Кафедра електротехніки та світлотехніки icon

Кафедра електротехніки та світлотехніки
НазваКафедра електротехніки та світлотехніки
Сторінка1/2
Дата29.07.2012
Розмір0.51 Mb.
ТипДокументи
  1   2


НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Інститут електроніки та систем управління

Факультет систем управління

Кафедра електротехніки та світлотехніки
Індекс: Р- 01-8.090603-21 ЗАТВЕРДЖУЮ Р- 01-8.090605-21 Проректор з навчальної роботи

__________________ М.Кулик

“_____”______________2005 р.


РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА


навчальної дисципліни

Електричні апарати”

(за кредитно-модульною системою)


Напрям: 0906 „Електротехніка”

Спеціальність: 6.090600 “Електротехнічні системи електроспоживання”,


6.090600 “Світлотехніка і джерела світла”


Курс – 3, 4 Семестр – 6, 7


Лекції (год) 71 Диференційований залік – 6 семестр

Лабораторні заняття 35 Екзамен – 7 семестр

Самостійна робота 110

Усього 216 год


Домашнє завдання №1 -1 (6 семестр)

Домашнє завдання №2 -1 (7 семестр)


Київ 2005

Робоча навчальна програма складена на основі робочих навчальних планів №РБ-3-603/01, №РБ-3-605/01 напряму 0906 “ Електротехніка” спеціальності 6.090600 “Електротехнічні системи електроспоживання”, 6.090600 “Світлотехніка і джерела світла”, навчальної програми дисципліни “Електричні апарати”, індекс Н-3-8.090603-21 та Н-3-8.090605-21, затвердженої 10.07.2002, “Тимчасового Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою (в умовах педагогічного експерименту)” та “Тимчасового Положення про рейтингову систему оцінювання”, затверджених наказом ректора від 15.06.2004 №122/од.


Робочу навчальну програму склав:

доцент кафедри електротехніки

та світлотехніки __________ М. Соломаха


Робоча навчальна програма обговорена на засіданні кафедри електротехніки та світлотехніки, протокол №_____ від “_____”____________2005 р.
Завідувач кафедри _______________________________ В. ВасильєвРобоча навчальна програма обговорена та схвалена на засіданні науково-методично-редакційної комісії факультету систем управління, протокол №____ від “___”__________ 2005 р.

Голова НМРК ______________________________ Ю. Безкоровайний
„Згоден”

Декан ФСУ

_______________ Кривоносенко О.П.


“_____”_____________2005 р.

ЗМІСТ


Вступ ............................................................................................................

1. Пояснювальна записка ............................................................................

1.1. Мета викладання навчальної дисципліни ................................................

1.2. Завдання вивчення навчальної дисципліни ..............................................

1.3. Місце навчальної дисципліни в системі професійної підготовки

фахівця .........................................................................................................

1.4. Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчальної дисципліни ..............

1.5. Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчальних модулів ...................

1.6. Міждисциплінарні зв’язки навчальної дисципліни .................................

^ 2. Зміст навчальної дисципліни .................................................................

2.1. Тематичний план навчальної дисципліни ................................................

2.2. Проектування дидактичного процесу з видів навчальних занять ..............

2.2.1. Лекційні заняття, їх тематика і обсяг .....................................................

2.2.2. Лабораторні заняття, їх тематика і обсяг ..............................................

2.2.3. Самостійна робота студента і контрольні заходи .................................

2.2.3.1. Домашні завдання ................................................................................

^ 3. Навчально-методичні матеріали з дисципліни ..................................

3.1. Основна та додаткова література ..............................................................

3.2. Перелік наочних та інших навчально-методичних посібників,

методичних матеріалів до ТЗН ..................................................................

^ 4. Рейтингова система оцінювання набутих студентом знань та вмінь

4.1 Основні терміни, поняття, означення .......................................................

4.2. Рейтингова система оцінювання набутих студентом знань та вмінь ....


4

4

4

4


4

4

5

6

7

7

8

8

10

10

11

12

12


12

13

13

14


ВСТУП

Однією з необхідних умов організації навчального процесу за кредитно-модульною системою є наявність робочої навчальної програми з кожної дисципліни, виконаної за модульно-рейтинговими засадами і доведеної до відома викладачів та студентів.

Рейтингова система оцінювання (РСО) є невід’ємною складовою робочої навчальної програми і передбачає визначення якості виконаної студентом усіх видів аудиторної та самостійної навчальної роботи та рівня набутих ним знань та вмінь шляхом оцінювання в балах результатів цієї роботи під час поточного, модульного та семестрового контролю, з наступним переведенням оцінки в балах у оцінки за традиційною національною шкалою та шкалою ECTS (European Credit Transfer System).


^ 1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

1.1. Мета викладання навчальної дисципліни

Мета викладання дисципліни "Електричні апарати" (ЕА) – дати необхідні теоретичні та практичні знання основ теорії електричних апаратів, які використовуються практично в усіх галузях народного господарства для організації електропостачання і управління різноманітним обладнанням; їх будови, характеристик, конструкції електричних апаратів напругою 0,4 та 6-35 кВ і правил вибору та експлуатації силового комутаційного обладнання систем електропостачання.

^ 1.2. Завдання вивчення навчальної дисципліни

Завданнями вивчення навчальної дисципліни є:

  • дослідження процесів і явищ в типових елементах електричних апаратів;

  • здобування знань, які дозволяють вибрати необхідні електричні апарати для застосування їх в виробничих процесах, а також здійснювати експлуатацію апаратів різноманітних схем управління та силового комутаційного обладнання;

  • формування навичок роботи з технічною документацією на електричні апарати, нормативно-технічними матеріалами та технічними довідниками.

^ 1.3. Місце навчальної дисципліни в системі професійної підготовки фахівця

Навчальна дисципліна є складовою циклу фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін. На базі здобутих знань спеціаліст зможе виконувати професійну діяльність на промислових та інших видах підприємств при експлуатації силових систем енергопостачання для потреб виробництва, розвитку цих систем та їх проектуванні.

^ 1.4. Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчальної дисципліни

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

Знати:

- місце ЕА в загальній структурі систем електропостачання виробничих комплексів; закономірності процесів, що протікають в стаціонарних режимах і при комутації електричних кіл низької та високої напруги;

- структурний склад, принцип дії, конструкції, особливості апаратів різного призначення;

- режими роботи апаратів та їх техніко-економічні характеристики;

- характеристику електротехнічних та електронних виробів, які можуть використовуватися в ЕА;

- розрахункові умови вибору струмопровідних частин та апаратів;

- правила безпеки при експлуатації електричних апаратів.

Вміти:

- визначати ієрархічну структуру системи електропостачання і склад електричних апаратів в даній структурі;

- здійснювати вибір струмопровідних частин та апаратів в цілому; розраховувати теплові режими, визначати їх основні характеристики;

- застосовувати засоби вимірювання для оцінки експлуатаційних характеристик ЕА;

- аналізувати технічну, конструкторську та експлуатаційну документацію.

^ 1.5. Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчальних модулів

Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним принципом і складається з трьох навчальних модулів.

1.5.1. У результаті засвоєння матеріалу навчального модуля №1 „Загальні питання електричних апаратів” студент повинен:

Знати:

- класифікацію електричних апаратів, умов їх розміщення та експлуатації, основні вимоги до апаратів;

- теорію електричних контактів;

- теорію електродинамічних сил в електричних апаратах;

- теорію теплових процесів в електричних апаратах;

- теорію електричної дуги та методів її гасіння;

- теорію електромагнітних пристроїв електричних апаратів.

Вміти:

- перевіряти застосування електричних апаратів за вимикаючою здатністю;

- перевіряти електродинамічну стійкість електричних апаратів;

- перевіряти електричні апарати на термічну стійкість.

1.5.2. У результаті засвоєння навчального матеріалу навчального модуля №2 „Комутаційні та захисні апарати до 1000 В” студент повинен:

Знати:

- класифікацію комутаційних апаратів до 1000 В;

- будову та принцип роботи комутаційних апаратів до 1000 В;

- будову та принцип роботи приводів комутаційних апаратів;

- призначення, принцип дії та конструкції сучасних електроприладів контролю та електроприладів захисного відключення.

Вміти:

- вибирати комутаційні апарати до 1000 В;

- вибирати приводи комутаційних апаратів;

- вибирати електроприлади захисного відключення.

1.5.3. У результаті засвоєння навчального матеріалу навчального модуля №3 „Електричні апарати напруг вище 1000 В. Вимірювальні, контролюючі та захисні апарати” студент повинен:

Знати:

- класифікацію електричних апаратів вище 1000 В;

- будову та принцип роботи комутаційних апаратів вище 1000 В;

- будову та принцип роботи приводів комутаційних апаратів

- призначення, принцип дії, конструкції та характеристики плавких запобіжників вище 1000 В;

- призначення, принцип дії, конструкції, характеристики та схеми підключення вимірювальних трансформаторів струму та напруги.

Вміти:

- вибирати комутаційні апарати вище 1000 В та їх приводи;

- вибирати плавкі запобіжники напруг вище 1000 В;

- вибирати типи та схеми підключення вимірювальних трансформаторів струму та напруги;

- вибирати електроприлади контролю та схеми їх підключення.

^ 1.6. Міждисциплінарні зв’язки навчальної дисципліни
Знання та вміння, отримані при вивченні даної навчальної дисципліни, будуть використані під час вивчення переважної більшості наступних дисциплін професійної та практичної підготовки фахівця.

^ 2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

2.1. Тематичний план навчальної дисципліни
пор.

Назва теми

Обсяг навчальних занять (год.)

Усього

Лекції

Лабора-торні

СРС

1

2

3

4

5

6
6 семестр

^ Модуль №1 „Загальні питання електричних апаратів”
1.1

Основні терміни, визначення і поняття дисципліни, класифікація ЕА та вимоги до них

7

4

-

3

1.2

Теорія електричних контактів

15

4

4

7

1.3

Теорія електродинамічних сил в електричних апаратах

10

6

-

4

1.4

Теорія електричної дуги та способи її гасіння

22

8

4

10

1.5

Теорія теплових процесів в електричних апаратах

10

6

-

4

1.6

Модульна контрольна робота №1

4

2

-

2
Усього за модулем №1

68

30

8

30


^ Модуль №2 „Електромагнітні пристрої ЕА.

Комутаційні та захисні апарати до 1000 В”
2.1

Теорія електромагнітних пристроїв електричних апаратів

9

6

-

3

2.2

Комутаційні апарати до 1000 В

45

14

10

21

2.3

Апарати захисного відключення

3

2

-

1

2.4

Домашнє завдання №1

8

-

-

8

2.5

Модульна контрольна робота №2

4

2

-

2
Усього за модулем №2

69

24

10

35
Усього за 6 семестр

137

54

18

65


7 семестр

^ Модуль №3 „Апарати вище 1000 В.

Вимірювальні, контролюючі та захисні апарати”
3.1

Силові електричні апарати вище 1000 В. Комутаційні апарати та їх приводи

42

8

12

22

3.2

Вимірювальні трансформатори напруги та струму

18

4

5

9

3.3

Електроприлади контролю та захисного відключення

7

3

-

4

3.4

Домашнє завдання №2

8

-

-

8

3.5

Модульна контрольна робота №3

4

2

-

2
Усього за модулем №3

79

17

17

45
Усього за навчальною дисципліною

216

71

35

110


^ 2.2. Проектування дидактичного процесу з видів навчальних занять
  1   2

Схожі:

Кафедра електротехніки та світлотехніки iconКафедра електротехніки та світлотехніки
Р 01 – 090603 24 затверджую р 01 – 090605 24 Проректор з навчальної роботи
Кафедра електротехніки та світлотехніки iconКафедра електротехніки І світлотехніки
Н-1 090605-46, затвердженої 12. 11. 2003 р., “Тимчасового Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою...
Кафедра електротехніки та світлотехніки iconКафедра електротехніки І світлотехніки
Н-3 090603-45, затвердженої 12. 11. 2003 р., “Тимчасового Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою...
Кафедра електротехніки та світлотехніки iconКафедра електротехніки І світлотехніки
Н-3 090605-11, затвердженої 22. 12. 2004р., “Тимчасового Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою...
Кафедра електротехніки та світлотехніки iconКафедра електротехніки І світлотехніки
Н-3 090605-12, затвердженої 22. 12. 2004 р., “Тимчасового Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою...
Кафедра електротехніки та світлотехніки iconКафедра електротехніки І світлотехніки
Н-3 090605-47, затвердженої 22. 12. 2004 р., “Тимчасового Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою...
Кафедра електротехніки та світлотехніки iconНаціональний авіаційний університет
Робоча навчальна програма обговорена на засіданні кафедри електротехніки І світлотехніки, протокол № від “ ” 2005р
Кафедра електротехніки та світлотехніки iconНаціональний авіаційний університет
Робоча навчальна програма обговорена на засіданні кафедри електротехніки І світлотехніки, протокол № від “ ” 2005р
Кафедра електротехніки та світлотехніки iconНаціональний авіаційний університет
Робоча навчальна програма обговорена на засіданні кафедри електротехніки І світлотехніки, протокол № від “ ” 2005р
Кафедра електротехніки та світлотехніки iconДоцента кафедри електротехніки І світлотехніки фсу
Економіко-технологічне обґрунтування вибору оптимальної структури авіаційних ремонтних підприємств
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи