Національний авіаційний університет icon

Національний авіаційний університет
Скачати 370.04 Kb.
НазваНаціональний авіаційний університет
Дата29.07.2012
Розмір370.04 Kb.
ТипДокументи


НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Інститут електроніки та систем управління

Факультет систем управління

Кафедра електротехніки та світлотехніки


Індекс: Р- 01-8.090603-34 ЗАТВЕРДЖУЮ Проректор університету

з навчальної роботи

__________________ М.С. Кулик

“_____”____________ 2005 р.


РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

навчальної дисципліни

"Захист та автоматика в електроенергетичних системах"


(за кредитно-модульною системою)


Напрям: 0906 „Електротехніка”

Спеціальність: 8.090603 „Електротехнічні системи електроспоживання”
^
Курс - 3, 4 Семестр - 6, 7
Лекції - 52 години Диф. залік - 6 семестр
Лабораторні заняття - 35 годин Екзамен - 7 семестр
Індивідуальна робота - 5 годин
Самостійна робота - 70 годин
Всього -162 години


Контрольна робота - (6 сем.)

Домашнє завдання - (7 сем.)


Київ-2005

Робоча навчальна програма складена на основі робочого навчального плану № РБ-3- 603/01 напряму 0906 “Електротехніка” спеціальності 8.090603 “Електротехнічні системи електроспоживання”, навчальної програми дисципліни "Захист та автоматика в електроенергетичних системах", затвердженої 04.11.2002 р., індекс Н-3-8.090603-13, “Тимчасового Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою (в умовах педагогічного експерименту)” та “Тимчасового Положення про рейтингову систему оцінювання”, затверджених наказом ректора від 15.06.2004 №122/од.


Робочу навчальну програму склав:

доцент кафедри електротехніки

та світлотехніки, к.т.н.

___________________ Михайло Іванович Соломаха


Робоча навчальна програма обговорена на засіданні випускової кафедри електротехніки та світлотехніки, протокол №_____ від “_____”____________2005 р.

Завідувач випускової кафедри

член-кор. НАН України _________________________ В.В. Васильєв


Робоча навчальна програма обговорена та схвалена на засіданні науково-методично-редакційної комісії факультету систем управління, протокол № __ від “___”__________ 2005 р.

Голова НМРК _________________________ Ю.М. Безкоровайний


„ЗГОДЕН”

Декан ФСУ

_______________ О.П. Кривоносенко


“_____”_____________2005 р.

ЗМІСТ


Вступ ............................................................................................................

1. Пояснювальна записка ............................................................................

1.1. Мета викладання навчальної дисципліни ................................................

1.2. Завдання вивчення навчальної дисципліни ..............................................

1.3. Місце навчальної дисципліни в системі професійної підготовки

фахівця .........................................................................................................

1.4. Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчальної дисципліни ..............

1.5. Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчальних модулів ...................

1.6. Міждисциплінарні зв’язки навчальної дисципліни ................................

^ 2. Зміст навчальної дисципліни .................................................................

2.1. Тематичний план навчальної дисципліни ...............................................

2.2. Проектування дидактичного процесу з видів навчальних занять ...............

2.2.1. Лекційні заняття, їх тематика і обсяг .....................................................

2.2.2. Лабораторні заняття, їх тематика і обсяг ..............................................

2.2.3. Самостійна робота студента і контрольні заходи .................................

2.2.3.1. Домашнє завдання ................................................................................

^ 3. Навчально-методичні матеріали з дисципліни ..................................

3.1. Основна та додаткова література ..............................................................

3.2. Перелік наочних та інших навчально-методичних посібників,

методичних матеріалів до ТЗН ..................................................................

^ 4. Рейтингова система оцінювання набутих студентом знань та вмінь

4.1 Основні терміни, поняття, означення .......................................................

4.2. Рейтингова система оцінювання набутих студентом знань та вмінь ....

4

4

4

4


4

4

5

5

6

6

7

7

7

8

8

9

9


9

10

10

11

ВСТУП

Однією з необхідних умов організації навчального процесу за кредитно-модульною системою є наявність робочої навчальної програми з кожної дисципліни, виконаної за модульно-рейтинговими засадами і доведеної до відома викладачів та студентів.

Рейтингова система оцінювання (РСО) є невід’ємною складовою робочої навчальної програми і передбачає визначення якості виконання студентом всіх видів аудиторної та самостійної навчальної роботи та рівня набутих ним знань і вмінь шляхом оцінювання в балах результатів цієї роботи під час поточного, модульного та семестрового контролю, з наступним переведенням оцінки в балах у оцінки за традиційною національною шкалою та шкалою ECTS (European Credit Transfer System).


^ 1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

1.1. Мета викладання навчальної дисципліни

Мета викладання навчальної дисципліни "Захист та автоматика в електроенергетичних системах" - дати студентам необхідні теоретичні і практичні знання з питань захисту електричних мереж споживачів при напругах 0,4 та 6 10 кВ, силових трансформаторів, електродвигунів, генераторів, збірних шин, а також з питань пристроїв системної електроавтоматики і вимірювальних систем.

^ 1.2. Завдання вивчення навчальної дисципліни

Завданням вивчення дисципліни є: навчити майбутнього спеціаліста вирішувати інженерні задачі, пов'язані з вибором раціональних захистів електричних мереж різного рівня напруги, пристроїв електроавтоматики, забезпеченням охорони праці і здоров'я людей в процесі експлуатації обладнання.

^ 1.3. Місце навчальної дисципліни в системі професійної підготовки фахівця

Навчальна дисципліна "Захист та автоматика в електроенергетичних системах" є складовою циклу професійно орієнтованих дисциплін за переліком програми, що формує фахівців спеціальності "Електротехнічні системи електроспоживання". Одержані знання та вміння дозволяють фахівцеві проводити проектування, виконувати перевірку, регулювання й експлуатацію обладнання релейного захисту та автоматики.

^ 1.4. Інтегровані вимоги до знань та вмінь з навчальної дисципліни

Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним принципом і складається з трьох навчальних модулів.

Після вивчення дисципліни "Захист та автоматика в електроенергетичних системах" студент повинен

Знати:

- загальні вимоги, що пред'являються до пристроїв захисту електромереж і електрообладнання;

- принципи дії різних видів захисту, які використовуються в розподільчих мережах 0,4 та 6 10 кВ;

- загальні вимоги, що пред'являються до пристроїв електроавтоматики;

- принцип дії пристроїв електроавтоматики, типових варіантів їх виконання для електроприймачів різних категорій;

- загальні вимоги і принципи дії пристроїв вимірювання та сигналізації в трансформаторних підстанціях.


Вміти:

- аналізувати схеми захисту;

- вибирати тип захисту і розрахувати його основні характеристики;

- обґрунтувати технічні вимоги і аналізувати й розробляти електричні схеми пристроїв захисту, електроавтоматики, вимірювання та сигналізації.


^ 1.6. Міждисциплінарні зв’язки навчальної дисципліни

Вивчення дисципліни "Захист та автоматика в електроенергетичних системах" базується на знаннях, одержаних при вивченні дисциплін: фізика, теоретичні основи електротехніки, електротехнічні матеріали, основи метрології та електровимірювальна техніка, промислова електроніка, мікропроцесорна техніка, теорія автоматичного керування, електричні машини, джерела електричної енергії, електричні мережі, електричні апарати.

Дисципліна "Захист та автоматика в електроенергетичних системах" є основною для вивчення таких дисциплін як: системи дистанційного керування в електроенергетиці, технічна експлуатація електрифікованих систем та ін.

^ 2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

2.1. Тематичний план навчальної дисципліниОбсяг навчальних занять (год.)
№ пор.

Назва теми

Всього

Лекції

Лабора-торні

Індиві-дуальні

СРС

1

2

3

4

5

6

7
6 семестр

^ Модуль №1: „Енергосистема, режими, захист і автоматика, елементи, МСЗ”
1.1

Вступ. Роль електрообладнання в діяльності підприємства. Енергосистема, її режими. Загальні питання автоматики і захисту

6

4

-
2

1.2

Принципи дії і конструкції загальних елементів релейних захистів

15

6

4

-

5

1.3

Захист мереж 0,4 Кв

12

4

4

-

4

1.4

Максимальні струмові захисти (МСЗ)

18

4

8

-

6

1.5

Контрольна робота

6

-

-

-

6

1.6

Модульна контрольна робота №1

3

-

2

-

1
Всього за модулем №1

60

18

18

-

24
Всього за 6 семестр

60

18

18

-

24
7 семестр
^ Модуль №2: „Відсічки, направлений захист, ДЗ, ЗЗ, захисти трансформаторів, генераторів, двигунів”2.1

Електронний захист потужних електродвигунів

3

2

-

-

1

2.2

Струмові відсічки, направлені струмові захисти, диференційні захисти (ДЗ) і захисти від замикання на землю (ЗЗ)

25

10

4

2

9

2.3

Захисти силових трансформаторів, генераторів, електродвигунів

18

8

3

-

8

2.4

Модульна контрольна робота №2

4

-

1

-

2
Всього за модулем №2

50

20

8

2

20


^ Модуль №3: „Системна електроавтоматика, мікропроцесорний захист приєднань, захист конденсаторних установок, шин ”3.1

Пристрої системної електроавтоматики

19

6

4

2

7

3.2

Мікропроцесорні пристрої захисту і автоматики

16

4

4

1

7

3.3

Захист конденсаторних установок, шин

6

4

-

-

2

3.4

Домашнє завдання

8

-

-

-

8

3.5

Модульна контрольна робота №3

3

-

1

-

2
Всього за модулем №3

52

14

9

3

26
Всього за 7 семестр

102

34

17

5

46
Всього за навчальною дисципліною

162

52

35

5

70^ 2.2. Проектування дидактичного процесу з видів навчальних занять

2.2.1. Лекційні заняття, їх зміст і обсяг


№ пор.

Назва теми

Обсяг лекції,

год.

Обсяг самостійної роботи, год

1

2

3

4
6 семестр
^ Модуль №1: „Енергосистема, режими, захист і автоматика, елементи, МСЗ”
1.1

Роль електрообладнання в життєдіяльності підприємств. Енергосистема, її складові, режими, система управління

2

1

1.2

Аварійні і ненормальні режими в системах електропостачання. Загальні види захисту і вимоги до них

2

1

1.3

Електромеханічні реле захисту, принцип дії і конструктивні виконання

2

1

1.4

Схеми виділення сигналів

2

1

1.5

Джерела постійного і змінного оперативного струму. Вимоги, схеми, техніка безпеки

2

1

1.6

Схеми включення трансформаторів струму в пристроях захисту і автоматики, коефіцієнт схеми, техніка безпеки

2

1

1.7

Плавкі запобіжники, принцип дії, конструкція, типи і вибір низьковольтних і високовольтних запобіжників, техніка безпеки

2

1

1.8

Захист мереж 0,4 кВ, автоматичні вимикачі, розчіплювачі, розрахунок уставок

2

1

1.9

Максимальні струмові захисти, принцип забезпечення селективності, різновиди, електросхеми, розрахунок уставок

2

1
Всього за модулем 1

18

9


7 семестр

Модуль №2: „ Відсічки, направлений захист, ДЗ, ЗЗ, захисти трансформаторів, генераторів, двигунів”
2.1

Електронне реле захисту електродвигунів, режими, параметри, схема, індикація, зміна уставок

2

1

2.2

Струмові відсічки, принцип забезпечення селективності, різновиди, електросхеми, розрахунок

2

1

2.3

Реле напрямку потужності, принцип забезпечення селективності, електросхеми

2

1

2.4

Направлений захист, розрахунок уставок в направленому струмовому захисті

2

1

2.5

Диференційні захисти (ДЗ) подовжні і поперечні, електросхеми, принцип дії

2

1

2.6

Захисти від замикання на землю (ЗЗ) неселективні і селективні, принцип дії, електросхеми

2

1

2.7

Захист силових трансформаторів запобіжниками, струмовою відсічкою

2

1

2.8

Диференційний і газовий захист силових трансформаторів

2

1

2.9

Захист генераторів запобіжниками, автоматами, максимальним струмовим і диференційним захистом

2

1

2.10

Захист електродвигунів і мереж 0,4 кВ запобіжниками, автоматами, пристроями

2

1
Всього за модулем №2

20

10


^ Модуль №3: „Системна електроавтоматика, мікропроцесорний захист приєднань, захист конденсаторних установок, шин”
3.1

Пристрої автоматичного включення резерву, вимоги, схеми

2

1

3.2

Пристрої автоматичного повторного включення, вимоги, схеми

2

1

3.3

Пристрої автоматичного частотного розвантаження, вимоги, схеми

2

1

3.4

Мікропроцесорні пристрої захисту і автоматики приєднань 6 – 35 кВ

2

1,5

3.5

МРЗС-05; можливості, схема приєднань, меню, конфігурування

2

1,5

3.6

Захист та автоматика конденсаторних установок

2

1

3.7

Захист та автоматика шин

2

1
Всього за модулем 3

14

8
^ Всього за 7 семестр

34

18
Всього за навчальною дисципліною

52

27


^ 2.2.2. Лабораторні заняття, їх зміст і обсяг


№ пор.

Зміст заняття

Назва теми

Обсяг занять, год.

Обсяг самост. роботи

год.

1


2

3

4

Семестр 6

Модуль №1: „Енергосистема, режими, захист і автоматика, елементи, МСЗ”

1.1

Знайомство з обладнанням лабораторії. Техніка безпеки при виконанні лабораторних робіт.

Електромеханічні реле захисту: ознайомлення з загальними характеристиками, вивчення конструкцій

4

2

1.2

Автоматичні повітряні вимикачі: вивчення загальних характеристик вимикачів та їх конструкцій

Запобіжники: вивчення конструкцій та захисних характеристик

4

2

1.3

Вивчення загальних характеристик МСЗ з незалежною витримкою часу, вивчення схеми захисту і джерел оперативного струму, одержання навичок розрахунку уставок

4

2

1.4

Вивчення конструкції комбінованого вимірювального реле захисту РТ-80, загальних характеристик МТЗ з обмежено залежною характеристикою та схем захисту

4

2
Модульна контрольна робота

2

1
^ Всього за 6 семестр

18

9

Семестр 7

Модуль №2: „ Відсічки, направлений захист, ДЗ, ЗЗ, захисти трансформаторів, генераторів, двигунів”

2.1

Правила будови електроустановок про релейний захист

4

4

2.2

Вивчення схем включення трансформаторів струму та напруги і їх векторних діаграм, області застосування

3

4
Модульна контрольна робота

1

2
Разом по модулю 2

8

10

^ Модуль №3: „Системна електроавтоматика, мікропроцесорний захист приєднань, захист конденсаторних установок, шин”

3.1

Автоматичне введення резерву: вивчення загальних властивостей пристроїв АВР

4

2

3.2

Мікропроцесорний захист приєднання 6-35 кВ на базі МРЗС-05

4

2
Модульна контрольна робота

1

2
Разом по модулю 3

9

10
^ Всього за 7 семестр

17

20
Всього за навчальною дисципліною

35

29


^ 2.2.3. Самостійна робота студента і контрольні заходи

№ тижня

Зміст самостійної роботи студента

Обсяг СРС (годин)

Форма контролю

№ тижня проведення контролю

1

2

3

4

5
6 семестр


1

Опрацювання матеріалу лекції №1.1

1

ПК

2

2

Підготовка до лабораторного заняття №1.1

2

Захист ЛР

6

3

Опрацювання матеріалу лекції №1.2

1

ПК

6

5

Опрацювання матеріалу лекції №1.3

1

ПК

6

6

Підготовка до лабораторного заняття №1.2

2

Захист ЛР

10

7

Опрацювання матеріалу лекції №1.4

1

ПК

10

9

Опрацювання матеріалу лекції №1.5

1

ПК

10

10

Підготовка до лабораторного заняття №1.3

2

Захист ЛР

14

11

Опрацювання матеріалу лекції №1.6

1

ПК

14

13

Опрацювання матеріалу лекції №1.7

1

ПК

14

13-15

Домашнє завдання №1

6

Захист ДЗ

15

14

Підготовка до лабораторного заняття №1.4

2

Захист ЛР

16

15

Опрацювання матеріалу лекції №1.8

1

ПК

16

17

Опрацювання матеріалу лекції №1.9

1

ПК

18

18

^ Підготовка до модульної контрольної роботи

1

МК

8
Всього за 6 семестр

24


7 семестр


1

Опрацювання матеріалу лекції №2.1

1

ПК

3

2

Опрацювання матеріалу лекції №2.2

1

ПК

3

3

Підготовка до лабораторного заняття №2.1

4

Захист ЛР

7

3

Опрацювання матеріалу лекції №2.3

1

ПК

7

4

Опрацювання матеріалу лекції №2.4

1

ПК

7

5

Опрацювання матеріалу лекції №2.5

1

ПК

7

6

Опрацювання матеріалу лекції №2.6

1

ПК

7

7

Опрацювання матеріалу лекції №2.7

1

ПК

7

7

Підготовка до лабораторного заняття №2.2

4

Захист ЛР

10

8

Опрацювання матеріалу лекції №2.8

1

ПК

10

9

Опрацювання матеріалу лекції №2.9

1

ПК

10

10

Опрацювання матеріалу лекції №2.10

1

ПК

10

11

^ Підготовка до модульної контрольної роботи

2

МК

11
Разом за модулем 2

2011

Підготовка до лабораторного заняття №3.1

4

Захист ЛР

15

11

Опрацювання матеріалу лекції №3.1

1

ПК

15

12

Опрацювання матеріалу лекції №3.2

1

ПК

15

13

Опрацювання матеріалу лекції №3.3

1

ПК

15

13-15

Домашнє завдання №2

8

Захист ДЗ

15

14

Опрацювання матеріалу лекції №3.4

1,5

ПК

15

15

Опрацювання матеріалу лекції №3.5

1,5

ПК

15

15

Підготовка до лабораторного заняття №3.2

4

Захист ЛР

16

16

Опрацювання матеріалу лекції №3.6

1

ПК

16

17

Опрацювання матеріалу лекції №3.7

1

ПК

17

17

^ Підготовка до модульної контрольної роботи

2

МК

17
Разом за модулем 3

26


^ Всього за 7 семестр

46


Всього за навчальною дисципліною

70
^ 2.2.3. Зміст домашніх робіт

Домашня робота №1 полягає в самостійному опрацюванні та висвітленні одного індивідуального питання по курсу. Для виконання домашнього завдання №1 відводиться 6 годин.


Домашня робота №2: ''Проектування пристроїв захисту електромереж та електрообладнання". Головною метою роботи є навчити студентів самостійно вирішувати технічні питання, пов'язані з проектуванням пристроїв захисту електромереж. В домашній роботі №2 по дисципліні "Захист та автоматика в електроенергетичних системах" повинні бути розглянуті питання:

 • вибір запобіжників для захисту високовольтної розподільчої мережі від струмів короткого замикання;

 • обґрунтування типів релейного захисту високовольтної мережі, виду електричної схеми;

 • аналіз селективності захисту.

Для виконання домашнього завдання №2 відводиться 8 годин.

^ 2.2.4. Індивідуальна робота

Тематика індивідуальної роботи:

 1. Схеми дистанційного управління вимикачами - 2 год.

 2. Мікропроцесорні контрольно-вимірювальні системи - 3 год.

Сумарний обсяг - 5 год.

^ 3. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ДИСЦИПЛІНИ

3.1. Основна та додаткова література

Основна література

 1. Андреев В.А. Релейная защита и автоматика систем электроснабжения. -М.: "Высшая школа", 1991, 496 с.

 2. Беркович М.А., Молчанов В.В., Семенов В.А. Основы техники релейной защиты. -М.: "Энергоиздат", 1994, 376 с.

 3. Электрооборудование аэропортов: Лабораторные работы 6-9/Сост.: Козлов В.Д., Попов П.В. –К.: КИИГА. 1985. – 36 с.

 4. Электрооборудование аэропортов: Лабораторные работы 10-12 /Сост.: Козлов В.Д., Попов П.В. –К.: КИИГА. 1985. – 36 с.

Додаткова література

 1. Козлов В.Д. Электрооборудование трансформаторных подстанций аэропортов. -М.: "Воздушный транспорт'', 1993, 248 с.

 2. Беркович М.А., Семёнов В.А. Основы автоматики энергосистем. -М.: Энергия, 1968, 432 с.

 3. Чернобровов Н.В. Релейная защита. . -М.: "Энергия", 1974, 679 с.

 4. Шабад М.А. Расчёты релейной защиты и автоматики распределительных систем. - Л.: Энергоиздат, 1985, 303 с.

 5. Н.И. Овчаренко. Автоматика электрических станций и электроэнергетических систем. -М.: Изд-во НЦ ЗНАС, 2000, 504 с.

 6. Электрическое и светотехническое оборудование аэропортов. Справочник. Под. ред. Ю.К. Величко. -М.: "Воздушный транспорт", 1994, 272 с.

 7. Электротехническая продукция предприятий Украины. Часть 1. Электротехнические изделия до 1000 В. Справочник-каталог. Под. ред. В.Д. Козлова и Е.И. Удода. Киев: "Ватра" , 1995, 136 с.


^ 3.2. Перелік наочних та інших навчально-методичних матеріалів до технічних засобів (ТЗН)

№ пор.


Назва

Шифр тем, в яких використовується засіб


Кількість

1

Препаровані зразки

4, 7, 10, 15, 19

13

2

Зразки елементів і релейного захисту

4-10, 15, 17, 19, 23

24

3

Зразки пристроїв релейного захисту

Схожі:

Національний авіаційний університет iconНаціональний авіаційний університет

Національний авіаційний університет iconНаціональний авіаційний університет головному метрологу

Національний авіаційний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний авіаційний університет науково-технічна бібліотека покажчик передплачених нтб періодичних видань на 2013 рік київ 2012
Покажчик передплачених нтб періодичних видань на 2013 рік / Національний авіаційний університет, Науково-технічна бібліотека; Укладач...
Національний авіаційний університет iconНаціональний авіаційний університет
Секція Аспекти екобезпеки енергетики, промисловості та сільського господарства
Національний авіаційний університет iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний авіаційний університет Юридичний інститут

Національний авіаційний університет iconПроводять 22-23 березня 2012 року
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
Національний авіаційний університет iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний авіаційний університет Юридичний інститут

Національний авіаційний університет iconМіністерство освіти І науки України Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут ”

Національний авіаційний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний авіаційний університет Юридичний інститут

Національний авіаційний університет iconНаціональний авіаційний університет
Проектування, виробництво, технічне обслуговування та діагностика авіаційної техніки І газотурбінних установок
Національний авіаційний університет iconНаціональний авіаційний університет онищенко наталія василівна
Робота виконана в Національному авіаційному університеті Міністерства освіти І науки
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи