Національний авіаційний університет icon

Національний авіаційний університет
Скачати 461.37 Kb.
НазваНаціональний авіаційний університет
Сторінка1/3
Дата29.07.2012
Розмір461.37 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Інститут електроніки і систем управління

Факультет систем управління

Кафедра електротехніки і світлотехніки

Індекс: Р 01-8.090605-31

ЗАТВЕРДЖУЮ


Проректор з навчальної роботи

__________________ М. Кулик

“___” ______________ 2005 р.


РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА


Навчальної дисципліни

Основи світлотехніки”

(за кредитно-модульною системою)

Напрям: 0906 “Електротехніка”


Спеціальність: 6.090600 “Світлотехніка і джерела світла”


Курс – 2 Семестри – 3,4


Лекції - 52 Іспит 3 семестр

Практичні заняття - 17 Диф. залік 4 семестр

Лабораторні заняття - 18

Індивідуальна робота - 5

Самостійна робота - 70

Усього - 162


Домашне завдання - 1 (3 семестр)

Курсова робота - 4 семестр


Київ 2005

Робоча навчальна програма дисципліни “Основи світлотехніки” складена на основі робочого навчального плану № РБ-3-605/01 напрямку 0906 “Електротехніка”, спеціальності 6.090600 “Світлотехніка і джерела світла” та навчальної програми цієї дисципліни індекс Н – 3 - 8.090605 - 31, затвердженої 04.11.2002 р., “Тимчасового Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною счистемою (в умовах педагогічного експерименту)” та “Тимчасового Положення про рейтингову систему оцінювання”, затверджених наказом ректора від 15.06.2004 № 122/од.


Робочу навчальну програму склав:

професор кафедри електротехніки

і світлотехніки І. Зеленков


Робоча навчальна програма обговорена на засіданні кафедри електротехніки і світлотехніки, протокол № 12 від “ 21 ” лютого 2005 р.


Завідувач кафедри В. Васильєв


Робоча навчальна програма обговорена та схвалена на засіданні науково-методично-редакційної комісії факультету систем управління.

Протокол №7 від 04 квітня 2005р.


Голова НМРК Ю. Безкоровайний


Згоден

Декан ФСУ

________________ О. Кривоносенко

“_____”_________ 2005 р.


ЗМІСТВступ…………………………………………………………………………………..4

1. Пояснювальна записка……………………………………………………....4

  1. Мета викладання навчальної дисципліни………………………………….…4

  2. Завдання вивчення навчальної дисципліни………………….…………….…4

  3. Місце навчальної дисципліни в системі професійної підготовки фахівця....4

  4. Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчальної дисципліни.………….….4

  5. Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчальних модулів…………………5

  6. Міждисциплінарні зв’язки навчальної дисципліни…………………………..6
 1. Зміст навчальної дисципліни………………………………………………….6

  1. Тематичний план навчальної дисципліни…………………………………….6

  2. Проектування дидактичного процесу

з видів навчальних занять…………………………………………………………….7

   1. Лекційні заняття, їх тематика і обсяг………………………………………….7

   2. Практичні заняття, їх тематика і обсяг………………………………………..9

   3. Лабораторні заняття, їх тематика і обсяг……………………………………10

   4. Індивідуальна робота, її тематика і обсяг…………………………………...10

   5. Самостійна робота студента і контрольні заходи…………………………..11

    1. Курсова робота…………………………………………………………….12

    2. Домашнє завдання…………………………………………………………12
 1. Навчально-методичні матеріали з дисципліни……………………………12

3.1. Основна та додаткова література………………………………………………12

3.2. Перелік наочних та інших навчально-методичних посібників, методичних матеріалів……………………………………………………………………………..12


 1. Рейтингова система оцінювання набутих студентом знань та вмінь……13

4.1. Основні терміни , поняття, означення…………………………………………13

4.2. Рейтингова система оцінювання набутих студентом знань та вмінь………..15


ВСТУП


Однією з необхідних умов організації навчального процесу за кредитно-модульною системою є наявність робочої навчальної програми з кожної дисципліни, виконаної за модульно-рейтинговими засадами і доведеної до відома викладачів та студентів.

Рейтингова система оцінювання (РСО) є невід’ємною складовою робочої навчальної програми і передбачає визначення якості виконаної студентом усіх видів аудиторної та самостійної навчальної роботи та рівня набутих ним знань та вмінь шляхом оцінювання в балах результатів цієї роботи під час поточного, модульного та семестрового контролю, з наступним переведенням оцінки в балах у оцінки за традиційною національною шкалою та шкалою ECTS (European Credit Transfer System)

^

1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


1.1. Мета викладання навчальної дисципліни.

Навчальна дисципліна “Основи світлотехніки” є першою спеціальною дисципліною спеціальності “Світлотехніка і джерела світла”. Основна мета – дати студентам необхідний обсяг знань з питань оптичного випромінювання, світлотехнічних процесів, світлового поля, питань фізіологічної оптики, а також дати необхідні знання для проведення колірних та світлових розрахунків.


^ 1.2. Завдання вивчення навчальної дисципліни.

Завданнями вивчення навчальної дисципліни є:

 • засвоєння процесів взаємодії оптичного та світлового випромінювання з середовищем, а також засвоєння характера перетворювання випромінювання при взаємодії з різними приймачами енергії випромінювання;

 • засвоєння головних фізичних уявлень і понять по оптичному випромінюванню, закономірностям змін світлових характеристик і параметрів, необхідних для вивчення спеціальних світлотехнічних дисциплін.


^ 1.3. Місце навчальної дисципліни в системі професійної підготовки фахівця.

В результаті вивчення даної дисципліни студент більш усвідомлено буде засвоювати спеціальні дисципліни. Це приведе до якісного підвищення рівня підготовки та становлення висококваліфікованого фахівця по розробці, експлуатації і проектуванню різних світлотехнічних та оптичних систем.


^ 1.4. Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчальної дисципліни.

В результаті вивчення дисципліни “Основи світлотехніки” студент повинен:

Знати :

- закономірності оптичного випромінювання, основи фізіологічної оптики, світлове поле та його характеристики, знати процеси проходження випромінювання через поглинальне та розсіюче середовище, характер перетворення випромінювання при його взаємодії з середовищем на різних етапах процесу, загальні положення про колірні розрахунки.

Вміти:

- проводити розрахунки різних світлотехнічних характеристик світлового поля та його компонентів, будувати графічне зображення колірності різних кольорових матеріалів, грамотно проводити вибір приймачів оптичного випромінювання.


^ 1.5. Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчальних модулів.

Навчальний план дисципліни структурований за модульним принципом і складається з трьох навчальних модулів. Окремим четвертим модулем є курсова робота, яка виконується в четвертому семестрі.

1.5.1. В результаті засвоєння навчального матеріалу модуля №1 “Характеристики і джерела оптичного випромінювання” студент повинен:

Знати:

 • енергетичні і світлові характеристики оптичного вмпромінювання;

 • закони і параметри теплового випромінювання;

 • особливості впливу випромінювання на орган зору людини.

Вміти:

 • розраховувати параметри і характеристики різних джерел випромінювання;

 • визначати параметри чутливості приймачів вмпромінювання.


1.5.2. В результаті засвоєння навчального матеріалу модуля №2 “Світлове поле випромінювання. Його характеристики. Колориметрія” студент повинен:

Знати:

 • характеристики світлового поля випромінювання;

 • процеси проходження випромінювання через різні середовища;

 • закони колориметричних систем, їх параметри.

Вміти:

 • проводити розрахунки різних світлотехнічних інтегральних характеристик світлового поля;

 • розраховувати координати колірності різних світлотехнічних матеріалів.


1.5.3. В результаті засвоєння навчального матеріалу модуля №3 “Перетворення енергії випромінювання” студент повинен:

Знати:

 • перетворення випромінювання при його взаємодії з середовищем на різних етапах взаємодії;

 • форми перетвореної енергії та її проявлення в природі і техніці.


Вміти:

 • розраховувати спектральні і інтегральні коефіцієнти процесів взаємодії випромінювання з середовищем.


1.5.4. В результаті засвоєння навчального матеріалу модуля №4 – курсової роботи “Розрахунок інтегральних характеристик світлового поля” студент повинен:

Знати:

 • методику проведення розрахунків характеристик світлового поля, утвореного різними типами джерела світла.


Вміти:

 • зробити розрахунок різних типів інтегрально характеристик світлового поля.^ 1.6. Міждисциплінарні зв’язки навчальної дисципліни.
Вища математика Фізика Хімія Теоретичні основи

електротехніки
Джерела світла ОСНОВИ СВІТЛОТЕХНІКИ ФотометріяСвітлотехнічні Світлові прилади Електротехнологічні Світлотехнічні

матеріали установки установки та

системи

Знання та вміння, отримані під час вивчення даної навчальної дисципліни, будуть використані під час вивчення переважної більшості дисциплін професійної та практичної підготовкит фахівця.


^ 2. Зміст навчальної дисципліни.

2.1. Тематичний план навчальної дисципліни.

№ пор

Назва теми

Обсяг навчальних занять (год.)

Усього

Лекції

Практичні

Лаб-ні

СРС

Інд. роб

^ 3–й семестр

Модуль №1 Характеристики і джерела оптичного випромінювання

1.1.

Поле оптичних випромінювань. Енергетичні і світлові характеристики.

12

6

2

-

4

-

1.2.

Теплове випромінювання. Люмінесценція та її закони.

12

6

2

-

4

-

1.3.

Фізіологічна оптика

12

6

2

-

4

-

1.4.

Модульна контрольна робота №1

3

-

2

-

1

-

Усього за модулем №1

39

18

8

-

13

-

Модуль №2 Світлове поле, його характеристики. Колориметрія.

2.1.

Світлове пол випромінювання, його інтегральні характеристики.

18

8

4

-

6

-

2.2.

Колориметрія. Колориметричні системи. Розрахунки параметрів колірності.

17

8

3

-

6

-

2.3

Домашнє завдання

6

-

-

-

6

-

2.4.

Модульна контрольна робота №2

3
2

-

1

-

Усього за модулем №2

44

16

9

-

19

-

Усього за 3-й семестр

83

34

17

-

32

-^ 4-й семестр

Модуль №3 Перетворення енергії випромінювання

3.1.

Форми перетворення енергії. Взаємодія енергії випромінювання з середовищем.

23

6

-

8

7

2

3.2.

Фотофізична дія випромінювання.

23

6

-

8

7

2

3.3.

Фотохімічна і фотобіологічна дії випромінювання

10

6

-

-

3

1

3.4.

Модульна контрольна робота №3

3

-

-

2

1

-

Усього за модулем №3

59

18

-

18

18

5

Модуль №4 Курсова робота

4.1.

Розрахунок інтегральних характеристик світлового поля.

20

-

-

-

20

-

Усього за модулем №4

20

-

-

-

20

-

Усього за 4-й семестр

79

18

-

18

38

5

Усього за навчальною дисципліною

162

52

17

18

70

5^ 2.2. Проектування дидактичного процесу з видів навчальних занять

2.2.1. Лекційні заняття, їх тематика і обсягпор.

Назва теми

Обсяг навчальних занять (год.)

лекції

СРС

^ 3-й семестр

Модуль №1 “Характеристики і джерела оптичного випромінювання ”

1.1.

Оптична область спектру випромінювання. Рівняння Максвела. Хвильове рівняння. Фізична оптика. Хвильова і корпускулярна теорія світла.

2

1

1.2.

Енергетичні характеристики випромінювання: променевий потік, сила випромінювання, яскравість випромінювання.

2

1

1.3.

Світлові характеристики випромінювання: світлова енергія, світловий потік, яскравість світла, освітленність. Зв’язок світлотехнічних характеристик між собою.

2

1

1.4.

Закони теплового випромінювання: закон Кірхгофа, закон зміщення випромінювання Віна, формула Планка, законт Стефана-Больцмана.

2

1

1.5.

Теплове випромінювання реальних тіл. Спектральні та інтегральні коефіцієнти випромінювання. Еквівалентні температури випромінювання.

2

1

1.6.

Люмінесценція, її види. Закони люмінесценції. Кількісні характеристики люмінесценції. Люмінесцентні матеріали, їх використання в техніці.

2

1

1.7.

Огран зору, як приймач оптичного випромінювання. Структура органа зору. Оптична система ока. Аберація оптичної системи ока. Аккамодація ока. Світлоприймаюча система ока.

2

1

1.8.

Порогова, спектральна та контрасна чутливість ока. Залежність між кутовими розмірами об’єкту та яскравістю фона функції зору. Класифікація функцій зору при різних процесах.

2

1

1.9.

Абсолютна світлочутливість. Абсолютний погіг зору. Дискомфорт та втома органу зору, методика їх оцінок.

2

1

Усього за модулем №1

18

9

^ Модуль №2 “Світлове поле, його характеристики. Колориметрія.”

2.1.

Інтегральні характеристики світлового поля. Функія цінності. Характеристики світлового поля: просторова, середня сферична, середня полусферична, середня циліндрична.

2

1

2.2.

Ссвітловий вектор. Проекції світлового вектора на координатні вісі. Потік світлового вектора. Вектор тілесного кута. Світлове поле точкового джерела світла.

2

1

2.3.

Розрахунок інтегральних характеристик світлового поля, утвореного точковим випромінювачем.

2

1

2.4.

Світлове поле лінійного випромінювача та розрахунок його інтегральних характеристик.

2

1

2.5.

Система КЗС. Аномалії кольорного зору. Система RGB. Криві складання системи та діаграма кольорності.

2

1

2.6.

Колориметрична система XYZ. Вибір основних кольорів системи. Перетворення системи RGB в систему XYZ. Система L, , p. Колірний тон та чистота кольору. Їх визначення в системі XYZ.

2

1

2.7.

Використання діаграм колірності при розрахунках. Стандартні джерела світла А, В, С, Д. Розрахунки кольору та їх відображення в системі XYZ. Розрахунок кольору для різних спектрів випромінювання.

2

1

2.8.

Визначення колірної температури випромінювання. Використання кольору в практиці. Світлофільтри та їх типи. Діаграми колірності та їх використання для оцінки якості авіаційних світлофільтрів.

2

1

Усього за модулем №2

16

8

^ Усього за 3 семестр

34

17

Модуль №3 “Перетворення енергії випромінювання”.

3.1.

Форма перетворення випромінювання. Механізм елементарних процесів перетворення.

2

1

3.2.

Закон збереження енергії при падінні випромінювання на поверхню середовища. Спектральні та інтегральні коефіцієнти відбивання, проходження, поглинання променевого потоку.

2

1

3.3.

Поляризація випромінювання при проходженні через діелектрик. Проходження пучка світла через перетин двох середовищ з різними показниками заломлення.

2

1

3.4.

Теплова дія випромінювання. Кількісні характеристики теплового перетворення випромінювання. Установки теплової дії випромінювання.

2

1

3.5.

Основні закони фотоефекту. Зовнішній і внутрішній фотоефект.

2

1

3.6.

Фотоелектричні приймачі випромінювання. Фотоелементи з використанням різних видів фотоефекту.

2

1

3.7.

Фотохімічна дія випромінювання. Рівняння фотохімічних реакцій.

2

1

3.8.

Фотобіологічна дія випромінювання. Витальна і бактерицидна дії випромінювання.

2

1

3.9.

Використання законів світлотехніки при конструюванні світлових приладів.

2

1

Усього за модулем №3

18

9

Усього за 4 семестр

18

9

Усього за навчальною дисципліною

52

26


^ 2.2.2. Практичні заняття, їх тематика і обсягпор.

Назва теми

Обсяг навчальних занять (год.)

Практ. заняття

СРС

1

2

3

4

^ Модуль №1 “Характеристики і джерела оптичного випромінювання ”

1.1.

Розрахунок енергетичних і світлових характеристик для різних джерел випромінювання.

2

1

1.2.

Розрахунок параметрів теплових випромінювань.

2

1

1.3

Вивчення і розрахунок характеристик спектральної і контрасної чутливості ока

2

1

1.4

Модульна контрольна робота

2

1

Усього за модулем №1

8

4

Модуль №2 “Світлове поле, його характеристики. Колориметрія”.

2.1.

Методика розрахунку інтегральних характеристик поля для різних випромінювачів.

2

1

2.2.

Розрахунки координат колірності, колірного тону та чистоти кольору прозорих матеріалів.

2

1

2.3

Розрахунки координат колірності, колірного тону та чистоти кольору відбиваючих матеріалів.

3

1

2.4.

Модульна контрольна робота

2

1

Усього за модулем №2

9

4^ 2.2.3. Лабораторні заняття, їх тематика і обсяг.пор.

Назва теми

Обсяг навчальних занять (год.)

Лаб. роб.

СРС

^ 4-й семестр

Модуль №3 “Перетворення енергії випромінювання”

3.1.

Дослідження характеристик різних джерел світла з допомогою світломірної кулі.

4

2

3.2

Дослідження координат колірності світлотехнічних матеріалів з допомогою монохроматора

4

2

3.3

Дослідження показників відбивання світла з допомогою кулі Тейлора.

4

2

3.4

Дослідження характеристик різних фотоелементів з допомогою оптичної скам’ї.

4

2

3.5

Дослідження впливу напруги на світлову віддачу джерел світла.

2

1

^ Усього за модулем№3

18

9

Усього за навчальною дисципліною

18

9
  1   2   3

Схожі:

Національний авіаційний університет iconНаціональний авіаційний університет

Національний авіаційний університет iconНаціональний авіаційний університет головному метрологу

Національний авіаційний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний авіаційний університет науково-технічна бібліотека покажчик передплачених нтб періодичних видань на 2013 рік київ 2012
Покажчик передплачених нтб періодичних видань на 2013 рік / Національний авіаційний університет, Науково-технічна бібліотека; Укладач...
Національний авіаційний університет iconНаціональний авіаційний університет
Секція Аспекти екобезпеки енергетики, промисловості та сільського господарства
Національний авіаційний університет iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний авіаційний університет Юридичний інститут

Національний авіаційний університет iconПроводять 22-23 березня 2012 року
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
Національний авіаційний університет iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний авіаційний університет Юридичний інститут

Національний авіаційний університет iconМіністерство освіти І науки України Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут ”

Національний авіаційний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний авіаційний університет Юридичний інститут

Національний авіаційний університет iconНаціональний авіаційний університет
Проектування, виробництво, технічне обслуговування та діагностика авіаційної техніки І газотурбінних установок
Національний авіаційний університет iconНаціональний авіаційний університет онищенко наталія василівна
Робота виконана в Національному авіаційному університеті Міністерства освіти І науки
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи