Реферат (2) 6 семестр icon

Реферат (2) 6 семестр
Скачати 315.73 Kb.
НазваРеферат (2) 6 семестр
Дата29.07.2012
Розмір315.73 Kb.
ТипРефератНАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Інститут електроніки і систем управління

Факультет систем управління

Кафедра електротехніки і світлотехніки

Індекс: Р 01-8.090605-36
ЗАТВЕРДЖУЮ


Проректор з навчальної роботи

__________________ М. Кулик

“___” ______________ 2005 р.


РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА


Навчальної дисципліни

Світлотехнічні матеріали”

(за кредитно-модульною системою)

Напрям: 0906 “Електротехніка”


Спеціальність: 6.090600 “Світлотехніка і джерела світла”


Курс – 3 Семестр – 6


Лекції - 36 Диф. залік - 6 семестр

Лабораторні заняття - 18

Самостійна робота - 54

Усього - 108


Реферат (2) - 6 семестр


Київ 2005


Робоча навчальна програма дисципліни “Світлотехнічні матеріали” складена на основі робочого навчального плану № РБ-3-605/01 напряму 0906 “Електротехніка”, спеціальності 6.090600 “Світлотехніка і джерела світла” та навчальної програми цієї дисципліни індекс Н – 3 - 8.090605 - 36, затвердженої 26.05.2004 р., “Тимчасового Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою (в умовах педагогічного експерименту)” та “Тимчасового Положення про рейтингову систему оцінювання”, затверджених наказом ректора від 15.06.2004 № 122/од.


Робочу навчальну програму склали:


професор кафедри електротехніки

і світлотехніки І. Зеленков


асистент кафедри електротехніки

і світлотехніки Т. Яреміч


Робоча навчальна програма обговорена на засіданні кафедри електротехніки і світлотехніки, протокол № 12 від “ 21 ” лютого 2005 р.


Завідувач кафедри В. Васильєв


Робоча навчальна програма обговорена та схвалена на засіданні науково-методично-редакційної комісії факультету систем управління.

Протокол № 7 від “ 04 ” квітня 2005 р.


Голова НМРК Ю. Безкоровайний


Згоден

Декан ФСУ

________________ О. Кривоносенко

“_____”_________ 2005 р.


ЗМІСТВступ…………………………………………………………………………………..4

1. Пояснювальна записка……………………………………………………....4

  1. Мета викладання навчальної дисципліни………………………………….…4

  2. Завдання вивчення навчальної дисципліни………………….…………….…4

  3. Місце навчальної дисципліни в системі професійної підготовки фахівця....4

  4. Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчальної дисципліни.………….….4

  5. Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчальних модулів…………………5

  6. Міждисциплінарні зв’язки навчальної дисципліни…………………………..5
 1. Зміст навчальної дисципліни………………………………………………….6

  1. Тематичний план навчальної дисципліни…………………………………….6

  2. Проектування дидактичного процесу

з видів навчальних занять…………………………………………………………….7

   1. Лекційні заняття, їх тематика і обсяг………………………………………….7

   2. Лабораторні заняття, їх тематика і обсяг……………………………………..8

   3. Самостійна робота студента і контрольні заходи……………………………8

    1. Реферат ………………………………………….…………………………..9
 1. Навчально-методичні матеріали з дисципліни……………………………10

3.1. Основна та додаткова література………………………………………………10 1. Рейтингова система оцінювання набутих студентом знань та вмінь……10

4.1. Основні терміни , поняття, означення…………………………………………10

4.2. Рейтингова система оцінювання набутих студентом знань та вмінь………..12


ВСТУП


Однією з необхідних умов організації навчального процесу за кредитно-модульною системою є наявність робочої навчальної програми з кожної дисципліни, виконаної за модульно-рейтинговими засадами і доведеної до відома викладачів та студентів.

Рейтингова система оцінювання (РСО) є невід’ємною складовою робочої навчальної програми і передбачає визначення якості виконаної студентом усіх видів аудиторної та самостійної навчальної роботи та рівня набутих ним знань та вмінь шляхом оцінювання в балах результатів цієї роботи під час поточного, модульного та семестрового контролю, з наступним переведенням оцінки в балах у оцінки за традиційною національною шкалою та шкалою ECTS (European Credit Transfer System)

^

1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


1.1. Мета викладання навчальної дисципліни.

Основна мета – дати студентам необхідний обсяг знань по основам технології виробництва світлотехнічних матеріалів, по вивченню процесів генерації, відбивання, поглинання і пропускання різних видів оптичного випромінювання та інших фізичних явищ, що відбуваються в світлотехнічних матеріалах.

^ 1.2. Завдання вивчення навчальної дисципліни.

Завданнями вивчення навчальної дисципліни є:

 • дати студентам необхідні теоретичні і практичні знання по фізичним властивостям світлотехнічних матеріалів різних типів;

 • навчити студентів умінню оцінити ефективність використання різних світлотехнічних матеріалів при проектуванні світлових приладів;

 • навчити студентів оцінювати якість технологічного процесу виготовлення виробів із світлотехнічних матеріалів, пов’язувати цю якість з терміном експлуатації світлотехнічних приладів і пристроїв.

^ 1.3. Місце навчальної дисципліни в системі професійної підготовки фахівця.

Дана дисципліна продовжує вивчення теоретичних основ світлотехнічних процесів і явищ. На базі здобутих знань і умінь фахівець буде виконувати роботи, пов’язані з оцінкою якості світлотехнічних приладів, якості спроектованої світлотехнічної системи, особливо тих її елементів, що взаємодіють зі світловим потоком.

^ 1.4. Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчальної дисципліни.

В результаті вивчення дисципліни “Світлотехнічні матеріали” студент повинен:

Знати :

 • вимоги, що ставляться до світлотехнічних матеріалів при проектуванні та розробці світлових приладів;

 • режими експлуатації та технологію обслуговування світлових приладів та їх елементів, побудованих з різних типів світлотехнічних матеріалів.

Вміти:

- оцінити ефективність експлуатації різних світлових приладів, особливо елементів з світлотехнічних матеріалів, при різних умовах роботи.

^ 1.5. Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчальних модулів.

Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним принципом і складається з двох навчальних модулів.

1.5.1. В результаті засвоєння навчального матеріалу модуля №1 “Світлові і фізико-хімічні характеристики світлотехнічних матеріалів” студент повинен:

Знати:

 • фізико-хімічні явища, що відбуваються в різних типах світлотехнічних матеріалів;

 • світлові характеристики і параметри світло відбивних, світло пропускних та світло поглинальних матеріалів.

Вміти:

 • дати якісну оцінку властивостей різноманітних світлотехнічних матеріалів;

 • видати рекомендації по використанню світлотехнічних матеріалів при проектуванні світлових приладів і пристроїв.

1.5.2. В результаті засвоєння навчального матеріалу модуля №2 “Технологічні властивості світлотехнічних матеріалів різних типів” студент повинен:

Знати:

 • особливості виготовлення і обробки світлотехнічних полімерних матеріалів;

 • залежність світлотехнічних характеристик від особливостей технологічного процесу їх виготовлення;

 • вплив температурного режиму на експлуатаційні властивості світлотехнічних виробів.

Вміти:

 • розраховувати світлотехнічні характеристики виробів із світлотехнічних матеріалів різних груп;

 • видати рекомендації по умовах експлуатації цих виробів.

^ 1.6. Міждисциплінарні зв’язки навчальної дисципліни.

Знання та вміння, отримані під час вивчення даної навчальної дисципліни, будуть використані під час вивчення переважної більшості дисциплін професійної та практичної підготовки фахівця.


^ 2. Зміст навчальної дисципліни.

2.1. Тематичний план навчальної дисципліни.

№ пор

Назва теми

Обсяг навчальних занять (год.)

Усього

Лекції

Практ.

Лаб-ні

СРС

Інд. роб

^ 6–й семестр

Модуль №1 “Світлові і фізико-хімічні характеристики світлотехнічних матеріалів”.

1.1.

Фізичні явища в світлотехнічних матеріалах. Фізико-механічні властивості матеріалів.

7

4

-

-

3

-

1.2.

Світловідбивні матеріали. Матеріали з різним характером відбивання світлового потоку.

14

4

-

4

6

-

1.3.

Світлопропускні матеріали. Неорганічні матеріали – скло та його види. Світлопропускні полімерні матеріали.

7

4

-

-

3

-

1.4.

Світлопоглинальні матеріали. Матеріали селективного та неселективного поглинання.

14

4

-

4

6

-

1.5.

Реферат

8

-

-

-

8

-

1.6.

Модульна контрольна робота №1

3

2

-

-

1

-

Усього за модулем №1

53

18

-

8

27

-

Модуль №2 “Технологічні властивості світлотехнічних матеріалів різних типів”.

2.1.

Світловипромінювальні матеріали. Матеріали розрядних джерел світла. Люмінесцентні матеріали.

14

4

-

4

6

-

2.2.

Спеціальні світлотехнічні матеріали та вироби. Матеріали взаємодії з різними спектрами випромінювання. Спеціальні емалі.

9

6

-

-

3

-

2.3.

Технологія виготовлення світлотехнічних виробів. Особливості виготовлення і обробки полімерних матеріалів.

17

6

-

4

7

-

2.4.

Питання техніки безпеки та охорони праці при роботі з виробами із вогненебезпечних матеріалів.

4

2

-

-

2

-

2.5.

Реферат

8

-

-

-

8

-

2.6.

Модульна контрольна робота №2

3

-

-

2

1

-

Усього за модулем №2

55

18

-

10

27

-

Усього за навчальною дисципліною

108

36

-

18

54

-^ 2.2. Проектування дидактичного процесу з видів навчальних занять

2.2.1. Лекційні заняття, їх тематика і обсягпор.

Назва теми

Обсяг навчальних занять (год.)

лекції

СРС

1

2

3

4

^ 6-й семестр

Модуль №1 “Світлові і фізико-хімічні характеристики світлотехнічних матеріалів”.

1.1.

Класифікація світлотехнічних матеріалів. Фізичні основи класифікації матеріалів. Світлотехнічні характеристики матеріалів. Вплив середовища на світло. Вплив світла на речовину.

2

1

1.2.

Класифікація матеріалів за світлотехнічними характеристиками. Світловідбивні, світлопропускні та світлопоглинальні матеріали.

2

1

1.3.

Загальні відомості. Матеріали з спрямованим відбиванням світлового потоку. Матеріали з направлено-розсіяним відбиванням світлового потоку. Матеріали з дифузним відбиванням світлового потоку.

2

1

1.4.

Залежність характеру відбивання від складу поверхні матеріалу. Властивості алюмінію, як конструкційного світлотехнічного матеріалу. Властивості силікатної емалі, як світло відбивного матеріалу.

2

1

1.5.

Загальна класифікація світло пропускних матеріалів. Неорганічні матеріали – скло та його види. Глушене силікатне скло, його властивості. Скло для освітлювальної арматури. Оптичне скло. Забарвлене скло. Світлопропускні органічні матеріали.

2

1

1.6.

Полімерні матеріали та їх властивості. Спектральні характеристики різних органічних матеріалів. Використання полікарбонату при виготовленні світлових приладів.

2

1

1.7.

Загальні відомості. Матеріали неселективного поглинання світла. Використання металевих плівок при обробці скла.

2

1

1.8.

Матеріали селективного поглинання світла. Фоточутливі матеріали. Фотохромні властивості скла, їх використання в техніці.

2

1

1.9.

Модульна контрольна робота

2

1

Усього за модулем №1

18

9

Модуль №2 “Технологічні властивості світлотехнічних матеріалів різних типів”.

2.1.

Матеріали ламп розжарювання. Люмінесцентні матеріали. Матеріали газорозрядних джерел світла.

2

1

2.2.

Матеріали для газорозрядних ламп низького і високого тиску. Матеріали для ламп безперервного спектру випромінювання.

2

1

2.3.

Матеріали оптичних квантових генераторів. Матеріали для інфрачервоної зони випромінювання.

2

1
1

2

3

4

2.4.

Матеріали для ультрафіолетової зони випромінювання. Оптичні властивості скляних матеріалів з плівковим покриттям.

2

1

2.5.

Спеціальні світлотехнічні емалі. Матеріали, що повертають світло.

2

1

2.6.

Технології виготовлення металевих світлотехнічних виробів. Технологія виготовлення світлотехнічних виробів із скла.

2

1

2.7.

Особливості виготовлення та обробки полімерних матеріалів. Первинна і вторинна обробки полімерних матеріалів.

2

1

2.8.

Стабілізація та покращення властивостей полімерних матеріалів. Вогнестійкі полімерні матеріали.

2

1

2.9.

Вплив температурного режиму на експлуатаційні властивості світлотехнічних виробів. Хімічні процеси в полімерних світлотехнічних виробах.

2

1

Усього за модулем №2

18

9

Усього за навчальною дисципліною

36

18


^ 2.2.2. Лабораторні заняття, їх тематика і обсяг.пор.

Назва теми

Обсяг навчальних занять (год.)

Лаб. роб.

СРС

^ 6-й семестр

Модуль №1 “Перетворення електричної енергії в інші види енергії”.

1.1.

Дослідження світлотехнічних характеристик світловідбивних матеріалів.

4

4

1.2.

Дослідження світлотехнічних характеристик світлопропускних матеріалів.

4

4

Усього за модулем№1

8

8

Модуль №2 “Опромінювальні установки різної дії”.

2.1.

Визначення спектральних коефіцієнтів поглинання різних світлотехнічних матеріалів.

4

4

2.2.

Вимірювання коефіцієнта яскравості та побудови індикатриси яскравості світлотехнічного виробу.

4

4

2.3.

Модульна контрольна робота

2

1

Усього за модулем№2

10

9

Усього за навчальною дисципліною

18

17^ 2.2.3. Самостійна робота студента і контрольні заходи.

№ тиж.

Зміст самостійної роботи студента

Обсяг СРС (год)

Форма контр.

№ тиж. проведення контр

1

2

3

4

5

6-й семестр

1

2

3

4

5

1.

Опрацювання матеріалу лекції №1.1.

1

ПК

2

2.

Опрацювання матеріалу лекції №1.2.

1

ПК

3

3.

Опрацювання матеріалу лекції №1.3.

1

ПК

4

2-4.

Підготовка до лабораторного заняття №1.1.

4

ПК

5-6

4.

Опрацювання матеріалу лекції №1.4.

1

ПК

5

5.

Опрацювання матеріалу лекції №1.5.

1

ПК

6

5-7.

Виконання реферату

10

Захист реферату

7-8

6.

Опрацювання матеріалу лекції №1.6.

1

ПК

7

6-8.

Підготовка до лабораторного заняття №1.2.

4

ПК

8-9

7.

Опрацювання матеріалу лекції №1.7.

1

ПК

8

8.

Опрацювання матеріалу лекції №1.8.

1

ПК

9

9.

Підготовка до модульної контрольної роботи №1.

1

МК

10

10.

Опрацювання матеріалу лекції №2.1.

1

ПК

11

11.

Опрацювання матеріалу лекції №2.2.

1

ПК

12

12.

Опрацювання матеріалу лекції №2.3.

1

ПК

13

11-13.

Підготовка до лабораторного заняття №2.1.

4

ПК

13-14

13.

Опрацювання матеріалу лекції №2.4.

1

ПК

14

14.

Опрацювання матеріалу лекції №2.5.

1

ПК

15

14-16.

Виконання реферату

9

Захист реферату

16-17

15.

Опрацювання матеріалу лекції №2.6.

1

ПК

16

15-16.

Підготовка до лабораторного заняття №2.2.

4

ПК

16-17

16.

Опрацювання матеріалу лекції №2.7.

1

ПК

16

17.

Опрацювання матеріалу лекції №2.8.

1

ПК

17

18.

Опрацювання матеріалу лекції №2.9.

1

ПК

18

18.

Підготовка до модульної контрольної роботи №2.

1

МК

18

Усього за навчальною дисципліною

54
2.2.3.1. Реферат

Реферат з дисципліни «Світлотехнічні матеріали» виконується в шостому семестрі з метою вивчення, поглиблення і закріплення теоретичних знань студента з навчального матеріалу, винесеного на самостійне опрацювання, і є складовою частиною модулів № 1 і № 2.

Конкретна мета реферату, в залежності від варіанту завдань, містить в собі описання та аналіз світлотехнічних параметрів і характеристик різних світлотехнічних матеріалів (реферат модуля № 1), розгляд конкретних особливостей технології виготовлення і обробки виробів, виготовлених з різних груп світлотехнічних матеріалів (реферат модуля № 2).

Виконання, оформлення та захист рефератів здійснюється студентом в індивідуальному порядку відповідно методичних рекомендацій в термін, установлений графіком навчального процесу. Час, потрібний для виконання реферату модуля № 1 – до 10 годин самостійної роботи, реферату модуля № 2 – до 9 годин самостійної роботи.


^ 3.НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ДИСЦИПЛІНИ.


  1. Основна та додаткова література.

Основна література

3.1.1. І.А.Зеленков. Світлотехнічні матеріали. Навчальний посібник. К.: КМУЦА, 1995, 100 с.

3.1.2. Ю.Ф.Мельников. Светотехнические материалы. М.: Высш. школа, 1976, 148 с.

Додаткова література

3.1.3. В.И.Долгополов. Светотехнические материалы. М.: Энергия, 1972.

3.1.4. А.И.Грибанов. Справочная книга по светотехнике, часть 1. М.: АН СССР, 1956.

Державні стандарти

3.1.5. ДСТУ 3394 - 96. Метрологія. Схеми для вимірювання світлових величин.

3.1.6. ГОСТ 10036 - 75. Рассеиватели защитные и декоративные для светильников. Общие технические условия.

3.1.7. ГОСТ 3520 - 74. Стекло оптическое. Методы испытания. Измерение коэффициента поглощения.


^ 4. РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ НАБУТИХ

СТУДЕНТОМ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ


4.1 Основні терміни, поняття, означення

4.1.1. Семестровий диференційований залік – це форма підсумкового контролю, що полягає в оцінці засвоєння студентом навчального матеріалу з певної дисципліни на підставі результатів виконання ним усіх видів запланованої навчальної роботи протягом семестру: аудиторної роботи під час лекційних, практичних, семінарських, лабораторних занять тощо та самостійної роботи при виконанні індивідуальних завдань (розрахунково-графічних робіт, рефератів тощо).

Семестровий диференційований залік не передбачає обов’язкову присутність студента і виставляється за умови, що студент виконав усі попередні види навчальної роботи, визначені робочою навчальною програмою дисципліни, та отримав позитивні (за національною шкалою) підсумкові модульні рейтингові оцінки за кожен з модулів. При цьому викладач для уточнення окремих позицій має право провести зі студентом додаткову контрольну роботу, співбесіду, експрес-контроль тощо.

4.1.2. Кредитно-модульна система – це модель організації навчального процесу, яка ґрунтується на поєднанні двох складових: модульної технології навчання та кредитів (залікових одиниць) і охоплює зміст, форми та засоби навчального процесу, форми контролю якості знань та вмінь і навчальної діяльності студента в процесі аудиторної та самостійної роботи. Кредитно-модульна система має за мету поставити студента перед необхідністю регулярної навчальної роботи протягом усього семестру з розрахунком на майбутній професійний успіх.

4.1.3. Навчальний модуль – це логічно завершена, відносно самостійна, цілісна частина навчального курсу, сукупність теоретичних та практичних завдань відповідного змісту та структури з розробленою системою навчально-методичного та індивідуально-технологічного забезпечення, необхідним компонентом якого є відповідні форми рейтингового контролю.

4.1.4. Кредит (залікова одиниця) – це уніфікована одиниця виміру виконаної студентом аудиторної та самостійної навчальної роботи (навчального навантаження), що відповідає 36 годинам робочого часу.

4.1.5. Рейтинг (рейтингова оцінка) – це кількісна оцінка досягнень студента за багатобальною шкалою в процесі виконання ним заздалегідь визначеної сукупності навчальних завдань.

4.1.6. Рейтингова система оцінювання – це система визначення якості виконаної студентом усіх видів аудиторної та самостійної навчальної роботи та рівня набутих ним знань та вмінь шляхом оцінювання в балах результатів цієї роботи під час поточного, модульного (проміжного) та семестрового (підсумкового) контролю, з наступним переведенням оцінки в балах у оцінки за традиційною національною шкалою та шкалою ECTS.

РСО передбачає використання поточної, контрольної, підсумкової, підсумкової семестрової модульних рейтингових оцінок, а також екзаменаційної та підсумкової семестрових рейтингових оцінок.

4.1.6.1. Поточна модульна рейтингова оцінка складається з балів, які студент отримує за певну навчальну діяльність протягом засвоєння даного модуля – виконання та захист індивідуальних завдань (розрахунково-графічних робіт, рефератів тощо), лабораторних робіт, виступи на семінарських та практичних заняттях тощо.

4.1.6.2. Контрольна модульна рейтингова оцінка визначається (в балах та за національною шкалою) за результатами виконання модульної контрольної роботи з даного модуля.

4.1.6.3. Підсумкова модульна рейтингова оцінка визначається (в балах та за національною шкалою) як сума поточної та контрольної модульних рейтингових оцінок з даного модуля.

4.1.6.4. Підсумкова семестрова модульна рейтингова оцінка визначається (в балах та за національною шкалою) як сума підсумкових модульних рейтингових оцінок, отриманих за засвоєння всіх модулів.

4.1.6.5. Залікова рейтингова оцінка визначається (в балах та за національною шкалою) за результатами виконання всіх видів навчальної роботи протягом семестру.

4.1.6.6. Підсумкова семестрова рейтингова оцінка визначається як сума підсумкової семестрової модульної та екзаменаційної (залікової – у випадку диференційованого заліку) рейтингових оцінок (в балах, за національною шкалою та за шкалою ECTS).

Підсумкова рейтингова оцінка з дисципліни, яка викладається протягом декількох семестрів, визначається як середньозважена оцінка з підсумкових семестрових рейтингових оцінок у балах з наступним її переведенням у оцінки за національною шкалою та шкалою ECTS. Зазначена підсумкова рейтингова оцінка з дисципліни заноситься до додатку до диплому фахівця.

^ 4.2. Рейтингова система оцінювання набутих студентом знань та вмінь

4.2.1. Оцінювання окремих видів виконаної студентом навчальної роботи здійснюється в балах відповідно до табл. 4.1.

Таблиця 4.1

Оцінювання окремих видів навчальної роботи студента


6 семестр

Модуль №1

Модуль №2

Макс.

кількість

балів

Вид

навчальної роботи

Макс.

кількість

балів

Вид

навчальної роботи

Макс.

кількість

балів

Виконання та захист матеріалу лабораторної роботи № 1.1.

8

Виконання та захист матеріалу лабораторної роботи № 2.1.

8

Виконання та захист матеріалу лабораторної роботи № 1.2

8

Виконання та захист матеріалу лабораторної роботи № 2.2.

8

Виконання та захист реферату

8

Виконання та захист реферату

8

Поточний контроль засвоєння матеріалу

6

Поточний контроль засвоєння матеріалу

6

Заохочувальні заходи

2

Заохочувальні заходи

6

Виконання модульної контрольної роботи №1

10

Виконання модульної контрольної роботи №2

10

Усього за модулем №1

42

Усього за модулем №2

46

Семестровий диференційований залік

12

Усього за 6 семестр

100


4.2.2. Виконаний вид навчальної роботи зараховується студенту, якщо він отримав за нього позитивну оцінку за національною шкалою відповідно до табл. 4.2.

Таблиця 4.2

Відповідність рейтингових оцінок за окремі види навчальної роботи

у балах оцінкам за національною шкалою

Оцінка в балах

Оцінка

за національною шкалою

Виконання та захист лабораторної роботи

Виконання

та захист реферату

Виконання

модульної контрольної роботи

Поточний контроль лекційного матеріалу

8

8

8

6

Відмінно

7

7

7

5

Добре

5-6

5-6

5 – 6

4

Задовільно

менше 5

менше 5

менше 5

менше 4

Незадовільно


4.2.3. Якщо студент виконав всі види поточного контролю у встановлений термін, то до його поточної модульної рейтингової оцінки додаються заохочувальні бали: модуль №1 – 2 бали ; модуль №2 – 6 бали.

Така ж сума балів в порядку заохочення може бути додана до підсумкової модульної рейтингової оцінки модуля № 2, якщо студент візьме участь (доповідь, повідомлення) в роботі щорічної студентської або іншої науково-технічної конференції.

4.2.4. Сума рейтингових оцінок, отриманих студентом за окремі види виконаної навчальної роботи, становить поточну модульну рейтингову оцінку, яка заноситься до відомості модульного контролю.

4.2.5. Якщо студент успішно (з позитивними за національною шкалою оцінками) виконав передбачені в даному модулі всі види навчальної роботи, то від допускається до модульного контролю з цього модуля.

4.2.6. Модульний контроль здійснюється в комісії, яку очолює завідувач кафедри, шляхом виконання студентом модульної контрольної роботи тривалістю до двох академічних годин.

4.2.7. Сума поточної та контрольної модульної рейтингових оцінок становить підсумкову модульну рейтингову оцінку, яка виражається в балах та за національною шкалою відповідно до табл. 4.3.

Таблиця 4.3

Відповідність підсумкових модульних рейтингових оцінок

у балах оцінкам за національною шкалою

Модуль №1

Модуль №2

Оцінка за національною шкалою

38 – 42

42 – 46

Відмінно

32 - 37

35 - 41

Добре

25 – 31

28 – 34

Задовільно

менше 26

менше 28

Незадовільно


4.2.8. Модуль зараховується студенту, якщо він під час модульного контролю отримав позитивну (за національною шкалою) контрольну модульну рейтингову оцінку (табл. 4.2) та позитивну підсумкову модульну рейтингову оцінку (табл. 4.3).

4.2.9. У випадку відсутності студента на модульному контролі з будь-яких причин (через не допуск, хворобу тощо), проти його прізвища у колонці “Контрольна модульна рейтингова оцінка” відомості модульного контролю робиться запис “Не з’явився”, а у колонці “Підсумкова модульна рейтингова оцінка” – “Не атестований”.

При цьому студент вважається таким, що не має академічної заборгованості, якщо він має допуск до модульного контролю і не з’явився на нього з поважних причин, підтверджених документально. У протилежних випадках студент вважається таким, що має академічну заборгованість.

Питання подальшого проходження студентом модульного контролю у цих випадках вирішується в установленому порядку.

4.2.10. У випадку отримання незадовільної контрольної модульної рейтингової оцінки студент повинен повторно пройти модульний контроль в установленому порядку.

4.2.11. Перескладання позитивної підсумкової модульної рейтингової оцінки з метою її підвищення не дозволяється.

4.2.12. Сума підсумкових модульних рейтингових оцінок у балах за 6-й семестр становить підсумкову семестрову модульну рейтингову оцінку, яка перераховується в оцінку за національною шкалою (табл. 4.4). Відповідність підсумкових семестрових модульних рейтингових оцінок у балах оцінкам за національною шкалою.

Таблиця 4.4 Таблиця 4.5

Відповідність підсумкових семестрових Відповідність екзаменаційної

модульних рейтингових оцінок у балах рейтингової оцінки в балах оцінці

оцінкам за національною шкалою за національною шкалою

Оцінка

в балах

Оцінка

за національною шкалою
Оцінка

в балах

Оцінка

за національною шкалою

79-88

Відмінно
11-12

Відмінно

66-78

Добре
9-10

Добре

53-65

Задовільно
7-8

Задовільно

менше 53

Незадовільно
менше 7

Незадовільно


4.2.16. Сума підсумкової семестрової модульної та екзаменаційної рейтингових оцінок за кожний семестр окремо у балах становить підсумкову семестрову рейтингову оцінку, яка переховується в оцінки за національною шкалою та шкалою ECTS (табл. 4.6).


Таблиця 4.6

Відповідність підсумкових семестрових рейтингових оцінок

у балах оцінкам за національною шкалою та шкалою ECTS

Оцінка

в балах

Оцінка

за національною шкалою

Оцінка

за шкалою ECTS

Оцінка

Пояснення

90-100

Відмінно

A

Відмінно

(відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок)

82 – 89

Добре

B

Дуже добре

(вище середнього рівня з кількома помилками)

75 – 81

C

Добре

(в загальному вірне виконання з певною кількістю суттєвих помилок)

67 – 74

Задовільно

D

Задовільно

(непогано, але зі значною кількістю недоліків)

60 – 66

E

Достатньо

(виконання задовольняє мінімальним критеріям)

35 – 59

Незадовільно

FX

Незадовільно

(з можливістю повторного складання)

1 – 34

F
Незадовільно
(з обов’язковим повторним курсом)


4.2.20. Підсумкова семестрова рейтингова оцінка в семестрі, в якому передбачений диференційований залік (у даному випадку – у шостому семестрі), дорівнює сумі підсумкової семестрової модульної рейтингової оцінки та залікової рейтингової оцінки, встановленої для кожної категорії підсумкових семестрових модульних рейтингових оцінок ( для «Відмінно» - 11 балів, для «Добре» - 9 балів, для «Задовільно» - 7 балів )

4.2.21. Перескладання позитивної підсумкової семестрової рейтингової оцінки з метою її підвищення не дозволяється.

4.2.22. Підсумкова семестрова рейтингова оцінка в балах, за національною шкалою та за шкалою ECTS заноситься до заліково-екзаменаційної відомості, навчальної картки та залікової книжки студента.

4.2.23. Підсумкова семестрова рейтингова оцінка заноситься до залікової книжки та навчальної картки студента, згідно таблиці 4.6. наприклад, так: 92/Відм./А, 87/Добре/В, 79/Добре/С, 68/Задов./D, 65/Задов./Е тощо.


Схожі:

Реферат (2) 6 семестр iconБіласа Олексія Євгеновича О.Є. Білас подав для вступу до аспірантури реферат
О.Є. Білас подав для вступу до аспірантури реферат “Задача визначення контурів та її опис через булеві функції”. Реферат узагальнює...
Реферат (2) 6 семестр iconОсновні вимоги до змісту та оформлення випускної роботи (реферат)
Випускна робота (реферат) повинна виконуватися відповідно до поставленого завдання І методичних вказівок наукового керівника
Реферат (2) 6 семестр iconРеферат по прочитаній книзі (10 12 др ар.). Читання складається за 10 днів до екзамену
Укладений таким чином реферат, з одного боку є звітним документом на кандидатському іспиті, а з іншого, – частиною майбутньої кандидатської...
Реферат (2) 6 семестр iconТемы рефератов по курсу «Деловой консалтинг» для студентов 5-го курса (заочного отделения)
Студент готовит реферат на одну из предложенных тем. Объем реферата – 10-15 страниц. Реферат представляет до начала сессии (сдачи...
Реферат (2) 6 семестр iconНаказ
Про організацію І проведення навчально залікової та екзаменаційної зимової сесії на першому (І семестр), другому (ІІІ семестр), третьому...
Реферат (2) 6 семестр iconНаказ
Про організацію І проведення навчально залікової та екзаменаційної зимової сесії на першому (І семестр), другому (ІІІ семестр), третьому...
Реферат (2) 6 семестр iconНаказ
Про організацію І проведення навчально залікової та екзаменаційної зимової сесії на першому (І семестр), другому (ІІІ семестр), третьому...
Реферат (2) 6 семестр iconРеферат по книге «Mother language: english & how it got that way» соискатель
...
Реферат (2) 6 семестр iconМасаж завдання для індивідуальної роботи студентів заочної форми навчання І. Написати реферат однією з тем
Написати реферат однією з тем Краткие сведения о возникновении и развитии массажа
Реферат (2) 6 семестр iconНаказ № м. Київ №
Про організацію І проведення літньої навчально-залікової та екзаменаційної сесії на першому (ІІ семестр), другому (ІV семестр), третьому...
Реферат (2) 6 семестр iconРеферат (1) 6 семестр
Н – 3 090605 45, затвердженої 05. 11. 2003 р., “Тимчасового Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи