означення ……………………………… 20

4.2. Рейтингова система оцінювання набути з студентом знань та вмінь 21


ВСТУПОднією з необхідних умов організації навчального процесу за кредитно-модульною системою є наявність робочої навчальної програми з кожної дисципліни, виконаної за модульно-рейтинговими засадами і доведеної до відома викладачів та студентів.

Рейтингова система оцінювання є невід’ємною складовою робочої навчальної програми і передбачає визначення якості виконаної студентом усіх видів аудиторної та самостійної навчальної роботи та рівня набутих ним знань та вмінь шляхом оцінювання в балах результатів цієї роботи під час поточного, модульного та семестрового контролю, з наступним переведенням оцінки в балах у оцінки за традиційною національною шкалою та шкалою ECTS (European Credit Transfer System).


^ 1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


1.1. Мета викладання навчальної дисципліни

Дисципліна “Теоретичні основи електротехніки” є дисципліною фундаментальної підготовки інженерів електротехнічних та електромеханічних напрямків. Метою викладання дисципліни є розкриття як сучасних, так і класичних наукових концепцій, понять, методів теорії електричних і магнітних кіл постійного та змінного струму в усталених і перехідних режимах, а також теорії електромагнітного поля.

^ 1.2. Завдання вивчення навчальної дисципліни

Завданням вивчення навчальної дисципліни є:

 • оволодіння методами комп’ютеризованого розрахунку складних електричних кіл постійного та змінного струму (у тому числі і трифазних систем) в усталеному режимі;

 • формування навиків розрахунку перехідних процесів із використанням сучасного програмного забезпечення;

 • оволодіння методами аналізу нелінійних електричних та магнітних кіл;

 • формування навиків досліджень процесів в електричних колах як за допомогою сучасного програмного забезпечення віртуальної лабораторії, так і за допомогою експериментальних досліджень на спеціалізованих стендах.

^ 1.3. Місце навчальної дисципліни в системі професійної підготовки

фахівця

Дана дисципліна є теоретичною основою сукупності знань та вмінь, що формують електротехнічний профіль фахівця не тільки в авіаційній галузі, але і практично у всіх галузях промисловості і транспорту.

^ 1.4. Інтегровані вимоги до знань і вмінь з навчальної дисципліни

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

Знати:

 • сучасні методи аналізу лінійних і нелінійних електричних кіл постійного та змінного струму в усталених і перехідних режимах;

 • сучасне програмне забезпечення, що дозволяє розраховувати складні електричні кола та моделювати електромагнітні процеси в електротехнічних пристроях.

Вміти:

 • самостійно виконувати розрахунки і дослідження лінійних та нелінійних електричних кіл як в усталених, так і перехідних та аварійних режимах;

 • самостійно проводити дослідження потужних трифазних систем у симетричних та несиметричних режимах;

 • самостійно проводити моделювання електромагнітних процесів в електричному колі з розподіленими параметрами (лінії електропередачі).

^ 1.5. Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчальних модулів

Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним принципом і складається з восьми навчальних модулів.

1.5.1.У результаті засвоєння навчального матеріалу навчального модуля №1 “Електричні кола постійного струму” студент повинен :

Знати:

 • основні закони електричного кола постійного струму;

 • основні методи розрахунку лінійних електричних кіл постійного струму;

 • особливості передачі електричної енергії лінією постійного струму.

Вміти:

 • самостійно розраховувати електричні кола постійного струму методами, визначеними навчальною програмою як із використанням відповідного програмного забезпечення, так і простих засобів розрахунку.

1.5.2.У результаті засвоєння навчального матеріалу навчального модуля №2 “Курсова робота №1” студент повинен :

Знати:

 • способи складання топологічних матриць та методи розв’язку рівнянь і їх систем в задачах розрахунку лінійних електричних кіл.

Вміти:

 • складати матричні рівняння за допомогою узагальнених методів контурних струмів та вузлових напруг;

 • самостійно розв’язувати рівняння та їх системи, використовуючи як відповідним програмним забезпеченням, так і звичайні прості засоби розрахунку.

1.5.3.У результаті засвоєння навчального матеріалу навчального модуля №3 “Електричні кола синусоїдного струму” студент повинен :

Знати:

 • основні закони електричного кола синусоїдного струму;

 • принципи символічного (комплексного) методу аналізу електричних кіл синусоїдного струму.

Вміти:

 • самостійно розраховувати електричні кола синусоїдного струму.

1.5.4.У результаті засвоєння навчального матеріалу навчального модуля №4 “Трифазні системи. Чотириполюсники та кола несинусоїдного струму ” студент повинен :

Знати:

 • методи розрахунку трифазних кіл у симетричних та несиметричних режимах;

 • особливості розрахунку несиметричних (аварійних) режимів трифазних кіл, які містять електродвигуни та трифазні трансформатори;

 • основні рівняння чотириполюсників та способи їх узгодження;

 • особливості розрахунку лінійних електричних кіл при несинусоїдному збудженні.

Вміти:

 • самостійно розраховувати симетричні та несиметричні режими трифазних кіл;

 • самостійно розраховувати лінійні електричні кола з несинусоїдним збудженням.

1.5.5.У результаті засвоєння навчального матеріалу навчального модуля №5 “Нелінійні електричні та магнітні кола” студент повинен :

Знати:

 • розуміти процеси, що відбуваються у магнітних колах змінного струму, в тому числі у трансформаторах;

 • особливості розрахунку нелінійних електричних кіл.

Вміти:

 • самостійно розраховувати нелінійні електричні кола з використанням необхідного програмного забезпечення;

 • аналізувати втрати енергії у магнітних колах змінного струму.

1.5.6.У результаті засвоєння навчального матеріалу навчального модуля №6 “Методи розрахунку перехідних процесів ” студент повинен :

Знати:

 • основні методи розрахунку перехідних процесів та особливості їх використання;

 • методи аналізу перехідних процесів в електричних колах при довільній формі збудження;

 • основні закони електричних кіл в операторній формі.

Вміти:

 • самостійно проводити розрахунок перехідних процесів класичним і операторним методами;

 • самостійно досліджувати перехідні процеси.

1.5.7.У результаті засвоєння навчального матеріалу навчального модуля №7 “Курсова робота №2” студент повинен:

Знати:

 • особливості функціонування електричних кіл у перехідних режимах та методи аналізу і розрахунку перехідних процесів;

 • безпомилково визначати характер перехідного режиму за заданої комутації конкретного кола та обирати оптимальний метод його аналізу.

Вміти:

 • самостійно розраховувати електричні кола в перехідних режимах визначеними методами.

1.5.8.У результаті засвоєння навчального матеріалу навчального модуля №8

“Кола з розподіленими параметрами. Основні співвідношення теорії електромагнітного поля” студент повинен :

Знати:

 • особливості довгої лінії для передачі електричної енергії;

 • основні режими, що відбуваються в колі з розподіленими параметрами;

 • основні рівняння електромагнітних полів;

 • основні методи розрахунку електромагнітних полів.

Вміти:

 • проводити розрахунок лінії передачі в узгодженому режимі;

 • самостійно проводити дослідження процесів в лінії передачі шляхом її моделювання з використанням штучної лінії;

 • розраховувати прості електростатичні та стаціонарні електромагнітні поля.


^ 1.6.Міждисциплінарні зв’язки навчальної дисципліни

Вища Фізика Обчислювальна Філософія

математика техніка та

програмування


Основи Автономні

електроприводу Теоретичні джерела

основи електроенергії

електротехніки


Електричні Електропостачання Енергозбереження Електротехнічне

системи та обладнання

мережі енергетичних

систем


Знання та вміння, отримані під час вивчення даної навчальної дисципліни, будуть використані під час вивчення всіх наступних дисциплін професійної та практичної підготовки фахівця.


^ 2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


2.1.Тематичний план навчальної дисципліни

№ Обсяг навчальних занять

пор. Назва теми (год.)

Усього Лекції Практичні Лабора- СРС

торні

1 2 3 4 5 6 7

3 семестр


Модуль № 1 “Електричні кола постійного струму”


  1. Закони, основні методи розрахунку та

властивості лінійних електричних кіл 50 14 16 8 12

1 2 3 4 5 6 7


  1. Топологічні методи аналізу електричних

кіл. Граф кола. Контурні та вузлові

рівняння в узагальненій формі 10 4 4 2

1.3 Модульна контрольна робота №1 3 2 1

Усього за модулем №1 63 20 20 8 15


^

Модуль №2 “Курсова робота №1”

  1. Розрахунок електричних кіл постійного

струму 36 36
  1   2   3   4   5

Схожі:

Національний авіаційний університет iconНаціональний авіаційний університет

Національний авіаційний університет iconНаціональний авіаційний університет головному метрологу

Національний авіаційний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний авіаційний університет науково-технічна бібліотека покажчик передплачених нтб періодичних видань на 2013 рік київ 2012
Покажчик передплачених нтб періодичних видань на 2013 рік / Національний авіаційний університет, Науково-технічна бібліотека; Укладач...
Національний авіаційний університет iconНаціональний авіаційний університет
Секція Аспекти екобезпеки енергетики, промисловості та сільського господарства
Національний авіаційний університет iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний авіаційний університет Юридичний інститут

Національний авіаційний університет iconПроводять 22-23 березня 2012 року
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
Національний авіаційний університет iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний авіаційний університет Юридичний інститут

Національний авіаційний університет iconМіністерство освіти І науки України Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут ”

Національний авіаційний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний авіаційний університет Юридичний інститут

Національний авіаційний університет iconНаціональний авіаційний університет
Проектування, виробництво, технічне обслуговування та діагностика авіаційної техніки І газотурбінних установок
Національний авіаційний університет iconНаціональний авіаційний університет онищенко наталія василівна
Робота виконана в Національному авіаційному університеті Міністерства освіти І науки
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи