Національний авіаційний університет icon

Національний авіаційний університет
НазваНаціональний авіаційний університет
Сторінка1/3
Дата29.07.2012
Розмір0.62 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3


НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


Інститут електроніки і систем управління

Факультет систем управління

Кафедра електротехніки і світлотехніки

"Затверджую"

Проректор з навчальної роботи

__________Кулик М.С.

“____” ________2005 р.


Індекс РО1-6.090600-32


РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА


навчальної дисципліни


"Електричні мережі"

(за кредитно модульною системою)


Напрям: 0906 "Електротехніка"


спеціальність: 6.090600 „Електротехнічні

системи електроспоживання”


Семестри – 5,6

Курс 3 Диф. залік – 5,6 семестри

Лекції - 35

Практичні заняття - 17

Лабораторні заняття - 36

Індивідуальна робота - 5

Самостійна робота - 123

Всього годин - 216

Контрольна робота - 1 (5 семестр)

Домашнє завдання - 1(5 семестр)

Курсовий проект - 6 семестр


Київ 2005


Робоча навчальна програма складена на основі робочого навчального плану №РБ-3-603/01 напряму 0906 „Електротехніка”, спеціальності 6.090600 “Електротехнічні системи електроспоживання”, навчальної програми дисципліни “Електричні мережі”, індекс Н-3-6.090600-32, затвердженої 22.10.2003р., “Тимчасового положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою (в умовах педагогічного експерименту) ” та “Тимчасового положення про рейтингову систему оцінювання ”, затверджених наказом ректора від 15.06.2004р., №112/од.


Робочу навчальну програму склали:

професор Повстень Віктор Олександрович

доцент Захарченко Віктор Панасович


Робоча навчальна програма обговорена на засіданні випускової кафедри електротехніки і світлотехніки, протокол № __ від „__” _______ 2005 р.


Завідувач кафедри

д.т.н., проф. Васильєв В.В.


Робоча навчальна програма обговорена та схвалена на засіданні науково-методичноредакційної комісії факультету систем управління, протокол №___ від „__”________2005 р.


Голова НМРР Безкоровайний Ю.М.


"Згоден"


Декан факультету систем управління

__________ Кривоносенко О.П.

„__”_________2005 р.


ЗМ1СТ

Вступ.................................................................................................................................. 4

1. Пояснювальна записка..............................................................................................4


1.1. Мета викладання навчальної дисципліни....................................................................4

1.2. Завдання вивчення навчальної дисципліни...............................................................4

1.3. Місце навчальної дисципліни в системі професійної підготовки фахівця ..............4

1.4. Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчальної дисципліни.................................4

1.5. Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчальних модулів......................................5

1.6. Міждисциплінарні зв'язки навчальної дисципліни...................................................6


^ 2. Зміст навчальної дисципліни....................................................................................7

2.1. Тематичний план навчальної дисципліни.................................................................7

2.2. Проектування дидактичного процесу з видів навчальних занять...........................8

2.2.1. Лекційні заняття, їх тематика і обсяг.....................................................................8

2.2.2. Практичні заняття, їх тематика і обсяг............................................................... 10

2.2.3. Лабораторні заняття, їх тематика і обсяг............................ ...............................10

2.2.4. Індивідуальна робота................................................................................................11

2.2.5. Самостійна робота студента і контрольні заходи..................................................11

2.2.5.1 Контрольна робота.................................................................................................12

2.2.5.2 Домашнє завдання..................................................................................................12

2.2.5.3 Курсовий проект.....................................................................................................13


^ 3. Навчально-методичш матеріали з дисциплін....................................................13

3.1. Основна та додаткова література...........................................................................13

3.2. Перелік наочних та інших навчально-методичних посібників, методичних матеріалів до ТЗН................................................................................................................14


^ 4. Рейтингова система оцінювання набутих студентом знань та вмінь .............15

4.1 Основні терміни, поняття, означення..........................................................................15

4.2. Рейтингова система оцінювання набутих студентом знань та вмінь ...................16


ВСТУП

Однією з необхідних умов організації навчального процесу за кредитно-модульною системою є наявність робочої навчальної програми з кожної дисципліни, виконаної за модульно-рейтинговими засадами і доведеної до відома викладачів та студентів.

Рейтингова система оцінювання (РСО) є невід'ємною складовою робочої навчальної програми і передбачає визначення якості виконаної студентом усіх видів аудиторної та самостійної навчальної роботи та рівня набутих ним знань та вмінь шляхом оцінювання в балах результатів цієї роботи під час поточного, модульного та семестрового контролю, з наступним переведениям оцінки в балах у оцінки за традиційною національною шкалою та шкалою ECTS (Europen Credit Transfer System).


^ 1. Пояснювальна записка


1.1. Мета викладання навчальної дисципліни

Основна мета викладання навчальної дисципліни "Електричні мережі" полягає в ознайомленні студентів з принципами побудови систем електропостачання промислових підприємств та населених пунктів, вимогами до якості електроенергії і методами її забезпечення; властивостями елементів системи електропостачання, їх вибором і правилами експлуатації; аварійними режимами і шляхами їх запобігання; ознайомлення з питаннями захисту людини і навколишнього середовища від небезпечних наслідків роботи електроустаткування та шляхами забезпечення енергозбереження. Дисципліна формує теоретичні і практичні знання фахівця в галузі електропостачання, його вміння виконувати свої професійні обов'язки.


^ 1.2. Завдання вивчення навчальної дисципліни

Завдання вивчення навчальної дисципліни полягають у набутті студентом здібностей

вести самостійні дослідження фізичних процесів, що супроводжують передавання електричної енергії від джерел живлення до електроприймачів, умінні проводити вимірювання електричних величин, умінні виконувати різноманітні розрахунки процесів передавання електроенергії, визначати параметри елементів системи електропостачання у набутті навичок технічної експлуатації електрообладнання. Найважливішим завданням дисципліни є формування здібності студента аналізувати процеси, які супроводжують передавання електроенергії, вміння знаходити причинні зв'язки і робити вірні висновки у

будь-яких виробничих ситуаціях.


^ 1.3. Місце навчальної дисципліни в системі професійної підготовки фахівця

Навчальна дисципліна "Електричні мережі" являється базовою для спеціальності "Електротехнічні системи електроспоживання". На базі знань і вмінь, набутих під час вивчення дисципліни, молодий фахівець повинен уміти аналізувати принципи побудови систем електропостачання, знати вимоги, яким вони повинні відповідати, шляхи їх вдосконалення, методи запобігання небезпечних наслідків аварійних режимів у системах електропостачання, уміти вибирати і експлуатувати її елементи: лінії, потужні трансформатори, конденсатори, розрядники та заземлювальні пристрої, уміти проводити техніко-економічні розрахунки варіантів систем електропостачання заданої надійності, економічності з позицій енергозбереження.


^ 1.4. Інтегровані вимоги до знань і вмінь навчальної дисципліни

В результаті вивчення дисципліни студент повинен:

Знати:

- принципи побудови електричних мереж і режими їх роботи;

- вимоги до надійності електропостачання; характеристики електроприймачів;

- показники якості електроенергії та їх нормативні значення;

- схеми розподілу електричної енергії; характеристики електроприймачів та сучасні методи розрахунку електронавантажень;

- властивості елементів електричних мереж та забезпечення їх якості;

- методи розрахунку струмів коротких замикань (КЗ) та замикань на землю;

- способи захисту від перенапруг; основи проектування електричних мереж промислових підприємств та аеропортів;

- методи визначення необхідної компенсації реактивної потужності та засоби їх реалізації;

- конструкцію заземлювальних пристроїв, методи їх розрахунків та експлуатації, шляхи енергозбереження.

Вміти:

- читати електричні схеми електропостачання; вибирати структуру мережі, забезпечуючи задані вимоги до надійності електропостачання та економічності;

- визначати необхідні параметри елементів електричних мереж, виходячи з принципу надійності, економічності і якості електроенергії;

- розраховувати параметри аварійних режимів системи електропостачання, запобігати їх виникненню та розвитку;

- забезпечувати електроприймачі електроенергію потрібної якості, постійно підтримувати високий рівень безпеки під час роботи та технічного обслуговування електроустаткування мереж;

- оглядати та визначати його стан; проводити техніко-економічні розрахунки варіантів електропостачання; вибирати методи та розраховувати електричні навантаження групи електроприимачів, втрати напруги та електроенергії в елементах електричних мереж;

- визначати опір заземлювачів, розраховувати напругу торкання та крокову.


^ 1.5. Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчальних модулів

1.5.1. У результаті засвоєння навчального матеріалу навчального модуля №1 „Загальні відомості про електромережі” студент повинен :

Знати:

- принципи побудування промислових систем електропостачання, їх елементи і схеми заміщення та параметри;

- вимоги до систем електропостачання та показники їх економічності;

- конструктивні виконання ліній електропередач електроенергії і і їх елементів та режими їх роботи.

Вміти:

- читати електричні схеми електропостачання;

- забезпечувати задані вимоги до надійності електропостачання та економічності;

- будувати графіки навантажень споживачів електроенергії.

      1. У результаті засвоєння навчального матеріалу навчального модуля №2 „ Розрахунок елементів та показників якості електромереж”.

Знати:

- показники якості електроенергії та сучасні методи розрахунку електронавантажень;

- структуру електричних мереж;

- методи теплових та інших розрахунків елементів електромереж;

- методи підвищення якості напруги в електричних мережах та способи її регулювання.

Вміти:

- вибирати оптимальну структуру електромереж;

- виконувати розрахунки елементів електричних мереж та визначати їх параметри.

1.5.3 У результаті засвоєння навчального матеріалу навчального модуля №3 „Визначення струмів КЗ та перенапруг в електричних мережах” студент повинен:

Знати :

- теоретичні основи КЗ в електричних мережах;

- методи розрахунку струмів КЗ та замикань на землю;

- способи захисту від перенапруг в електричних мережах;

- конструкцію заземлюючих пристроїв.


Вміти:

- розраховувати параметри аварійних режимів систем електропостачання і запобігати їх виникненню та розвитку;

- забезпечувати електроприймачі електроенергією потрібної якості;

- постійно підтримувати високий рівень безпеки під час роботи та технічного обслуговування електроустаткування електричних мереж.

1.5.4 У результаті засвоєння навчального матеріалу навчального модуля №4 „Проектування електричних мереж і їх елементів” студент повинен:

Знати:

- основні довідкові відомості, що стосуються проектування електричних мереж та їх елементів;

- показники надійності електричних мереж та методи їх розрахунку;

- методи підвищення стійкості роботи енергосистем;

- пристрої автоматичного вводу резерву електроживлення.

Вміти:

- самостійно проектувати системи електропостачання різних споживачів та забезпечувати їх грамотну технічну експлуатацію;

- самостійно виконувати техніко-економічні розрахунки варіантів електропостачання.

1.5.5 У результаті засвоєння навчального матеріалу навчального модуля №5”Курсовий проект”

Знати:

-особливості розподільчих мереж з розподільчою напругою, проектування систем електропостачання підприємств;

-особливості розподільчих мереж різного призначення, вимоги до них і методики проектування систем електропостачання промислових підприємств;

Вміти:

- грамотно проектувати системи електропостачання підприємств з урахуванням різних вимог до них (розміщення об‘єктів, надійності, економічності, регулювання напруги то що);


^ 1.6 Міждисциплінарні зв'язки навчальної дисципліни

Вища математика

Технічна механіка

Фізика

Теоретичні основи електротехнікиЕлектротехнічні

матеріали


Промислова електроніка

Електричні мережі

Електричні апарати

Електричні машиниЗахист та автоматика в електроенергетичних системах

Системи дистанційного керування в електроенергетиці

Енерго збереження

^ 2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

2.1. Тематичний план навчальної дисципліни

№ п/п

Назва теми

Обсяг навчальних занять, год.


Усього


Лекції

Практ

Лаб.

СРС


ІР

1

2

3

4

5

6

7

8

5 семестр
^
Модуль №1
„Загальні відомості про електромережі”
1.1

Вступ. Загальні питання електропостачання.

6

2

2

-

2

-

1.2

Вимоги до систем електропостачання. Показники економічності.

6

2

2

-

2

-

1.3

Конструктивне виконання ліній електїю-пфедачі та їх технічна експлуатація.

6

2

2

-

2

-

1.4

Завантаження та режими роботи електричних мереж.

5

2

1

-

2

-

1.5

Модульна контрольна робота №1

2

-

1

-

1

-

Усього за модулем №1

25

8

8

-

9

-
^

Модуль №2


Розрахунок елементів та показників якості електромереж”

2.1

Розрахунок перетину проводів електричних мереж.

12,5

4

4

-

4,5

-

2.2

Методи підвищення якості напруги в електричних мережах.

13,5

4

5

-

4,5

-

2.3

Контрольна робота

6

-

-

-

6


-

2.4

Домашнє завдання

8

-

-

-

8


-

2.5

Модульна контрольна робота №2

2

1

-

-

1


-
^

Усього за модулем №2


42

9

9

-

24


-
^

Усього за 5 семестр


67

17

17

-

33

-

6 семестр

Модуль №3

Визначення струмів КЗ та перенапруг в електричних мережах”

3.1

Теоретичні основи КЗ в електричних мережах9


2


-


4

3


-

3.2

Практичні методи розрахунку струмів КЗ в електричних мережах аеропортів.

11

2

-

4


3


2

3.3

Замикання на землю в мережах з ізольованою нейтраллю.

9

2

-

4

3


-

3.4

Перенапруга в електроустановках.


9


2

-


4

3

-

3.5

Захист від грозових перенапруг, враження блискав­кою, електричним струмом та електрохімічної корозії

8

2

-

3


3


-


3.6

Модульна контрольна робота №3

5

-

-

1

4

-

Усього за модулем №3

51

10

-

20

19

2

Модуль №4

Проектування електричних мереж і їх елементів”

4.1

Проектування і реконструкція електричних мереж аеропортів.

12

2

-

4

3


3

4.2

Розрахунок надійності електропостачання окремих електроприимачів .

9

2

-

4

3

-

4.3

Пристрої автоматичного вводу резерву електроживлення .

9

2

-

4

3

-

4.4

Стійкість роботи системи електропостачання.


8


2


-


3

3

-

4.5

Модульна контрольна робота №4

6

-

-

1

5

-
^

Усього за модулем №4


44

8

-

16

17

3

^ Модуль №5 ”Курсовий проект”5.1

Проект системи електропостачання підприємства

54-


-


-


54


-

Усього за модулем №5

54


-

-

-

54

-
^

Усього за 6 семестр


149

18

-

36

90

5

^ Усього за навчальною дисципліною

216

35

17

36

123

5
  1   2   3

Схожі:

Національний авіаційний університет iconНаціональний авіаційний університет

Національний авіаційний університет iconНаціональний авіаційний університет головному метрологу

Національний авіаційний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний авіаційний університет науково-технічна бібліотека покажчик передплачених нтб періодичних видань на 2013 рік київ 2012
Покажчик передплачених нтб періодичних видань на 2013 рік / Національний авіаційний університет, Науково-технічна бібліотека; Укладач...
Національний авіаційний університет iconНаціональний авіаційний університет
Секція Аспекти екобезпеки енергетики, промисловості та сільського господарства
Національний авіаційний університет iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний авіаційний університет Юридичний інститут

Національний авіаційний університет iconПроводять 22-23 березня 2012 року
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
Національний авіаційний університет iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний авіаційний університет Юридичний інститут

Національний авіаційний університет iconМіністерство освіти І науки України Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут ”

Національний авіаційний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний авіаційний університет Юридичний інститут

Національний авіаційний університет iconНаціональний авіаційний університет
Проектування, виробництво, технічне обслуговування та діагностика авіаційної техніки І газотурбінних установок
Національний авіаційний університет iconНаціональний авіаційний університет онищенко наталія василівна
Робота виконана в Національному авіаційному університеті Міністерства освіти І науки
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи