Національний авіаційний університет icon

Національний авіаційний університет
НазваНаціональний авіаційний університет
Сторінка1/3
Дата29.07.2012
Розмір0.57 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Інститут електроніки і систем управління

Факультет систем управління

Кафедра електротехніки і світлотехніки


Індекс Р01 – 8.090603-20 ЗАТВЕРДЖУЮ

Р01 – 8.090605-20 Проректор з навчальної роботи

М. Кулик


„____” _____________ 2005 р.


РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ЕЛЕКТРИЧНІ МАШИНИ”

(за кредитно-модульною системою)


Напрям: 0906 „Електротехніка”

Спеціальність: 6.090600 „Електротехнічні системи електроспоживання”

6.090600 „Світлотехніка і джерела світла”.


Курс – 3 Семестр – 5,6

Лекції – 70 Диференційований залік – 5 семестр

Лабораторні заняття – 35 Екзамен – 6 семестр

Самостійна робота – 111

Усього – 216

ДЗ 1 – 5 семестр

Курсова робота – 6 семестр


Київ 2005

Робоча навчальна програма складена на основі робочого навчального плану № РБ-3-603/01 і № РБ-3-605/01 напряму 0906 „Електротехніка” спеціальностей 8.090603 „Електротехнічні системи споживання” та 8.090605 „Світлотехніка і джерела світла”, навчальної програми дисципліни „Електричні машини”, індекс Н-3-80090603-20 та Н-3-8.090605-20 затвердженої 25.10.02 р., „Тимчасового Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою (педагогічного експерименту)” та „Тимчасового Положення про рейтингову систему оцінювання” затверджених наказом ректора від 15.06.2004 № 122/од.


Робочу навчальну програму склав:

доцент кафедри

електротехніки і світлотехніки

_______________________М. Попов


Робоча навчальна програма обговорена на засіданні кафедри електротехніки та світлотехніки, протокол № _______ від „____”_______________ 2005 р.

Завідувач кафедри

_______________________В. Васильєв


Робоча навчальна програма обговорена та схвалена на засіданні науково-методично-редакційної комісії і факультету систем управління, протокол № _______ від „____”_______________2005 р.


Голова НМРК _______________________ Ю.Безкаравайний


ЗГОДЕН

Декан ФСУ

___________________ О. Кривоносенко


„____”_____________ 2005 р.


Зміст


Вступ


Стр.

 1. Пояснювальна записка.

4

  1. Мета викладання навчальної дисципліни.

4

  1. Завдання вивчення навчальної дисципліни.

4

  1. Місце навчальної дисципліни в системі професійної підготовки фахівця.

4

  1. Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчальної дисципліни.

4

  1. Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчальних модулів.

4

  1. Міждисциплінарні зв’язки навчальної дисципліни.

6

 1. Зміст навчальної дисципліни.

7

2.1. Тематичний план навчальної дисципліни.

7

2.2. Проектування дидактичного процесу з видів навчальних занять.

8

2.2.1. Лекційні заняття, їх тематика і обсяг.

8

2.2.2. Лабораторні заняття, їх тематика і обсяг.

10

2.2.3. Самостійна робота студента і контрольні заходи.

11

2.2.3.1. Домашнє завдання.

13

2.2.3.2. Курсова робота.

13

3. Навчально-методичні матеріали з дисципліни.

13

3.1. Основна і додаткова література.

13

3.2. Перелік наочних та інших навчально-методичних матеріалів до ТЗН.

14

^ 4. Рейтингова система оцінювання набутих студентом знань та вмінь.

15

4.1. Основні терміни, поняття, означення.

15

4.2. Рейтингова система оцінювання набутих студентом знань та вмінь.

16Вступ


Однією з необхідних умов організації навчального процесу за кредитно-модульною системою є наявність робочої навчальної програми з кожної дисципліни, виконаної за модульно-рейтинговими засадами і доведеної до відома викладачів та студентів.

Рейтингова система оцінювання (РСО) є невід’ємною складовою робочої навчальної програми і передбачає визначення якості виконаної студентом усіх видів аудиторної та самостійної навчальної роботи та рівня набутих ним знань та вмінь шляхом оцінювання в балах у оцінки за традиційною національною шкалою та шкалою ECTS (European Credit Transfer System).


 1. Пояснювальна записка
  1. Мета викладання навчальної дисципліни «Електричні машини».

Основна мета викладання навчальної дисципліни «Електричні машини» для студентів спеціальностей 8.090603 і 8.090605 – дати їм тверді знання загальних принципів електромеханічного перетворення енергії, принципи дії будь-яких електричних машин та їхніх властивостей, ознайомлення студентів з основними правилами експлуатації електричних машин та тенденцій сучасного розвитку електромашинобудування.

^ 1.2. Завдання вивчення навчальної дисципліни.

Головним завданням вивчення дисципліни є:

― надання студентам поняття спільності дії електричних машин усіх типів;

― встановити взаємозв’язок характеристик електричної машини;

― навчити студентів методам експериментальних досліджень машин;

― навчити студентів визначати характеристики електричних машин за даними дослідів холостого ходу і короткого замикання;

― надати студентам уяву про шляхи підвищення ефективності електричних машин.

^ 1.3. Місце навчальної дисципліни в системі професійної підготовки фахівця.

Дана дисципліна є базовою для вивчення подальших навчальних дисциплін студентів спеціальності 8.090603 і спеціальності 8. 090605. Професійні знання, які набуваються при вивченні дисципліни, включають в себе знання принципів дії, методів аналізу і розрахунків, а також термінології і символіки діючих стандартів України.

^ 1.4. Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчальної дисципліни.

Після вивчення дисципліни «Електричні машини» студенти повинні:

знати принципи дії будь-яких електричних машин і трансформаторів, вплив параметрів машин на їхні електричні показники; властивості і основні характеристики машин і методи їхнього експериментального визначення.

уміти вибирати машини і трансформатори для конкретних умов використання; використовувати паспортні і експериментальні дані для визначення характеристик трансформаторів та електричних машин.

^ 1.5. Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчальних модулів.

Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним принципом і складається з п’ятьох навчальних модулів. Окремим п’ятим модулем є курсова робота, що виконується у шостому семестрі.

^ 1.5.1. У результаті засвоєння навчального матеріалу навчального модуля №1 «Загальні питання електричних машин» студент повинен:

знати:

― основні складові частини будь-якої електричної машини та їхнє призначення;

― фізичні закони, що покладені в основу дії електричних машин і трансформаторів;

― принципи побудови якірних обмоток машин;

― режими роботи;

уміти:

― розраховувати магнітне коло машини;

― вибирати тип якірної обмотки;

― розраховувати обмоткові коефіцієнти якірних обмоток машин змінного струму.

^ 1.5.2. У результаті засвоєння навчального матеріалу навчального модуля №2 «Машини постійного струму» студент повинен:

знати:

― елементи конструкції машини постійного струму та їхнє призначення;

― умови самозбудження генератора з паралельним збудженням;

― характеристики генераторів паралельного і незалежного збудження;

― механічні і моментні характеристики двигунів незалежного, паралельного і послідовного збудження.

уміти:

― визначати причини порушення умов самозбудження генератора з паралельним збудженням та усовувати їх;

― встановлювати зв’язок між характеристиками генератора з паралельним збудженням;

― експериментально визначати характеристики генератора з паралельним збудженням;

― властивості двигунів з різними схемами збудження, та експериментально випробувати їх;

^ 1.5.3. У результаті засвоєння навчального матеріалу модуля №3 «Синхронні машини» студент повинен:

знати:

― принцип дії та схеми збудження синхронних машин і сферу їхнього використання;

― особливості реакції якоря залежно від характеру навантаження;

― характеристики синхронної машини;

― умови синхронізації синхронної машини з мережею і наслідки їхнього порушення;

― кутові та U-подібні характеристики.

уміти:

― самостійно визначати експериментально характеристики синхронного генератора;

― самостійно здійснювати синхронізацію синхронної машини з мережею;

― визначати та усовувати причини порушення умов синхронізації;

― експериментально визначати кутові та U-подібні характеристики.

^ 1.5.4. У результаті засвоєння навчального матеріалу модуля №4 «Трансформатори та асинхронні машини» студент повинен:

знати:

― принципи дії основні рівняння і схему заміщення трансформатора;

― схеми і групи з’єднання обмоток трифазних трансформаторів;

― умови паралельного включення трифазних трансформаторів;

― принцип дії, основні рівняння, режими роботи і формальну аналогію асинхронної машини і трансформатора;

― схеми заміщення асинхронної машини;

― залежність моменту від ковзання;

― способи поліпшення пускових властивостей асинхронної машини;

уміти:

― самостійно виконувати досліди холостого ходу і короткого замикання трансформатора і будувати за їх даними схему заміщення і зовнішню характеристику;

― виконувати досліди холостого ходу і короткого замикання асинхронної машини і будувати за їх даними за допомогою формули Клоса залежність моменту від ковзання.


   1. ^ У результаті засвоєння навчального матеріалу модуля №5 „Курсова робота” студент повинен:

знати:

― основні характеристики трансформаторів та електричних машин;

― векторні діаграми.

уміти:

― будувати характеристики трансформаторів і машин, використовуючи їх паспортні дані і векторні діаграми.


^ 1.6. Міждисциплінарні зв’язки навчальної дисципліниФізика

Вища математика


Теоретичні основи

електротехніки2. Зміст навчальної дисципліни


^ 2.1. Тематичний план навчальної дисципліни.
Назва теми

Обсяг навчальних занять

( год.)

Усього

Лекцій

Лаборат

СРС

1

2

3

4

5

6


5 семестр

Модуль №1. «Загальні питання електричних машин»


1.1.

Аналогія магнітного та електричного кіл. Дві основні складові частини електричної машини. Магнітне коло машини.

20

6

4

10

1.2.

Домашнє завдання.

88

1.3.

Основні фізичні закони, покладені в основу дії електричних машин.

12

6
6

1.4.

Якірні обмотки електричних машин.

18

4

5

9

1.5.

Модульна контрольна робота №1.

3

2
1

Усього за модулем №1.

61

18

9

34


Модуль №2. «Машини постійного струму»


2.1.

Режими роботи електричних машин. Основні рівняння генераторного режима і режима двигуна.

9

4
5

2.2.

Генератори постійного струму та їхні характеристики.

22

6

4

12

2.3.

Двигуни постійного струму та їх властивості.

16

4

4

8

2.4.

Модульна контрольна робота №2.

3

2
1

Усього за модулем №2.

50

16

8

26

Усього за 5 семестр

111

34

17

60


6 семестр.

Модуль №3. «Синхронні машини»


3.1.

Принцип дії, схеми збудження, реакція якоря і характеристики синхронної машини.

18

8

4

6

3.2.

Паралельна робота синхронної машини з мережею.

12

4

4

4

3.3.

Модульна контрольна робота №3.

3

2
1

Усього за модулем №3.

33

14

8

11


Модуль №4. «Трансформатори та асинхронні машини»


4.1.

Принцип дії трансформатора і основні рівняння при навантаженні. Досліди визначення параметрів схеми заміщення. Векторні діаграми.

18

6

4

8

1

2

3

4

5

6

4.2.

Трифазні трансформатори. Схеми і групи з’єднання обмоток. Умови паралельного включення.

7

4
3

4.3.

Принцип дії асинхронної машини та її аналогія з трансформатором.

6

4
2

4.4.

Схеми заміщення та дослідне визначення їхніх параметрів.

9

2

4

3

4.5.

Залежність моменту від ковзання та поліпшення пускових властивостей асинхронної машини.

3

2
1

4.6.

Асинхронні машини спеціального призначення.

6

2

2

2

4.7.

Модульна контрольна робота №4.

3

2
1

Усього за модулем №4.

52

22

10

20


Модуль №5. «Курсова робота»


5.1.

Побудова характеристик трансформаторів, асинхронних машин і синхронних машин за даними дослідів холостого ходу і короткого замикання і паспортними даними.

2020

^ Усього за 6 семестр.

105

36

18

51

Усього за навчальною дисципліною.

216

70

35

111^ 2.2. Проектування дидактичного процесу з видів навчальних занять.


2.2.1. Лекційні заняття, їх тематика і обсяг.
Назва теми

Обсяг навчальних занять

( год.)

Лекції

СРС

1

2

3

4


5 семестр

Модуль №1 «Загальні питання електричних машин»


1.1.

Місце електричних машин у загальному комплексі електрообладнання. Індуктор і якір – обов’язкові складові будь-якої електричної машини.

2

2

1.2.

Аналогія магнітного та електричного кіл. Магнітна характеристика машини.

2

2

1.3.

Закон електромагнітної індукції. Правило правої руки і правило Ленца.

2

2

1.4.

Формули електромагнітних сил (ЕРС) якірної обмотки машини постійного струму і фази машини змінного струму.

2

2

1.5.

Закон Ампера і основна умова працездатності будь-якої електричної машини.

2

2

1

2

3

4

1.6.

Характеристика холостого хода та її зв’язок з магнітною характеристикою.

2

2

1.7.

Принципи побудови якірної обмотки машини постійного струму. Петльові і хвильові обмотки.

2

2

1.8.

Принципи побудови багатофазної якірної обмотки.

2

2

1.9.

Модульна контрольна робота №1

2

1

Усього за модулем №1.

18

17


Модуль №2. «Машини постійного струму»


2.1.

Генераторний режим і режим двигуна електричної машини.

2

2,5

2.2.

Формула електромагнітного момента машини постійного струму. Рівняння електричної рівноваги кола якоря. Зворотність електричних машин.

2

2,5

2.3.

Схеми збудження генераторів постійного струму. Умови самозбудження генератора з паралельним збудженням.

2

3

2.4.

Реакція якоря і комутація машини постійного струму.

2

3

2.5.

Характеристики генераторів паралельного і незалежного збудження.

2

3

2.6.

Схеми збудження двигунів постійного струму. Природні, штучні та експлуатаційні характеристики. Рівняння руху електропривода.

2

2

2.7.

Механічні і моментні характеристики двигунів з паралельним і послідовним збудженням.

2

2

2.8.

Модульна контрольна робота №2

2

1

Усього за модулем №2.

16

19

Усього за 5 семестр.

34

36


6 семестр.

Модуль №3 «Синхронні машини»


3.1.

Конструктивні схеми, принцип дії і схеми збудження синхронної машини.

2

1

3.2.

Реакція якоря СМ при різних за характером навантаженнях.

2

1

3.3.

ЕРС реакцій якоря та індуктивні синхронні опори СМ.

2

1

3.4.

Рівняння у колі якоря СМ. Векторні діаграми і характеристики СМ.

2

1

3.5.

Умови синхронізації СМ з мережею і наслідки їхнього порушення.

2

1

3.6.

Кутові і U- подібні характеристики СМ. Розподіл активної і реактивної потужностей між СМ і мережею.

2

1

3.7.

Модульна контрольна робота №3

2

1

Усього за модулем №3.

14

7
1

2

3

4


Модуль №4. «Трансформатори та асинхронні машини»


4.1.

Холостий хід однофазного трансформатора. Рівняння і схема заміщення при холостому ході. Визначення параметрів схеми заміщення при холостому ході.

2

2

4.2.

Однофазний трансформатор при навантаженні. Рівняння електричної і магнітної рівноваги. Приведений трансформатор.

2

2

4.3.

Повна схема заміщення трансформатора. Дослід короткого замикання. Векторні діаграми, змінення напруги трансформатора. Зовнішня характеристика.

2

2

4.4.

Трифазні трансформатори. Особливості холостого ходу при різних схемах з’єднання обмоток.

2

1,5

4.5.

Групи з’єднання обмоток і паралельна робота трифазних трансформаторів.

2

1,5

4.6.

Конструктивні схеми і принцип дії асинхронної машини (АМ). Ковзання. Залежність параметрів ротора від ковзання.

2

1

4.7.

Приведення ротора до статора і схема заміщення асинхронної машини. Режими роботи АМ.

2

1

4.8.

Дослідне визначення параметрів схеми заміщення АМ.

2

1

4.9.

Г-подібна схема заміщення АМ. Залежність момента АМ від ковзання. Способи підвищення пускових властивостей АМ.

2

1

4.10.

Асинхронні двигуни с порожнистим ротором і тахогенератор.

2

1

4.11.

Модульна контрольна робота №4

2

1

Усього за модулем №4.

22

15

Усього за 6 семестр.

36

22

Усього за навчальною дисципліною.

70

58^ 2.2.2. Лабораторні заняття, їх тематика і обсяг.

5 семестр.
Назва теми

Обсяг навчальних занять

( год.)

Лабораторні заняття

СРС

1

2

3

4


Модуль №1 «Загальні питання електричних машин»


1.1

Вивчення конструкцій машин постійного струму.

4

4

1.2.

Вивчення і побудова якірних обмоток машин постійного струму.

2

2

1.3.

Вивчення і побудова трифазних якірних обмоток машин змінного струму.

3

3

Усього за модулем №1

9

9

1

2

3

4


Модуль №2 «Машини постійного струму»


2.1.

Дослідження генератора постійного струму з паралельним збудженням.

4

3

2.2.

Дослідження двигунів постійного струму з паралельним і послідовним збудженням.

4

4

Усього за модулем №2.

8

7

Усього за п’ятий семестр.

17

16


6 семестр

Модуль №3. «Синхронні машини»


3.1.

Дослідження однофазного синхронного генератора.

4

2

3.2.

Дослідження характеристик однофазного синхронного генератора при паралельній роботі з мережею

4

2

Усього за модулем №3.

8

4


Модуль №4. «Трансформатори та асинхронні машини»


4.1.

Дослідження однофазного трансформатора.

4

2

4.2.

Дослідження трифазного асинхронного двигуна з короткозамкненим ротором.

4

2

4.3.

Дослідження асинхронного двигуна з порожнистим ротором.

2

1

Усього за модулем №4.

10

5

Усього за 6 семестр.

18

9

Усього за навчальною дисципліною.

35

25^ 2.2.3. Самостійна робота студента і контрольні заходи


№ тижня

Зміст самостійної роботи

Обсяг СРС (год)

Форма контролю

№ тижня проведення контролю

1

2

3

4

5


5 семестр


1.

Опрацювання матеріалу лекції 1.1

2

ПК

2, 8

2.

Опрацювання матеріалу лекції 1.2.

2

ПК

3, 8

2.

Підготовка до виконання лаб.роботи 1.1

4

ПК

3

3.

Опрацювання матеріалу лекції 1.3.

2

ПК

4

3.

Підготовка до лабораторної роботи 1.2

2

ПК

4

4.

Опрацювання матеріалу лекції 1.4.

2

ПК

5

4-8

Виконання ДЗ

8

Захист ДЗ

7, 8

5.

Опрацювання матеріалу лекції 1.5.

2

ПК

6

5.

Підготовка до лабораторної роботи 1.3.

3

ПК

6

6.

Опрацювання матеріалу лекції 1.6.

2

ПК

7

1

2

3

4

5

7.

Опрацювання матеріалу лекції 1.7.

2

ПК

7

8.

Опрацювання матеріалу лекції 1.8.

2

ПК

8

9.

Підготовка до модульної контрольної роботи №1

1

МК

9

10.

Опрацювання матеріалу лекції 2.1.

2,5

ПК

10

11.

Підготовка до лабораторної роботи 2.1

3

ПК

11

11.

Опрацювання матеріалу лекції 2.2

2,5

ПК

12

12.

Опрацювання матеріалу лекції 2.3

3

ПК

13

13.

Опрацювання матеріалу лекції 2.4

3

ПК

14

14.

Опрацювання матеріалу лекції 2.5

3

ПК

14

14.

Підготовка до лабораторної роботи 2.2

4

ПК

15

15.

Опрацювання матеріалу лекції 2.6

2

ПК

15

16.

Опрацювання матеріалу лекції 2.7

2

ПК

16

17.

Підготовка до модульної контрольної роботи №2

1

МК

17

^ Усього за 5 семестр

6
6 семестр


1.

Опрацювання матеріалу лекції 3.1

1

ПК

2

2.

Опрацювання матеріалу лекції 3.2

1

ПК

3

2.

Підготовка до виконання лабораторної роботи 3.1

2

ПК

3

3-15

Виконання курсової роботи

20

Захист КР

15-17

3.

Опрацювання матеріалу лекції 3.3

1

ПК

4

4.

Опрацювання матеріалу лекції 3.4

1

ПК

5

5.

Опрацювання матеріалу лекції 3.5

1

ПК

5

5.

Підготовка до виконання лабораторної роботи 3.2

2

ПК

6

6.

Опрацювання матеріалу лекції 3.6

1

ПК

6

7.

Підготовка до модульної контрольної роботи №3

1

МК

7

8.

Опрацювання матеріалу лекції 4.1

2

ПК

8

9.

Опрацювання матеріалу лекції 4.2

2

ПК

9

10.

Опрацювання матеріалу лекції 4.3

2

ПК

10

10.

Підготовка до виконання лабораторної роботи 4.1

2

ПК

10

11.

Опрацювання матеріалу лекції 4.4

1,5

ПК

11

12.

Опрацювання матеріалу лекції 4.5

1

ПК

12

13.

Опрацювання матеріалу лекції 4.6

1,5

ПК

13

13.

Підготовка до виконання лабораторної роботи 4.2

2

ПК

14

14.

Опрацювання матеріалу лекції 4.7

1

ПК

14

15.

Опрацювання матеріалу лекції 4.8

1

ПК

15

16.

Опрацювання матеріалу лекції 4.9

1

ПК

15

16.

Підготовка до виконання лабораторної роботи 4.3

1

ПК

16

17.

Опрацювання матеріалу лекції 4.10

1

ПК

17

18.

Підготовка до модульної контрольної роботи №4

1

МК

18

^ Усього за 6 семестр

51Усього за навчальною дисципліною

111


    1. ^ Домашнє завдання


Домашнє завдання з дисципліни виконується у п’ятому семестрі з метою закріплення та поглиблення теоретичних знань і вмінь студента в області розрахунку магнітних кіл електричних машин і є складовою модулю №1 „Загальні питання електричних машин”

Виконання, оформлення та захист ДЗ здійснюється кожним студентом індивідуально за своїм варіантом відповідно до методичних рекомендацій.

Час, потрібний для виконання ДЗ – 8 годин самостійної роботи


^ 2.2.3.2. Курсова робота

Курсова робота з дисципліни виконується у шостому семестрі відповідно до затверджених в установленому порядку методичних рекомендацій, з метою закріплення і поглиблення теоретичних знань та вмінь, набутих студентом у процесі засвоєння всього навчального матеріалу дисципліни „Електричні машини”

Для успішного виконання курсової роботи студент повинен знати особливості і властивості трансформаторів, синхронних та асинхронних машин.

Виконання, оформлення і захист курсової роботи здійснюється студентом в індивідуальному порядку відповідно до методичних рекомендацій.

Час потрібний для виконання курсової роботи – до 20 годин самостійної роботи.


^ 3. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ДИСЦИПЛІНИ


3.1. Основна та додаткова література

Основна література

3.1.1. Левин Н.Н., Повстень В.А., Попов М.П., Серебряков А.Д. – Авиационные электрические машины. К.: КМУГА, 1999 – 424 с.

3.1.2. Вольдек А.И. Электрические машины. Л.: Энергия, 1979. – 839 с.

3.1.3. Курілов В.І., Макаров І.Е., Попов М.П. Електромеханіка та електричні машини. Лабораторний практикум. К.: НАУ, 2003. – 152 с.

3.1.4. Методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів спеціальності 8.090603 і спеціальності 8.090605. К.: НАУ, 2004. – 44 с.


Додаткова література

3.1.5. Брускин Д.Э., Зарахович А.Э. Хвостов В.С. Электрические машины. – М.: Высшая школа. 1979, ч.1-289 с, ч.2-304 с.

3.1.6. Попов М.П. Общие вопросы электрических машин переменного тока. К.: КИИГА, 1992. – 92 с.

3.1.7. Макаров І.Є., Загорулько А.В. Розрахунок характеристик асинхронних короткозамкнених двигунів на персональному комп`ютері: Методична розробка. – К.: НАУ 2003. – 32 с.

3.1.8. Гольдберг О.Д. и др. Проектирование электрических машин. М.: Машиностроение. 1986. – 360 с.


^ 3.2. Перелік наочних та інших навчально-методичних посібників, методичних матеріалів до ТЗН.
Назва

Шифр тем за тематичним планом

Кількість

1.

Плакати, що ілюструють перетворення енергії в електричних машинах

1.3.; 2.1.

6

2.

Плакати якірних обмоток електричних машин

1.4.

3

3.

Розрізи електричних машин


2.2; 2.3;3.1;4.3.

1

4.

Стенд мікромашин


4.6.

1

5.

Стенд обмоток і активного заліза електричних машин

1.4 – 4.4.

1

6.

Реальні зразки електричних машин усіх типів

Усі теми дисципліни

25

7.

Складові частини електричних машин усіх типів

Усі розділи дисципліни

12
  1   2   3

Схожі:

Національний авіаційний університет iconНаціональний авіаційний університет

Національний авіаційний університет iconНаціональний авіаційний університет головному метрологу

Національний авіаційний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний авіаційний університет науково-технічна бібліотека покажчик передплачених нтб періодичних видань на 2013 рік київ 2012
Покажчик передплачених нтб періодичних видань на 2013 рік / Національний авіаційний університет, Науково-технічна бібліотека; Укладач...
Національний авіаційний університет iconНаціональний авіаційний університет
Секція Аспекти екобезпеки енергетики, промисловості та сільського господарства
Національний авіаційний університет iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний авіаційний університет Юридичний інститут

Національний авіаційний університет iconПроводять 22-23 березня 2012 року
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
Національний авіаційний університет iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний авіаційний університет Юридичний інститут

Національний авіаційний університет iconМіністерство освіти І науки України Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут ”

Національний авіаційний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний авіаційний університет Юридичний інститут

Національний авіаційний університет iconНаціональний авіаційний університет
Проектування, виробництво, технічне обслуговування та діагностика авіаційної техніки І газотурбінних установок
Національний авіаційний університет iconНаціональний авіаційний університет онищенко наталія василівна
Робота виконана в Національному авіаційному університеті Міністерства освіти І науки
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи