Кафедра електротехніки та світлотехніки icon

Кафедра електротехніки та світлотехніки
НазваКафедра електротехніки та світлотехніки
Сторінка1/2
Дата29.07.2012
Розмір0.49 Mb.
ТипДокументи
  1   2


НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Інститут електроніки та систем управління

Факультет систем управління

Кафедра електротехніки та світлотехніки
Індекс: Р 01 – 8.090603 - 24 ЗАТВЕРДЖУЮ Р 01 – 8.090605 - 24 Проректор з навчальної роботи

__________________ М.Кулик

“_____” _____________2005р.


РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА


навчальної дисципліни

Промислова електроніка”

(за кредитно-модульною системою)


Напрям: 0906 “ Електротехніка “


Спеціальність: 6.090600 “Світлотехніка і джерела світла”,

6.090600 “Електротехнічні системи електроспоживання”.


Курс – 2,3 Семестр – 4,5


Лекції – 53 Диференційований залік – 4 семестр

Лабораторні заняття – 35 Екзамен – 5 семестр

Самостійна робота – 74

Усього – 162


Курсова робота – 4 семестр
^

Домашнє завдання ( 1 ) - 5 семестр
Київ - 2005
Робоча навчальна програма складена на основі робочих навчальних планів № РБ –3- 603/01 , № РБ –3-605/01 напряму 0906 “ Електротехніка ”спеціальностей 6.090600 “Світлотехніка і джерела світла”, 6.090600 “Електротехнічні системи електроспоживання” навчальної програми дисциплін “Промислова електроніка”, індекси Р01-8.090603–24, Р01-8.090605-24, затвердженої 200 р., “Тимчасового Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою (в умовах педагогічного експерименту)” та “Тимчасового Положення про рейтингову систему оцінювання”, затверджених наказом ректора від 15.06.2004 №122/од.


Робочу навчальну програму склав:

Доцент кафедри електротехніки і світлотехніки ________­­­_Ю.Єгоршин


Робоча навчальна програма обговорена на засіданні кафедри електротехніки і світлотехніки, протокол №_____ від “_____”____________2005р.
Завідувач кафедри _______________________ В.Васильєв.Робоча навчальна програма обговорена та схвалена на засіданні науково-методично-редакційної комісії факультету систем управління інституту електроніки та систем управління, протокол №____ від “_____”____________2005р.

Голова НМРК ______________________________Ю.Безкоровайний
Згоден

Декан ФСУ

_______________ О.Кривоносенко


“_____”_____________2005р.


ЗМІСТ


Вступ ............................................................................................................

1. Пояснювальна записка ............................................................................

1.1. Мета викладання навчальної дисципліни ................................................

1.2. Завдання вивчення навчальної дисципліни ..............................................

1.3. Місце навчальної дисципліни в системі професійної підготовки

фахівця .........................................................................................................

1.4. Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчальної дисципліни ..............

1.5. Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчальних модулів ...................

1.6. Міждисциплінарні зв’язки навчальної дисципліни .................................

^ 2. Зміст навчальної дисципліни .................................................................

2.1. Тематичний план навчальної дисципліни ................................................

2.2. Проектування дидактичного процесу з видів навчальних занять ..............

2.2.1. Лекційні заняття, їх тематика і обсяг .....................................................

2.2.2. Лабораторні заняття, їх тематика і обсяг ..............................................

2.2.3. Самостійна робота студента і контрольні заходи .................................

2.2.3.1. Домашне завдання

2.2.3.2. Курсова робота

^ 3. Навчально-методичні матеріали з дисципліни ..................................

3.1. Основна та додаткова література ..............................................................

3.2. Перелік наочних та інших навчально-методичних посібників,

методичних матеріалів до ТЗН ..................................................................

^ 4. Рейтингова система оцінювання набутих студентом знань та вмінь

4.1 Основні терміни, поняття, означення .......................................................

4.2. Рейтингова система оцінювання набутих студентом знань та вмінь ....

4

4

4

4


4

4

5

6

7

7

8

8

10

10

12

12

12

12

13


13

13

15
ВСТУП


Однією з необхідних умов організації навчального процесу за кредитно-модульною системою (КМС) є наявність робочої навчальної програми з вивчаємої дисципліни, виконаної за модульно-рейтинговими засадами і доведеної до відома викладачів та студентів.

Рейтингова система оцінювання (РСО) є невід’ємною складовою робочої навчальної програми і передбачає визначення якості виконаної студентом усіх видів аудиторної та самостійної навчальної роботи та рівня набутих ним знань та вмінь шляхом оцінювання в балах результатів цієї роботи під час поточного, модульного та семестрового контролю, з наступним переведенням оцінки в балах у оцінки за традиційною національною шкалою та шкалою ECTS (European Credit Transfer System).


^ 1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


1.1. Мета викладання навчальної дисципліни

Метою викладання дисципліни є розкриття сучасних наукових концепцій, методів та засобів аналізу і синтезу електронних пристроїв та систем промислової електроніки, принципів використання електронних пристроїв в системах світлотехніки, в електротехнічних системах електроспоживання.

^ 1.2. Завдання вивчення навчальної дисципліни

 • Завданнями вивчення навчальної дисципліни є:

 • засвоєння основних принципів побудови електронних схем, та принципів їх аналізу, принципів роботи пристроїв і систем промислової електроніки.

^ 1.3. Місце навчальної дисципліни в системі професійної підготовки фахівця

Дана дисципліна є основою знань та вмінь, що формують профіль фахівця в області сучасної електротехніки, зокрема фахівця, який має підготовку з використання принципів електроніки при експлуатації і розробці систем електроспоживання і світлотехніки.

^ 1.4. Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчальної дисципліни

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

Знати:

 • принципи побудови та принципи роботи основних електронних пристроїв, що використуються в інформаційній електроніці, та в перетворювальній техніці, методи аналізу і синтезу електронних пристроїв та систем.

Вміти:

 • самостійно робити вибір типових схем електронних пристроїв, та їх компонент для побудови електронних систем із заданими властивостям;

 • аналізувати (розраховувати характеристики і параметри) заданих електронних схем;

 • синтезувати схеми електронних пристроїв та систем для одержання потрібних характеристик та параметрів.

 • ^ 1.5. Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчальних модулів

Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним принципом і складається з чотирьох навчальних модулів, (третій модуль являє собою курсову роботу, що виконується у четвертому семестрі).

1.5.1. У результаті засвоєння навчального матеріалу навчального модуля №1 „Електронні прибори та електронні ключі” студент повинен:

Знати:

 • типи напівпровідникових приборів, їх структури, принципи роботи в якості електронних ключів, основні характеристики;

 • схеми формувачів та генераторів імпульсів.

Вміти:

 • самостійно розробляти схеми діодних обмежувачів сигналів, випрямлючів струму;

 • аналізувати роботу формувачів та генераторів імпульсів, якщо відома схема пристрою.

1.5.2. У результаті засвоєння навчального матеріалу навчального модуля №2 „Основи цифрової техніки” студент повинен:

Знати:

 • правила алгебри логіки мінімізації логічних функцій;

 • типи логічних операцій та типи логічних елементів;

 • принципи роботи та принципи побудови комбінаційних логічних схем;

 • принципи роботи та принципи побудови тригерних схем.

Вміти:

 • аналізувати логічну функцію, якщо схема є заданною;

 • будувати схему, якщо функція є заданною.

1.5.3. У результаті виконання курсової роботи, модуля №3, „Синтез імпульсних пристроїв та схем цифрової техніки” студент повинен:

Знати:

 • принципи побудови обмежувачів та формувачів імпульсних сигналів;

 • принципи мінімізації логічної функції;

 • принципи реалізації логічної функції в різних базісах, а також за допомогою мультіплексора, дешифратора, демультіплексора та програмуємої логічної матриці;

- принципи побудови лічильників імпульсів, поділювачів частоти, розподілювачів імпульсів.

Вміти:

 • мінімізувати задану логічну функцію;

 • побудувати схеми реалізації заданої логічної функції в заданих базисах, а також за допомогою мультіплексора, демультіплексора, дешифратора та програмуємої логічної матриці;

 • побудувати схеми обмежувачів імпульсів, лічильників імпульсів, поділювачів частоти, розподілювачів імпульсів, якщо задани коефіцієнти рахунку, ділення частоти, число каналів.

1.5.4. У результаті засвоєння навчального матеріалу навчального модуля №4 „Аналогова схемотехніка і перетворювальна техніка” студент повинен:

Знати:

 • принципи аналізу і синтезу лінійних, та нелінійних схем, що побудовані на основі операційного підсилювача (ОП );

 • принципи побудови схем та принципи роботи керуємих випрямлячів, імпульсних стабілювачів, автономних інверторів, перетворювачів частоти, імпульсних перетворювачів, регуляторів та стабілізувачів напруги.

 • правила техніки безпеки та охорони праці при експлуатації електронних пристроїв.

Вміти:

 • аналізувати лінійні схеми, що побудовані на основі ОП;

 • синтезувати схеми для заданних перетворювань імпульсних сигналів;

 • синтезувати схеми для заданних перетворювань електричного струму;

 • моделювати роботу схем аналогової і перетворювальної техніки за допомогою комп’ютера.

^ 1.6. Міждисциплінарні зв’язки навчальної дисципліни

Дисципліна “Промислова електроніка” вивчаеться на базі знань, що одержані студентом, при вивченні дисциплін: “Теоретичні основи електротехніки”(теорія електричних кіл), “Фізика”(Електромагнетизм), “Вища математика”(математичний аналіз), “Основи обчислювальної техніки” ( програмування, архітектура ЕОМ ).


Знання та вміння, отримані під час вивчення даної навчальної дисципліни, будуть використані під час вивчення переважної більшості наступних дисциплін професійної та практичної підготовки фахівця.


^ 2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


2.1. Тематичний план навчальної дисципліни
пор.


Назва теми

Обсяг навчальних занять

(год.)

Усього

Лекції

Лабора-торні

СРС

1

2

3

4

5

6

4 семестр

^ Модуль №1 „Електронні прибори та електронні ключі”

1.1

Типи електричних сигналів і процесів

елементна база електроніки

12

4

4

4

1.2

Напівпровідникові пристрої і електронні ключі

24

12

4

8

1.3

Модульна контрольна робота №1

3

2
1

Усього за модулем №1

39

18

8

13

Модуль №2 „Цифрова техніка”

2.1

Логічні сигнали, операції та елементи і ІМС правила алгебри логіки

15

6

4

5

2.2

Комбінаційні логічні схеми

15

6

4

5

2.3

Тригерні логічні схеми

9

4

2

3

2.4.

Модульна контрольна робота №2

3

2
1

Усього за модулем №2

42

18

10

14

Модуль №3 „Курсова робота” Синтез цифрових пристроїв

3.1

Синтез схеми для підсилювання та обмеження рівня цифрового сигналу

5


5

3.2

Синтез логічної функції в заданому базисі, а також за допомогою мультіплексора, демультіплексора, декодера.

5


5

3.3

Синтез лічильника, подільника частоти, розподілювачі імпульсів.

55

3.4

Оформлення пояснювальної записки і схем.

5


5

Усього за модулем №3

20


20

Усього за 4 семестр

101

36

18

47

5 семестр

^ Модуль №4 „Аналогова схемотехніка та перетворювальна техніка”

4.1

Активний режим роботи транзисторів. Підсилювальні каскади.

6

2

2

2

4.2

Операційні підсилювачі (ОП). Лінійні схеми на ОП.

9

2

4

3

4.3

Імпульсні схеми на ОП

9

2

4

3

4.4

Активні фільтри і автогенератори гармонічних коливань.

9

2

4

3

4.5

Тиристорні випрямлячі

8

2

3

3

4.6

Автономні інвертори

3

2

-

1

4.7

Імпульсні перетворювачі напруги,частоти

3

2

-

1

4.8

Імпульсні стабілізатори

2

1
2

4.9

Домашне завдання “ Аналіз схеми електронного фільтру. Синтез схеми перетворення імпульсів”

88

4.10

Модульна контрольна робота № 4

3

2
1

Усього за модулем №4

61

17

17

27

Усього за 5 семестр

61

17

17

27

Усього за навчальною дисципліною

162

53

35

74


^ 2.2. Проектування дидактичного процесу з видів навчальних занять
  1   2

Схожі:

Кафедра електротехніки та світлотехніки iconКафедра електротехніки І світлотехніки
Н-1 090605-46, затвердженої 12. 11. 2003 р., “Тимчасового Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою...
Кафедра електротехніки та світлотехніки iconКафедра електротехніки І світлотехніки
Н-3 090603-45, затвердженої 12. 11. 2003 р., “Тимчасового Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою...
Кафедра електротехніки та світлотехніки iconКафедра електротехніки І світлотехніки
Н-3 090605-11, затвердженої 22. 12. 2004р., “Тимчасового Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою...
Кафедра електротехніки та світлотехніки iconКафедра електротехніки та світлотехніки
Н-3 090605-21, затвердженої 10. 07. 2002, “Тимчасового Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою...
Кафедра електротехніки та світлотехніки iconКафедра електротехніки І світлотехніки
Н-3 090605-12, затвердженої 22. 12. 2004 р., “Тимчасового Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою...
Кафедра електротехніки та світлотехніки iconКафедра електротехніки І світлотехніки
Н-3 090605-47, затвердженої 22. 12. 2004 р., “Тимчасового Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою...
Кафедра електротехніки та світлотехніки iconНаціональний авіаційний університет
Робоча навчальна програма обговорена на засіданні кафедри електротехніки І світлотехніки, протокол № від “ ” 2005р
Кафедра електротехніки та світлотехніки iconНаціональний авіаційний університет
Робоча навчальна програма обговорена на засіданні кафедри електротехніки І світлотехніки, протокол № від “ ” 2005р
Кафедра електротехніки та світлотехніки iconНаціональний авіаційний університет
Робоча навчальна програма обговорена на засіданні кафедри електротехніки І світлотехніки, протокол № від “ ” 2005р
Кафедра електротехніки та світлотехніки iconДоцента кафедри електротехніки І світлотехніки фсу
Економіко-технологічне обґрунтування вибору оптимальної структури авіаційних ремонтних підприємств
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи